M-REAL TARKISTAA STRATEGIAANSA JA VAHVIS


M-real Oyj Pörssitiedote 18.8.2004 klo 15.00

M-REAL TARKISTAA STRATEGIAANSA JA VAHVISTAA TASETTAAN

-    M-realin ydintoimialat ovat Consumer Packaging, Publishing,
 Commercial Printing ja Office Papers
-    Toimialajaon mukaisella uudella organisaatiolla pyritään
parantamaan sisäistä tehokkuutta ja korostamaan tulosvastuuta
-    Investoinnit kohdistetaan ydintoimialojen kilpailukyvyn ja
tuotteiden laadun parantamiseen; rakenteelliset investoinnit
keskitetään kasvualueille eli Consumer Packaging -, Publishing- ja
Commercial Printing –toimialoihin
-    Metsäomaisuuden myynnin odotetaan toteutuvan kuluvan vuoden
loppuun mennessä. Vaihtoehtoja valittujen ydinliiketoimintaan
kuulumattomien omaisuuserien osalta arvioidaan
-    IFRS-tilinpäätöskäytännön käyttöönoton vaikutukset taseeseen
on arvioitu
-    M-realin tarkoituksena on kerätä noin 450 miljoonaa euroa
uutta osakepääomaa, merkintäoikeusannilla, jolle on annettu
merkintätakaus. M-realin suurin osakkeenomistaja, Metsäliitto
Osuuskunta, on sitoutunut merkitsemään osakeannissa uusia osakkeita
omistusosuutensa mukaisessa suhteessa
-    Tarkistetut taloudelliset tavoitteet ovat: sijoitetun
pääoman tuotto vähintään 10 prosenttia keskimäärin yli suhdannesyklin
ja velkaantumisaste enintään 100 prosenttia.

Tänään julkistettavilla strategisilla toimenpiteillä M-real pyrkii
vahvistamaan ydintoimialojaan, parantamaan operatiivista
tehokkuuttaan ja vahvistamaan tasettaan. öViime kuukausien aikana
olemme perusteellisesti arvioineet M-realin strategiaa ja toimintoja.
Arvioinnin tuloksena ydintoimialoiksi on vahvistettu Consumer
Packaging, Publishing, Commercial Printing ja Office Papers. Tänään
julkistamamme toimenpiteet sekä jo aiemmin julkistetut
kustannussäästö- ja kannattavuuden parantamisohjelmat auttavat M-
realia vahvistamaan asemaansa yhtenä Euroopan johtavista paperi-ja
kartonkiyhtiöistä. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on lisätä M-
realin taloudellista liikkumavaraa, jotta pystymme hyödyntämään
paperi- ja kartonkiteollisuuden parantuvat toimintaedellytyksetö,
sanoo M-realin varatoimitusjohtaja ja vuoden 2005 alussa yhtiön
toimitusjohtajana aloittava Hannu Anttila.

TOIMENPITEET STRATEGISEN PAINOPISTEEN VAHVISTAMISEKSI

Uudistettu liiketoimintastrategia

M-realin ydintoimialat ovat Consumer Packaging, Publishing,
Commercial Printing ja Office Papers. Uudistetun strategiansa osana
yhtiö aikoo suunnata suurimmat kehitysinvestointinsa korkealaatuisiin
pakkaustuotteisiin ja graafisiin tuotteisiin, joita yhtiön johto
pitää M-realin tärkeimpinä kasvualueina. Lisäksi yhtiö pyrkii
parantamaan nykyisten toimialojensa kilpailukykyä parantamalla
tuotteiden laatua ja tehostamalla tuotantoa. Ydintoimialueisiin
kuuluu edelleen Office Papers –toimiala, joka tukee M-realin muuta
liiketoimintaa ja kokonaisstrategiaa, vaikka siihen ei aiota
investoida merkittävästi lähitulevaisuudessa.

M-real on jatkossakin sitoutunut liiketoimintasuhteeseen Map Merchant
Groupin kanssa, mutta arvioi samalla tukkuriliiketoimintansa
kehitysmahdollisuuksia. Tämä voi tapahtua joko konsolidoinnin tai
muiden toimenpiteiden kautta sellaiset vaihtoehdot mukaanluettuna,
joiden seurauksena M-realin omistusosuus Map Merchantissa laskisi
alle 50 prosenttiin.

M-realin tarkistettuina taloudellisina tavoitteina ovat vähintään 10
prosentin tuotto sijoitetulle pääomalle keskimäärin yli
suhdannesyklin ja enintään 100 prosentin velkaantumisaste.
Kokonaisinvestoinnit (mukaan luettuina mahdolliset yritysostot)
vastaavat noin poistojen määrää vuosina 2005 ja 2006, mikäli
taloussuhdanne paranee.

Uudistettu toimiala- ja organisaatiorakenne

M-realin uudistetun toimiala- ja organisaatiorakenteen mukaisesti
tuotanto ja myynti sekä markkinointi järjestetään ydintoimialoittain.

Kunkin toimialan johto on kokonaisvastuussa oman toimialansa
toiminnasta, mukaan lukien myynti, markkinointi ja tuotanto. Lisäksi
johto vastaa toimialansa strategian toteuttamisesta ja
kannattavuudesta sekä sijoitetun pääoman tuotosta.

Uudessa organisaatiossa toimialajohtajat kuuluvat konsernin
johtokuntaan. Johtokunnan tehtäviin kuuluu kunkin toimialan
strategian hyväksyminen ja strategisten investointien arvioiminen
huomioiden yhtiön taloudelliset tavoitteet.

Toimialat ovat vastuussa hyväksytyn strategian toteuttamisesta ja
tuottotavoitteiden saavuttamisesta. Keskitetyt konsernitoiminnot
tukevat toimialoja. Toimialojen johdon kompensaatioon vaikuttaa
osaltaan kyseisen toimialan ja koko yhtiön tulos.

Uusi organisaatiorakenne tulee voimaan 1.9.2004.

Metsäomaisuuden myynti

M-real on luopumassa 95 prosentin omistuksestaan Forestia Oy:ssä.
Arvion mukaan metsäomaisuuden myynti toteutetaan kuluvan vuoden
loppuun mennessä. Riippumattoman arvion mukaan Forestia Oy:n arvo on
172 miljoonaa euroa.

Ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien arviointi

M-real on luopunut kolmen viime vuoden aikana tietyistä
omaisuuseristä, kuten viimeisimpänä Metsä Tissuesta. Pienentääkseen
korkeaa velkaantumisastettaan yhtiö on tämän lisäksi määritellyt
tiettyjä ydinliiketoimintaan kuulumattomia omaisuuseriä, jotka se voi
myydä sopivaksi katsotulla tavalla ja ajankohtana. M-real arvioi myös
vaihtoehtoja koskien sen kolmea kotelopakkaustehdasta ja Savon Sellun
tehdasta.

KUSTANNUSSÄÄSTÖ- JA KANNATTAVUUDEN PARANTAMISOHJELMAT

M-real on toteuttanut vuoden 2001-2003 kustannussäästöohjelmaan
sisältyneet säästö- ja tehostamistoimenpiteet. Tavoitteena oli
alentaa vuosittaisia kustannuksia 295 miljoonalla eurolla vuodessa.
Kuluvan vuoden toiseen neljänneksen alkuun mennessä saavutettiin 205
miljoonan euron vuotuiset säästöt. Lisäksi toimintaa tehostettiin
siten, että M-realin tehtaiden käyntiasteiden ylittäessä 90
prosenttia, saavutetaan 50 miljoonan euron lisähyödyt. Noin 40
miljoonan euron tavoiteltuja kustannussäästöjä ei saavutettu.

Yhtiön arvion mukaan uuden vuonna 2004 aloitetun
kustannussäästöohjelman puitteissa saavutetaan 30 miljoonan euron
säästöt vuonna 2004, ja loput 170 miljoonan euron säästötoimenpiteet
toteutuvat vuoden 2006 loppuun mennessä.

IFRS-LASKENTAPERIAATTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO

M-realin on siirryttävä vuoden 2005 alusta taloudellisessa
raportoinnissaan suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS)
kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS). Yhtiö laatii
päivämäärälle 1.1.2004 IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisen avaavan
taseen. Alustavien selvitysten perusteella yhtiö arvioi, että
IFRS–laskentaperiaatteiden noudattamiseen siirtymisellä tulee olemaan
muun muassa seuraavat merkittävät vaikutukset konsernin suomalaisen
tilinpäätöskäytännön mukaan laadittuihin tilinpäätöstietoihin:

 ·    Raportoitu oma pääoma pienenee 320 miljoonaa euroa, mikä
   johtuu muutoksista eläkevastuiden, myynti- ja
   takaisinvuokraussopimusten, verovelan, rahoitusinstrumenttien ja
   omaisuuserien arvostuksen kirjaamisessa.
·    Korolliset nettovelat kasvavat 60 miljoonaa euroa, mikä
johtuu muutoksista rahoitus- ja käyttöleasing-sopimusten ja
eläkevastuiden luokituksessa.

Vuoden 2004 kolmannella vuosineljänneksellä tehdään suomalaisen
tilinpäätöskäytännön mukainen 55 miljoonan euron alaskirjaus. Summa
sisältyy arvioituun 320 miljoonan euron oman pääoman pienenemiseen
IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisessa avaavassa taseessa.

URUGUAYN SELLUTEHDASPROJEKTI

Metsä-Botnian osakkeenomistajat harkitsevat aiemmin julkistetun
mukaisesti noin $1 miljardin sellutehdasinvestointia Uruguayihin.
Tehdas lisäisi Metsä-Botnian osakkeenomistajien vuotuista
sellukapasiteettia miljoonalla tonnilla, ja siitä tulisi yksi
maailman kustannustehokkaimmista sellutehtaista. Se tukisi Metsä-
Botnian omistajien kykyä vastata hienopaperien kasvavaan kysyntään. M-
real arvioi parhaillaan projektin kokonaishyötyjä. M-real on
sitoutunut selluomavaraisuutensa säilyttämiseen taloudellisten
tavoitteidensa puitteissa.

TOIMENPITEET TASEEN VAHVISTAMISEKSI

Osakeannin tausta

Useimmat metsäteollisuusalan johtavista tuottajista arvioivat 1990-
luvun lopussa, että ilman yritysostoja ei merkittävää kasvua olisi
saavutettavissa aiheuttamatta samalla vakavia häiriöitä kysynnän ja
tarjonnan tasapainoon. Yritysostojen seurauksena toimialalla tapahtui
nopeaa keskittymistä 1990-luvun loppupuolella, ja vuosina 2000 ja
2001 toteutettiin monia teollisuudenalan rakenteita muuttaneita
yrityskauppoja. Yrityskaupat ajoittuivat talouden ja teollisuudenalan
viimeisimmäksi jääneeseen suhdannehuippuun. M-real osallistui
aktiivisesti tähän yleiseen konsolidointikehitykseen kasvattaen
liiketoimintansa ydinalueiden markkinaosuuksia ostamalla Modo Paperin
ja Zandersin.

Monet johtavat paperintuottajat olivat erittäin velkaantuneita, kun
maailmantalouden kasvu alkoi hidastua. Suuri velkataakka yhdessä
pitkittyneen matalasuhdanteen kanssa loi tuottajille haasteellisen
toimintaympäristön. Eurooppalaisten tuottajien kannalta
liiketoimintaolosuhteita on vaikeuttanut entisestään euron
viimeaikainen vahvuus Yhdysvaltain dollarin nähden. Seurauksena on
ollut myös M-realin liiketoiminnan tuloksen heikkeneminen, eikä yhtiö
ole kyennyt alentamaan velkaantuneisuuttaan ennakoidussa
aikataulussa.

M-real on sopeuttanut toimintaansa muuttuneisiin olosuhteisiin
kahdella kustannussäästöohjelmalla, myymällä valikoituja omaisuuseriä
ja ottamalla käyttöön uudistetun liiketoimintastrategian pyrkien
tehostamaan toimintaansa entisestään.

Osakeanti

M-realin tarkoituksena on kerätä noin 450 miljoonaa euroa omaa
pääomaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvalla
osakeannilla. Osakeannilla on merkintätakaus, ja sillä hankittavilla
varoilla on tarkoitus alentaa M-realin velkaantuneisuutta.

M-realin pääomistaja Metsäliitto, joka omistaa 38,5 prosenttia M-
realin osakkeista, on sitoutunut merkitsemään osakeannissa uusia
osakkeita omistusosuutensa mukaisessa suhteessa.

Citigroup ja Nordea Corporate Finance ovat sitoutuneet merkitsemään
kaikki osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jäävät osakkeet
lukuun ottamatta niitä osakkeita, jotka Metsäliitto on sitoutunut
merkitsemään. Merkintätakaukseen sisältyy tiettyjä tavanomaisia
edellytyksiä ja siihen sovelletaan osakeannin merkintähintaa ja muita
ehtoja, jotka päätetään lopullisesti osakeantivaltuutuksen antamisen
jälkeen.

Osakeannin syyt

Koska talouden suhdannekäänteen ajankohta ja voimakkuus ovat edelleen
epävarmoja, IFRS-stantardien käyttöönotto pienentää omaa pääomaa ja
koska yhtiön johto arvioi tämän hetken tietojen valossa, että M-
realin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja on tappiollinen vuonna
2004, yhtiön johdon näkemyksen mukaan osakeannin toteuttaminen on
perusteltua ja yhtiön osakkeenomistajien etujen mukaista. Osake
annilla pyritään vahvistamaan M-realin tasetta, lisäämään
taloudellista liikkumavaraa ja tukemaan M-realin uudistetun
strategian toteuttamista. Osakeannin toteuttaminen alentaa yhtiön
velkaantumisasteen 113 prosentista 78 prosenttiin pro forma –tasolla
perustuen yhtiön taseeseen 30.6.2004. Huomioiden sekä osakeannin
toteuttamisen että IFRS:n käyttöönoton arvioidut yhteisvaikutukset,
velkaantumisaste on 91 prosenttia pro forma –tasolla perustuen yhtiön
taseeseen 30.6.2004.

Lainojen jälleenrahoitus

Osakeannin toteuttamisen jälkeen M-real aikoo korvata vuonna 2005
erääntyvän 700 miljoonan euron valmiusluottonsa uudella noin 500
miljoonan euron valmiusluotolla. Lisäksi yhtiö arvioi mahdollisuuksia
pidentää lainojensa maturiteettirakennetta joukkovelkakirjalainalla,
mikäli markkinaolosuhteet sallivat lainan liikkeeseenlaskun
hyväksyttävillä ehdoilla.

Osinkopolitiikka

M-real on tarkentanut osinkopolitiikkaansa. M-real noudattaa vakaata
ja osakkeenomistajia palkitsevaa osinkopolitiikkaa, jonka mukaan
yhtiö pyrkii jakamaan osinkona vähintään yhden kolmasosan
keskimääräisestä osakekohtaisesta tuloksesta suhdannekierron aikana
ottaen kuitenkin huomioon velkaantumisasteelle asetettu tavoite.

öUskomme, että tänään julkistamamme strategiset ja operationaaliset
muutokset antavat M-realille paremmat mahdollisuudet hyödyntää paperi-
ja kartonkialan elpyvää kysyntää. Nämä muutokset yhdessä aikaisemmin
tänä vuonna aloitetun kustannussäästöohjelman sekä julkistetun
osakeannin ja lainojen uudelleenrahoitussuunnitelman kanssa antavat M-
realille aseman, jossa yhtiön strateginen kehittäminen ja aseman
vahvistaminen markkinoiden johtavana korkealaatuisen paperin,
kartongin ja pakkausratkaisujen toimittajana sekä asiakkaiden
ensisijaisena valintana tulee mahdolliseksiö, sanoo
varatoimitusjohtaja ja vuoden 2005 alussa M-realin toimitusjohtajana
aloittava Hannu Anttila.

M-REAL OYJ

Hallitus


M-real järjestää kansainvälisen puhelinkokouksen klo 17.30 Suomen
aikaa.
Osanottajia pyydetään soittamaan numeroon +44 (0) 20 7162 0181.
Nauhoitteen voi kuunnella numerosta +44 (0) 20 8288 4459, koodilla
609142.

Lisätietoja antavat:
Hannu Anttila, toimitusjohtaja 1.1.2005 alkaen, puh. 010 469 4611
Juhani Pöhö, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 010 469 5283

Mediayhteydet: Jyrki Antikainen, puh. 010 469 4940, gsm 050 357 4292
IR-yhteydet: Antti Nummi, puh. 010 469 4432, gsm 050 598 9629


Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa