KAUSILUONTOISESTI KASVANEET PAPERIN TOIM


M-real Oyj Pörssitiedote 28.4.2003 klo 12.00 1 (17)


KAUSILUONTOISESTI KASVANEET PAPERIN TOIMITUKSET PARANSIVAT M-REALIN
KANNATTAVUUTTA, PÄÄTUOTTEIDEN KYSYNNÄSSÄ EI MUUTOSTA

M-real-konsernin liikevoitto nousi ensimmäisellä vuosineljänneksellä
67,4 miljoonaan euroon edellisen neljänneksen 50,7 miljoonasta
eurosta. Kannattavuuden paranemisen keskeiset syyt olivat paperin
kausiluontoisesti kasvaneet toimitukset, Äänekosken uudistetun
kartonkikoneen käyntiinajon edistyminen sekä edellisen neljänneksen
tulosta rasittaneet investointi- ja vuosihuoltoseisokit ja
kertaluontoiset kuluerät. Dollarin ja punnan heikkeneminen ei
suojaustuotot huomioiden vaikuttanut olennaisesti katsauskauden
tulokseen.

Avainluvut:
- Osakekohtainen tulos 0,12 euroa (edellisellä neljänneksellä 0,04
euroa)
- Voitto ennen satunnaiseriä 38,6 miljoonaa euroa (10,1)
- Liikevoitto 67,4 miljoonaa euroa (50,7)
- Liiketoiminnan kassavirta 153,6 miljoonaa euroa (195,2)
- Sijoitetun pääoman tuotto 5,0 prosenttia (3,8)
- Liikevaihto 1 594,9 miljoonaa euroa (1 587,3)
- Omavaraisuusaste kauden lopussa 32,6 prosenttia (34,2)
- Paperitehtaiden käyntiaste 90 prosenttia (81), kartonkitehtaiden
käyntiaste 94 prosenttia (92)

Taivekartongin kysyntä ja myyntihinta olivat edellisen neljänneksen
tasolla. Paperien myyntihinta laski edelliseen neljännekseen
verrattuna. Dollarin ja punnan heikkeneminen laski sekä kartongin
että paperin euromääräistä keskimyyntihintaa.

Toimitusjohtaja Jouko M. Jaakkola kommentoi markkinatilannetta:
öVaikka M-realin paperien toimitusmäärät kasvoivat edellisestä
neljänneksestä, emme usko markkinatilanteen elpyneen Euroopassa.
Lisääntyneisiin toimitusmääriin vaikuttivat kausiluontoisesti
kasvaneet toimitukset sekä asiakkaiden kasvattamat varastot. Lisäksi
vienti Euroopan ulkopuolelle lisääntyi.ö

Talousnäkymät Euroopassa ja maailman muilla keskeisillä
talousalueilla ovat edelleen hyvin epävarmat eivätkä keskeiset
taloutta kuvaavat mittarit osoita merkkejä paremmasta kehityksestä.
Tämä luo epävarmuutta myös pakkauskartongin kysyntään.
Paperitoimialojen heikkoon kysyntätilanteeseen ei ole näköpiirissä
muutosta parempaan. Kausivaihtelusta johtuen paperin toisen
neljänneksen toimitusten odotetaan olevan ensimmäistä neljännestä
alhaisemmat.

M-REAL OYJ


Konserniviestintä


Lisätietoja:

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118,
GSM 050 2261
Veli-Matti Mynttinen, varatoimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469
4655, GSM 050 2895

M-REAL OYJ

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003

TAMMI-MAALISKUUN TULOS EDELLISEEN VUOSINELJäNNEKSEEN VERRATTUNA

M-real-konsernin liikevoitto nousi vuoden ensimmäisellä
vuosineljänneksellä 67,4 miljoonaan euroon edellisen neljänneksen
50,7 miljoonasta eurosta. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 4,2
prosenttia (10-12/2002: 3,2). Kaikki toimialat paransivat
kannattavuuttaan. Myös Metsä Tissuen tulos parani.

Consumer packaging -toimialan kannattavuuden paraneminen johtui
lähinnä edellisen neljänneksen tulosta rasittaneista investointi- ja
vuosihuoltoseisokeista sekä Äänekosken uudistetun kartonkikoneen
käyntiinajon edistymisestä. Taivekartongin kysyntä ja myyntihinta
olivat edellisen neljänneksen tasolla. Dollarin ja punnan
heikkeneminen laski euromääräistä keskimyyntihintaa. Kartonkia
toimitettiin 283 000 tonnia (283 000). Tehtaiden tuotantoa
rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 19 000 tonnia (5 000). Käyntiaste
oli 94 prosenttia (92).

Paperin kysyntä oli edellisen neljänneksen tasolla. Paperin
kannattavuuden kohentumisen keskeinen syy oli toimitusmäärän
kausiluontoinen kasvu. Hienopaperin toimitusmäärää arvioidaan
kasvattaneen myös asiakkaiden lisääntyneet ostot varastoon. Paperien
myyntihinta laski edelliseen neljännekseen verrattuna. Lisäksi
dollarin ja punnan heikkeneminen laski euromääräistä
keskimyyntihintaa. Päällystetyn ja päällystämättömän hienopaperin
toimitusmäärä nousi 11 prosenttia ja aikakauslehtipaperin
toimitusmäärä 5 prosenttia. Paperin kokonaistoimitusmäärä oli 975 000
tonnia (891 000). Kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta johtuen
tuotannonrajoituksia jouduttiin jatkamaan. Tuotannonrajoitukset
olivat 94 000 tonnia (164 000 ). Paperitehtaiden käyntiaste oli 90
prosenttia (81).

Valuuttakurssien muutoksen, suojaustuotot mukaan lukien, vaikutus
liikevoittoon oli +0,8 miljoonaa euroa (-10,5). Maaliskuun loppuun
mennessä Yhdysvaltain dollari oli heikentynyt 3,9 prosenttia ja
Englannin punta 6,0 prosenttia vuodenvaihteeseen verrattuna.
Keskimäärin dollarin eurokurssi oli tammi-maaliskuussa 7,3 prosenttia
ja punnan kurssi 5,3 prosenttia alhaisempi kuin edellisellä
neljänneksellä.

Liikevaihto oli 1 594,9 miljoonaa euroa (1 587,3).
         
Nettorahoituskulut olivat 28,8 miljoonaa euroa (40,6).
Rahoituskuluihin sisältyy rahoituserien kurssivoittoa 6,2 miljoonaa
euroa (5,0). Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat 35,0 miljoonaa
euroa (45,6).

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 12,1 miljoonaa euroa (26,7).
Summaan ei sisälly kertaluontoisia eriä.

Voitto ennen satunnaiseriä oli 38,6 miljoonaa euroa (10,1).

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli 21,0 miljoonaa euroa (6,9).
Verot, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat 17,3
miljoonaa euroa (1,8).

Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,04).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,0 prosenttia (3,8). Oman pääoman
tuotto oli 3,5 prosenttia (1,3).

TAMMI-MAALISKUUN TULOS VUODEN 2002 VASTAAVAAN KAUTEEN VERRATTUNA

Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto laski 43,3 prosenttia viime
vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kaikkien toimialojen
kannattavuus heikkeni, lukuun ottamatta Map-tukkuritoimialaa.
Kannattavuutta heikensivät ennen kaikkea alhaisemmat myyntihinnat
sekä dollarin kurssin 22 prosentin ja punnan kurssin 9 prosentin
lasku. Dollarin heikkeneminen laski erityisesti Consumer packaging -
toimialan kannattavuutta. Liikevoittoa pienensi myös Albbruckin
osakkuuden myynti vuoden 2002 kesäkuussa.

Liikevaihto oli 1 594,9 miljoonaa euroa (1 736,1). Liikevaihtoa
alensivat samat tekijät kuin liikevoittoa. Vertailukelpoinen
liikevaihdon lasku oli 8 prosenttia.

Konsernin voitto ennen satunnaiseriä oli 38,6 miljoonaa euroa (62,0).

HENKILöSTö

Henkilöstömäärä oli maaliskuun lopussa 20 150 henkilöä (21 261
henkilöä 31.3.2002), joista Suomessa työskenteli 5 993 henkilöä (6
101). Henkilöstön nettovähennys yrityskauppojen seurauksena oli 86
henkilöä.

Konsernin henkilömäärään sisältyy 47 prosenttia Metsä-Botnian
henkilöstöstä.

Vuoden 2002 lopussa henkilöstömäärä oli 20 323 henkilöä.
         
KäYTTöOMAISUUSINVESTOINNIT

M-realin käyttöomaisuusinvestoinnit tammi-maaliskuussa olivat
yhteensä 35 miljoonaa euroa. Lisäksi ostettujen yritysten osakkeiden
kauppahintana on maksettu noin 153 miljoonaa euroa.

YRITYSKAUPAT JA RAKENNEJäRJESTELYT
         
M-real ilmoitti 20. tammikuuta hankkineensa SCA:lta sen omistamat
Metsä Tissue Oyj:n osakkeet (19,27 prosenttia osakkeista).
Kauppahinta oli 12,30 euroa osakkeelta eli yhteensä 71,1 miljoonaa
euroa. Kaupan myötä M-real -konsernin omistusosuus Metsä Tissuessa
nousi 84,85 prosenttiin. Myöhemmin samana päivänä M-real osti lisää
osakkeita joka nosti omistusosuuden yli 90 prosenttiin.
Arvopaperimarkkinalain mukaisesti M-real ilmoitti 14. helmikuuta
tekevänsä lunastustarjouksen kaikista muiden omistuksessa olevista
Metsä Tissuen osakkeista ja optioista. Lunastustarjoushinta oli 12,30
euroa osakkeelta. Lunastustarjouksen mukainen tarjousaika alkoi 17.2.
2003 ja päättyi 17.3.2003. M-real ilmoitti 3. maaliskuuta käyttävänsä
osakeyhtiölain mukaista oikeuttaan lunastaa kaikki kolmansilla
osapuolilla olevat Metsä-Tissuen osakkeet 12,30 eurolla osake.
Katsauskauden lopussa M-real -konserni omisti 99,9 prosenttia Metsä-
Tissuen osakkeista. Katsauskauden aikana ostettujen Metsä Tissuen
osakkeiden ja optioiden kokonaishinta oli noin 127 miljoonaa euroa.

M-real on ostanut 24. maaliskuuta allekirjoitetulla kaupalla 24,7
prosenttia Oy Hangö Stevedoring Ab:n osakkeista. Kaupan jälkeen M-
realin omistusosuus yhtiöstä on 100 prosenttia.

Metsä Tissue osti katsauskaudella lisää tytäryhtiönsä Zaklady
Papiernicze Krapkowicach SA:n osakkeita, jonka seurauksena
omistusosuus ZPK:sta on noussut 91,6 prosenttiin.

Map Merchantsin joulukuussa sopima kauppa tsekkiläisen
toimistopaperitukkurin Narpexin ostosta Tsekin tasavallassa astui
voimaan tammikuussa. Map Merchants osti tammikuussa tanskalaisen
tytäryhtiönsä Schramm-Papirgros A/S:n vähemmistöosakkaiden osakkeet
(30,7 prosenttia osakkeista).

Metsä-Botnia ilmoitti 14. maaliskuuta ostavansa Shell International
Renewables BV:ltä 60% uruguaylaisen yhtiön Compania Forestal Oriental
S.A (FOSA) osakkeista. Yhtiöllä on 48 000 hehtaaria maata, josta 32
000 hehtaaria on eukalyptusmetsää.

M-real ilmoitti 14. huhtikuuta allekirjoittaneensa aiesopimuksen
strategisesta kumppanuudesta IBM Global Services:in kanssa koskien M-
realin liiketoimintasovellusten ja perustietoteknisten palveluiden
toimittamisesta M-realille maailmanlaajuisesti. Aiesopimus sisältää M-
realin oman tietoteknisen palveluliiketoiminnan ja Logisware Oy:n
koko toiminnan siirtymisen IBM:n organisaatioon.

RAHOITUS

Korolliset nettovelat olivat maaliskuun lopussa 3 169 miljoonaa euroa
(12/2002: 3 019).

Omavaraisuusaste oli 32,6 prosenttia (3/2002: 30,0; 12/2002: 34,2) ja
velkaantumisaste 133 prosenttia (3/2002: 144; 12/2002: 119).
Omavaraisuusastetta ja velkaantumisastetta heikensivät SCA:n Metsä
Tissuen osakkeiden osto tammikuussa sekä osingon maksu 27.3.2003.

Maksuvalmius on hyvä. Likviditeetti oli maaliskuun lopussa 1 332
miljoonaa euroa, josta 1 190 miljoonaa oli sitovia pitkäaikaisia
luottolupauksia ja 142 miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia.
Lisäksi konsernilla oli lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten
käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja
luottolimiittejä noin 700 miljoonan euron arvosta.

Nettovaluuttavirrasta oli maaliskuun lopussa suojattuna keskimäärin
3,8 kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut 3,8 ja 5,2
kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta pääomasta oli
katsauskauden lopussa suojattuna noin 92 prosenttia. Konsernin
velkojen korkosidonnaisuusaika oli maaliskuun lopussa 13 kuukautta.
Kauden aikana korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 13 ja 15 kuukauden
välillä.

OSAKKEET

M-realin B-osakkeen ylin kurssi Helsingin Pörssissä tammi-
maaliskuussa oli 8,75 euroa ja alin 6,25 euroa. Keskikurssi oli 7,05
euroa. Vuoden 2002 keskikurssi oli 8,28 euroa. Katsauskauden lopussa
31.3.2003 B-osakkeen kurssi oli 6,42 euroa.

B-osakkeen vaihto oli 221 miljoonaa euroa eli 21 prosenttia
osakekannasta. A- ja B- osakkeiden markkina-arvo oli 31.3.2003
yhteensä 1 161 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti 38,5 prosenttia osakkeista 31.3.2003 ja
näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 64,2 prosenttia. Ulkomaisten
omistajien osuus osakkeista oli 31,8 prosenttia.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeanti- eikä vaihtovelkakirja-
tai optiolainojen liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

OSINKO

M-real Oyj:n 17.3.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti maksaa
vuodelta 2002 osinkoa 0,60 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen
mukaisesti. Osinko maksettiin 27.3.2003.

YHTIöN HALLITUS

Yhtiökokouksessa M-realin hallituksen jäseniksi seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin edelleen
maanviljelysneuvos Timo Haapanen, pääjohtaja Asmo Kalpala,
varatoimitusjohtaja Erkki Karmila, maanviljelysneuvos Runar Lillandt,
varatoimitusjohtaja Matti Niemi, vuorineuvos Antti Oksanen
(puheenjohtaja), pääjohtaja Antti Tanskanen ja maanviljelysneuvos
Arimo Uusitalo (varapuheenjohtaja).

LäHIAJAN NäKYMäT

Taivekartongin kysyntä oli edellisen neljänneksen tasolla.
Paperitoimialojen markkinatilanne jatkui vaikeana huolimatta
kausiluontoisesti kasvaneista toimituksista. Tuotannonrajoituksia
jouduttiin jatkamaan. Erityisesti päällystettyä hienopaperia
tuottavien tehtaiden käyntiaste pysyi edelleen alhaisena.

Talousnäkymät Euroopassa ja maailman muilla keskeisillä
talousalueilla ovat edelleen hyvin epävarmat eivätkä keskeiset
taloutta kuvaavat mittarit osoita merkkejä paremmasta kehityksestä.
Tämä luo epävarmuutta myös pakkauskartongin kysyntään.
Paperitoimialojen heikkoon kysyntätilanteeseen ei ole näköpiirissä
muutosta parempaan. Kausivaihtelusta johtuen paperin toisen
neljänneksen toimitusten odotetaan olevan ensimmäistä neljännestä
alhaisemmat.

Espoossa 28. huhtikuuta 2003

HALLITUS

TOIMIALAT JA MARKKINAKEHITYS

M-real on muuttanut toimialojen taloudellisten tunnuslukujen
esittämistä. Vertailuluvut on julkaistu 23.4.2003.

Consumer packaging

              I  IV  III   II   I 2002  IV 02-
              03  02  02   02  02      I 03
                                muutos
Liikevaihto       229, 227, 231,  232, 230, 921,  +1,3%
              9   0   7   4   0   1
Liikevoitto       18,6  7,0 25,3  17,3 33,8 83,4     
Liikevoitto-%       8,1  3,1 10,9  7,4 14,7  9,1     
Sijoitetun pääoman    7,8  3,7 11,1  7,8 14,7  9,1     
tuotto-%
Tehdastoimitukset,    283  283  284  287  274 1129    0%
1 000 t
Kartonkitehtaiden     94  92  94   89  89  91     
käyntiaste, %

Consumer packaging -toimialan liikevoitto oli 18,6 miljoonaa euroa
(10-12/2002: 7,0). Kannattavuuden paraneminen johtui lähinnä
edellisen neljänneksen tulosta rasittaneista investointi- ja
vuosihuoltoseisokeista sekä Äänekosken uudistetun kartonkikoneen
käyntiinajon edistymisestä. Aallotuskartongin alhainen kysyntä
heikensi kannattavuutta. Keskimääräinen käyntiaste oli 94 prosenttia
(92).

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset nousivat
prosentin edelliseen neljännekseen verrattuna. M-realin
kokonaistoimitusmäärä nousi 4 prosenttia. Myyntihinta pysyi
ennallaan. Dollarin ja punnan heikkeneminen laski euromääräistä
keskimyyntihintaa.

Liner-kartongin toimitusmäärä nousi 4 prosenttia edellisestä
neljänneksestä. Myyntihinta pysyi ennallaan. Dollarin heikkeneminen
laski euromääräistä keskimyyntihintaa.

Aallotuskartongin kysyntä oli poikkeuksellisen heikko. Toimitusmäärä
laski 20 prosenttia.

Tapettikartongin toimitukset laskivat 4 prosenttia. Myyntihinta pysyi
ennallaan.
         
Commercial printing

              I   IV  III  II   I  2002  IV 02-
             03   02  02  02  02       I 03
                                muutos
Liikevaihto       403,  368, 403, 412, 454,    1  +9,6%
              6   1   6   5   2  638,4
Liikevoitto       18,3  16,6 22,9 28,3 38,9  106,7  +10,2%
Liikevoitto -%      4,5  4,5  5,7  6,9  8,6   6,5     
Sijoitetun pääoman    5,2  4,0  5,8  7,1  9,6   7,1     
tuotto -%
Tehdastoimitukset,    460  425  419  441  471  1 757  +8,2%
1 000 t
Käyntiaste, %       86   79  74  82  90   81     

Commercial printing -toimialan ensimmäisen neljänneksen liikevoitto
oli 18,3 miljoonaa euroa (16,6). Liikevoiton paraneminen johtui
pääosin kausiluontoisesti kasvaneesta toimitusmäärästä.
Toimitusmäärää kasvattivat asiakkaiden lisääntyneet ostot varastoon.
Euroopan päämarkkinoiden hinnoissa ei tapahtunut merkittävää
muutosta. Dollarin ja punnan heikkeneminen laskivat kuitenkin
toimialan keskimääräistä myyntihintaa edelliseen neljännekseen
verrattuna.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat 6 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Commercial
printing -toimialan tuotteiden toimitusmäärä nousi 8 prosenttia.
Paperikoneiden keskimääräinen käyntiaika oli 6 vuorokautta pidempi
kuin edellisellä neljänneksellä ja käyntiaste oli 86 prosenttia (79).
Tilauskanta oli maaliskuun lopussa kaksi viikkoa.

Zanders on siirretty Commercial printing -toimialaan vuoden 2003
alusta alkaen. Vuoden 2002 luvut on muutettu vastaavasti.

Home & Office

              I  IV  III   II   I 2002  IV 02-
              03  02  02   02  02      I 03
                                muutos
Liikevaihto       191, 200, 183,  183, 214, 782,  -4,6%
              6   8   4   7   8   7
Liikevoitto       21,8 19,6 28,3  26,1 28,8 102,  +11,2%
                              8
Liikevoitto -%      11,4  9,8 15,4  14,2 13,4 13,1     
Sijoitetun pääoman    8,7  7,4 11,0  10,5 11,7 10,4     
tuotto -%
Tehdastoimitukset,    246  211  218  223  250  902  +16,6%
1 000 t
Käyntiaste, %       93  79  88   91  96  89     

Home & Office -toimialan liikevoitto oli 21,8 miljoonaa euroa (19,6).
Kannattavuutta paransi lähinnä toimitusmäärän kasvu. Toimitusmäärää
kasvattivat kausiluontoiset tekijät sekä lisääntyneet toimitukset
Euroopan ulkopuolisille markkinoille. Toisaalta kannattavuutta
heikensi myyntihinnan lasku edelliseen neljännekseen verrattuna.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat 6 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Home &
Office -toimialan toimitusmäärä nousi 17 prosenttia. Paperikoneiden
keskimääräinen käyntiaika oli 10 vuorokautta pidempi kuin edellisellä
neljänneksellä ja käyntiaste oli 93 prosenttia (79). Tilauskanta oli
maaliskuun lopussa noin kolme viikkoa.

Publishing

              I  IV  III   II   I 2002  IV 02-
              03  02  02   02  02      I 03
                                muutos
Liikevaihto       204, 204, 191,  193, 201, 790,  +0,1%
              2   0   0   5   6   1
Liikevoitto       10,3  8,8 16,5  0,9 17,0 43,1  +17,0%
Liikevoitto -%      5,0  4,3  8,6  0,5  8,4  5,5     
Sijoitetun pääoman    3,4  3,0  5,6  0,4  5,0  3,5     
tuotto -%
Tehdastoimitukset, 1   269  255  234  235  254  977  +5,5%
000 t
Käyntiaste, %       93  87  87   77  85  84     

Publishing -toimialan liikevoitto oli 10,3 miljoonaa euroa (8,8).
Kannattavuutta paransivat kausiluontoisesti kasvanut toimitusmäärä
sekä parantunut tuotantotehokkuus. Toisaalta kannattavuutta heikensi
jatkunut myyntihinnan lasku. Lisäksi dollarin ja punnan heikkeneminen
laski euromääräistä keskimyyntihintaa.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin (LWC) tuottajien
toimitukset laskivat 10 prosenttia edelliseen neljännekseen
verrattuna. Publishing -toimialan toimitusmäärä nousi 5 prosenttia.
Paperikoneiden keskimääräinen käyntiaika oli 4 vuorokautta pidempi
kuin edellisellä neljänneksellä ja käyntiaste oli 93 prosenttia (87).
Tilauskanta oli maaliskuun lopussa vajaat kolme viikkoa.

Map Merchant Group

              I   IV  III  II   I  2002  IV 02-
             03   02  02  02  02       I 03
                                muutos
Liikevaihto       367,  375, 371, 387, 409,    1  -1,9%
              9   0   7   1   0  542,8
Liikevoitto       5,8  -9,3 -5,9 -0,9  1,2  -14,9     
Liikevoitto -%      1,5  -2,5 -1,6 -0,2  0,3  -1,0     
Sijoitetun pääoman    5,8  -9,0 -4,0 -0,8  1,8  -3,0     
tuotto -%
Toimitusmäärät, 1 000  317  311  307  314  338  1 270  +1,9%
t

Map -tukkuritoimialan liiketulos oli 5,8 miljoonaa euroa (-9,3).
Kannattavuuden paraneminen johtui toiminnan tehostamistoimenpiteiden
tuottamista kustannussäästöistä sekä edellisen neljänneksen lopussa
tehdyistä 8 miljoonan euron kertaluontoisista kulukirjauksista sekä
omaisuuserien arvonalennuskirjauksista. Markkinatilanne jatkui
vaikeana.

MUUT LIIKETOIMINNAT

Metsä Tissue Oyj

              I   IV  III  II   I  2002 IV 02-
             03   02  02  02  02      I 03
                               muutos
Liikevaihto       164,  170, 162, 155, 159,  647,  -3,5%
              7   7   2   7   2   8
Liikevoitto       11,7  5,9 17,2  8,4 11,6  43,1    
Liikevoitto -%      7,1  3,5 10,6  5,4  7,3  6,7    
Sijoitetun pääoman   14,5  7,6 21,0 10,5 14,0  13,2    
tuotto -%
         
Metsä Tissuen ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 11,7 miljoonaa
euroa (5,9). Kannattavuutta paransivat kausiluontoisesti parempi
myyntijakso sekä edellisen neljänneksen tulokseen sisältyvät
kertaluontoiset kulut.

Verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen katsauskauden
kannattavuutta paransivat toimitusmäärän lievä kasvu sekä
tuotevalikoiman paraneminen. Kannattavuutta heikensivät uusien
tuotteiden lanseerausvaiheen kustannukset sekä tuotantohäiriöiden
aiheuttamat ylimääräiset kustannukset. Keskimääräiset myyntihinnat
olivat hieman alle edellisen vuoden tason.

Metsä Tissuen Saksan liiketoimintojen investointi- ja kehitysohjelman
toteuttaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Ohjelman investointien
kokonaismäärä on noin 45 miljoonaa euroa ja ohjelma toteutetaan
pääosin vuoden 2004 loppuun mennessä.

Tammi-maaliskuussa Metsä Tissue Oyj:n osakekurssi oli ylimmillään
12.38 euroa ja alimmillaan 9,51 euroa. Katsauskauden lopussa
osakekurssi oli 12,30 euroa. Metsä Tissuen osakkeiden vaihto oli
127,7 miljoonaa euroa ja vaihdon osuus osakkeiden kokonaismäärästä
34,7 prosenttia. 31.3.2003 yhtiön osakkeiden markkina-arvo oli 369
miljoonaa euroa. M-real omisti tilikauden lopussa 99,9 prosenttia
Metsä Tissuen osakkeista. Ulkomaisten omistajien osuus oli samana
ajankohtana 0,01 prosenttia.

M-real käynnisti 3. maaliskuuta 2003 osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n
mukaisen lunastusmenettelyn Metsä Tissuen osakkeista ja Metsä Tissuen
osakkeiden noteeraaminen Helsingin Pörssissä päättyy viimeistään
silloin kun M-real on saanut haltuunsa kaikki Metsä Tissuen osakkeet.


 M-REAL–KONSERNI (luvut ovat tilintarkastamattomia)

TULOSLASKELMA        1-3/2003    %  1-3/02    %
(milj. euroa)
Liikevaihto          1 594,9  100,0 1 736,1  100,0
 Osuus osakkuusyhtiöiden                    
 tuloksista           -3,0        0,8 
 Liiketoiminnan muut       12,1       11,6 
 tuotot
 Toimintakulut        1 417,1      1 512,6 
 Poistot            119,5       117,1 
Liikevoitto           67,4   4,2  118,8   6,8
 Kurssierot            6,2       -18,8 
 Muut rahoitustuotot ja -    -35,0       -38,0    
 kulut
Voitto ennen satunnaiseriä    38,6   2,4   62,0   3,5
 Satunnaiset erät         0,0        0,0 
Voitto ennen veroja ja                     
vähemmistöosuutta        38,6   2,4   62,0   3,5
 Verot             -17,3       -22,0 
 Vähemmistöosuus         -0,3       -2,8 
Katsauskauden tulos       21,0   1,3   37,2   2,1

TULOSLASKELMA         Muutos    % 1-12/02    %
(milj. euroa)
Liikevaihto          -141,2   -8,1 6 564,2  100,0
 Osuus osakkuusyhtiöiden                    
 tuloksista           -3,8       -4,9    
 Liiketoiminnan muut       0,5       73,4    
 tuotot
 Toimintakulut          95,5      5 850,7    
 Poistot             -2,4       457,7    
Liikevoitto           -51,4  -43,3  324,3   4,9
 Kurssierot           25,0       -30,5    
 Muut rahoitustuotot ja -     3,0      -159,5    
 kulut
Voitto ennen satunnaiseriä   -23,4  -37,7  134,3   2,0
 Satunnaiset erät         0,0       144,5 
Voitto ennen veroja ja                     
vähemmistöosuutta        -23,4  -37,7  278,8   4,2
 Verot              4,7       -59,8    
 Vähemmistöosuus         2,5       -10,1    
Katsauskauden tulos       -16,2  -43,5  208,9   3,2


TULOSLASKELMA        10-12/02     
(milj. euroa)                 %
Liikevaihto          1 587,3   100,0

 Osuus osakkuusyhtiöiden            
 tuloksista           -1,9     
 Liiketoiminnan muut       26,7     
 tuotot
 Toimintakulut        1 454,7     
 Poistot            106,7     
Liikevoitto           50,7    3,2
 Kurssierot            5,0     
 Muut rahoitustuotot ja -    -45,6     
 kulut
Voitto ennen satunnaiseriä    10,1    0,6
 Satunnaiset erät         0,0     
Voitto ennen veroja ja             
vähemmistöosuutta        10,1    0,6
 Verot              -1,8     
 Vähemmistöosuus         -1,4     
Katsauskauden tulos        6,9    0,4

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.


M-REAL–KONSERNI (luvut ovat tilintarkastamattomia)

TASE            3/2003   %  3/2002   %
(milj. euroa)
Vastaavaa                        
 Pysyvät vastaavat    4 942,3  67,5 5 102,3  65,0
 Vaihtuvat vastaavat                  
  Vaihto-omaisuus     813,7  11,1  845,1  10,8
  Muut vaihtuvat     1 419,6  19,4 1 656,7  21,1
vastaavat
  Likvidit varat      142,0  2,0  242,1  3,1
Yhteensä         7 317,6 100,0 7 846,2 100,0
                            
Vastattavaa                       
 Osakepääoma ja muu oma  2 363,7  32,3 2 600,7  33,1
 pääoma
 Vähemmistöosuus       23,7  0,3   59,4  0,8
 Pakolliset varaukset    64,0  0,9  117,6  1,5
 Pitkäaikainen vieras   2 994,9  40,9 2 888,9  36,8
pääoma
 Lyhytaikainen vieras   1 871,3  25,6 2 179,6  27,8
pääoma
Yhteensä         7 317,6 100,0 7 846,2 100,0

TASE           12/2002   %
(milj. euroa)
Vastaavaa         4 934,5  66,6
 Pysyvät vastaavat           
 Vaihtuvat vastaavat    814,9  11,0
  Vaihto-omaisuus    1 460,9  19,7
  Muut vaihtuvat      199,9  2,7
vastaavat
  Likvidit varat     7 410,2 100,0
Yhteensä                
                    
Vastattavaa               
 Osakepääoma ja muu oma  2 461,0  33,2
 pääoma
 Vähemmistöosuus       74,6  1,0
 Pakolliset varaukset    66,3  0,9
 Pitkäaikainen vieras   3 030,3  40,9
pääoma
 Lyhytaikainen vieras   1 778,0  24,0
pääoma
Yhteensä         7 410,2 100,0


M-REAL–KONSERNI (luvut ovat tilintarkastamattomia)

KASSAVIRTALASKELMA       1-3/03  1-3/02 1-12/02 10-12/02
(milj. euroa)
 Voitto ennen satunnaiseriä    38,6   62,0  134,3   10,1
 Poistot             119,5  117,1  457,7  106,7
 Verot              -24,2  -23,8  -56,7   7,3
 Muut muutokset          15,8   23,5  -14,3  -16,3
Tulorahoitus           149,7  178,8  521,0  107,8
 Käyttöpääoman muutos       3,9   91,9  145,4   87,4
Liiketoiminnan kassavirta    153,6  270,7  666,4  195,2
 Käyttöomaisuus-        -188,0  -63,0  -310,0  -130,0
 investoinnit 1)
 Myynnit ja muut          0,0   0,0  223,9  -39,9
 muutokset
Kassavirta investointien     -34,4  207,7  580,3   25,3
jälkeen
 Osakeanti                      0,0   0,0
 Konsernirakenteen muutos     -8,5       -9,0   0,0
 Osingot            -107,4  -107,4  -108,4   0,0
Korollisten nettovelkojen    -150,3  100,3  462,9   25,3
muutos
(+ vähennys / - lisäys)                     

1) Eivät sisällä hankittujen yhtiöiden velkoja.


M-REAL–KONSERNI (luvut ovat tilintarkastamattomia)

TUNNUSLUVUT           1-3/03  1-3/02 1-12/02 10-12/02
Osakekohtainen tulos, euroa    0,12   0,21   0,36  0,04
(laimennettu 1-3/03; 0,12                 
euroa)
Sijoitetun pääoman tuotto, %    5,0   8,2   5,8   3,8
Oman pääoman tuotto, %       3,5   6,7   3,0   1,3
Bruttoinvestoinnit, milj.     188    63   310   130
euroa 1)
Henkilöstö keskimäärin     20 216  21 250  21 070 20 469
                            
                 3/03   3/02  12/02
Osakekohtainen oma pääoma,    13,20  12,79  13,75
euroa
Omavaraisuusaste, %        32,6   30,0   34,2
Velkaantumisaste, %        133   144   119

Konsernin vastuut, milj. euroa  3/03   3/02  12/02
Omasta puolesta          482   597   487
Osakkuusyhtiöiden puolesta      0    1    0
Saman konsernin yritysten      26    5    26
puolesta
Muiden puolesta           10    25    5
Yhteensä              518   628   518
                           
Avoimet johdannaissopimukset,       3/02     
milj. euroa            3/03       12/02
Korkojohdannaiset        8 935  17 434  9 998
Valuuttajohdannaiset       7 592  4 302  4 832
Yhteensä            16 527  21 736  14 830

1) Eivät sisällä hankittujen yhtiöiden velkoja.


M-REAL–KONSERNI           Kehitys neljänneksittäin
         
LIIKEVAIHTO     Neljännes I      Neljänneksittäin
Milj. euroa     2003  2002  I 03 IV 02 III 02  II 02  I 02
 Commercial    403,6  454,2  403,6 368,1  403,6  412,5 454,2
 printing
 Home & Office   191,6  214,8  191,6 200,8  183,4  183,7 214,8
 Publishing    204,2  201,6  204,2 204,0  191,0  193,5 201,6
 Consumer     229,9  230,0  229,9 227,0  231,7  232,4 230,0
 packaging
 Map Merchant   367,5  409,0  367,5 375,0  371,7  387,1 409,0
 Group
 Metsä Tissue   164,7  159,2  164,7 170,7  162,2  155,7 159,2
 Sisäinen myynti  33,4  67,3  33,4  41,7  60,5  71,8  67,3
 ja muu toiminta
KONSERNI     1 594,9 1 736,1 1594,9 1587,3 1604,1 1636,7 1736,1
                                   
LIIKEVOITTO JA    Neljännes I      Neljänneksittäin
TULOS
Milj. euroa     2003  2002  I 03  IV 02 III 02  II 02  I 02
 Commercial     18,3  38,9  18,3  16,6  22,9  28,3  38,9
 printing
 Home & Office   21,8  28,8  21,8  19,6  28,3  26,1  28,8
 Publishing     10,3  17,0  10,3   8,8  16,5   0,9  17,0
 Consumer      18,6  33,8  18,6   7,0  25,3  17,3  33,8
 packaging
 Map Merchant    5,4   1,2   5,4  -9,3  -5,9  -0,9  1,2
 Group
 Metsä Tissue    11,7  11,6  11,7   5,9  17,2   8,4  11,6
 Muu toiminta   -18,7  -12,5  -18,7   2,2  -7,2  -22,4 -12,5
 LIIKEVOITTO    67,4  118,8  67,4  50,7  97,1  57,7 118,8
 %          4,2   6,8   4,2   3,2  6,1   3,5  6,8
liikevaihdosta
 Kurssierot     6,2  -18,8   6,2   5,0 -16,8   0,2 -18,8
 Muut rahoitus-  -35,0  -38,0  -35,0  -45,6 -38,7  -37,2 -38,0
 tuotot ja -
kulut
VOITTO ENNEN    38,6  62,0  38,6  10,1  41,5  20,7  62,0
SATUNNAISERIÄ
 %          2,4   3,6   2,4   0,6  2,6   1,3  3,6
liikevaihdosta
LIIKEVOITTO, %    Neljännes I      Neljänneksittäin
          2003  2002  I 03  IV 02 III 02  II 02  I 02
 Commercial     4,5   8,6   4,5   4,5  5,7   6,9  8,6
 printing

 Home & Office   11,4  13,4  11,4   9,8  15,5  14,2  13,4
 Publishing     5,0   8,4   5,0   4,3  8,6   0,5  8,4
 Consumer      8,1  14,7   8,1   3,1  10,9   7,4  14,7
 packaging
 Map Merchant    1,5   0,3   1,5  -2,5  -1,6  -0,2  0,3
 Group
 Metsä Tissue    7,1   7,3   7,1   3,5  10,6   5,4  7,3
KONSERNI       4,2   6,8   4,2   3,2  6,1   3,5  6,8


M-REAL–KONSERNI

SIJOITETUN PÄÄOMAN          I Q      Vuosi
TUOTTO, %
                   2003    2002    2001
 Commercial printing         5,2     7,1    6,2
 Home & Office            8,7    10,4    6,3
 Publishing              3,4     3,5    5,7
 Consumer packaging          7,8     9,1    14,9
 Map Merchant Group          5,8    -3,0    -0,8
 Metsä Tissue            14,5    13,2    10,3
KONSERNI               5,0     5,8    6,9
                                
SIJOITETTU PÄÄOMA,          3/03    12/02   12/01
Milj. euroa
                              
 Commercial printing       1 610,5   1 555,6  1 621,1
 Home & Office           998,2   1 030,6  1 023,7
 Publishing            1 204,9   1 210,6  1 372,8
 Consumer packaging        1 002,6    991,6   934,0
 Map Merchant Group         400,1    410,4   484,8
 Metsä Tissue            323,3    325,5   342,3
 Muu pääoma             302,8    372,8   515,1
KONSERNI             5 842,4   5 897,1  6 293,8

Henkilöstö keskimäärin,        I Q     I Q  I – IV Q
Milj. euroa             2003    2002    2002
                              
 Commercial printing        5 391    6 003   5 831
 Home & Office           2 117    2 110   2 125
 Publishing             1 545    1 877   1 769
 Consumer packaging         2 983    3 049   3 151
 Map Merchant Group         2 591    2 817   2 745
 Metsä Tissue            3 245    2 916   3 067
 Muut toiminnot           2 344    2 478   2 382
KONSERNI              20 216   21 250   21 070


M-REAL–KONSERNI

TUOTANTO         Neljännes I    Neljänneksittäin
1000 tonnia        2003  2002  I 03  IV 02 III 02
 Commercial printing    461   467   461   436   406
 Home & Office       237   244   237   207   231
 Publishing 1)       283   255   283   256   244
 Kartonki          183   170   183   173   167
 Fluting           48   54   48    57   64
 Liner 2)          41   35   41    37   40
 CTMP            82   62   82    76   79
 Metsä-Botnian sellu 2)   280   264   280   249   294
 M-realin sellu       311   289   311   308   290

TUOTANTO              Neljänneksittäin
1000 tonnia        II 02  I 02  IV 01  III 01  II 01
 Commercial printing    448   467   432   425   411
 Home & Office       233   244   207   199   221
 Publishing 1)       235   255   242   246   272
 Kartonki          169   170   152   170   161
 Fluting           49   54   60    57   54
 Liner 2)          39   35   36    35   31
 CTMP            63   62   49    34   25
 Metsä-Botnian sellu 2)   250   264   234   258   209
 M-realin sellu       304   289   264   251   261


1) Sisältää 50 % MD Papierin (30.6.2001 asti) ja Albbruckin
(30.6.2002 asti) tuotannosta.
2) Vastaa M-realin omistusosuutta (47%).Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa