LIIKETULOS -19,9 MILJOONAA EUROA, OSAKEK

                                   

M-real Oyj Pörssitiedote 26.7.2004 klo 13.00 1 (16)

LIIKETULOS -19,9 MILJOONAA EUROA, OSAKEKOHTAINEN TULOS -0,18 EUROA

M-real-konsernin liiketulos laski toisella vuosineljänneksellä -19,9
miljoonaan euroon edellisen neljänneksen 0,8 miljoonasta eurosta.
Ensimmäiseen neljännekseen verrattuna liiketulosta heikensivät
lähinnä vuosihuoltoseisokkien aiheuttamat kustannukset, paperin
toimitusosuuden kasvu Länsi-Euroopan ulkopuolisille alhaisemman
kannattavuuden markkinoille sekä päällystämättömän hienopaperin
myyntihinnan lasku ja kausiluonteisesti pienempi toimitusmäärä.

Suomen yhtiöverokannan aleneminen pienensi laskennallista verovelkaa
21,4 miljoonaa euroa.

Avainluvut:
- Liiketulos -19,9 miljoonaa euroa (edellisellä neljänneksellä 0,8)
- Tulos ennen satunnaiseriä -49,6 miljoonaa euroa (-28,3)
- Osakekohtainen tulos -0,18 euroa (-0,17 euroa)
- Katsauskauden tulos -31,5 miljoonaa euroa (142,4)
- Liiketoiminnan kassavirta -0,7 miljoonaa euroa (79,5)
- Sijoitetun pääoman tuotto -1,0 prosenttia (0,3)
- Liikevaihto 1 333,3 miljoonaa euroa (1 381,5)
- Omavaraisuusaste kauden lopussa 35,8 prosenttia (35,8)
- Kartonkitehtaiden käyntiaste 86 prosenttia (89), paperitehtaiden
käyntiaste 86 prosenttia (88)

Kaikkien liiketoimintojen kannattavuus heikkeni. Cartons-
liiketoiminnan kannattavuuden heikkeneminen johtui
vuosihuoltoseisokkien aiheuttamista kustannuksista. Graphics products
and Speciality papers -liiketoiminnan kannattavuutta heikensi lisäksi
toimitusosuuden kasvu Länsi-Euroopan ulkopuolisille alhaisemman
kannattavuuden markkinoille. Offices-liiketoiminnan kannattavuutta
heikensivät edellä mainittujen syiden lisäksi toimitusmäärän
kausiluonteinen lasku ja alhaisempi myyntihinta.

Paperin kysyntä on kasvanut alkuvuonna. M-realin kartongin
toimitukset ovat kasvaneet alkuvuonna selvästi.

Päällystetyn hienopaperin hinta pysyi lähes edellisen neljänneksen
tasolla, päällystetyn aikakauslehtipaperin hinta laski hieman. M-real
ilmoitti vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä ja maaliskuussa
päällystettyjen hienopaperien 5-7 prosentin hinnankorotuksista
Euroopassa, Lähi-idässä ja Aasiassa. Pääosin tavoitellut
hinnankorotukset ovat jääneet toteutumatta alan ylikapasiteetin ja
ankaran kilpailun takia.

öPäätuotteidemme hintataso on edelleen epätyydyttävä. Uskon
kuitenkin, että mikäli kysynnän kasvu jatkuu pystymme nostamaan
ainakin päällystettyjen papereiden hintaa tulevan syksyn aikanaö,
kommentoi toimitusjohtaja Jouko M. Jaakkola markkinatilannetta.

öMyyntihintojen kääntäminen nousuun vie kuitenkin aikaa, joten
kolmannella neljänneksellä näemme ainoastaan lievää kausiluonteista
kannattavuuden paranemista toiseen neljännekseen verrattuna.
Tarkennettu arviomme vuodenvaihteessa ilmoitetun, vuoteen 2006
ulottuvan 200 miljoonan euron kustannussäästöohjelman tämän vuoden
säästöstä on 30 miljoonaa euroaö, Jaakkola arvioi lähiajan näkymiä.

M-REAL OYJ


Konserniviestintä

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Jouko M. Jaakkola, puh. 010 469
4118 tai talous- ja rahoitusjohtaja Juhani Pöhö, puh. 010 469 5283
M-REAL OYJ

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004

HUHTI-KESÄKUUN TULOS EDELLISEEN VUOSINELJäNNEKSEEN VERRATTUNA

M-real-konsernin liiketulos oli vuoden toisella vuosineljänneksellä -
19,9 miljoonaa euroa (1-3/2004: 0,8 miljoonaa euroa). Liiketulokseen
ei sisälly kertaluonteisia tuottoja tai kuluja. Liiketulosta
heikensivät vuosihuoltoseisokkien aiheuttamat kustannukset, paperin
toimitusosuuden kasvu Länsi-Euroopan ulkopuolisille alhaisemman
kannattavuuden markkinoille sekä päällystämättömän hienopaperin
myyntihinnan lasku ja kausiluonteisesti pienempi toimitusmäärä.

Kaikkien liiketoimintojen kannattavuus heikkeni.

Kartongin toimitukset asiakkaille olivat 275 000 tonnia (265 000
tonnia). Kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta johtuen tuotantoa
rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 21 000 tonnilla (37 000). Tehtaiden
käyntiaste oli 86 prosenttia (89).

Paperin toimitukset tehtailta olivat 995 000 tonnia (1 021 000).
Tuotannonrajoitukset olivat 104 000 tonnia (110 000). Tehtaiden
käyntiaste oli 86 prosenttia (88).

Valuuttasuojausten vaikutus liikevoittoon oli -3,2 miljoonaa euroa (-
12,5). Kesäkuun lopussa Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 0,6
prosenttia korkeampi ja Englannin punnan eurokurssi 0,7 prosenttia
alhaisempi kuin maaliskuun lopussa. Keskimäärin dollari vahvistui 3,7
prosenttia ja punta 1,9 prosenttia edelliseen neljännekseen
verrattuna.

Liikevaihto oli 1 333,3 miljoonaa euroa (1 381,5). Vertailukelpoinen
liikevaihto laski 3,5 prosenttia.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -29,7 miljoonaa euroa (-29,1). Niihin
sisältyy rahoituserien kurssitappiota 0,8 miljoonaa euroa
(kurssivoittoa 5,2) sekä nettokorkoja ja muita rahoituskuluja 28,9
miljoonaa euroa (34,3).

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 24,1 miljoonaa euroa (15,7).
Summaan ei sisälly kertaluonteisia eriä.

Tulos ennen satunnaiseriä oli -49,6 miljoonaa euroa (-28,3).

Katsauskauden tulos oli -31,5 miljoonaa euroa (142,4). Verot, mukaan
lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat -18,4 miljoonaa euroa
(23,8). Laskennallinen verovelka pieneni yhteensä 21,4 miljoonaa
euroa johtuen Suomen yhtiöverokannan alenemisesta 29 prosentista 26
prosenttiin. Kirjauksen seurauksena katsauskauden tulos parani
yhteensä 21,4 miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli -0,18 euroa (-0,17).

Sijoitetun pääoman tuotto oli -1,0 prosenttia (0,3). Oman pääoman
tuotto oli -5,4 prosenttia (-5,2).

TAMMI-KESÄKUUN TULOS VUODEN 2003 VASTAAVAAN KAUTEEN VERRATTUNA

Tammi-kesäkuun liiketulos oli -19,1 (82,2). Kannattavuutta
heikensivät ennen kaikkea paperin alhaisempi myyntihinta sekä
Yhdysvaltain dollarin kurssin 11 prosentin lasku. Liiketulosta
pienensi myös Metsä Tissuen myynti tammikuussa 2004.

Cartonsia lukuun ottamatta kaikkien liiketoimintojen kannattavuus
heikkeni.

Kartongin toimitukset asiakkaille olivat 540 000 tonnia (511 000
tonnia). Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 58 000 tonnilla
(73 000). Käyntiaste oli 87 prosenttia (86).

Paperin kokonaistoimitusmäärä oli 2 016 000 tonnia (1 965 000).
Tuotannonrajoitukset olivat 214 000 tonnia (225 000). Paperitehtaiden
käyntiaste oli 87 prosenttia (87).

Liikevaihto oli 2 714,8 miljoonaa euroa (3 102,7). Liikevaihtoa
alensivat samat tekijät kuin liiketulosta. Vertailukelpoinen
liikevaihto laski 2,6 prosenttia.

Konsernin tulos ennen satunnaiseriä oli -77,9 miljoonaa euroa (28,9).
Vertailukauden tulokseen sisältyy rahoituseriin kirjattu 8,2
miljoonan euron kertaluonteinen tuotto.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 17 163 henkilöä (19 636 henkilöä
31.12.2003), joista Suomessa työskenteli 5 879 henkilöä (5 835).
Henkilöstön nettovähennys oli 2 473 henkilöä. Yrityskauppojen
vaikutus vähennykseen oli nettomääräisesti 3 155 henkilöä.

Konsernin henkilömäärään sisältyy 47 prosenttia Metsä-Botnian
henkilöstöstä.

KäYTTöOMAISUUSINVESTOINNIT

Käyttöomaisuusinvestoinnit tammi-kesäkuun aikana olivat yhteensä 84
miljoonaa euroa (1-6/2003: 89). Lisäksi vertailukaudella maksettiin
ostettujen yritysten osakkeiden kauppahintana 154 miljoonaa euroa.

Kokonaisarvoltaan 180 miljoonan euron suuruinen investointi Kaskisten
uuteen BCTMP-tehtaaseen etenee suunnitelmien mukaisesti.
Maanrakennustyöt ovat pääosin valmiit ja tehdasrakennuksen
rakentaminen alkoi heinäkuun alussa. Tehtaan vuosikapasiteetti on 300
000 tonnia valkaistua kemihierrettä ja sen on suunniteltu
käynnistyvän elokuussa 2005.

YRITYSKAUPAT JA RAKENNEJäRJESTELYT

Tammikuun alussa myytiin aiesopimuksen mukaisesti 66 prosenttia Metsä
Tissuesta Metsäliitto Osuuskunnalle. Tämän lisäksi 17 prosenttia
myytiin Tapiola-ryhmälle. Tammikuun lopussa myytiin loput 17
prosenttia Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle (9,86
prosenttia) ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammolle (7,14 prosenttia).
Kaupat toteutettiin samoin ehdoin ja ne perustuvat 570 miljoonan
euron velattomaan arvoon. Saatu myyntivoitto verojen jälkeen oli noin
173 miljoonaa euroa.

RAHOITUS

Korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 2 614 miljoonaa euroa
(12/2003: 3 109).

Omavaraisuusaste oli 35,8 prosenttia (12/2003: 31,9) ja
velkaantumisaste 113 prosenttia (12/2003: 137).

Maksuvalmius on hyvä. Likviditeetti oli kesäkuun lopussa 1 744
miljoonaa euroa, josta 1 608 miljoonaa oli sitovia pitkäaikaisia
luottolupauksia ja 136 miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia
(184). Lisäksi konsernilla oli lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten
käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja
luottolimiittejä noin 600 miljoonan euron arvosta.

Nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna
keskimäärin 4 kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut 4 ja
5 kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta pääomasta oli
katsauskauden lopussa suojattuna noin 92 prosenttia. Konsernin
velkojen korkosidonnaisuusaika oli kauden lopussa 19 kuukautta.
Kauden aikana korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 18 ja 24 kuukauden
välillä.

Huhtikuussa nostettiin Medium-Term-Note -ohjelman puitteissa private
placement -sijoituksia yhteensä 120 miljoonan euron arvosta.
         
OSAKKEET

M-realin B-osakkeen ylin kurssi Helsingin Pörssissä tammi-kesäkuussa
oli 8,19 euroa ja alin 6,52 euroa. Keskikurssi oli 7,33 euroa. Vuoden
2003 keskikurssi oli 7,26 euroa. Katsauskauden lopussa 30.6.2004 B-
osakkeen kurssi oli 7,45 euroa.

B-osakkeen vaihto oli 359 miljoonaa euroa eli 34 prosenttia
osakekannasta. A- ja B- osakkeiden markkina-arvo oli 30.6.2004
yhteensä 1 332 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti 38,5 prosenttia osakkeista 30.6.2004 ja
näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 64,2 prosenttia. Ulkomaisten
omistajien osuus osakkeista oli 36,1 prosenttia.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeanti- eikä vaihtovelkakirja-
tai optiolainojen liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

CORPORATE GOVERNANCE

M-realin hallitus päätti huhtikuun alussa perustaa uuden
pörssiyhtiöitä koskevan Corporate Governance -suosituksen mukaisesti
tarkastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan. Kukin valiokunta
avustaa hallitusta omalle vastuualueelleen kuuluvien asioiden
valmistelussa. Hallitus on lisäksi vahvistanut valiokunnille
kirjalliset työjärjestykset.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Tapiola-yhtiöiden pääjohtaja Asmo
Kalpala (pj.), Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja Kim Gran ja
Pohjoismaiden Investointipankin varatoimitusjohtaja Erkki Karmila.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Metsäliitto-Yhtymän pääjohtaja,
vuorineuvos Antti Oksanen (pj.), Pohjoismaiden Investointipankin
varatoimitusjohtaja Erkki Karmila ja maanviljelysneuvos Arimo
Uusitalo.

Nimitysvaliokunnan jäsenet ovat maanviljelysneuvos Arimo Uusitalo
(pj.), maanviljelysneuvos Runar Lillandt ja Osuuspankkiryhmän
pääjohtaja Antti Tanskanen.

EU-KOMISSION KILPAILUVIRANOMAISTEN TUTKIMUKSET

EU-komission kilpailuviranomaiset tekivät 25.5.2004 tarkastuskäynnin
M-realin toimitiloissa. Käynti liittyi kilpailuviranomaisten
tutkimuksiin, joissa selvitetään väitettyä hienopaperituottajien
kilpailijayhteistyötä.

M-real on antanut tehtäväksi kansainväliselle asianajotoimisto
Herbert Smithille tarkastaa asiakirjat, jotka luovutettiin
kilpailuviranomaisille tarkastuskäynnin yhteydessä ja suorittaa
sisäisiset tutkimukset, jotka jatkuvat edelleen.

M-realia kohtaan on nostettu asiaan liittyviä joukkokanteita
Yhdysvalloissa.

UUSI TOIMITUSJOHTAJA

M-realin hallitus nimitti kesäkuussa yhtiön uudeksi
toimitusjohtajaksi ekonomi Hannu Anttilan (49). Anttila aloitti M-
realin varatoimitusjohtajana 1.7.2004, siirtyy operatiiviseksi
varatoimitusjohtajaksi (COO) 1.10.2004 ja toimitusjohtajaksi
1.1.2005, jolloin nykyinen toimitusjohtaja Jouko M. Jaakkola jää
eläkkeelle.

LÄHIAJAN NäKYMäT

Euroopan talouden elpyminen on ollut alkuvuonna hidasta. Useimmat
yleisen talouden kehitystä kuvaavat mittarit viittaavat Euroopan
talouden elpymisen jatkuvan, joskin vuoden 2004 kasvuennusteita on
korjattu alaspäin. Yhdysvalloissa ja Aasiassa talouskasvu on sen
sijaan jatkunut vahvana, joskin merkkejä kasvun tasaantumisesta on
havaittavissa.

Paperin kysyntä on kasvanut alkuvuonna. M-realin toimitukset etenkin
Länsi-Euroopan ulkopuolisille markkinoille ovat kasvaneet. Kysynnän
kasvun odotetaan jatkuvan Euroopan talouden elpyessä. M-realin
paperilajien markkinoita leimaa edelleen ylitarjonta ja tuotantoa
joudutaan rajoittamaan kysyntää vastaavaksi. Paperin ja
taivekartongin keskimääräisessä hinnassa ei odoteta tapahtuvan
merkittävää muutosta kolmannella neljänneksellä.

Toimenpiteitä yhtiön sisäisen kustannustehokkuuden parantamiseksi
jatketaan ja tehostetaan.

M-realin kolmannen neljänneksen tuloksen ennen satunnaiseriä ja ilman
kertaluonteisia eriä odotetaan olevan kausiluonteisesti toista
neljännestä lievästi parempi.

Espoossa 26. heinäkuuta 2004


HALLITUS


LIIKETOIMINNAT JA MARKKINAKEHITYS

Cartons

            II I 04  IV  III  II I-II I-II   I-II
            04     03  03  03  04  03    04
                                muutos
Liikevaihto      210, 204, 196, 200, 196, 414, 412,  +2,9%
             1  1   2   3   9  2   5
Liiketulos       9,8 14,0 -2,3 15,1  2,5 23,8 20,6  -30,0%
Liiketulos-%      4,7 6,9 -1,2  7,5  1,2 5,7  5,0     
Sijoitetun pääoman   4,9 6,7 -1,1  7,1  1,5 5,8  4,8     
tuotto-%
Toimitukset, 1 000t  275 265  250  246  246 540  511  +3,8%
Kartonkituotanto, 1  242 253  217  238  208 495  458  -4,4%
000t
Käyntiaste,%      86  89  79  87  78  87  86     

Cartons-liiketoiminnan liikevoitto oli 9,8 miljoonaa euroa (14,0).
Kannattavuuden heikkeneminen johtui lähinnä vuosihuoltoseisokkien
aiheuttamista kustannuksista. Kartonkikoneiden keskimääräinen
käyntiaste oli 86 prosenttia (89). Keskimääräinen tilauskanta oli
kesäkuun lopussa noin kolme viikkoa.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset olivat edellisen
neljänneksen tasolla. M-realin taivekartongin toimitukset kasvoivat 5
prosenttia. Vahvinta kasvu oli Pohjois-Amerikassa. Taivekartongin
myyntihinnassa ei tapahtunut merkittävää muutosta.

Liner-kartongin toimitusmäärä ja myyntihinta olivat edellisen
neljänneksen tasolla. Toiselle neljännekselle ilmoitetut
hinnankorotukset jäivät pääosin toteutumatta.

Aallotuskartongin toimitusmäärä nousi selvästi edellisen neljänneksen
alhaiselta tasolta. Toiselle neljännekselle ilmoitetut
hinnankorotukset toteutuivat, mutta myyntihinta on edelleen
epätyydyttävällä tasolla.

Tammi-kesäkuun liiketulos parani 16 prosenttia viime vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketulosta paransi kasvanut
toimitusmäärä kaikissa tuoteryhmissä sekä toteutetut
kustannussäästöt. Euron vahvistuminen laski kaikkien tuoteryhmien
euromääräistä myyntihintaa.
         
Graphics products and Speciality papers

            II I 04  IV  III  II I-II I-II  I-II
            04     03  03  03  04  03   04

                                muuto
                                  s
Liikevaihto      581, 591, 572, 578, 574, 1172 1196  -1,7%
             1   1   6   7   6  ,2  ,7
Liiketulos        -  2,5   - 10,0 -2,1 -9,4 27,0    
           11,9    12,8
Liiketulos-%     -2,1  0,4 -2,2  1,7 -0,4 -0,8  2,3    
Sijoitetun pääoman  -1,6  0,5 -1,7  1,6 -0,2 -0,6  2,2    
tuotto-%
Toimitukset, 1 000t  767  767  745  729  727  1   1  +0,0%
                          534  491
Tuotanto, 1 000t    763  775  708  719  718  1   1  -1,6%
                          538  485
Käyntiaste, %      85  87  80  83  83  86  86    

Graphics products and Speciality papers -liiketoiminnan liiketulos
oli -11,9 miljoonaa euroa (2,5). Liiketulosta heikensivät ennen
kaikkea vuosihuoltoseisokkien aiheuttamat kustannukset sekä
toimitusosuuden kasvu Länsi-Euroopan ulkopuolisille alhaisemman
kannattavuuden markkinoille.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
laskivat 4 prosenttia ja päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset nousivat 4 prosenttia. M-realin päällystetyn hienopaperin
toimitusmäärä nousi prosentin ja päällystetyn aikakauslehtipaperin 2
prosenttia. M-realin erikoispaperin toimitusmäärä laski.

Paperikoneiden käyntiaste oli 85 prosenttia (87). Tilauskanta oli
kesäkuun lopussa hieman yli kaksi viikkoa.

Päällystetyn hienopaperin keskimääräinen hinta pysyi lähes edellisen
neljänneksen tasolla ja päällystetyn aikakauslehtipaperin hinta laski
hieman edellisestä neljänneksestä. Toiselle neljännekselle ilmoitetut
hienopaperituotteiden hinnankorotukset jäivät pääosin toteutumatta.
Erikoispaperien hinnat olivat keskimäärin edellisen neljänneksen
tasolla.

Tammi-kesäkuun liiketulosta edelliseen vuoteen verrattuna heikensivät
päällystetyn hienopaperin hinnan 5 prosentin ja päällystetyn
aikakauslehtipaperin hinnan 3 prosentin lasku. Myös erikoispaperin
keskimääräinen hinta laski. Euron vahvistuminen alensi kaikkien
tuoteryhmien keskimääräistä myyntihintaa. Päällystetyn hienopaperin
toimitusmäärä nousi 6 prosenttia ja erikoispaperin 3 prosenttia.
Päällystetyn aikakauslehtipaperin toimitusmäärä laski 9 prosenttia.

Offices

            II I 04  IV  III  II I-II I-II  I-II
            04     03  03  03  04  03   04
                                muuto
                                  s
Liikevaihto      153, 175, 169, 151, 170, 328, 362,   -
             1   8   5   3   5   9   1 12,9%
Liiketulos      -6,2  3,5  8,6  3,9 13,9 -2,7 35,7    
Liiketulos-%     -4,1  2,0  5,1  2,6  8,2 -0,8  9,9    
Sijoitetun pääoman  -3,2  2,1  4,1  2,0  5,7 -0,5  7,6    
tuotto-%
Toimitukset, 1 000   228  254  209  207  229  482  475   -
t                                10,2%
Tuotanto, 1 000t    243  247  203  200  233  490  470 -1,6%
Käyntiaste,%      87  92  75  72  89  89  91    

Offices-liiketoiminnan liiketulos oli -6,2 miljoonaa euroa (3,5).
Kannattavuutta heikensivät alhaisempi toimitusmäärä,
vuosihuoltoseisokkien aiheuttamat kustannukset, alhaisempi
myyntihinta sekä epäedullisempi myynnin rakenne.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien toimitukset
laskivat 3 prosenttia. Offices-liiketoiminnan tuotteiden
toimitusmäärä laski 10 prosenttia mutta oli kuitenkin viime vuoden
toisen neljänneksen tasolla. Paperikoneiden käyntiaste oli 87
prosenttia (92). Tilauskanta oli kesäkuun lopussa hieman yli kolme
viikkoa.

Tammi-kesäkuun liiketulosta edelliseen vuoteen verrattuna heikensi
keskimääräisen myyntihinnan 9 prosentin lasku. Toimitusmäärä nousi
hieman.

Map Merchant Group

            II I 04  IV III   II I-II I-II   I-II
            04     03 03   03  04  03    04
                                muutos
Liikevaihto     339, 354, 347, 332, 345, 693, 712,  -4,2%
            2   0  6   5   0   2   5
Liiketulos      3,0  3,8 0,4 -2,7  3,4  6,7  8,8  -21,0%
Liiketulos-%     0,9  1,1 0,1 -0,8  1,0  1,0  1,2     
Sijoitetun pääoman  3,2  4,6 0,4 -2,3  4,0  3,9  4,9     
tuotto-%
Toimitukset, 1 000  319  333 327  312  317  652  644  -4,2%
t

Map-tukkuriliiketoiminnan liiketulos oli 3,0 miljoonaa euroa (3,8).
Toimitusmäärä laski normaalin kausiluonteisen kehityksen mukaisesti.
Toteutetut tehostamistoimenpiteet laskivat toimintakuluja edelleen.

Tammi-kesäkuun tulos oli viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa
alhaisempi.


M-REAL–KONSERNI (luvut ovat tilintarkastamattomia)

TULOSLASKELMA      1-6/04  1-6/03 Muutos 1-12/03 4-6/04
(milj. euroa)
Liikevaihto       2 714,8 3 102,7 -387,9 6 044,1 1 333,3
 Osuus          -3,7   -8,3   4,6  -5,2  -1,8
osakkuusyhtiöiden
 tuloksista
 Liiketoiminnan muut   39,8   35,3   4,5  73,8  24,1
 tuotot
 Toimintakulut     2 555,8 2 807,9  252,1 5 557,9 1 267,8
 Poistot         214,2  239,6  25,4  481,0  107,7
Liikevoitto        -19,1   82,2 -101,3  73,8  -19,9
% liikevaihdosta      -0,7   2,6       1,2  -1,5
 Kurssierot        4,4   11,5  -7,1  20,7  -0,8
 Muut rahoitustuotot   -63,2  -64,8   1,6 -174,7  -28,9
 ja -kulut
Voitto ennen       -77,9   28,9 -106,8  -80,2  -49,6
satunnaiseriä
% liikevaihdosta      -2,9   0,9      -1,3  -3,7
 Satunnaiset erät    195,0   0,0  195,0  -15,1   0,0
Voitto ennen veroja ja  117,1   28,9  88,2  -95,3  -49,6
vähemmistöosuutta
% liikevaihdosta      4,3   0,9      -1,6  -3,7
 Verot          -5,4   -9,0   3,6  -0,7  18,4
 Vähemmistöosuus     -0,8   -0,9   0,1   1,0  -0,3
Katsauskauden tulos    110,9   19,0  91,9  -95,0  -31,5
% liikevaihdosta      4,1   0,6      -1,6  -2,4

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.


TASE            6/2004   %  6/2003   %
(milj. euroa)
Vastaavaa                        
 Pysyvät vastaavat    4 298,7  66,2 4 860,1  67,2
 Vaihtuvat vastaavat                  
  Vaihto-omaisuus     733,9  11,3  827,8  11,4
  Muut vaihtuvat     1 319,9  20,4 1 412,4  19,5
vastaavat
  Likvidit varat      136,2  2,1  136,7  1,9
Yhteensä         6 488,7 100,0 7 237,0 100,0
                            
Vastattavaa                       
 Osakepääoma ja muu oma  2 303,3  35,5 2 359,6  32,6
 pääoma
 Vähemmistöosuus       18,6  0,3   23,1  0,3
 Pakolliset varaukset    64,3  1,0   58,7  0,8
 Pitkäaikainen vieras   2 237,4  34,5 2 962,0  40,9
pääoma
 Lyhytaikainen vieras   1 865,1  28,7 1 833,6  25,4
pääoma
Yhteensä         6 488,7 100,0 7 237,0 100,0

TASE           12/2003   %
(milj. euroa)
Vastaavaa                
 Pysyvät vastaavat    4 768,7  67,1
 Vaihtuvat vastaavat          
  Vaihto-omaisuus     802,0  11,3
  Muut vaihtuvat     1 351,9  19,0
vastaavat
  Likvidit varat      183,6  2,6
Yhteensä         7 106,2 100,0

                    
Vastattavaa               
 Osakepääoma ja muu oma  2 245,3  31,6
 pääoma
 Vähemmistöosuus       18,9  0,3
 Pakolliset varaukset    77,4  1,1
 Pitkäaikainen vieras   3 030,6  42,6
pääoma
 Lyhytaikainen vieras   1 734,0  24,4
pääoma
Yhteensä         7 106,2 100,0


KASSAVIRTALASKELMA       1-6/04  1-6/03 1-12/03  4-6/04
(milj. euroa)
 Voitto ennen satunnaiseriä   -77,9   28,9  -80,2  -49,6
 Poistot             214,2  239,6  481,0  107,7
 Verot              -8,2  -28,3  -19,0   -5,0
 Muut muutokset          2,5   23,5   35,5   7,7
Tulorahoitus           130,6  263,7  417,3   60,8
 Käyttöpääoman muutos      -51,8  -78,9   7,8  -61,5
Liiketoiminnan kassavirta     78,8  184,8  425,1   -0,7
 Käyttöomaisuus-         -84,2  -243,1  -396,7  -62,3
 investoinnit
 Myynnit ja muut         425,9   0,0   -2,5   0,0
 muutokset
Kassavirta investointien     420,5  -58,3   25,9  -63,0
jälkeen
 Konsernirakenteen muutos 1)   127,9   -8,5   -8,5   0,0
 Osingot             -53,7  -107,4  -107,4   0,0
Korollisten nettovelkojen    494,7  -174,2  -90,0  -63,0
muutos
(+ vähennys/- lisäys)                      

1) Sisältää hankittujen ja myytyjen yhtiöiden korolliset nettovelat.

TUNNUSLUVUT           1-6/04  1-6/03 1-12/03 4-6/04
Osakekohtainen tulos, euroa   -0,35   0,11  -0,51  -0,18
Sijoitetun pääoman tuotto, %   -0,3   3,2   1,6  -1,0
Oman pääoman tuotto, %      -5,3   1,6   -3,8  -5,4
Bruttoinvestoinnit, milj.      84   243   397   62
euroa 1)
Henkilöstö keskimäärin     16 667  20 538  20 372 16 894
1) Eivät sisällä hankittujen yhtiöiden velkoja.
                 6/04   6/03  12/03
Osakekohtainen oma pääoma,    12,87  13,18  12,54
euroa
Omavaraisuusaste, %        35,8   32,9   31,9
Velkaantumisaste, %        113   134   137

Konsernin vastuut (milj.     6/04   6/03  12/03
euroa)
Omasta puolesta          221   474   287
Osakkuusyhtiöiden puolesta      1    0    1
Saman konsernin yritysten      7    5    5
puolesta
Muiden puolesta           11    10    15
Yhteensä              240   489   308
                            
Avoimet johdannaissopimukset        6/03     
(milj. euroa)           6/04       12/03
Korkojohdannaiset        14 206  11 189  13 017
Valuuttajohdannaiset       4 624  7 118  4 601
Yhteensä            18 830  18 307  17 618

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa –4,8 milj. euroa (-10,5).


LIIKEVAIHTO     Neljännes      Neljänneksittäin
Milj. euroa    I-II  I-II II 04  I 04 IV 03 III 03 II 03
          2004  2003
Cartons      414,2  412,5 210,1 204,1 196,2 200,3 196,9
Graphics     1172,2 1196,7 581,1 591,1 572,6 578,7 574,6
products
and Speciality
papers
Offices      328,9  362,1 153,1 175,8 169,5 151,3 170,5
Map Merchant   693,2  712,5 339,2 354,0 347,6 332,5 345,0
Group
Sisäinen myynti  106,3  418,9  49,8  56,5 188,3 204,4 220,8
ja muu
toiminta
KONSERNI     2714,8 3102,7 1333,3 1381,5 1474,2 1467,2 1507,8

LIIKEVAIHTO         
Milj. euroa    I 03  IV 02 III 02
Cartons      215,6  212,5 216,6
Graphics     622,1  586,6 609,7
products
and Speciality
papers
Offices      191,6  200,8 183,4
Map Merchant   367,5  375,0 371,7
Group
Sisäinen myynti  198,1  212,4 222,7
ja muu
toiminta
KONSERNI     1594,9 1587,3 1604,1

LIIKEVOITTO JA   Neljännes      Neljänneksittäin
TULOS
Milj. euroa    I-II  I-II II 04  I 04 IV 03 III 03 II 03
          2004  2003
Cartons      23,8  20,6  9,8  14,0  -2,3  15,1  2,5
Graphics      -9,4  27,0 -11,9  2,5 -12,8  10,0  -2,1
products
and Speciality
papers
Offices      -2,7  35,7  -6,2  3,5  8,6  3,9  13,9
Map Merchant    6,7   8,8  3,0  3,8  0,4  -2,7  3,4
Group
Muu toiminta   -37,5  -9,9 -14,5 -23,0 -31,2  2,6  -2,9
LIIKEVOITTO    -19,1  82,2 -19,9  0,8 -37,3  28,9  14,8
% liikevaihdosta  -0,7   2,6  -1,5  0,1  -2,5  2,0  1,0
Kurssierot     4,4  11,5  -0,8  5,2  9,7  -0,5  5,3
Muut       -63,2  -64,8 -28,9 -34,3 -77,6 -32,3 -29,8
rahoitustuotot
ja
-kulut
VOITTO ENNEN   -77,9  28,9 -49,6 -28,3 -105,2  -3,9  -9,7
SATUNNAISERIÄ
% liikevaihdosta  -2,9   0,9  -3,7  -2,1  -7,1  -0,3  -0,6

LIIKEVOITTO JA       
TULOS
Milj. euroa    I 03  IV 02 III 02
Cartons      18,1   6,7  24,2
Graphics      29,1  25,7  40,5
products
and Speciality
papers
Offices      21,8  19,6  28,3
Map Merchant    5,4  -9,3  -5,9
Group
Muu toiminta    -7,0   8,0  10,0
LIIKEVOITTO    67,4  50,7  97,1
% liikevaihdosta  4,2   3,2  6,1
Kurssierot     6,2   5,0 -16,9
Muut       -35,0  -45,6 -38,7
rahoitustuotot
ja
-kulut
VOITTO ENNEN    38,6  10,1  41,5
SATUNNAISERIÄ
% liikevaihdosta  2,4   0,6  2,6

LIIKEVOITTO, %   Neljännes      Neljänneksittäin
          I-II  I-II II 04  I 04 IV 03 III 03 II 03
          2004  2003
Cartons       5,7   5,0  4,7   6,9  -1,2  7,5  1,2
Graphics      -0,8   2,3  -2,1   0,4  -2,2  1,7  -0,4
products
and Speciality
papers
Offices      -0,8   9,9  -4,1   2,0  5,1  2,6  8,2
Map Merchant    1,0   1,2  0,9   1,1  0,1  -0,8  1,0
Group
KONSERNI      -0,7   2,6  -1,5   0,1  -2,5  2,0  1,0

LIIKEVOITTO, %  
          I 03  IV 02 III 02
Cartons       8,4   3,2  11,2
Graphics      4,7   4,4  6,6
products
and Speciality
papers
Offices      11,4   9,8  15,4
Map Merchant    1,5  -2,5  -1,6
Group
KONSERNI      4,2   3,2  6,1


SIJOITETUN PÄÄOMAN   Neljännes Neljännes   Vuosi
TUOTTO, %
            I-II 2004 I-II 2003    2003
Cartons           5,8    4,8    3,9
Graphics products and    -0,6    2,2    1,0
Speciality papers
Offices           -0,5    7,6    5,4
Map Merchant Group      3,9    4,9    2,0
KONSERNI          -0,3    3,2    1,6
                           
SIJOITETTU PÄÄOMA,    30.6.04  30.6.03  31.12.03
milj. euroa
Cartons          868,7   870,7   882,1
Graphics products and  2 715,0  2 812,5  2 849,7
Speciality papers
Offices          874,0   888,7   839,0
Map Merchant Group     406,2   389,0   383,2
Muu pääoma         326,4   888,5   734,4
KONSERNI         5 190,3  5849,4  5 688,4

HENKILöSTö,      Neljännes Neljännes   Vuosi
keskimäärin      I-II 2004 I-II 2003    2003
Cartons          2 859   3 013   2 970
Graphics products and   6 704   7 054   6 957
Speciality papers
Offices          2 040   2 119   2 107
Map Merchant Group     2 520   2 582   2 554
Muut toiminnot       2 544   5 770   5 784
KONSERNI         16 667  20 538   20 372


TOIMITUKSET     Neljännes      Neljänneksittäin
1000 tonnia     I-II I-II  II 04  I 04 IV 03 III 03 II 03
          2004 2003
Cartons 1)      540  511   275  265  250  246  246
Graphics products  1534 1491   767  767  745  729  727
and Speciality
papers
Offices       482  475   228  254  209  207  229
Paperitoiminnot   2016 1965   995  1021  955  937  956
yhteensä
Map Merchant     652  644   319  333  327  312  317
Group

TOIMITUKSET         
1000 tonnia     I 03 IV 02 III 02
Cartons 1)      265  270  268
Graphics products  763  717  687
and Speciality
papers
Offices       246  211  218
Paperitoiminnot   1009  928  905
yhteensä
Map Merchant     328  317  307
Group


TUOTANTO      Neljännes      Neljänneksittäin
1000 tonnia     I-II I-II  II 04  I 04 IV 03 III 03 II 03
          2004 2003
Cartons 1)      495  458   242  253  217  238  208
Graphics products  1538 1485   763  775  708  719  718
and Speciality
papers
Offices       490  470   243  247  203  200  233
Paperitehtaat    2028 1954  1006  1022  912  919  950
yhteensä
Metsä-Botnian    579  549   279  300  270  305  269
sellu 2)
M-realin sellu    750  721   369  381  368  350  355

TUOTANTO          
1000 tonnia     I 03 IV 02 III 02
Cartons 1)      250  247  249
Graphics products  767  713  671
and Speciality
papers
Offices       237  207  231
Paperitehtaat    1004  921  902
yhteensä
Metsä-Botnian    280  249  294
sellu 2)
M-realin sellu    366  358  340


KÄYNTIASTE, %    Neljännes      Neljänneksittäin
          I-II I-II  II 04  I 04 IV 03 III 03 II 03
          2004 2003
Cartons 1)      87  86   86   89  79   87  78
Graphics products   86  86   85   87  80   83  83
and Speciality
papers
Offices        89  91   87   92  75   72  89
Paperitehtaat     87  87   86   88  79   80  84
yhteensä

KÄYNTIASTE, %        
          I 03 IV 02 III 02
Cartons 1)      94   93   94
Graphics products   89   82   79
and Speciality
papers
Offices        93   79   88
Paperitehtaat     90   82   81
yhteensä

1) Vastaa M-realin omistusosuutta (47 % Kemiart Linersista).
2) Vastaa M-realin omistusosuutta (47 % Metsä- Botniasta).M-REAL OYJ


Jouko M. Jaakkola
toimitusjohtaja

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa