ENNAKKOARVIO IFRS?LASKENTASTANDARDIEN KÄ


M-real Oyj Pörssitiedote 18.8.2004 klo 15.00

ENNAKKOARVIO IFRS–LASKENTASTANDARDIEN KÄYTTÖÖNOTON VAIKUTUKSISTA M-
REALISSA

M-real siirtyy vuoden 2005 alusta taloudellisessa raportoinnissaan
suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainväliseen
tilinpäätöskäytäntöön (IFRS). Siirtymäajankohta on 1.1.2004, jolle
päivämäärälle yhtiö laatii IFRS–laskentaperiaatteiden mukaisen
avaavan taseen. Alustavien selvitysten perusteella yhtiö arvioi, että
IFRS–laskentaperiaatteiden noudattamiseen siirtymisellä on
huomattavia vaikutuksia konsernin omaan pääomaan verrattuna
suomalaisen käytännön (FAS) mukaan laadittuun tilinpäätökseen.
         
M-real antaa varsinaisen tiedotteen IFRS:n mukaisista
vertailuluvuista ja kansainväliseen käytäntöön siirtymisen
vaikutuksista taloudelliseen informaatioon vuoden 2005 ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana.

Seuraavassa on selostettu M-realin kannalta oleellisimpia FAS:n ja
IFRS:n välisiä eroja ja niiden vaikutuksia IFRS:n mukaiseen avaavaan
taseeseen.
         
I VAIKUTUKSET OMAAN PÄÄOMAAN

1.    Eläkkeet

 Suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä eläkekulut on sisällytetty
 konsernitilinpäätökseen kunkin konserniyhtiön sijaintimaan
 säännösten mukaisesti. IFRS edellyttää eläkejärjestelyjen
 jakamista maksupohjaisiin ja etuuspohjaisiin järjestelyihin.
 Jälkimmäisen kyseessä ollessa eläkejärjestelyn varat ja velat
 lasketaan aktuaarisia laskentamenetelmiä käyttäen ja niiden erotus
 kirjataan IFRS:n mukaiseen alkavaan taseeseen varoiksi tai
 velaksi. M-realin ulkomaisista yksiköistä arvioidaan tulevan
 aloittavaan taseeseen noin 101 miljoonan euron eläkevastuut
 (netotettuna laskennallisilla verosaamisilla). Tällä kirjauksella
 on vastaava negatiivinen vaikutus omaan pääomaan. Lisäksi Suomen
 TEL-eläkejärjestelyn työkyvyttömyyteen liittyvä osuus on arvioitu
 käsiteltävän etuuspohjaisena järjestelynä (suomalaisen
 tilinpäätöskäytännön mukaan tämä on käsitelty maksupohjaisena
 järjestelynä). Tästä yhtiön taseeseen syntyvä vastuu
 laskennallisten verojen jälkeen on arvioitu noin 40 miljoonaksi
 euroksi.
          
2.    Metsäomaisuuden arvostaminen/arvonkorotukset

 M-realin metsäomaisuus on suomalaisen tilinpäätöskäytännön
 mukaisesti arvostettu hankintamenoon lisättynä arvonkorotuksilla.
 IFRS edellyttää metsäomaisuuden arvostamista käypään arvoon.
 Tällöin arvonkorotus tulee purkaa ja tasearvo korvataan omaisuuden
 käyvällä arvolla. Yhtiö arvioi, että metsäomaisuuden
 kirjanpitoarvo 1.1.2004 vastaa käypää arvoa.
         
3.    Laskennalliset verovelat ja -saamiset

 Suomalainen tilinpäätöskäytäntö sallii vaihtoehtoisia
 menettelytapoja laskennallisten verovelkojen ja -saamisten
 kirjaamisessa. M-realin valitseman menettelytavan mukaan kaikista
 yhtiön kirjanpidon ja verotuksen välisistä väliaikaisista eroista
 ei ole kirjattu laskennallisia veroja. IFRS edellyttää
 laskennallisten verovelkojen kirjaamista kaikista kirjanpidon ja
 verotuksen välisistä väliaikaisista eroista. Merkittävin ero M-
 realin soveltaman menettelytavan ja IFRS:n mukaisen avaavan taseen
 välillä on laskennallisen verovelan lisäys, joka kohdistuu
 metsäomaisuuden kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon
 (hankintameno) väliseen eroon. Tästä kirjattava verovelka on noin
 40 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomen yhtiöverokannan muutoksesta
 johtuen laskennalliset verovelat vähenevät noin 23 miljoonalla
 eurolla, mikä on kirjattu myös FAS:n mukaisessa kirjanpidossa
 toisella vuosineljänneksellä 2004.
         
4.    Johdannaissopimukset
 
 IFRS edellyttää johdannaissopimusten arvostamista käypään arvoon.
 Suojauslaskennan soveltaminen edellyttää suojausinstrumentin
 (esim. valuuttajohdannaissopimus) ja suojattavan kohteen
 ökorvamerkitsemistäö sekä suojauksen tehokkuuden jälkikäteen
 tapahtuvaa todentamista. M-real on päättänyt luopua
 suojauslaskennan soveltamisesta, mikä merkitsee sitä, että
 31.12.2003 taseeseen jaksotetut suojauskulut kirjataan oman
 pääoman vähennykseksi. Tämän vaikutus IFRS avaavaan taseeseen
 arvioidaan olevan noin 24 miljoonaa euroa.
        
5. Varaukset
         
 Suomalainen tilinpäätöskäytäntö sallii varausten tekemisen tulevia
 menoja ja menetyksiä varten joissakin tapauksissa aikaisemmin kuin
 IFRS. Avaavassa taseessa puretaan varauksia, jotka eivät IFRS:n
 mukaan olleet vielä kirjauskypsiä 31.12.2003. Näiden positiivinen
 vaikutus omaan pääomaan laskennallisten verojen jälkeen on noin 20
 miljoonaa euroa.
          
6.    Omaisuuserien arvonalennuskirjaukset

 IFRS:n edellyttämien omaisuuserien arvonalentumistestien tuloksena
 yhtiö on todennut tiettyihin omaisuuseriin kohdistuvan
 alaskirjaustarpeen. Kokonaissummaksi on arvioitu 115 miljoonaa,
 joka kohdistuu osaan Modo Paperin hankinnan yhteydessä syntyneestä
 goodwillistä (60 milj. euroa) sekä Savon Selluun ja
 erikoispaperiliiketoimintaan liittyvään käyttöomaisuuteen (55
 milj. euroa). Kirjausten vaikutus omaan pääomaan laskennallisten
 verojen jälkeen arvioidaan olevan noin 110 miljoonaa euroa.
 Käyttöomaisuuteen kohdistuva alaskirjaus tehdään vuoden 2004
 kolmannella vuosineljänneksellä myös suomalaisen käytännön
 mukaisessa kirjanpidossa.
 
7.    Rahoitusleasing–sopimukset ja eräät muut rahoitusjärjestelyt
 
 M-realilla on Tampereella sijaitsevan Takon kartonkitehtaan
 kiinteistöön kohdistuva myynti- ja takaisinvuokraussopimus, joka
 IFRS-periaatteiden mukaan on peruutettava. Sopimuksesta aikanaan
 kirjattu myyntivoitto vähennetään omasta pääomasta. Tämän vaikutus
 omaan pääomaan on noin 45 miljoonaa euroa. Lisäksi M-realilla on
 eräitä energia- ym. laitoksiin liittyviä sopimuksia sekä
 tehdaskalustoon kohdistuvia vuokrasopimuksia, jotka suomalaisen
 tilinpäätöskäytännön mukaan on tulkittu taseen ulkopuolelle
 jääviksi sopimuksiksi, mutta jotka IFRS:n mukaan sisällytetään
 konsernin taseeseen. Näiden sopimusten negatiivinen vaikutus omaan
 pääomaan on noin 5 miljoonaa euroa.
         
8.    Muut omaan pääomaan vaikuttavat erät

 Muiden omaan pääomaan vaikuttavien IFRS-muutosten arvioidaan
 lisäävän omaa pääomaa noin 2 miljoonalla eurolla. Tämä sisältää
 kaikki muut IFRS:n käyttöönoton positiiviset ja negatiiviset
 vaikutukset netotettuna.

II VAIKUTUKSET KOROLLISIIN VELKOIHIN JA TASEEN LOPPUSUMMAAN

Tietyt ulkomaisten yhtiöiden eläkevastuut on suomalaisen käytännön
mukaisessa konsernitilinpäätöksessä 31.12.2003 sisällytetty
korollisiin velkoihin. IFRS:n mukaan ne siirretään korottomiin
velkoihin. Tällä summalla netotettuna IFRS:n käyttöönoton on arvioitu
lisäävän korollisia velkoja avaavassa taseessa noin 60 miljoonalla
eurolla. Taseen loppusumman arvioidaan kasvavan omaisuuserien
arvonalennuskirjausten jälkeen noin 70 miljoonalla eurolla.

M-REAL OYJ

Hallitus

LIITE Yhteenvetotaulukko IFRS:n arvioiduista vaikutuksista taseeseen

Lisätietoja antavat:

Hannu Anttila, toimitusjohtaja 1.1.2005 alkaen, puh. 010 469 4611
Juhani Pöhö, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 469 5283

Mediayhteydet: Jyrki Antikainen, puh. 010 469 4940, gsm 050 357 4292
IR-yhteydet: Antti Nummi, puh. 010 469 4432, gsm 050 598 9629


Liite

ALUSTAVA LASKELMA IFRS:N KÄYTTÖÖNOTON VAIKUTUKSISTA
AVAAVAAN TASEESEEN 1.1.2004

Varat                 MEUR
                      
Taseen loppusumma 31.12.2003     7 106
 IFRS-lisäykset            186
 Goodwillin ja käyttöomaisuuden    -115
 arvonalentumiskirjaukset
Varat IFRS:n mukaan 1.1.2004     7 177
                      
Oma pääoma ja velat            
                      
Oma pääoma 31.12.2003         2 245
 Goodwillin ja käyttöomaisuuden    -110
 arvonalentumiskirjaukset
 Muut IFRS-vaikutukset        -210
Oma pääoma IFRS:n mukaan       1 925
                      
 Vähemmistöosuus            19
 IFRS:n vaikutus            10
                     29
                      
Velat 31.12.2003           4 842
 IFRS-lisäykset            381
Velat IFRS:n mukaan 1.1.2004     5 223
                      
Oma pääoma ja velat IFRS:n mukaan   7 177
1.1.2004
                      
Korolliset nettovelat 31.12.2003   3 109
Korolliset nettovelat IFRS:n     3 168
mukaan 1)

1) Eräät jo taseessa olevat eläkevastuut ovat suomalaisen
tilinpäätöskäytännön mukaan sisältyneet korollisiin velkoihin. IFRS:n
mukaan ne siirretään korottomiin velkoihin. Nämä vähentävät
korollisia velkoja noin 122 miljoonalla eurolla.

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa