LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ PARANI 11,1 MILJOONAAN EUROON

M-real Oyj Pörssitiedote 29.10.2004 klo 13.00 1(18)

LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ PARANI 11,1 MILJOONAAN EUROON

M-real-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä nousi
kolmannella vuosineljänneksellä 11,1 miljoonaan euroon edellisen
neljänneksen -19,9 miljoonasta eurosta. Toiseen neljännekseen
verrattuna liiketulosta paransi lähinnä paperin toimitusmäärän kasvu.
Lisäksi edellisen neljänneksen kannattavuutta rasittivat
vuosihuoltoseisokkien aiheuttamat kustannukset.

Kertaluonteisina erinä liiketulokseen kirjattiin Savon Sellu -
aallotuskartonkitehtaan ja Saksassa sijaitsevan Reflex-paperitehtaan
käyttöomaisuuserien alaskirjauksia, yhteisarvoltaan 53,5 miljoonaa
euroa sekä Kemiart Liners Oy:n osakkeiden ostoon liittyvä
konsernireservin tuloutus 14,3 miljoonaa euroa. Liiketulos oli -28,1
miljoonaa euroa (-19,9).

Kolmannen vuosineljänneksen avainluvut:
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 11,1 miljoonaa euroa
(edellisellä neljänneksellä -19,9)
- Tulos ennen satunnaiseriä ja ilman kertaluonteisia eriä -20,3
miljoonaa euroa (-49,6)
- Liiketulos -28,1 miljoonaa euroa (-19,9)
- Tulos ennen satunnaiseriä -59,5 miljoonaa euroa (-49,6)
- Osakekohtainen tulos -0,34 euroa (-0,18 euroa)
- Katsauskauden tulos -62,1 miljoonaa euroa (-31,5)
- Liiketoiminnan kassavirta 77,0 miljoonaa euroa (-0,7)
- Sijoitetun pääoman tuotto -1,9 prosenttia (-1,0)
- Liikevaihto 1 362,7 miljoonaa euroa (1 333,3)
- Omavaraisuusaste kauden lopussa 37,2 prosenttia (35,8)
- Merkintäoikeusannin vaikutuksilla oikaistut tunnusluvut:
omavaraisuusaste 41,9 prosenttia, velkaantumisaste 81 prosenttia,
korolliset nettovelat 2 189 miljoonaa euroa
- Kartonkitehtaiden käyntiaste 96 prosenttia (86), paperitehtaiden
käyntiaste 89 prosenttia (86)

Kaikkien liiketoimintojen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
parani lukuunottamatta Map Merchant -tukkuriliiketoimintaa.
Kannattavuuden paraneminen johtui pääasiassa toimitusmäärän kasvusta.

Paperin kysynnän kasvu jatkui kolmannella neljänneksellä. M-realin
kartongin toimitukset pysyivät myös ensimmäisen vuosipuoliskon
hyvällä tasolla ja kapasiteetti oli lähes täydessä käytössä.

Neljänneksen aikana päällystetyn ja päällystämättömän hienopaperin
hinta laski hieman ja päällystetyn aikakauslehtipaperin hinta pysyi
lähes edellisen neljänneksen tasolla.

”Vahvana jatkuneen kysynnän ansiosta olemme edelleen luottavaisia
sekä päällystettyjen että päällystämättömien hienopapereiden
hinnankorotusten läpimenoon, vaikka vaikutus vuodelle 2004 jääneekin
vähäiseksi”, kommentoi operatiivinen varatoimitusjohtaja Hannu
Anttila markkinatilannetta. ”Taivekartongin osalta olemme myös
ilmoittaneet korottavamme hintoja vielä loppuvuoden aikana, mutta
päällystettyjen aikakauslehtipapereiden kohdalla merkittävämmät
korotukset ovat ajankohtaisia vuoden 2005 alusta lukien.”

”Vuoden alussa julkistettu 200 miljoonan euron säästö- ja
kannattavuuden parantamisohjelma etenee suunnitellusti”, Anttila
toteaa.

”Vaikka kysyntä jatkuneekin hyvänä, kausivaihtelu alentaa
toimitusmääriä ja neljännen neljänneksen tulos ilman satunnaiseriä
jää kolmatta heikommaksi”, Anttila arvioi lähiajan näkymiä.

M-REAL OYJ

Konserniviestintä


Lisätietoja antavat operatiivinen varatoimitusjohtaja Hannu Anttila,
puh. 010 469 4343 tai talous- ja rahoitusjohtaja Juhani Pöhö, puh.
010 469 5283


M-REAL OYJ

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004

HEINÄ-SYYSKUUN TULOS EDELLISEEN VUOSINELJäNNEKSEEN VERRATTUNA

M-real-konsernin liiketulos oli vuoden kolmannella
vuosineljänneksellä -28,1 miljoonaa euroa (4-6/2004: -19,9 miljoonaa
euroa). Liiketulokseen sisältyy Savon Sellu -aallotuskartonkitehtaan
ja Saksassa sijaitsevan Reflex-paperitehtaan käyttöomaisuuserien
alaskirjauksia, yhteisarvoltaan 53,5 miljoonaa euroa sekä Kemiart
Liners Oy:n osakkeiden ostoon liittyvä konsernireservin tuloutus 14,3
miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 11,1
miljoonaa euroa. Liiketulosta paransi lähinnä paperin toimitusmäärän
kasvu. Kemiart Liners sisältyy kokonaan kolmannen neljänneksen
lukuihin. Lisäksi edellisen neljänneksen kannattavuutta rasittivat
vuosihuoltoseisokkien aiheuttamat kustannukset.

Kaikkien liiketoimintojen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
parani lukuunottamatta Map Merchant -tukkuriliiketoimintaa.

Kartongin toimitukset asiakkaille olivat 310 000 tonnia (275 000
tonnia). Kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta johtuen tuotantoa
rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 7 000 tonnilla (21 000). Tehtaiden
käyntiaste oli 96 prosenttia (86). Kemiart Liners sisältyy kokonaan
kolmannen neljänneksen lukuihin.

Paperin toimitukset tehtailta olivat 1 043 000 tonnia (995 000).
Tuotannonrajoitukset olivat 85 000 tonnia (104 000). Tehtaiden
käyntiaste oli 89 prosenttia (86).

Valuuttasuojausten vaikutus liikevoittoon oli 4,1 miljoonaa euroa (-
3,2). Syyskuun lopussa Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 2,1
prosenttia ja Englannin punnan eurokurssi 2,4 prosenttia alhaisempi
kuin kesäkuun lopussa. Keskimäärin dollari heikkeni 1,4 prosenttia ja
punta 0,8 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna.

Liikevaihto oli 1 362,7 miljoonaa euroa (1 333,3). Vertailukelpoinen
liikevaihto nousi 1,6 prosenttia.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -31,4 miljoonaa euroa (-29,7). Niihin
sisältyy nettokorkoja ja muita rahoituskuluja 31,4 miljoonaa euroa
(28,9). Vertailukaudella niihin sisältyi lisäksi rahoituserien
kurssitappiota 0,8 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 23,9 miljoonaa euroa (24,1).
Summaan ei sisälly kertaluonteisia eriä.

Tulos ennen satunnaiseriä oli -59,5 miljoonaa euroa (-49,6). Tulos
ilman yllä mainittuja kertaluonteisia eriä oli -20,3 miljoonaa euroa
(-49,6).

Katsauskauden tulos oli -62,1 miljoonaa euroa (-31,5). Verot, mukaan
lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat 1,7 miljoonaa euroa (-
18,4). Edellisen neljänneksen veroja pienensi laskennallisen
verovelan 21,4 miljoonan euron pieneneminen, mikä johtui Suomen
yhtiöverokannan alenemisesta 29 prosentista 26 prosenttiin.

Osakekohtainen tulos oli -0,34 euroa (-0,18).

Sijoitetun pääoman tuotto oli -1,9 prosenttia (-1,0). Oman pääoman
tuotto oli -10,6 prosenttia (-5,4).


TAMMI-SYYSKUUN TULOS VUODEN 2003 VASTAAVAAN KAUTEEN VERRATTUNA

Tammi-syyskuun liiketulos oli -47,2 (111,1). Liiketulos ilman
kolmannella neljänneksellä kirjattuja kertaluonteisia eriä oli -8,0
miljoonaa euroa (104,1). Kannattavuutta heikensivät ennen kaikkea
paperin alhaisempi myyntihinta sekä Yhdysvaltain dollarin kurssin 10
prosentin keskimääräinen lasku. Liiketulosta pienensi myös Metsä
Tissuen myynti tammikuussa 2004.

Cartonsia lukuun ottamatta kaikkien liiketoimintojen liiketulos ilman
kertaluonteisiä eriä heikkeni.

Kartongin toimitukset asiakkaille olivat 850 000 tonnia (757 000
tonnia). Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 65 000 tonnilla
(111 000). Käyntiaste oli 90 prosenttia (86). Kemiart Liners sisältyy
kokonaan kolmannen neljänneksen lukuihin.

Paperin kokonaistoimitusmäärä oli 3 059 000 tonnia (2 902 000).
Tuotannonrajoitukset olivat 299 000 tonnia (424 000). Paperitehtaiden
käyntiaste oli 88 prosenttia (85).

Liikevaihto oli 4 077,5 miljoonaa euroa (4 569,9). Liikevaihtoa
alensivat samat tekijät kuin liiketulosta. Vertailukelpoinen
liikevaihto laski 0,7 prosenttia.

Konsernin tulos ennen satunnaiseriä oli -137,4 miljoonaa euroa
(25,0). Tulos ennen satunnaiseriä ilman kolmannella neljänneksellä
kirjattuja kertaluonteisia eriä oli -98,2 miljoonaa euroa (9,8).
Vertailukauden tulokseen sisältyy yhteensä 15,2 miljoonan euron
kertaluonteiset tuotot, joista rahoituseriin on kirjattu 8,2
miljoonaa euroa.

Katsauskauden tulos oli 48,8, miljoonaa euroa (1,0).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli syyskuun lopussa 16 392 henkilöä (19 636 henkilöä
31.12.2003), joista Suomessa työskenteli 5 212 henkilöä (5 835).
Henkilöstön nettovähennys oli 3 244 henkilöä. Yrityskauppojen
vaikutus vähennykseen oli nettomääräisesti 3 111 henkilöä.

Konsernin henkilömäärään sisältyy 47 prosenttia Metsä-Botnian
henkilöstöstä.

KäYTTöOMAISUUSINVESTOINNIT

Käyttöomaisuusinvestoinnit tammi-syyskuun aikana olivat yhteensä 143
miljoonaa euroa (1-9/2003: 136). Lisäksi ostettujen yritysten
osakkeiden kauppahintana maksettiin 16 miljoonaa euroa.
Vertailukaudella ostettujen yritysten osakkeiden kauppahintana
maksettiin 154 miljoonaa euroa.

Kokonaisarvoltaan 180 miljoonan euron suuruinen investointi Kaskisten
uuteen BCTMP-tehtaaseen etenee suunnitelmien mukaisesti. Tehdasalueen
maan rakennustyöt ovat valmiit ja tehdasrakennuksen rakentaminen on
meneillään. Tehtaan vuosikapasiteetti on 300 000 tonnia valkaistua
kemihierrettä ja sen on suunniteltu käynnistyvän elokuussa 2005.

YRITYSKAUPAT JA RAKENNEJäRJESTELYT

Tammikuun alussa myytiin aiesopimuksen mukaisesti 66 prosenttia Metsä
Tissuesta Metsäliitto Osuuskunnalle. Tämän lisäksi 17 prosenttia
myytiin Tapiola-ryhmälle. Tammikuun lopussa myytiin loput 17
prosenttia Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle (9,86
prosenttia) ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammolle (7,14 prosenttia).
Kaupat toteutettiin samoin ehdoin ja ne perustuvat 570 miljoonan
euron velattomaan arvoon. Saatu myyntivoitto verojen jälkeen oli noin
173 miljoonaa euroa.

Elokuun alussa ostettiin Metsäliitto Osuuskunnan ja UPM-Kymmenen
osuudet (yhteensä 53 %) Kemiart Liners Oy:stä. Osakkeiden kauppahinta
oli noin 13 miljoonaa euroa, minkä lisäksi M-real–konsernin
korolliset nettovelat kasvoivat noin 23 miljoonalla eurolla. Kaupan
seurauksena syntynyt 14,3 miljoonan euron konsernireservi
tuloutettiin kolmannella neljänneksellä.

Syyskuun lopussa voimaan astuneella kaupalla myytiin Price & Pierce -
tradingliiketoiminta Gould Paper Corporationille. Kaupalla ei ole
merkittävää taloudellista vaikutusta M-realille.

RAHOITUS

Korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa 2 278 miljoonaa euroa
(12/2003: 3 109).

Omavaraisuusaste oli 37,2 prosenttia (12/2003: 31,9) ja
velkaantumisaste 100 prosenttia (12/2003: 137).

Maksuvalmius on hyvä. Likviditeetti oli syyskuun lopussa 1 921
miljoonaa euroa, josta 1 719 miljoonaa oli sitovia pitkäaikaisia
luottolupauksia ja 201 miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia.
Lisäksi konsernilla oli lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten
käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja
luottolimiittejä noin 600 miljoonan euron arvosta.

Nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna
keskimäärin 4 kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut 4 ja
5 kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta pääomasta oli
katsauskauden lopussa suojattuna noin 101 prosenttia. Konsernin
velkojen korkosidonnaisuusaika oli kauden lopussa 19 kuukautta.
Kauden aikana korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 18 ja 24 kuukauden
välillä.

Moody’s Investors Services asetti heinäkuussa M-realin tarkkailuun
luottoluokituksen mahdolliseksi alentamiseksi.

Katsauskauden jälkeen M-real on valtuuttanut viisi pankkia toimimaan
pääjärjestäjinä 500 miljoonan euron suuruisessa syndikoidussa
luotossa, jolla korvataan heinäkuussa 2005 erääntyvä 700 miljoonan
euron suuruinen syndikoitu luotto. Kyseinen luotto on tällä hetkellä
kokonaisuudessaan nostamatta. Lopulliset lainasopimukset
allekirjoitetaan tämänhetkisen arvion mukaan vuoden loppuun mennessä.
         
OSAKKEET

M-realin B-osakkeen ylin osakeantikorjattu kurssi Helsingin Pörssissä
tammi-syyskuussa oli 6,43 euroa, alin 4,18 euroa ja keskikurssi 5,98
euroa. Vuoden 2003 keskikurssi oli 6,11 euroa. Katsauskauden lopussa
30.9.2004 B-osakkeen kurssi oli 4,65 euroa.

B-osakkeen vaihto oli 719 miljoonaa euroa eli 85 prosenttia
osakekannasta. Osakeantia edeltävän osakemäärän perusteella laskettu
A- ja B-osakkeiden markkina-arvo oli 30.9.2004 yhteensä 833 miljoonaa
euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti 38,5 prosenttia osakkeista 30.9.2004 ja
näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 64,2 prosenttia. Ulkomaisten
omistajien osuus osakkeista oli 36,7 prosenttia.

Hallitus päätti 7.9.2004 ylimääräisen yhtiökokouksen 6.9.2004 antaman
valtuutuksen nojalla järjestää 447 498 561 euron merkintäoikeusannin.
Osakkeiden merkintäaika alkoi 15.9.2004 ja päättyi 1.10.2004.
Merkintähinta oli 3,00 euroa osakkeelta. M-realin osakkeenomistajalla
oli oikeus merkitä jokaista täsmäytyspäivänä 10.9.2004 omistamaansa
kuutta (6) A- ja/tai B-sarjan osaketta kohden viisi (5) uutta B-
sarjan osaketta. Merkintäoikeudet olivat julkisen kaupankäynnin
kohteena Helsingin Pörssissä 15.-24.9.2004 ja niiden vaihto oli 63
miljoonaa euroa eli 49 miljoonaa kappaletta. Merkintäoikeuden ylin
kurssi oli 1,60 euroa ja alin 1,11 euroa. Merkintäoikeusannin
lopullisen tuloksen mukaan ensisijaisen merkintäetuoikeuden
perusteella merkittiin 148 633 415 B-sarjan osaketta, mikä vastaa
99,64 prosenttia tarjottujen osakkeiden yhteismäärästä. Tämän lisäksi
toissijaisessa merkinnässä annettiin merkintäsitoumuksia 31 098 942 B-
sarjan osakkeesta, mikä ylitti jaettavissa olevan määrän (532 772
osaketta) lähes 60-kertaisesti.

Ensisijaisessa merkinnässä merkityt osakkeet otettiin kaupankäynnin
kohteeksi Helsingin Pörssissä 4.10.2004 eri arvo-osuuslajina (”M-real
B uudet”). Vastaava osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin
ja arvo-osuuslaji M-real B uudet yhdistettiin M-realin nykyiseen B-
sarjan osakelajiin 7.10.2004. Toissijaisessa merkinnässä hyväksyttyjä
merkintöjä vastaava osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin
13.10.2004.

Toissijaisessa merkinnässä merkittyjen osakkeiden rekisteröinnin
jälkeen M-realin osakepääoma on 557 881 540, 40 euroa, joka koostuu
328 165 612 osakkeesta, joista 36 340 550 on A-sarjan osakkeita ja
291 825 062 B-sarjan osakkeita.

Merkintäoikeusannilla saatu nettomääräinen oman pääoman lisäys oli
430 miljoonaa euroa. Osakepääoma nousi 253,6 miljoonaa euroa 557,9
miljoonaan euroon. Seuraavassa taulukossa esitetään osakeannin
vaikutukset omaan pääomaan laskettuna 30.9.2004 tilanteen mukaisesti:

Milj. euroa     Oma pääoma 30.9.    Anti  Oma pääoma 30.9.
             ilman annin        sisältäen annin
             vaikutuksia          vaikutukset
Osakepääoma          304,3   253,6       557,9
Ylikurssirahasto        472,9   193,9       666,8
Arvonkorotusraha        104,6    0,0       104,6
sto
Vararahasto           1,7    0,0        1,7
Muu oma pääoma        1 357,9   -17,5      1 340,4
                                 
Oma pääoma          2 241,4   430,0      2 671,4
yhteensä
                                 
Tunnusluvut                            
Omavaraisuusaste        35,2             41,9
, %
Velkaantumisaste         115              81
, %
Korolliset          2 619,2            2 189,2
nettovelat
Osakekohtainen         12,52             8,14
oma pääoma,
euroa
Osakkeiden        178 999 425  149 166    328 165 612
lukumäärä                  187
                        
         
Merkintäoikeusannilla kerätyt varat on käytetty yhtiön
velkaantuneisuuden vähentämiseen.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeanti- eikä vaihtovelkakirja-
tai optiolainojen liikkeeseenlaskuvaltuuksia.
         
TARKISTETTU STRATEGIA, UUSI ORGANISAATIO JA JOHTOKUNTA

Elokuussa ilmoitettiin tarkistetusta liiketoimintastrategiasta ja
uudistetusta toimiala- ja organisaatiorakenteesta.

Ydintoimialat ovat Consumer Packaging, Publishing, Commercial
Printing ja Office Papers. Map Merchant tukkuriliiketoiminnan
kehitysmahdollisuuksia ja tähän liittyen valmiutta
omistusjärjestelyihin arvioidaan.

Yhtiön keskeisin lähivuosien tavoite on kannattavuuden ja sisäisen
tehokkuuden selkeä parantaminen.

Taloudellisiksi tavoitteiksi määritettiin vähintään 10 prosentin
tuotto sijoitetulle pääomalle keskimäärin yli suhdannesyklin ja
enintään 100 prosentin velkaantumisaste. Kokonaisinvestoinnit, mukaan
luettuina mahdolliset yritysostot, vastaavat enintään noin poistojen
määrää vuosina 2005 ja 2006.

Uudistetun toimiala- ja organisaatiorakenteen mukaisesti kunkin
toimialan johto on kokonaisvastuussa oman toimialansa toiminnasta,
mukaan lukien myynti, markkinointi ja tuotanto. Lisäksi
toimialajohtajat vastaavat toimialansa strategian toteuttamisesta ja
kannattavuudesta sekä sijoitetun pääoman tuotosta.
         
Uudessa organisaatiossa toimialajohtajat kuuluvat konsernin
johtokuntaan. Johtokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa kunkin
toimialan strategian ja strategisten investointien arvioiminen
huomioiden yhtiön taloudelliset tavoitteet.
         
Uusi organisaatiorakenne astui voimaan 1.9.2004.

ENNAKKOARVIO IFRS-LASKENTASTANDARDIEN KäYTTööNOTON VAIKUTUKSISTA

M-real siirtyy vuoden 2005 alusta taloudellisessa raportoinnissaan
suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainväliseen
tilinpäätöskäytäntöön (IFRS). Yhtiö julkisti elokuussa ennakkoarvion
siirtymisen taloudellisista vaikutuksista.

LÄHIAJAN NäKYMäT

Euroopan talouden elpyminen on ollut hidasta vuonna 2004. Useimmat
yleisen talouden kehitystä kuvaavat mittarit viittaavat Euroopan
talouden kasvun pysyvän jokseenkin nykytasolla. Yhdysvalloissa ja
Aasiassa talouskasvu on sen sijaan jatkunut vahvana, joskin merkkejä
kasvun tasaantumisesta on havaittavissa. Raakaöljyn markkinahinta on
noussut ennätystasolle katsauskauden aikana nostaen teollisuuden
kustannuksia. Lisäksi Yhdysvaltain dollarin heikkenemisen jatkuminen
vaikuttaisi kielteisesti Länsi-Eurooppan metsäteollisuuden
kilpailukykyyn.

Paperin kysynnän kasvu jatkui kolmannella neljänneksellä. M-realin
paperin toimitukset kaikille päämarkkinoille kasvoivat joskin
tuotantokapasiteetti oli edelleen selvästi vajaakäytössä. M-realin
kartongin toimitukset pysyivät hyvällä tasolla ja
tuotantokapasiteetti oli lähes täydessä käytössä. Paperin ja
kartongin kysynnän odotetaan vuoden viimeisella neljänneksellä
jatkuvan hyvänä, mutta kausivaihtelu alentanee toimtusmääriä
kolmanteen neljännekseen verrattuna. Paperin ja taivekartongin
hintojen ennakoidaan viimeisen neljännen päättyessä olevan jonkin
verran kolmatta neljännestä korkeammalla tasolla.

Raakaöljyn korkean markkinahinnan seurauksena M-realin tuotteissa
käytettyjen öljypohjaisten raaka-aineiden hinnat ovat nousseet
vaikuttaen viimeisen neljänneksen tulokseen negatiivisesti.

M-realin neljännen vuosineljänneksen tuloksen ennen satunnaiseriä ja
ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan olevan kausiluonteisesti
kolmatta neljännestä heikompi.

Espoossa 29. lokakuuta 2004

HALLITUS


LIIKETOIMINNAT JA MARKKINAKEHITYS

Cartons

           III  II I 04  IV  III  I-  I-  II-III
            04  04     03  03  III III    04
                          04  03  muutos
Liikevaihto     237, 210, 204, 196, 200, 651, 612,  +13,1%
            6   1  1   2   3   8  8
Liiketulos      10,7  9,8 14,0 -2,3 15,1 34,5 35,7  +9,2%
Liiketulos-%     4,5  4,7 6,9 -1,2  7,5  5,3 5,8     
Sijoitetun pääoman  5,6  4,9 6,7 -1,1  7,1  5,7 5,5     
tuotto-%
Toimitukset, 1 000t  310  275 265  250  246  850 757  +12,7%
Kartonkituotanto, 1  322  242 253  217  238  817 696  +33,1%
000t
Käyntiaste,%      96  86  89  79  87  90  86     

Cartons-liiketoiminnan liiketulos oli 10,7 miljoonaa euroa (9,8).
Liiketulokseen sisältyy Savon Sellun käyttöomaisuuserien
alaskirjauksia 22,4 miljoonaa euroa sekä Kemiart Liners Oy:n
osakkeiden ostoon liittyvä konsernireservin tuloutus 14,3 miljoonaa
euroa. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 18,8 miljoonaa euroa
(9,8). Kannattavuutta paransi lähinnä alhaisemmat kiinteät
kustannukset. Kartonkikoneiden keskimääräinen käyntiaste oli 96
prosenttia (86). Keskimääräinen tilauskanta oli syyskuun lopussa
vajaat kolme viikkoa. Kemiart Liners sisältyy kokonaan kolmannen
neljänneksen lukuihin.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset olivat edellisen
neljänneksen tasolla. M-realin taivekartongin toimitukset olivat niin
ikään edellisen neljänneksen tasolla. Taivekartongin myyntihinnassa
ei tapahtunut merkittävää muutosta.

Liner-kartongin toimitusmäärä oli edellisen neljänneksen tasolla
poislukien Kemiart Liners -kaupan aiheuttaman toimitusmäärän kasvu.
Myyntihinnassa ei tapahtunut merkittävää muutosta.

Aallotuskartongin toimitusmäärä kasvoi edellisestä neljänneksestä.
Toimitusmäärää ja myyntihintaa onnistuttiin nostamaan erityisesti
Euroopan ulkopuolisilla alhaisemman kannattavuuden markkinoilla.

Tammi-syyskuun liiketulos oli 34,5 miljoonaa euroa (35,7). Liiketulos
ilman yllä mainittuja kertaluonteisia eriä oli 42,6 miljoonaa euroa
(35,7). Liiketulosta paransivat toimitusmäärän kasvu kaikissa
tuoteryhmissä sekä toteutetut kustannussäästöt. Euron vahvistuminen
laski kaikkien tuoteryhmien euromääräistä myyntihintaa. Kemiart
Liners sisältyy kokonaan kolmannen neljänneksen tulokseen.
         
Graphics products and Speciality papers

           III  II I 04  IV  III  I-  I-  II-
            04  04     03  03  III  III  III
                           04  03   04
                                muuto
                                  s
Liikevaihto     589, 581, 591, 572, 578, 1761 1775 +1,4%
            5   1   1   6   7  ,7  ,4
Liiketulos       -   -  2,5   - 10,0   - 37,0    
           33,2 11,9    12,8    42,6
Liiketulos-%     -5,6 -2,1  0,4 -2,2  1,7 -2,4  2,1    
Sijoitetun pääoman  -5,1 -1,6  0,5 -1,7  1,6 -2,0  2,0    
tuotto-%
Toimitukset, 1 000t  797  767  767  745  729   2   2 +3,9%
                          331  220
Tuotanto, 1 000t   814  763  775  708  719   2   2 +6,7%
                          352  204
Käyntiaste, %     90  85  87  80  83  87  85    

Graphics products and Speciality papers -liiketoiminnan liiketulos
oli -33,2 miljoonaa euroa (-11,9). Liiketulokseen sisältyy Saksassa
sijaitsevan Reflexin tehtaan käyttöomaisuuserien alaskirjauksia 31,0
miljoonaa euroa. Liiketulos ilman alaskirjauksia oli -2,2 miljoonaa
euroa (-11,9). Kannattavuutta paransi lähinnä toimitusmäärän kasvu.
Lisäksi edellisen neljänneksen kannattavuutta rasittivat
vuosihuoltoseisokkien aiheuttamat kustannukset. Keskimääräinen
tilauskanta oli syyskuun lopussa vajaat kolme viikkoa.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat 3 prosenttia ja päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset 2 prosenttia. M-realin päällystetyn hienopaperin
toimitusmäärä nousi 6 prosenttia ja päällystetyn aikakauslehtipaperin
laski 2 prosenttia. M-realin erikoispaperin toimitusmäärä nousi
hieman.

Paperikoneiden käyntiaste oli 90 prosenttia (85). Tilauskanta oli
syyskuun lopussa vajaat kolme viikkoa.

Päällystetyn hienopaperin keskimääräinen hinta laski hieman ja
päällystetyn aikakauslehtipaperin pysyi lähes edellisen neljänneksen
tasolla. Erikoispaperin hinnat laskivat keskimäärin hieman edellisen
neljänneksen tasolta.

Tammi-syyskuun liiketulosta edelliseen vuoteen verrattuna heikensivät
päällystetyn hienopaperin hinnan 5 prosentin ja päällystetyn
aikakauslehtipaperin hinnan 3 prosentin lasku. Myös erikoispaperin
keskimääräinen hinta laski. Euron vahvistuminen alensi kaikkien
tuoteryhmien keskimääräistä myyntihintaa. Päällystetyn hienopaperin
toimitusmäärä nousi 8 prosenttia ja erikoispaperin prosentin.
Päällystetyn aikakauslehtipaperin toimitusmäärä laski 8 prosenttia.

Offices

           III  II I 04  IV  III  I-  I-  II-
            04  04     03  03  III  III  III
                           04  03   04
                                muuto
                                  s
Liikevaihto     167, 158, 180, 169, 151, 505, 513, +5,4%
            1   5   3   5   3   9   4
Liiketulos      0,0 -6,2  3,5  8,6  3,9 -2,7 39,6    
Liiketulos-%     0,0 -3,9  2,0  5,1  2,6 -0,5  7,7    
Sijoitetun pääoman  0,0 -3,2  2,1  4,1  2,0 -0,4  5,8    
tuotto-%
Toimitukset, 1 000  246  228  254  209  207  728  682 +7,9%
t
Tuotanto, 1 000t   241  243  247  203  200  731  670 -0,8%
Käyntiaste,%      86  87  92  75  73  88  85    

Offices-liiketoiminnan liiketulos oli 0,0 miljoonaa euroa (-6,2).
Kannattavuutta paransi lähinnä toimitusmäärän kasvu. Lisäksi
edellisen neljänneksen kannattavuutta rasittivat
vuosihuoltoseisokkien aiheuttamat kustannukset. Keskimääräinen
myyntihinta laski hieman.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien toimitukset
laskivat 2 prosenttia. Offices-liiketoiminnan tuotteiden
toimitusmäärä nousi 8 prosenttia. Paperikoneiden käyntiaste oli 86
prosenttia (87). Tilauskanta oli syyskuun lopussa noin kaksi viikkoa.

Tammi-syyskuun liiketulosta edelliseen vuoteen verrattuna heikensi
keskimääräisen myyntihinnan 9 prosentin lasku. Toimitusmäärä nousi
selvästi.

Map Merchant Group

           III  II I 04  IV III   I-  I-  II-III
           04  04     03 03   III  III    04
                          04  03
                               muutos
Liikevaihto     332, 339, 354, 347, 332, 1025 1045  -2,0%
            4   2  0   6   5  ,6  ,0
Liiketulos      0,9  3,0 3,8  0,4 -2,7  7,6  6,1     
Liiketulos-%     0,3  0,9 1,1  0,1 -0,8  0,7  0,6     
Sijoitetun pääoman  0,9  3,2 4,6  0,4 -2,3  3,0  2,5     
tuotto-%
Toimitukset, 1 000  321  319 338  327  312  978  956  +2,2%
t

Map-tukkuriliiketoiminnan liiketulos oli 0,9 miljoonaa euroa (3,0).
Tulosta heikensivät toimituskulujen nousu sekä kausiluontoiset
tekijät.

Tammi-syyskuun tulos oli viime vuoden vastaavan ajanjakson tasolla.


M-REAL–KONSERNI (luvut ovat tilintarkastamattomia)

TULOSLASKELMA      1-9/04  1-9/03 Muutos 1-12/03 7-9/04
(milj. euroa)
Liikevaihto       4 077,5 4 569,9 -492,4 6 044,1 1 362,7
 Osuus          -4,7   -1,1  -3,6  -5,2  -1,0
osakkuusyhtiöiden
 tuloksista
 Liiketoiminnan muut   63,7   50,0  13,7  73,8  23,9
 tuotot
 Toimintakulut     3 821,7 4 147,4  325,7 5 557,9 1 265,9
 Poistot         362,0  360,3  -1,7  481,0  147,8
Liikevoitto        -47,2  111,1 -158,3  73,8  -28,1
% liikevaihdosta      -1,2   2,4       1,2  -2,1
 Kurssierot        4,4   11,0  -6,6  20,7   0,0
 Muut rahoitustuotot   -94,6  -97,1   2,5 -174,7  -31,4
 ja -kulut
Voitto ennen       -137,4   25,0 -162,4  -80,2  -59,5
satunnaiseriä
% liikevaihdosta      -3,4   0,5      -1,3  -4,4
 Satunnaiset erät    195,0   0,0  195,0  -15,1   0,0
Voitto ennen veroja ja   57,6   25,0  32,6  -95,3  -59,5
vähemmistöosuutta
% liikevaihdosta      1,4   0,5      -1,6  -4,4
 Verot          -7,1  -23,0  15,9  -0,7  -1,7
 Vähemmistöosuus     -1,7   -1,0  -0,7   1,0  -0,9
Katsauskauden tulos    48,8   1,0  47,8  -95,0  -62,1
% liikevaihdosta      1,2   0,0      -1,6  -4,5

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.


TASE            9/2004   %  9/2003   %
(milj. euroa)
Vastaavaa                        
 Pysyvät vastaavat    4 222,6  65,5 4 806,2  67,0
 Vaihtuvat vastaavat                  
  Vaihto-omaisuus     747,7  11,6  822,2  11,5
  Muut vaihtuvat     1 275,6  19,8 1 381,6  19,3
vastaavat
  Likvidit varat      200,6  3,1  158,4  2,2
Yhteensä         6 446,5 100,0 7 168,4 100,0
                            
Vastattavaa                       
 Osakepääoma ja muu oma  2 241,4  34,8 2 349,7  32,8
 pääoma
 Vähemmistöosuus       28,3  0,4   22,3  0,3
 Pakolliset varaukset    55,6  0,9   58,6  0,8
 Pitkäaikainen vieras   1 997,3  31,0 2 904,3  40,5
pääoma
 Lyhytaikainen vieras   2 123,9  32,9 1 833,5  25,6
pääoma
Yhteensä         6 446,5 100,0 7 168,4 100,0

TASE           12/2003   %
(milj. euroa)
Vastaavaa                
 Pysyvät vastaavat    4 768,7  67,1
 Vaihtuvat vastaavat          
  Vaihto-omaisuus     802,0  11,3
  Muut vaihtuvat     1 351,9  19,0
vastaavat
  Likvidit varat      183,6  2,6
Yhteensä         7 106,2 100,0

                    
Vastattavaa               
 Osakepääoma ja muu oma  2 245,3  31,6
 pääoma
 Vähemmistöosuus       18,9  0,3
 Pakolliset varaukset    77,4  1,1
 Pitkäaikainen vieras   3 030,6  42,6
pääoma
 Lyhytaikainen vieras   1 734,0  24,4
pääoma
Yhteensä         7 106,2 100,0


KASSAVIRTALASKELMA       1-9/04  1-9/03 1-12/03  7-9/04
(milj. euroa)
 Voitto ennen satunnaiseriä   -137,4   25,0  -80,2  -59,5
 Poistot             362,0  360,3  481,0  147,8
 Verot              -19,1  -38,7  -19,0  -10,9
 Muut muutokset          14,3   8,2   35,5   11,8
Tulorahoitus           219,8  354,8  417,3   89,2
 Käyttöpääoman muutos      -64,0  -62,3   7,8  -12,2
Liiketoiminnan kassavirta    155,8  292,5  425,1   77,0
 Käyttöomaisuus-        -159,1  -289,9  -396,7  -74,9
 investoinnit 1)
 Myynnit ja muut         425,9   0,0   -2,5   0,0
 muutokset
Kassavirta investointien     422,6   2,6   25,9   2,1
jälkeen
Osakeantimaksut         340,8   0,0   0,0  340,8
 Konsernirakenteen muutos 2)   121,0   -8,5   -8,5   -6,9
 Osingot             -53,7  -107,4  -107,4   0,0
Korollisten nettovelkojen    830,7  -113,3  -90,0  336,0
muutos
(+ vähennys/- lisäys)                      

 1)    Eivät sisällä hankittujen yhtiöiden velkoja.
2)    Sisältää hankittujen ja myytyjen yhtiöiden korolliset
nettovelat.


TUNNUSLUVUT           1-9/04  1-9/03 1-12/03 7-9/04
Osakekohtainen tulos, euroa   -0,69   0,01  -0,51  -0,34
Sijoitetun pääoman tuotto, %   -0,8   2,9   1,6  -1,9
Oman pääoman tuotto, %      -7,2   0,1   -3,8  -10,6
Bruttoinvestoinnit, milj.     159   290   397   75
euroa 1)
Henkilöstö keskimäärin     16 726  20 562  20 372 16 843
1) Eivät sisällä hankittujen yhtiöiden velkoja.
                 9/04   9/03  12/03
Osakekohtainen oma pääoma,    12,52  13,13  12,54
euroa
Omavaraisuusaste, %        37,2   33,1   31,9
Velkaantumisaste, %        100   132   137

Konsernin vastuut (milj.     9/04   9/03  12/03
euroa)
Omasta puolesta          218   400   287
Osakkuusyhtiöiden puolesta      1    0    1
Saman konsernin yritysten      7    5    5
puolesta
Muiden puolesta           11    10    15
Yhteensä              237   415   308
                            
Avoimet johdannaissopimukset        9/03     
(milj. euroa)           9/04       12/03
Korkojohdannaiset        14 476  13 214  13 017
Valuuttajohdannaiset       4 752  6 616  4 601
Muut johdannaiset          5         
Yhteensä            19 233  19 830  17 618

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa -11,9 milj. euroa (-32,2).


LIIKEVAIHTO     Neljännes      Neljänneksittäin
Milj. euroa    I-III  I-III III 04 II 04  I 04 IV 03 III 03
          2004  2003
Cartons      651,8  612,8 237,6 210,1 204,1 196,2 200,3
Graphics     1761,7 1775,4 589,5 581,1 591,1 572,6 578,7
products
and Speciality
papers
Offices      505,9  513,4 167,1 158,5 180,3 169,5 151,3
Map Merchant   1025,6 1045,0 332,4 339,2 354,0 347,6 332,5
Group
Sisäinen myynti  132,4  623,3  36,1  44,4  52,0 188,3 204,4
ja muu
toiminta
KONSERNI     4077,5 4569,9 1362,7 1333,3 1381,5 1474,2 1467,2

LIIKEVAIHTO         
Milj. euroa    II 03  I 03 IV 02
Cartons      196,9  215,6 212,5
Graphics     574,6  622,1 586,6
products
and Speciality
papers
Offices      170,5  191,6 200,8
Map Merchant   345,0  367,5 375,0
Group
Sisäinen myynti  220,8  198,1 212,4
ja muu
toiminta
KONSERNI     1507,8 1594,9 1587,3

LIIKEVOITTO JA   Neljännes      Neljänneksittäin
TULOS
Milj. euroa    I-III  I-III III 04 II 04  I 04 IV 03 III 03
          2004  2003
Cartons      34,5  35,7  10,7  9,8  14,0  -2,3  15,1
Graphics     -42,6  37,0 -33,2 -11,9  2,5 -12,8  10,0
products
and Speciality
papers
Offices      -2,7  39,6  0,0  -6,2  3,5  8,6  3,9
Map Merchant    7,6   6,1  0,9  3,0  3,8  0,4  -2,7
Group
Muu toiminta   -44,0  -7,3  -6,5 -14,5 -23,0 -31,2  2,6
LIIKEVOITTO    -47,2  111,1 -28,1 -19,9  0,8 -37,3  28,9
% liikevaihdosta  -1,2   2,4  -2,1  -1,5  0,1  -2,5  2,0
Kurssierot     4,4  11,0  0,0  -0,8  5,2  9,7  -0,5
Muut       -94,6  -97,1 -31,4 -28,9 -34,3 -77,6 -32,3
rahoitustuotot
ja
-kulut
VOITTO ENNEN   -137,4  25,0 -59,5 -49,6 -28,3 -105,2  -3,9
SATUNNAISERIÄ
% liikevaihdosta  -3,4   0,5  -4,4  -3,7  -2,1  -7,1  -0,3

LIIKEVOITTO JA       
TULOS
Milj. euroa    II 03  I 03 IV 02
Cartons       2,5  18,1  6,7
Graphics      -2,1  29,1  25,7
products
and Speciality
papers
Offices      13,9  21,8  19,6
Map Merchant    3,4   5,4  -9,3
Group
Muu toiminta    -2,9  -7,0  8,0
LIIKEVOITTO    14,8  67,4  50,7
% liikevaihdosta  1,0   4,2  3,2
Kurssierot     5,3   6,2  5,0
Muut       -29,8  -35,0 -45,6
rahoitustuotot
ja
-kulut
VOITTO ENNEN    -9,7  38,6  10,1
SATUNNAISERIÄ
% liikevaihdosta  -0,6   2,4  0,6

LIIKEVOITTO, %   Neljännes      Neljänneksittäin
         I-III  I-III III 04  II 04  I 04 IV 03 III 03
          2004  2003
Cartons       5,3   5,8  4,5   4,7  6,9  -1,2  7,5
Graphics      -2,4   2,1  -5,6  -2,1  0,4  -2,2  1,7
products
and Speciality
papers
Offices      -0,5   7,7  0,0  -3,9  2,0  5,1  2,6
Map Merchant    0,7   0,6  0,3   0,9  1,1  0,1  -0,8
Group
KONSERNI      -1,2   2,4  -2,1  -1,5  0,1  -2,5  2,0

LIIKEVOITTO, %  
         II 03  I 03 IV 02
Cartons       1,2   8,4  3,2
Graphics      -0,4   4,7  4,4
products
and Speciality
papers
Offices       8,2  11,4  9,8
Map Merchant    1,0   1,5  -2,5
Group
KONSERNI      1,0   4,2  3,2


SIJOITETUN PÄÄOMAN   Neljännes Neljännes   Vuosi
TUOTTO, %
           I-III 2004   I-III    2003
                   2003
Cartons           5,7    5,5    3,9
Graphics products and    -2,0    2,0    1,0
Speciality papers
Offices           -0,4    5,8    5,4
Map Merchant Group      3,0    2,5    2,0
KONSERNI          -0,8    2,9    1,6
                           
SIJOITETTU PÄÄOMA,   30.9.2004 30.9.2003 31.12.200
milj. euroa                     3
Cartons          897,6   908,5   882,1
Graphics products and  2 662,5  2 852,9  2 849,7
Speciality papers
Offices          902,4   860,0   839,0
Map Merchant Group     397,5   381,9   383,2
Muu pääoma         -32,2   792,3   734,4
KONSERNI         4 827,8  5 795,6  5 688,4

HENKILöSTö,      Neljännes Neljännes   Vuosi
keskimäärin      I-III 2004   I-III    2003
                   2003
Cartons          2 888   3 024   2 970
Graphics products and   6 713   7 039   6 957
Speciality papers
Offices          2 048   2 123   2 107
Map Merchant Group     2 524   2 566   2 554
Muut toiminnot       2 553   5 810   5 784
KONSERNI         16 726  20 562   20 372


TOIMITUKSET     Neljännes      Neljänneksittäin
1000 tonnia    QI-III QI-III  III 04 II 04 I 04 IV 03 III 03
          2004 2003
Cartons 1)      850  757   310  275  265  250  246
Graphics products  2331 2220   797  767  767  745  729
and Speciality
papers
Offices       728  682   246  228  254  209  207
Paperitoiminnot   3059 2902  1043  995 1021  955  937
yhteensä
Map Merchant     978  956   321  319  338  327  312
Group

TOIMITUKSET         
1000 tonnia    II 03  I 03 IV 02
Cartons 1)      246  265  270
Graphics products  727  763  717
and Speciality
papers
Offices       229  246  211
Paperitoiminnot   956  1009  928
yhteensä
Map Merchant     317  328  317
Group

TUOTANTO      Neljännes      Neljänneksittäin
1000 tonnia    QI-III QI-III  III 04 II 04 I 04 IV 03 III 03
          2004 2003
Cartons,       817  696   322  242  253  217  238
kartonkitehtaat
1)
Graphics products  2352 2204   814  763  775  708  719
and Speciality
papers
Offices       731  670   241  243  247  203  200
Paperitehtaat    3083 2873  1055  1006 1022  912  919
yhteensä
Metsä-Botnian    869  854   290  279  300  270  305
sellu 2)
M-realin sellu   1134 1071   384  369  381  368  350

TUOTANTO          
1000 tonnia    II 03  I 03 IV 02
Cartons,       208  250  247
kartonkitehtaat
1)
Graphics products  718  767  713
and Speciality
papers
Offices       233  237  207
Paperitehtaat    950  1004  921
yhteensä
Metsä-Botnian    269  280  249
sellu 2)
M-realin sellu    355  366  358

1) Vastaa M-realin omistusosuutta (47 % Kemiart Linersista QII 2004
saakka ja 100% QIII 2004)
2) Vastaa M-realin omistusosuutta (47 % Metsä- Botniasta).

KÄYNTIASTE, %    Neljännes       Neljänneksittäin
         QI-III QI-III  III 04 II 04 I 04 IV 03 III 03
          2004 2003
Cartons,       90  86   96   86  89   79   87
kartonkitehtaat
Graphics products   87  85   90   85  87   80   83
and Speciality
papers
Offices        88  85   86   87  92   75   73
Paperitehtaat     88  85   89   86  88   79   80
yhteensä

KÄYNTIASTE, %        
          II 03  I 03 IV 02
Cartons,       78   94   93
kartonkitehtaat
Graphics products   83   89   82
and Speciality
papers
Offices        89   93   79
Paperitehtaat     84   90   82
yhteensä


M-REAL OY


Hannu Anttila
operatiivinen varatoimitusjohtaja


Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa