M-REALIN IFRS-STANDARDIEN MUKAISET VERTAILUTIEDOT

M-real Oyj Pörssitiedote 19.4.2005 klo 11.15 1(16)

SIIRTYMINEN KANSAINVäLISEEN TILINPääTöSKäYTäNTööN (IFRS)

M-REALIN IFRS-STANDARDIEN MUKAISET VERTAILUTIEDOT

M-real siirtyi vuoden 2005 alusta suomalaisesta
tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS)
kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial
Reporting Standards, IFRS). Yhtiö julkisti elokuussa 2004
ennakkoarvion siirtymisen vaikutuksista IFRS:n mukaiseen aloittavaan
taseeseen. Tässä tiedotteessa esitettävien vertailulukujen
tarkoituksena on kertoa täsmennetyt tiedot IFRS:ään siirtymisen
vaikutuksista konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen. M-realissa
oleellisimmat IFRS:ään siirtymisen vaikutukset tulevat
eläkevastuiden, laskennallisten verojen, johdannaissopimusten ja
eräiden rahoitusjärjestelyiksi luokiteltavien sopimusten
kirjaamisesta sekä omaisuuserien arvonalennuksista.

M-realin IFRS:ään siirtymäajankohta on 1.1.2004, jolle päivämäärälle
yhtiö on laatinut IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisen avaavan taseen.
Yhtiö on aloittavaa tasetta laatiessaan käyttänyt eräitä IFRS:ään
siirtyjille sallittuja helpotuksia, joita on tarkemmin selostettu
tämän tiedotteen liitteessä.

Seuraavissa taulukoissa on esitetty IFRS:ään siirtymisen vaikutukset
konsernin tunnuslukuihin.


           1-12/2004   1-9/2004  1-6/2004   1-3/2004
Vuosi 2004       FAS IFRS  FAS IFRS  FAS IFRS  FAS IFRS
Liiketulos, milj.   -75  27  -47  41  -19  33   1  24
euroa
Tilikauden tulos,   -15  45  49  91  111  123  142  141
milj. euroa
Osakeantioikaistu                          
tulos/osake, euroa
 Jatkuvista     -0,79 -0,52 -0,58 -0,40 -0,29 -0,25 -0,14 -0,17
liiketoiminnoista
 Myydyistä      0,71 0,72 0,81 0,83  0,81 0,83 0,81 0,83
liiketoiminnoista
 Jatkuvista ja   -0,08 0,20 0,23 0,43  0,52 0,58 0,67 0,66
myydyistä
 liiketoiminnoista
Emoyhtiön       2627 2 393 2241 2004  2303 2033 2328 2038
osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
kauden lopussa,
milj. euroa
Korollinen      2161 2183 2278 2293  2614 2669 2551 2619
nettovelka kauden
lopussa, milj.
euroa
Taseen loppusumma   6394 6486 6447 6510  6489 6540 6 550 6589
kauden lopussa,
milj. euroa
Sijoitetun pääoman  -1,0  0,9 -0,8  1,6  -0,3  1,8  0,3  2,0
tuotto, %
Omavaraisuusaste   41,5 37,5 37,2 31,4  35,8 31,5 35,8 31,4
kauden lopussa, %
Velkaantumisaste    82  90  100  112  113  129  109  127
kauden lopussa, %
                                   
Avaava tase      FAS IFRS                   
1.1.2004
Oma pääoma, milj.  2 245 1 960                   
euroa
Korollinen      3 109 3 171                   
nettovelka, milj.
euroa
Taseen loppusumma,  7 106 7 162                   
milj. euroa
Omavaraisuusaste, %  31,9 27,8                   
Velkaantumisaste, %  137  159                   

Konsernin vuoden 2004 IFRS:n mukainen liiketulos oli 102 miljoonaa
euroa parempi kuin FAS:n mukaan raportoitu liiketulos. IFRS:n
mukaista liiketulosta paransivat FAS:iin verrattuna
liikearvopoistoista luopuminen (52 milj. euroa) sekä Reflexin
paperitehtaan ja Savon Sellun tehtaan käyttöomaisuuden alaskirjauksen
(62 milj. euroa) sisällyttäminen IFRS avaavaan taseeseen, kun se
FAS:n mukaan sisältyi viime vuoden tulokseen. Muut IFRS–vaikutukset
liiketulokseen olivat -12 milj. euroa.

IFRS:ään siirtymisen negatiivinen vaikutus konsernin omaan pääomaan
oli IFRS –aloittavassa taseessa 285 miljoonaa euroa, kun se 18.8.2004
julkistetun ennakkoarvion mukaan oli 320 miljoonaan euroa.
Negatiivisen vaikutuksen pieneneminen johtuu pääasiassa Suomen
työkyvyttömyyseläkemaksujen laskentaperiaatteissa 1.1.2006 voimaan
tulevista muutoksista, joiden seurauksena
työkyvyttömyyseläkejärjestely katsotaan, aikaisemmasta tulkinnasta
poiketen, maksupohjaiseksi järjestelyksi. Merkittävimmät negatiiviset
vaikutukset omaan pääomaan tulevat eläkevelvoitteiden taseeseen
sisällyttämisestä (115 milj. euroa), myynti- ja
takaisinvuokraussopimuksen peruuttamisesta (45 milj. euroa),
laskennallisen verovelan kirjaamisesta metsäomaisuuden käyvän arvon
ja verotuksellisen arvon erotuksesta (40 milj. euroa),
johdannaissopimusten markkina-arvostuksesta ja samalla
suojauslaskennasta luopumisesta (30 milj. euroa) sekä omaisuuserien
arvonalentumiskirjauksista (126 milj. euroa). Positiivisten erien
yhteisvaikutus aloittavaan taseeseen on 71 miljoonaa euroa, josta
Suomen verokannan muutoksen laskennallisten verojen vaikutus on 24
milj. euroa, muiden laskennallisten verojen vaikutus 26 milj. euroa
ja muiden erien 21 milj. euroa.

Vuoden 2004 lopussa IFRS:ään siirtymisen negatiivinen vaikutus omaan
pääomaan oli pienentynyt 234 miljoonaan euroon.

Liitteenä olevissa taulukoissa ja lisätiedoissa on kuvattu IFRS:n
vaikutuksia konsernin vuoden 2004 tulokseen sekä aloittavaan ja
vuoden 2004 taseeseen.

M-REAL OYJ

Konserniviestintä


LISäTIETOJA ANTAA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUHANI PöHö, PUH.
010 469 5283

SIIRTYMINEN KANSAINVäLISEEN TILINPääTöSKäYTäNTööN (IFRS)

     
IFRS:n mukaiset vertailutiedot lisätietoineen; vuosi 2004
neljänneksittäin sekä aloittava IFRS-tase 1.1.2004 (luvut ovat
tilintarkastamattomia)

Yleistä

M-real siirtyi vuoden 2005 alusta suomalaisesta
tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS)
kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial
Reporting Standards, IFRS). M-realin IFRS:ään siirtymispäivä on
1.1.2004, jolle päivämäärälle yhtiö on laatinut IFRS:n mukaisen
avaavan taseen. Ensimmäinen IFRS:n kirjaamis- ja
arvostusperiaatteiden mukaan laadittu osavuosikatsaus julkaistaan
vuoden 2005 ensimmäiseltä neljännekseltä.

Tässä tiedotteessa esitetään laskentaperiaatteiden merkittävimmät
muutokset ja IFRS:ään siirtymisen vaikutukset M-realin
konsernitilinpäätökseen ja avaavaan IFRS-taseeseen. Kansainvälisen
tilinpäätöskäytännön mukaiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
tullaan esittämään kokonaisuudessaan vuoden 2005 vuosikertomuksessa.

M-real on soveltanut IFRS 1 –siirtymästandardin sallimia helpotuksia
aloittavaa IFRS –tasetta laatiessaan seuraavilla osa-alueilla:
-    aineelliset ja aineettomat hyödykkeet; arvostaminen
-    yritysten yhteenliittymät
-    eläkevelvoitteet
-    rahoitusinstrumentit
-    kumulatiiviset muuntoerot

Tilinpäätöskäytännön muutos vaikuttaa mm. seuraavien osa-alueiden
tilinpäätöskäsittelyyn:
-    eläkejärjestelyt
-    johdannaissopimukset
-    omaisuuden arvonkorotukset
-    laskennalliset verot
-    rahoitusleasing – yms. sopimukset
-    varaukset
-    yritysten yhteenliittymät

IFRS 1 (Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto) –
siirtymästandardin soveltaminen


1.    Vertailutietojen esittäminen

M-real Oyj laatii ja julkaisee ensimmäisen kansainvälisen
tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.
- 31.12.2005. Tällöin vertailutietoina esitetään yhden vuoden (vuosi
2004) IFRS:n arvostusperiaatteiden mukaan laaditut tuloslaskelma,
tase, rahoituslaskelma, oman pääoman erittely ja liitetiedot

2.    Aineelliset hyödykkeet

M-real on arvostanut aloittavassa IFRS-taseessa aineelliset
hyödykkeet hankintamenoon vähennettynä poistoilla ja
arvonalentumisilla sekä lisättynä IFRS 1:n sallimalla tavalla aiemman
tilinpäätösnormiston mukaan tehdyillä uudelleenarvostuksilla
(arvonkorotuksilla). Poikkeuksena tästä on metsäomaisuus, joka on
arvostettu IAS 41:n (Biologiset hyödykkeet) mukaisesti käypään
arvoon.

3.    Aineettomat hyödykkeet

M-real on arvostanut aloittavassa IFRS-taseessa aineettomat
hyödykkeet hankintamenoon vähennettynä poistoilla ja
arvonalentumisilla.
     
4.    Yritysten yhteenliittymät

M-real on aloittavaa IFRS-tasetta laatiessaan soveltanut IFRS 1-
standardin sallimaa helpotusta koskien yritysten yhteenliittymiä.
Tällöin tytäryhtiöiden varoja ja velkoja ei ole arvostettu
takautuvasti käypään arvoon, vaan ne on sisällytetty
siirtymäajankohdan taseeseen aikaisemman tilinpäätöskäytännön
mukaiseen arvoon vähennettynä taseen laatimispäivänä tehdyillä
omaisuuserien ja liikearvon arvonalentumiskirjauksilla.

5.    Eläkevelvoitteet

M-real on käyttänyt IFRS 1:n sallimaa mahdollisuutta ja kirjannut
etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen kertyneet vakuutusmatemaattiset
voitot ja tappiot IFRS:ään siirtymäajankohdan taseeseen. Myöhemmin
syntyviin vakuutusmatemaattisiin voittoihin ja tappioihin sovelletaan
IAS 19:n mukaista 10 prosentin ”putkilähestymistapaa”.

6.    Rahoitusinstrumentit/johdannaissopimukset

M-real on soveltanut IFRS 1:n antamaa mahdollisuutta ja luokitellut
rahoitusinstrumentit IAS 32:n (Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot ja esittämistapa) ja IAS 39:n
(Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja arvostaminen) edellyttämällä
tavalla avaavaan IFRS -taseeseen. Rahoitusvarojen ja –velkojen sekä
valuutta- ja korkoriskien suojaamiseksi tehtyjen johdannaissopimusten
markkina-arvostuksesta syntyneet voitot ja tappiot on siten kirjattu
avaavan IFRS –taseen omaan pääomaan.
     
7.    Kumulatiiviset muuntoerot

M-real soveltaa IFRS 1:n siirtymäsääntöä ja olettaa siirtymäpäivään
mennessä kertyneet muuntoerot nollan suuruisiksi. Tämä tarkoittaa
sitä, että ulkomaisten yksiköiden tilinpäätösten euroiksi
muuntamisesta syntyneet muuntoerot sisällytetään kertyneisiin
voittovaroihin.
     
         
Laskentaperiaatteiden muutokset ja niiden vaikutukset

1.    Työsuhde-etuudet (IAS 19)

Suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä eläkekulut on sisällytetty
konsernitilinpäätökseen kunkin konserniyhtiön sijaintimaan säännösten
mukaisesti. IFRS edellyttää eläkejärjestelyjen jakamista
maksupohjaisiin ja etuuspohjaisiin järjestelyihin. Jälkimmäisen
kyseessä ollessa eläkejärjestelyn varat ja velat lasketaan
aktuaarisia laskentamenetelmiä käyttäen ja niiden erotus kirjataan
taseeseen varoiksi tai velaksi.
   
Suomen työeläkejärjestelmä (TEL) on suomalaisessa
tilinpäätöskäytännössä käsitelty maksuperusteisena. Alkuperäisen IFRS-
tulkinnan mukaan sen työkyvyttömyyteen liittyvä osuus on katsottu
etuuspohjaiseksi. Joulukuussa 2004 Suomen viranomaiset hyväksyivät
työkyvyttömyyseläkemaksujen laskentaperiaatteisiin muutoksia, jotka
tulevat voimaan 1.1.2006. Muutosten seurauksena järjestely katsotaan
kokonaisuudessaan maksuperusteiseksi. M-realin aloittavaan IFRS -
taseeseen sisältyy TEL-työkyvyttömyyseläkevastuuta vuosille 2004 ja
2005 7 milj. euroa (5 milj. euroa verojen jälkeen) ja 31.12.2004
taseeseen vuodelle 2005 4 milj. euroa (3 milj. euroa verojen
jälkeen).

Suomen ulkopuolella toimivien konserniyhtiöiden eläkevastuita on
kirjattu siirtymäajankohdan avaavaan taseeseen velaksi 108 milj.
euroa. Tämä vähentää konsernin omaa pääomaa verovaikutus huomioiden
91 milj. eurolla. Vuoden 2004 aikana eläkejärjestelyihin tehtyjen
muutosten ja Metsä Tissuen myynnin vaikutuksesta vastuu pieneni
vuoden loppuun mennessä 95 miljoonaan euroon (vaikutus omaan pääomaan
verojen jälkeen 79 milj. euroa).
   
2.    Yritysten yhteenliittymät (IFRS 3)
   
Liiketoimintojen ostoissa syntynyt liikearvo on IFRS 3:n mukaan
arvostettava alkuperäisen kirjauksen jälkeen hankintamenoon
vähennettynä kertyneillä arvonalentumistappioilla. Liikearvoista ei
IFRS:ään siirryttyä tehdä enää poistoja vaan niiden mahdollinen
arvonalentuminen testataan vuosittain. Koska M-real käytti IFRS-
siirtymäsäännöksen sallimaa mahdollisuutta olla laskematta
yrityshankintojen vaikutuksia takautuvasti, liikearvot on kirjattu
avaavaan IFRS–taseeseen hankintamenoon vähennettynä
siirtymäajankohtaan mennessä kertyneillä poistoilla ja
siirtymäajankohtana tehdyillä arvonalentumiskirjauksilla.
   
Avaavassa IFRS–taseessa liikearvon kokonaismäärä oli 643 miljoonaa
euroa ja IFRS–taseessa 31.12.2004 568 miljoonaa euroa. Vähennys
johtuu pääasiassa Metsä Tissuen myynnistä vuoden 2004 alussa. FAS:n
mukaiset liikearvojen poistot vuonna 2004 olivat 52 miljoonaa euroa.
Liikearvot on kohdistettu liiketoiminta-alueille.

Yhtiö on sisällyttänyt Kemiart Liners Oy:n avaavaan IFRS–taseeseen
100-prosenttisesti omistettuna tytäryhtiönä, koska kauppahinnasta ja
kaupan lopullisesti toteuttamisesta vuoden 2004 aikana oli sovittu
sitovasti jo aikaisemmin. Tästä tuloutettiin negatiivista liikearvoa
avaavaan taseeseen 11 milj. euroa. FAS:n mukaisessa raportoinnissa
Kemiart Liners sisältyi M-realin konsernitilinpäätökseen 100-
prosenttisesti 1.7.2004 alkaen.

3.    Omaisuuserien arvon alentuminen (IAS 36)

M-real tekee rahavirtaa tuottaville omaisuuserille
arvonalentumistestejä perustuen tulevien kassavirtojen
diskonttausmenetelmään. Testit tehdään IFRS 36:n edellyttämällä
tavalla vuosittain tai tarvittaessa useammin. Testien tulosten
seurauksena avaavaan taseeseen on kirjattu arvonalentumistappioita
yhteensä 126 milj. euroa. Tästä 26 milj. euroa kohdistuu Consumer
Packaging liiketoiminnalle (Savon Sellun tehtaan käyttöomaisuus), 36
milj. euroa Commercial Printing liiketoiminnalle (Zandersin
Reflex–tehtaan käyttöomaisuus) ja 60 milj. euroa
tukkuriliiketoiminnalle kohdistettuun liikearvoon.
Arvonalentumistappioiden vaikutus omaan pääomaan verojen jälkeen on
120 milj. euroa.
   
Edellä mainittujen tehtaiden koko käyttöomaisuuden arvo, maa-alueita
lukuun ottamatta, on kirjattu alas. Tämä johtuu paitsi yksiköiden
tappiollisuudesta myös niiden heikoista tulevaisuuden näkymistä.
Tukkuriliiketoiminnalle kohdistetun liikearvon arvonalentuminen
johtuu eräiden liiketoimintaan kuuluvien yksiköiden heikosta
kannattavuudesta.
   
Vuoden 2004 päättävän taseen rahavirtaa tuottaviin omaisuuseriin
kohdistuneiden arvonalentumistestien perusteella ei ole todettu
tarvetta arvonalentumistappiokirjausten tekemiseen.

Omaisuuserien arvonalentumisen testaamisessa käytettävien rahavirtaa
tuottavien yksikköjen määrittely perustuu segmenttiraportoinnissa
käytettyyn liiketoimintojen jaotteluun. Liiketoimintojen jaottelua on
hieman muutettu organisaatiomuutoksen seurauksena vuoden 2004 aikana,
mutta sillä ei ole oleellista vaikutusta arvonalentumistestien
tulokseen.

4.    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet / Vieraan pääoman
      menojen aktivointi (IAS 16, IAS 23)
   
M-real kirjaa aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet taseeseen
hankintamenoon vähennettynä kertyneillä suunnitelman mukaisilla
poistoilla ja arvonalentumistappioilla. IFRS:ään siirtymispäivästä
lukien yhtiö aktivoi käyttöomaisuushyödykkeen hankintamenoon myös ne
vieraan pääoman menot, jotka välittömästi johtuvat hyödykkeen
hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta. Aktivointi tulee
kyseeseen vain pitkäaikaisissa hankkeissa. Aikaisemmin
rakennusaikaiset korot on pääsääntöisesti kirjattu tilikauden
kuluksi. Vuonna 2004 korkoja aktivointiin 0,5 milj. euroa liittyen
Kaskisten BCTMP –tehtaan rakentamiseen. Aloittavaan IFRS –taseeseen
laskentakäytännön muutoksella ei ole vaikutusta.

5.    Metsäomaisuuden arvostaminen (IAS 41, Biologiset hyödykkeet)
   
M-realin metsäomaisuus on suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti
arvostettu hankintamenoon lisättynä vuosien varrella tehdyillä
arvonkorotuksilla. IAS 41:n mukaisesti metsäomaisuus on ryhmitelty
avaavassa IFRS–taseessa biologisiin hyödykkeisiin ja arvostettu
käypään arvoon. Samalla arvonkorotukset, summaltaan 135 milj. euroa,
on purettu.

M-realin metsäomaisuuden arvo suomalaisen tilinpäätöskäytännön
mukaisessa taseessa 31.12.2003 oli maapohjineen 168 milj. euroa.
Ulkopuolisen asiantuntijan tekemään arvioon perustuen sen arvioitiin
vastaavan suurin piirtein käypää arvoa.

Vuoden 2004 aikana M-real sopi sitovasti metsäomaisuutensa (Forestia
Oy:n osakkeet) myynnistä. Kauppa astui voimaan 31.1.2005. Kaupasta
syntyi 7 miljoonan euron myyntitappio, joka kirjattiin vuoden 2004
IFRS:n periaatteiden mukaan laadittuun tuloslaskelmaan.
   
M-realin konsernitilinpäätökseen sisältyy lisäksi 47 prosentin osuus
Metsä-Botnian Suomessa ja Uruguayssa sijaitsevista metsistä. M-realin
osuuden käypä arvo niistä oli avaavassa taseessa 25 milj. euroa.
Summaan sisältyy käypään arvon lisäystä 5 milj. euroa.
   
6.    Vuokrasopimukset (IAS 17)
   
M-realilla on eräitä energia- ym. laitoksiin liittyviä sopimuksia
sekä tehdaskalustoon kohdistuvia vuokrasopimuksia, jotka suomalaisen
tilinpäätöskäytännön mukaan on tulkittu taseen ulkopuolelle jääviksi
vuokra- tai toimitussopimuksiksi, mutta jotka IFRS:n mukaan
sisällytetään taseeseen joko rahoitusleasing–sopimuksina tai SPE:nä
(Special Purpose Entity). Näiden negatiivinen vaikutus aloittavan
IFRS–taseen omaan pääomaan oli verovaikutus huomioiden 6 milj. euroa
ja ne kasvattivat taseen loppusummaa 129 miljoonalla eurolla sekä
korollisia velkoja 85 miljoonalla eurolla.

Yhtiöllä on Tampereella sijaitsevan Takon kartonkitehtaan
kiinteistöön kohdistuva myynti- ja takaisinvuokraussopimus. Koska
sopimukseen sisältyy sitova takaisinostovelvoite vuokra-ajan
päätyttyä samalla hinnalla kuin se on myyty, sopimus katsotaan
rahoitusjärjestelyksi. Sopimus ja siitä aikanaan kirjattu
myyntivoitto on peruutettu aloittavassa IFRS–taseessa. Tämä pienentää
omaa pääomaa ja lisää korollisia velkoja 45 miljoonalla eurolla.

7.    Tuloverot (IAS 12)
   
Suomalainen tilinpäätöskäytäntö on sallinut vaihtoehtoisia
menettelytapoja laskennallisten verovelkojen ja –saamisten
kirjaamisessa. M-realin valitseman menettelytavan mukaan kaikista
konsernin kirjanpidon ja verotuksen välisistä väliaikaisista eroista
ei ole kirjattu laskennallisia veroja. IFRS edellyttää
laskennallisten verovelkojen kirjaamista kaikista kirjanpidon ja
verotuksen välisistä väliaikaisista eroista. Merkittävin ero M-realin
aikaisemmin soveltaman menettelytavan ja IFRS:n välillä on
laskennallisen verovelan lisäys, joka kohdistuu metsäomaisuuden
kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon (hankintameno) väliseen
eroon. Tästä aloittavaan taseeseen kirjattu verovelka ja oman pääoman
vähennys on 40 milj. euroa. Muista suomalaisen käytännön ja IFRS:n
välisistä väliaikaisista eroista on kirjattu laskennallista
verovelkaa 12 milj. euroa. Aloittavaan IFRS–taseeseen tehdyistä,
tässä tiedotteessa kuvatuista omaa pääomaa pienentävistä kirjauksista
on puolestaan kirjattu laskennallisia verosaamisia 38 milj. euroa.

Lisäksi Suomen yhtiöverokannan muutoksen vaikutus 24 milj. euroa on
kirjattu saamiseksi ja oman pääoman lisäykseksi avaavassa
IFRS–taseessa. Suomalaisen käytännön mukaisessa raportoinnissa se
kirjattiin vuoden 2004 toisella neljänneksellä. Verokanta pieneni
1.1.2005 alkaen 29 prosentista 26 prosenttiin. Verokannan
alenemisesta syntynyt positiivinen vaikutus kohdistui lähes kokonaan
kirjanpidon ja verotuksen väliseen kumulatiiviseen poistoeroon.

8.    Varaukset (IAS 37)
   
Suomalainen tilinpäätöskäytäntö on sallinut varausten tekemisen
tulevia menoja ja menetyksiä varten joissakin tapauksissa aikaisemmin
kuin IFRS. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi kuluvarausten
tekeminen uudelleenjärjestelyjä tai uudelleenorganisointia varten.

M-real on purkanut avaavassa IFRS–taseessa 21 milj. euroa varauksia,
jotka eivät täytä IFRS:n mukaisia kirjaamiskriteerejä. Tästä 16 milj.
euroa kohdistuu Price & Pierce tradingliiketoiminnan myyntiin ja
lopettamiseen. Myynti toteutettiin vuonna 2004, jolloin IFRS:n
periaatteiden mukaiseen tuloslaskelmaan syntyi vastaavan suuruinen
negatiivinen ero verrattuna FAS:n mukaiseen tulokseen.
   
9.    Rahoitusinstrumentit (IAS 32, IAS 39)

M-real on ryhmitellyt ja arvostanut rahoitusvarat ja –velat sekä
valuutta- ja korkoriskien suojaamiseksi tehdyt johdannaissopimukset
IAS 32:n ja IAS 39:n edellyttämällä tavalla IFRS–avaavaan taseeseen
1.1.2004. Yhtiö on myös FAS:n mukaisessa tilinpäätöksessään
arvostanut valuuttajohdannaiset markkina-arvoon, mutta jaksottanut
siitä syntyneet suojaustulokset ns. suojauskaudelle. IFRS:ään
siirryttyä yhtiö on päättänyt luopua suojauslaskennan
(suojaustulosten jaksottaminen) soveltamisesta
virtapositiosuojauksessa. M-real tekee edelleen johdannaissopimuksia
valuuttavirran suojaamiseksi, mutta kirjaa sopimusten markkina-
arvostuksesta syntyvät tulokset kerralla tuloslaskelmaan.
Suojauslaskentaa sovelletaan IFRS:n edellyttämällä tavalla oman
pääoman suojauksessa sekä selektiivisesti rahoitusvelkojen
korkoriskin suojauksessa.


FAS:n mukaisissa tilinpäätöksissä avoinna olevia korkojohdannaisia ei
ole arvostettu markkina-arvoon eikä näin ollen kirjattu taseeseen.
   
Rahoitusinstrumenttien markkina-arvostuksesta johtuva negatiivinen
nettovaikutus verojen jälkeen avaavan IFRS–taseen omaan pääomaan oli
22 milj. euroa.

Suomalaisen käytännön mukaisessa tilinpäätöksessä, jossa
valuuttajohdannaisille on sovellettu suojauslaskentaa,
suojaustulokset on kirjattu suojattavan kohteen mukaisesti joko
liikevaihdon, ostojen tai rahoituskulujen oikaisuksi. Koska yhtiö on
luopunut suojauslaskennasta, kaikki valuuttakurssierot on kirjattu
IFRS:n periaatteiden mukaan laaditussa tuloslaskelmassa
rahoituseriin.

10.    Liikevaihto
   
Vuoden 2004 liikevaihto oli IFRS:n periaatteiden mukaisessa
tuloslaskelmassa 69 milj. euroa suurempi kuin FAS:n mukaisessa. Tämä
johtuu pääasiassa Kemiart Linersin sisällyttämisestä
IFRS–konsernitilinpäätökseen 100-prosenttisesti 1.1.2004 alkaen.

Valuuttakurssierojen käsittelymuutoksella ei ollut vaikutusta
IFRS–tuloslaskelman liikevaihtoon, koska sinne FAS:n mukaan kirjatut
kurssivoitot ja –tappiot kumosivat toisensa.

11.    Tilikauden tulos myydyistä toiminnoista
   
M-real myi vuoden 2004 alussa pehmopaperiliiketoimintansa. FAS:n
mukaisessa tuloslaskelmassa myynnistä syntynyt kauppavoitto oli
esitetty satunnaisissa tuotoissa ja voitosta maksettavat verot
tilikauden veroissa. IFRS–standardeissa ei tunneta vastaavaa
satunnaisten erien käsitettä. IFRS:n mukaan laaditussa
tuloslaskelmassa myynnin kauppavoitto verojen jälkeen on esitetty
omalla rivillään jatkuvista toiminnoista syntyneen liiketuloksen
jälkeen.

12.    Korollinen nettovelka
   
Ulkomaisten tytäryhtiöiden eläkevastuita on avaavassa IFRS–taseessa
siirretty korollisista veloista eläkevelvoitteisiin, jotka ovat
korottomia velkoja. FAS:n mukaan kyseiset vastuut katsottiin
korollisiksi veloiksi. Siirretty summa oli 1.1.2004 122 milj. euroa
ja 31.12.2004 96 milj. euroa. Eläkevelvoitteen pieneneminen johtuu
lähinnä Metsä Tissuen myynnistä.
   
13.    Osakeantikulut
   
Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti osakeantiin liittyvät
kulut on kirjattu tilikauden tulokseen. IFRS:n mukaan ne kirjataan
suoraan omaan pääomaan voittovaroja vähentäen. M-realin vuonna 2004
toteutettuun osakeantiin liittyvät kulut verojen jälkeen olivat 12
milj. euroa (17 milj. euroa ennen veroja), millä summalla yhtiön
tilikauden IFRS:n mukaista tulosta on oikaistu.
   
14.    Rahavirtalaskelma
   
M-real ei ole laatinut rahavirtalaskelman vertailulaskelmaa
sisällytettäväksi tähän tiedotteeseen, koska IFRS–standardeihin
siirtymisellä ei ole siihen oleellista vaikutusta.
     Oman pääoman täsmäytyslaskelma

Milj. euroa       31.12.04  1.1.04
Oma pääoma FAS:n mukaan  2 627   2 245
IFRS:ään siirtymisen           
vaikutukset
 Eläkevelvoitteet      -98   -115
 Muut työsuhde-etuudet    -2    -2
 Rahoitusleasing, sale   -58    -58
 & leaseback
 Arvonalentumistappiot   -66   -127
 Liikearvojen        52     0
poistojen
 peruutus
 Yritysten          1    14
yhteenliittymien
 oikaisu
 Biologiset hyödykkeet    -1     5
 Varaukset          2    22
               -35    -30
Rahoitusinstrumenttien
 arvostus
 Laskennalliset verot    -27    10
 IFRS-oikaisuista
 Muut            -2    -4
Oma pääoma IFRS:n     2 393   1 960
mukaan
ERO             -234   -285


Tilikauden voiton täsmäytyslaskelma

Milj. euroa       1-12/04  1-9/04  1-6/04  1-3/04
Tilikauden voitto FAS:n   -15    49   111    142
mukaan
IFRS:ään siirtymisen                     
vaikutukset
 Eläkevelvoitteet      18    14    14     8
 Muut työsuhde-etuudet    0     0    0     0
 Rahoitusleasing, sale    0     0    0     1
 & leaseback
 Arvonalentumistappiot    61    56    2     1
 Liikearvojen        52    37    25    12
poistojen
 peruutus
 Yritysten         -13    -13    1     0
yhteenliittymien
 oikaisu
 Biologiset hyödykkeet    -6    -9    0     0
 Varaukset         -20    -9    0     0
               -5    -1    -3    -30
Rahoitusinstrumenttien
 arvostus
 Osakeannin kulut      17     0    0     0
 Laskennalliset verot    -39    -27   -21     7
 IFRS-oikaisuista
 Muut            -5    -6    -6     0
Tilikauden voitto       45    91   123    141
IFRS:n mukaan

Konsernitilinpäätös

TULOSLASKELMA       1-12/2004         1-9/2004
Milj. euroa       FAS IFRS:ää  IFRS   FAS IFRS:ää  IFRS
                  n            n
               siirtym         siirtym
                isen           isen
               vaikutu         vaikutu
                  s            s
Liikevaihto      5 460   69  5 529  4 078    86  4 164
Liiketoiminnan muut    86    3   89   64    4   68
tuotot
Liiketoiminnan    -5 152   -47 -5 199 -3 822   -68 -3 890
kulut
Osuus           -7    7    0   -5    5    0
osakkuusyhtiöiden
tuloksista
Poistot ja       -462   70  -392  -362    61  -301
arvonalentumiset
Liikevoitto       -75   102   27   -47    88   41
Osuus           0    0    0    0    1    1
osakkuusyhtiöiden
tuloksista
Kurssierot        13   -9    4    4   -21   -17
Muut rahoitustuotot   -147    7  -140   -94    -4   -98
ja -kulut
Tulos ennen veroja   -209   100  -109  -137    64   -73
jatkuvista
liiketoiminnoista
Tuloverot         19   -37   -18   15   -25   -10
Tilikauden tulos    -190   63  -127  -122    39   -83
jatkuvista
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos     176   -1   175   173    3   176
myydyistä
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos     -14   62   48   51    42   93
Vähemmistöosuudet     -1   -2   -3   -2    0   -2
Osakkeenomistajille   -15   60   45   49    42   91
kuuluva tilikauden
tulos


TULOSLASKELMA        1-6/2004         1-3/2004
Milj. euroa       FAS IFRS:ää  IFRS   FAS IFRS:ää  IFRS
                  n            n
               siirtym         siirtym
                isen           isen
               vaikutu         vaikutu
                  s            s
Liikevaihto      2 715   60  2 775  1 382    30  1 412
Liiketoiminnan muut    40    1   41   16    1   17
tuotot
Liiketoiminnan    -2 556   -26 -2 582 -1 288   -18 -1 306
kulut
Osuus           -4    4    0   -2    2    0
osakkuusyhtiöiden
tuloksista
Poistot ja       -214   13  -201  -107    8   -99
arvonalentumiset
Liikevoitto       -19   52   33    1    23   24
Osuus           0    0    0    0    0    0
osakkuusyhtiöiden
tuloksista
Kurssierot         4   -25   -21    5   -23   -18
Muut rahoitustuotot   -63    1   -62   -34   -14   -48
ja -kulut
Tulos ennen veroja    -78   29   -49   -28   -14   -42
jatkuvista
liiketoiminnoista
Tuloverot         17   -20   -3   -2    9    7
Tilikauden tulos     -61    9   -52   -30    -5   -35
jatkuvista
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos     173    3   176   173    3   176
myydyistä
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos     112   12   124   143    -2   141
Vähemmistöosuudet     -1    0   -1   -1    1    0
Osakkeenomistajille   111   12   123   142    -1   141
kuuluva tilikauden
tulos


TASE         31.12.2         31.12.2     1.1.200
             004           003        4
Milj. euroa       FAS IFRS:ää  IFRS   FAS IFRS:ää  IFRS
                  n            n
               siirtym         siirtym
                isen           isen
               vaikutu         vaikutu
                  s            s
VARAT                                
Pitkäaikaiset varat                         
Aineettomat       666   -22   644   789   -64   725
hyödykkeet
Aineelliset      3 182   80  3 262  3 588    83  3 671
hyödykkeet
Biologiset        187    2   189   186    6   192
hyödykkeet
                                   
Sijoitukset                             
 Korolliset       40    3   43   54    2   56
 Laskennalliset     26   13   39   22    16   38
 verosaamiset
 Muut korottomat    128    8   136   156    0   156
            4 229   84  4 313  4 795    43  4 838
Lyhytaikaiset varat                         
Vaihto-omaisuus     727   -1   726   802    5   807
Saamiset                               
 Korolliset       41   -3   38   78    -4   74
 Korottomat      1 155   10  1 167  1 247    10  1 257
Rahat ja         242    0   242   184    2   186
pankkisaamiset
            2 165    8  2 173  2 311    13  2 324
Varat yhteensä     6 394   92  6 486  7 106    56  7 162

OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.12.2         31.12.2     1.1.200
             004           003        4
Oma pääoma                              
            2 627  -234  2 393  2 245   -285  1 960
Osakkeenomistajille
 kuuluva oma
pääoma
 Vähemmistöosuus     24   13   37   19    10   29
Oma pääoma yhteensä  2 651  -221  2 430  2 264   -275  1 989
Pitkäaikaiset velat                         
  Laskennalliset    379   42   421   432    8   440
verovelat
  Eläkevelvoitteet    21   195   216   26   241   267
  Varaukset       37   -1   36   52   -14   38
  Korolliset     1 629   11  1 640  2 583    65  2648
  Muut korottomat    12    3   15   15    29   44
            2 078   250  2 328  3 108   330  3 438
                                   
Lyhytaikaiset velat                         
 Korolliset       855   11   866   841    -3   838
 Korottomat       810   52   862   893    4   897
            1 665   63  1 728  1 734    1  1 735
Velat yhteensä     3 743   313  4 056  4 842   331  5 173
Oma pääoma ja velat  6 934   92  6 486  7 106    56  7 162
yhteensä


TASE         31.12.2     30.9.20     30.6.20    
             004       04        04
Milj. euroa       FAS  IFRS   FAS  IFRS   FAS  IFRS
VARAT                                
Pitkäaikaiset varat                         
Aineettomat       666   644   675   640   686   644
hyödykkeet
Aineelliset      3 182  3 262  3 177  3 262  3 243  3 311
hyödykkeet
Biologiset        187   189   189   185   189   194
hyödykkeet
                                   
Sijoitukset                             
 Korolliset       40   43   43   44    42   43
 Laskennalliset     26   39   17   31    16   30
 verosaamiset
 Muut korottomat    128   136   143   150   144   148
            4 229  4 313  4 244  4 312  4 320  4 370
Lyhytaikaiset varat                         
Vaihto-omaisuus     727   726   748   742   734   744
Saamiset                               
 Korolliset       41   38   40   33    76   73
 Korottomat      1 155  1 167  1 165  1 230  1 223  1 226
Rahat ja         242   242   242   193   136   127
pankkisaamiset
            2 165  2 173  2 173  2 198  2 169  2 170
Varat yhteensä     6 394  6 486  6 486  6 510  6 489  6 540

OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.12.2      30.9.20     30.6.20 
          004       04        04
Oma pääoma        FAS  IFRS   FAS  IFRS   FAS  IFRS
           2 627  2 393  2 241  2 004  2 303  2 033
Osakkeenomistajille
 kuuluva oma
pääoma
 Vähemmistöosuus     24   37   28   39    19   30
Oma pääoma yhteensä  2 651  2 430  2 269  2 043  2 322  2 063
Pitkäaikaiset velat                         
  Laskennalliset    379   421   381   417   391   423
verovelat
  Eläkevelvoitteet    21   216   27   239    25   240
  Varaukset       37   36   29   23    39   25
  Korolliset     1 629  1 640  1 606  1 610  1 833  1 847
  Muut korottomat    12   15   12    7    13   11
            2 078  2 328  2 054  2 297  2 302  2 546
Lyhytaikaiset velat                         
 Korolliset       855   866   952   953  1 035  1 065
 Korottomat       810   862  1 172  1 217   830   866
            1 665  1 728  2 124  2 170  1 865  1 931
Velat yhteensä     3 743  4 056  4 178  4 467  4 167  4 477
Oma pääoma ja     6 394  6 486  6 447  6 510  6 489  6 540
velat yhteensä


TASE          31.3.200      31.12.20 1.1.2004
                4         03
Milj. euroa         FAS   IFRS   FAS   IFRS
VARAT                            
Pitkäaikaiset varat                     
Aineettomat hyödykkeet    696    643   789    725
Aineelliset hyödykkeet   3 271   3 338  3 588   3 671
Biologiset hyödykkeet    187    192   186    192
Sijoitukset                      
  Korolliset         54    56    54    56
  Laskennalliset       16    31    22    38
verosaamiset
  Muut korottomat      152    154   156    156
              4 376   4 414  4 795   4 838
Lyhytaikaiset varat                     
Vaihto-omaisuus       725    732   802    807
Saamiset                       
  Korolliset         89    89    78    75
  Korottomat       1 215   1 208  1 247   1 256
Rahat ja pankkisaamiset   145    146   184    186
              2 174   2 175  2 311   2 324
Varat yhteensä       6 550   6 589  7 106   7 162


OMA PÄÄOMA JA VELAT   31.3.200      31.12.20 1.1.2004
                4         03
Oma pääoma          FAS   IFRS   FAS   IFRS
 Osakkeenomistajille   2 328   2 038  2 245   1 960
 kuuluva oma pääoma
 Vähemmistöosuus       19    29    19    29
Oma pääoma yhteensä    2 347   2 067  2 264   1 989
Pitkäaikaiset velat                  
  Laskennalliset      412    412   432    440
verovelat
  Eläkevelvoitteet      24    244    26    267
  Varaukset         40    25    52    38
  Korolliset       1 841   1 862  2 583   2 648
  Muut korottomat      24    71    15    44
              2 341   2 614  3 108   3 438
Lyhytaikaiset velat                 
 Korolliset         999   1 048   841    838
 Korottomat         863    860   893    897
              1 862   1 908  1 734   1 735
Velat yhteensä       4 203   4 522  4 842   5 173
Oma pääoma ja       6 550   6 589  7 106   7 162
velat yhteensä


TUNNUSLUKUJA     1-12/2004   1-9/2004  1-6/2004   1-3/2004
Vuosi 2004       FAS IFRS  FAS IFRS  FAS IFRS  FAS IFRS
Liiketulos, milj.   -75  27  -47  41  -19  33   1  24
euroa
Tilikauden tulos,   -15  45  49  91  111  123  142  141
milj. euroa
Osakeantioikaistu                          
tulos/osake, euroa
 Jatkuvista     -0,79 -0,52 -0,58 -0,40 -0,29 -0,25 -0,14 -0,17
liiketoiminnoista
 Myydyistä      0,71 0,72 0,81 0,83  0,81 0,83 0,81 0,83
liiketoiminnoista
 Jatkuvista ja   -0,08 0,20 0,23 0,43  0,52 0,58 0,67 0,66
myydyistä
 liiketoiminnoista
Osakkeenomistajille  2627 2393 2241 2004  2303 2033 2328 2038
kuuluva oma pääoma
kauden lopussa,
milj. euroa
Oma pääoma/osake,   8,01 7,29 10,54 9,42 10,83 9,56 10,95 9,59
euroa
Korollinen      2161 2183 2278 2293  2614 2669 2551 2619
nettovelka kauden
lopussa, milj.
euroa
Taseen loppusumma  6 394 6486 6447 6510  6489 6540 6550 6589
kauden lopussa,
milj. euroa
Sijoitetun pääoman  -1,0  0,9 -0,8  1,6  -0,3  1,8  0,3  2,0
tuotto, %
Omavaraisuusaste   41,5 37,5 37,2 31,4  35,8 31,5 35,8 31,4
kauden lopussa, %
Velkaantumisaste    82  90  100  112  113  129  109  127
kauden lopussa, %
                                   
Osakeantioikaistu     32816    21261    21261    21261
osakkeiden           5      4      4      4
lukumäärä kauden
lopussa (1000)
                                   
Avaava tase      FAS IFRS                   
1.1.2004
Oma pääoma, milj.  2 245 1 960                   
euroa
Korollinen      3 109 3 171                   
nettovelka, milj.
euroa
Taseen loppusumma,  7 106 7 162                   
milj. euroa
Omavaraisuusaste, %  31,9 27,8                   
Velkaantumisaste, %  137  159                   


Tunnuslukujen laskentakaavat

Tulos/osake = Tilikauden voitto/ Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana

Oma pääoma/osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa

Sijoitetun pääoman tuotto % = (Tulos ennen veroja + korko- ja muut
rahoituskulut/Sijoitettu pääoma (keskiarvo))x 100

Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma – korottomat velat

Korollinen nettovelka = Korolliset velat – korolliset varat

Omavaraisuusaste % = (Oma pääoma/Taseen loppusumma – saadut ennakot)
x 100

Velkaantumisaste % = (Korollinen nettovelka/Oma pääoma) x 100

Oma pääoma = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma +
vähemmistöosuusM-REAL OYJ

Konserniviestintä
Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa