M-REALIN KOLMANNEN VUOSINELJäNNEKSEN TULOS ENNEN VEROJA NOUSI POSITIIVISEKSI

M-real Oyj Pörssitiedote 28.10.2005 klo 13.00 1(25)

M-REALIN KOLMANNEN VUOSINELJäNNEKSEN TULOS ENNEN VEROJA NOUSI
POSITIIVISEKSI

M-real-konsernin tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä parani
vuoden kolmannella neljänneksellä 1 miljoonaan euroon edellisen
neljänneksen -124 miljoonasta eurosta. Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä parani 20 miljoonaan euroon -57 miljoonasta
eurosta. Kannattavuutta paransivat lähinnä päällystetyn
aikakauslehtipaperin hinnan nousu, päällystetyn hienopaperin
toimitusmäärän kasvu sekä Suomen paperiteollisuutta haitanneiden
työriitojen päättyminen.

Suomen työriitojen kokonaisvaikutus liiketulokseen oli kolmannella
neljänneksellä arviolta 15-20 miljoonaa euroa negatiivinen. Luvussa
on huomioitu menetetyt toimitusmäärät, positiivinen tulosvaikutus
tuotevarastojen palauttamisesta normaalille tasolle, vaikutukset
kiinteissä kuluissa sekä Metsä-Botnian alhaisempi liiketulos.
Toisella neljänneksellä kokonaisvaikutus oli noin -70 miljoonaa
euroa.

Vuoden 2005 kolmannen neljänneksen avainluvut ilman kertaluonteisia
eriä:
- Liiketulos 20 miljoonaa euroa (edellisellä neljänneksellä -57)
- Tulos ennen veroja 1 miljoonaa euroa (-124)
- Osakekohtainen tulos 0,01 euroa (-0,32 euroa)
- Sijoitetun pääoman tuotto 2,3 prosenttia (-0,3)

Vuoden 2005 kolmannen neljänneksen avainluvut:
- Liikevaihto 1 269 miljoonaa euroa (1 259)
- Liiketulos 20 miljoonaa euroa (-72)
- Tulos ennen veroja 1 miljoonaa euroa (-143)
- Katsauskauden tulos 2 miljoonaa euroa (-121)
- Osakekohtainen tulos 0,01 euroa (-0,37 euroa)
- Sijoitetun pääoman tuotto 2,3 prosenttia (-5,7)
- Omavaraisuusaste 37,4 prosenttia (38,4)
- Velkaantumisaste 87 prosenttia (85)

- Kartongin toimitusmäärä 226 000 (231 000), paperin toimitusmäärä
991 000 (999 000)

Kolmannen neljänneksen tulosta ennen veroja paransi korkotason
noususta johtuva korkojohdannaisten arvostusvoitto 11 miljoonaa
euroa. Toisella neljänneksellä vastaavista instrumenteista kirjattiin
17 miljoonan euron arvostustappio. Toisen neljänneksen liiketulosta
rasitti myös Ruotsin toimintojen tehostamisohjelmaan liittyvä 15
miljoonan euron kertaluonteinen kuluvaraus.

Kumulatiivinen tulos ennen veroja tammi-syyskuulta oli -65 miljoonaa
euroa. Viime vuoden vastaavana kautena tulosta kertyi -69 miljoonaa
euroa. Ilman kertaluonteisia eria tulos heikkeni 62 miljoonaa euroa -
131 miljoonaan euroon. Tulosta heikensi erityisesti työriidoista
aiheutuneet menetykset, heikentynyt Yhdysvaltain dollari ja Englannin
punta, päällystämättömän hienopaperin hinnan lasku, öljypohjaisten
raaka-aineiden hintojen nousu sekä energiakustannusten nousu.

Toimitusjohtaja Hannu Anttila kommentoi M-realin säästöohjelmien
etenemistä ja päätuotteiden markkinatilannetta:

”M-realin 230 miljoonan euron säästö- ja tehostamisohjelma etenee
tavoitteiden mukaisesti ja uusia säästökohteita haetaan
aktiivisesti.”

”Suomen paperiteollisuuden työriidan päättymisen jälkeen useimpien
paperi- ja kartonkilaatujen kysyntä on ollut hyvä ja
markkinatasapaino aiempaa suotuisampi. Pakkauskartongin
toimitusvolyymien toipuminen on kuitenkin ollut ennakoitua hitaampaa,
mutta uskomme tilanteen parantuvan loppuvuoden aikana. Päällystetyssä
aikakauslehtipaperissa tilauskanta on tällä hetkellä vahva ja
hinnankorotuksia on toteutettu. Päällystetyn hienopaperin
myyntivolyymit kehittyivät suotuisasti ja hinnat pysyivät jokseenkin
ennallaan. Toimistopapereissa alhaisimpien laatuluokkien hintoja on
onnistuttu korottamaan.”

”Map-tukkuriliiketoiminnan tehostaminen eteni suunnitelmien
mukaisesti. Viime vuoden lopulla aloitettu Modo Merchants -
tukkuriketjun toimintojen yhdistäminen James McNaughtoniin saatiin
päätökseen.”

Vuoden viimeisellä neljänneksellä päätuotteiden kysynnän ennakoidaan
jatkuvan hyvänä. Toimitusten arvioidaan kasvavan Consumer Packaging
ja Publishing -toimialoilla, joissa työriidat alensivat
toimitusmäärää kolmannella neljänneksellä. Päällystetyn
aikakauslehtipaperin ja päällystämättömän hienopaperin keskihintojen
arvioidaan nousevan hieman. Päällystetyn hienopaperin hinnassa ei
odoteta merkittävää muutosta ja taivekartongin hinnan odotetaan
pysyvän vakaana. Viimeisen vuosineljänneksen tuloksen ennen veroja
ilman kertaluonteisia eriä ei arvioida merkittävästi poikkeavan
edellisestä neljänneksestä. Koko vuoden tulos ennen veroja on
tappiollinen.


M-REAL OYJ

Konserniviestintä

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Hannu Anttila, puh. 010 469 4343
tai talous- ja rahoitusjohtaja Juhani Pöhö, puh. 010 469 5283


M-REAL OYJ

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2005

SIIRTYMINEN KANSAINVäLISEEN TILINPääTöSKäYTäNTööN (IFRS)

M-real siirtyi vuoden 2005 alusta suomalaisesta
tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS)
kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial
Reporting Standards, IFRS)

Siirtymäajankohta on 1.1.2004, jolle päivämäärälle on laadittu IFRS-
laskentaperiaatteiden mukainen avaava IFRS-tase. Aloittavaa tasetta
laadittaessa on käytetty eräitä IFRS:ään siirtyjille sallittuja
helpotuksia. Yksityiskohtaisempia tietoja ja erittelyjä siirtymisen
vaikutuksista yhtiön taseeseen ja tuloslaskelmaan sekä
laskentaperiaatteiden muutoksista on annettu 19.4.2005 julkaistussa
tiedotteessa.

Ensimmäinen kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukainen tilinpäätös
julkaistaan ajalta 1.1.-31.12.2005. Tämä osavuosikatsaus on laadittu
noudattaen IFRS-standardien mukaisia kirjaus- ja
arvostusperiaatteita.

HEINä-SYYSKUUN TULOS EDELLISEEN VUOSINELJäNNEKSEEN VERRATTUNA

M-real-konsernin liikevaihto oli vuoden kolmannella neljänneksellä 1
269 miljoonaa euroa (4-6/2005: 1 259). Vertailukelpoinen liikevaihto
kasvoi 0,9 prosenttia.

Liiketulos oli 20 miljoonaa euroa (-72 miljoonaa euroa).
Liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä. Edellisen
neljänneksen liiketulokseen on kirjattu Ruotsin toimintojen
tehostamisohjelmaan liittyvä kertaluonteinen kuluvaraus 15 miljoonaa
euroa.

Liiketulosta paransivat lähinnä päällystetyn aikakauslehtipaperin
hinnan nousu, päällystetyn hienopaperin toimitusmäärän kasvu sekä
Suomen paperiteollisuutta haitanneiden työriitojen päättyminen.

Suomen työriidat päättyivät 1. heinäkuuta. Täyteen tuotantoon
päästiin työriitojen piirissä olevissa tehtaissa noin viikon
kuluessa. Riitojen päättyessä tuotevarastot toimitusketjussa olivat
poikkeuksellisen alhaiset. Riitojen kokonaisvaikutus kolmannen
neljänneksen liiketulokseen oli arviolta 15-20 miljoonaa euroa
negatiivinen. Luvussa on huomioitu menetetyt toimitusmäärät,
positiivinen tulosvaikutus tuotevarastojen palauttamisesta
normaalille tasolle, vaikutukset kiinteissä kuluissa sekä Metsä-
Botnian alhaisempi liiketulos. Toisella neljänneksellä
kokonaisvaikutus oli noin -70 miljoonaa euroa.

Toimialoista Consumer Packagingin, Publishingin ja Commercial
Printingin liiketulos parani ja Office Papersin sekä Map Merchants
–tukkuritoimialan heikkeni.

Kartongin toimitukset asiakkaille olivat 226 000 tonnia (231 000
tonnia). Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 3 000 tonnilla
(4 000). Suomen työriidan vuoksi menetetty tuotanto ei sisälly
tuotannonrajoitusmäärään.

Paperin toimitukset tehtailta olivat 991 000 tonnia (999 000).
Tuotannonrajoitukset olivat 43 000 tonnia (54 000). Suomen työriidan
vuoksi menetetty tuotanto ei sisälly tuotannonrajoitusmäärään.

Osuudet osakkuusyhtöiden tuloksista olivat 0 miljoonaa euroa (-4).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -19 miljoonaa euroa (-67).
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat 0 miljoonaa euroa (-15).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -19 miljoonaa euroa (-52).

Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkojohdannaisten arvostusvoittoa
11 miljoonaa euroa. Edellisellä neljänneksellä vastaavista
instrumenteista kirjattiin 17 miljoonan euron arvostustappio. Lisäksi
edellisen neljänneksen muihin rahoituskuluihin sisältyy muita
arvonalennuksia 4 miljoonaa euroa.

Valuutta- ja korkosuojauksilla suojataan tulevaa kassavirtaa
valuuttojen ja korkojen vaihtelulta. Kirjatut arvostusvoitot ja -
tappiot liittyvät pääosin Yhdysvaltain dollarin kurssin ja yleisen
korkotason muutoksiin eikä niillä ole kassavirtavaikutusta. M-real
soveltaa kolmannesta neljänneksestä alkaen IAS 39 mukaista osittaista
suojauslaskentaa dollarivirtaposition suojauksessa. Suojauslaskentaan
siirtyminen parantaa kolmannen neljänneksen tulosta aikaisempaan
laskentakäytäntöön verrattuna 1 miljoonaa euroa.

Syyskuun lopussa Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 0,4 prosenttia
ja Englannin punnan eurokurssi 1,2 prosenttia korkeampi kuin kesäkuun
lopussa. Keskimäärin dollari vahvistui 3,2 prosenttia ja punta
heikkeni 0,7 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna.

Tulos ennen veroja oli 1 miljoonaa euroa (-143). Ilman
kertaluonteisia eriä edellinen neljännes oli -124 miljoonaa euroa.

Katsauskauden tulos oli 2 miljoonaa euroa (-121). Tuloverojen, mukaan
lukien laskennallisen verovelan muutos, positiivinen vaikutus oli 2
miljoonaa euroa (+21).

Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (-0,37), ilman kertaluonteisia
eriä 0,01 (-0,32).

Oman pääoman tuotto oli 0,4 prosenttia (-20,2), ilman kertaluonteisia
eriä 0,4 (-17,6). Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,3 prosenttia (-
5,7), ilman kertaluonteisia eriä 2,3 (-0,3).

TAMMI-SYYSKUUN TULOS VUODEN 2004 VASTAAVAAN KAUTEEN VERRATTUNA

Tammi-syyskuussa liikevaihto oli 3 872 miljoonaa euroa (1-9/2004: 4
158). Vertailukelpoinen liikevaihto laski 5,9 prosenttia.

Liiketulos oli 63 miljoonaa euroa (45). Liiketulokseen sisältyy
nettona 70 miljoonan euron kertaluonteiset tuotot. Merkittävimmät
niistä ovat toisella neljänneksellä kirjattu Ruotsin toimintojen
tehostamisohjelmaan liittyvä kertaluonteinen kuluvaraus 15 miljoonaa
euroa sekä ensimmäisellä neljänneksellä kirjattu Metsä-Botnian 8
prosentin omistusosuuden myyntivoitto 81 miljoonaa euroa. Viime
vuoden tammi-syyskuun tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -7 miljoonaa euroa (45).
Kannattavuutta heikensivät ennen kaikkea Suomen työriitojen
aiheuttamat toimitusmäärämenetykset kartongissa ja päällystetyssä
aikakauslehtipaperissa sekä Metsä-Botnian alhaisempi liiketulos.
Työriitojen kokonaisvaikutus tammi-syyskuun liiketulokseen oli noin
85-90 miljoonaa euroa negatiivinen. Lisäksi dollarin ja punnan
heikentyminen, päällystämättömän hienopaperin hinnan lasku,
öljypohjaisten raaka-aineiden kustannusten nousu sekä
energiakustannusten nousu heikensivät kannattavuutta.

Toisen ja kolmannen neljänneksen liiketulokseen sisältyy 39 prosentin
ja ensimmäisen neljänneksen liiketulokseen 47 prosentin osuus Metsä-
Botnian liiketuloksesta. Edellisen vuoden tulokseen sisältyy 47
prosentin osuus Metsä-Botnian liiketuloksesta.

Toimialoista Map Merchantsin liiketulos parani ja Commercial
Printingin sekä Office Papersin heikkeni. Consumer Packaging- ja
Publishing-toimialojen myönteistä kehitystä varjosti työriitojen
menetykset.

Kartongin toimitukset asiakkaille olivat 738 000 tonnia (1 034 000
tonnia). Savon Sellu sisältyi vertailukauden toimitusmäärään. Kemiart
Linersin toimitusmäärä on huomioitu täysimääräisenä molempina
kausina. Vertailukauden vertailukelpoinen toimitusmäärä oli 871 000.
Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 24 000 tonnilla (59 000).
Suomen työriidan vuoksi menetetty tuotanto ei sisälly
tuotannonrajoitusmäärään.

Paperin kokonaistoimitusmäärä oli 3 009 000 tonnia (2 958 000).
Tuotannonrajoitukset olivat 161 000 tonnia (289 000). Työriidan
vuoksi menetetty tuotanto ei sisälly tuotannonrajoitusmäärään.

Osuudet osakkuusyhtöiden tuloksista olivat -3 miljoonaa euroa (1).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -125 miljoonaa euroa (-115).
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat -26 miljoonaa euroa (-17).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -99 miljoonaa euroa (-98).

Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausten arvostustappiota 6
miljoonaa euroa sekä toisella vuosineljänneksellä kirjattuja muita
arvonalennuksia 4 miljoonaa euroa.

Valuutta- ja korkosuojauksilla suojataan tulevaa kassavirtaa
valuuttojen ja korkojen vaihtelulta. Kirjatut arvostusvoitot ja -
tappiot liittyvät pääosin Yhdysvaltain dollarin kurssin ja yleisen
korkotason muutoksiin eikä niillä ole kassavirtavaikutusta. M-real
soveltaa kolmannesta neljänneksestä alkaen IAS 39 mukaista osittaista
suojauslaskentaa dollarivirtaposition suojauksessa. Suojauslaskentaan
siirtyminen parantaa kolmannen neljänneksen tulosta aikaisempaan
laskentakäytäntöön verrattuna 1 miljoonaa euroa.

Syyskuun lopussa Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 3,0 prosenttia
ja Englannin punnan eurokurssi 0,7 prosenttia korkeampi kuin vuoden
2004 syyskuun lopussa. Keskimäärin dollari heikkeni 3,1 prosenttia ja
punta 1,8 prosenttia viime vuoden tammi-syyskuuhun verrattuna.

Tulos ennen veroja oli -65 miljoonaa euroa (-69). Tulos ennen veroja
ilman kertaluonteisia eriä oli -131 miljoonaa euroa (-69).

Katsauskauden tulos oli -43 miljoonaa euroa (91). Vertailukauden
tulokseen sisältyi Metsä Tissuen myyntivoitto 176 miljoonaa euroa
sekä tammikuussa 2005 myydyn Forestian tulosvaikutus -5 miljoonaa
euroa. Tuloverojen, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos,
positiivinen vaikutus oli 23 miljoonaa euroa (-9)

Osakekohtainen tulos oli -0,13 euroa (0,43). Ilman kertaluonteisia
eriä osakekohtainen tulos oli -0,34 (0,43).

Oman pääoman tuotto oli -2,3 prosenttia (-5,2), ilman kertaluonteisia
eriä -6,2 prosenttia (-5,2). Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,3
prosenttia (1,7), ilman kertaluonteisia eriä 0,2 prosenttia (1,7).

HENKILÖSTÖ

M-realin palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 15 695
henkilöä (1-9/2004: 16 673), joista Suomessa työskenteli 4 750
henkilöä (5 405). Nettovähennys keskimääräisessä henkilöstössä oli
978 henkilöä, josta yrityskauppojen vaikutus oli -399 henkilöä.

Syyskuun lopussa henkilöstömäärä oli 15 412 henkilöä (16 224 henkilöä
30.9.2004), joista Suomessa työskenteli 4 543 henkilöä (5 044).
Nettovähennys oli 812 henkilöä. Yrityskauppojen vaikutus vähennykseen
oli -409 henkilöä.

31. maaliskuuta alkaen henkilöstömäärään sisältyy 39 prosenttia Metsä-
Botnian henkilöstöstä. Sitä aikaisemmat luvut sisältävät 47
prosenttia Metsä-Botnian henkilöstöstä.

KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT

Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa yhteensä 308
miljoonaa euroa (1-9/2004: 145 miljoonaa euroa), eli 8,0 prosenttia
liikevaihdosta (3,5).

Uusi valkaistua kemihierremassaa valmistava tehdas käynnistyi elokuun
lopussa Kaskisissa ja toimitukset alkoivat syyskuussa. Tehtaan
tuotantokapasiteeti on 300 000 tonnia ja koko tuotanto käytetään
omien paperi- ja kartonkitehtaiden raaka-aineeksi.

Maaliskuussa ilmoitettiin noin 60 miljoonan euron investoinnista
Simpeleen tehtaaseen. Tehtaan kartonkikone modernisoidaan,
pituusleikkuri ja rulla- ja arkkipakkaus uusitaan sekä
arkituskapasiteettia lisätään. Kartongin tuotantokapasiteetti nousee
investoinnin myötä 215 000 tonniin vuodessa. Investointi valmistuu
vaiheittain kevääseen 2006 mennessä.

YRITYSKAUPAT JA RAKENNEJÄRJESTELYT

Tammikuussa saatiin päätökseen kauppa metsäomaisuuden myynnistä
Forestia Holding Oy:lle. Kokonaiskauppahinta oli 172 miljoonaa euroa,
josta M-realin osuus oli 163 miljoonaa euroa. Kaupalla ei ollut
merkittävää vaikutusta katsauskauden tulokseen.

Maaliskuussa ilmoitettiin M-realin, UPM-Kymmenen ja Metsäliiton
yhdessä omistaman resurssiyhtiö Metsä-Botnian päätöksestä investoida
uuteen sellutehtaaseen Uruguayssa. Kokonaisinvestointi on noin 1,1
miljardia dollaria. Eukalyptussellua tuottavan tehtaan arvioidaan
käynnistyvän vuoden 2007 kolmannen neljänneksen aikana. Samassa
yhteydessä M-real ilmoitti myyvänsä 8 %:n osuuden Metsä-Botniasta
Metsäliitto Osuuskunnalle 164 miljoonan euron kauppahinnalla.
Myyntivoitto oli 81 miljoonaa euroa. Kaupan jälkeen Botnian
omistusosuudet ovat M-real 39 %, Metsäliitto 14 % ja UPM-Kymmene 47
%. Kauppa toteutui 31. maaliskuuta.

Kesäkuussa allekirjoitettiin yhteistoimintasopimus YIT Rakennus Oy:n
kanssa Tampereen Lielahden kaupunginosan kehittämisestä. Tavoitteena
on kehittää alueelle viihtyisä kaupunkimainen asuinalue yhteistyössä
Tampereen kaupungin kanssa.

Kesäkuussa saatettiin loppuun henkilöstöneuvottelut Ruotsin
toiminnoissa, jotka koskevat Wifstan hienopaperitehtaan integroimista
Husumin sellu- ja paperitehtaaseen. Henkilöstömäärä vähenee vuoden
2006 loppuun mennessä noin 200 henkilöllä ja muutosten tavoitteena on
saavuttaa vähintään 22 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.
Henkilöstövähennykseen liittyvä 15 miljoonan euron kertaluonteinen
kuluvaraus on kirjattu toisen neljänneksen liiketulokseen.

RAHOITUS

Korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa 2 040 miljoonaa euroa
(9/2004: 2 294).

Omavaraisuusaste oli 37,4 prosenttia (9/2004: 31,4) ja
velkaantumisaste 87 prosenttia (112).

Maksuvalmius on hyvä. Likviditeetti oli syyskuun lopussa 1 504
miljoonaa euroa, josta 1 384 miljoonaa oli sitovia pitkäaikaisia
luottolupauksia ja 120 miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia.
Lisäksi konsernilla oli lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten
käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja
luottolimiittejä noin 600 miljoonan euron arvosta.

Nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna
keskimäärin 5 kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut 4 ja
5 kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta pääomasta oli
katsauskauden lopussa suojattuna noin 96 prosenttia. Konsernin
velkojen korkosidonnaisuusaika oli syyskuun lopussa 22 kuukautta.
Kauden aikana korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 18 ja 27 kuukauden
välillä.

Standard & Poors Ratings Services alensi maaliskuussa M-realin
pitkien luottojen luokituksen tasolta BB+ tasolle BB ja muutti
luokituksen näkymät negatiivisista vakaiksi.

Moody’s Investors Services muutti 19. lokakuuta M-realin Ba2
luottoluokituksen näkymät vakaista negatiivisiksi.

OSAKKEET

M-realin B-osakkeen ylin kurssi Helsingin Pörssissä tammi-syyskuussa
oli 4,93 euroa, alin 4,10 euroa ja keskikurssi 4,46 euroa. Syyskuun
lopussa B-osakkeen kurssi oli 4,51 euroa. Vuoden 2004 keskikurssi oli
5,59 euroa. Vuoden 2004 lopussa kurssi oli 4,70.

B-osakkeen vaihto oli 829 miljoonaa euroa, eli 64 prosenttia
osakekannasta. A- ja B-osakkeiden markkina-arvo oli syyskuun lopussa
yhteensä 1 480 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti 38,6 prosenttia osakkeista syyskuun
lopussa ja näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 60,5 prosenttia.
Ulkomaisten omistajien osuus osakkeista oli 34,2 prosenttia.

Yhtiökokous hyväksyi 14. maaliskuuta hallituksen ehdotuksen
yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yhtiöjärjestykseen on lisätty
osakkeiden muuntamista koskeva 16 pykälä, jonka pääasiallinen sisältö
on, että M-realin A-osake voidaan muuntaa B-osakkeeksi
osakkeenomistajan tai hallintarekisteröityjen osakkeiden hoitajan
kirjallisesta vaatimuksesta. Muuntamisesta ei suoriteta
rahavastiketta. Yhtiöjärjestysmuutos merkittiin kaupparekisteriin 18.
huhtikuuta. M-realin A-osaketta vaihdettiin B-osakkeiksi 1000
kappaletta 10. lokakuuta ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 11.
lokakuuta 2005. Osakejakauma tämän jälkeen on 36 339 550 A-osaketta
ja 291 826 062 B-osaketta.

Maaliskuussa haettiin Helsingin Pörssiltä lupa yhtiön osakkeiden
pörssierän pienentämiseksi 500 kappaleesta 200 kappaleeseen. Muutos
astui voimaan 14. maaliskuuta.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeanti- eikä vaihtovelkakirja-
tai optiolainojen liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

LÄHIAJAN NäKYMäT

Talouskasvu on Länsi-Euroopassa edelleen ollut hidasta ja koko vuoden
kasvun oletetaan yleisesti jäävän alle 2 prosentin. Painettuun
mainontaan käytetyn rahamäärän kasvun arvoidaan Länsi-Euroopassa
olevan yleisen talouden kasvun tasolla. Itä-Euroopassa, Pohjois-
Amerikassa ja Aasiassa vuoden 2005 talouskasvun arvioidaan sen
sijaan olevan selvästi nopeampaa. Raakaöljyn korkean markkinahinnan
seurauksena öljypohjaisten raaka-aineiden hinnat sekä
kuljetuskustannukset pysyvät korkeina. Lisäksi energian, erityisesti
maakaasun ja sähkön, hinnan nousu nostaa teollisuuden kustannuksia.

Kolmannen vuosineljänneksen alussa M-realin kartongin ja paperin
varastot olivat Suomen työriitojen seurauksena alhaiset. M-realin
päätuotteiden kysyntä oli neljänneksen aikana hyvä ja käyntiasteet
korkeat. Kysyntä kasvoi myös kausiluonteisesti. Toimitusmäärät jäivät
kuitenkin tavanomaista alhaisemmiksi niiden toimialojen osalta joihin
kolmannen neljänneksen alkupuolelle jatkunut työriita vielä vaikutti.
Aikakauslehtipaperin ja päällystämättömän hienopaperin
hinnankorotuksia pystyttiin toteuttamaan neljänneksen aikana.
Päällystetyssä hienopaperissa hinnat pysyivät ennallaan.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä päätuotteiden kysynnän ennakoidaan
jatkuvan hyvänä. Toimitusten arvioidaan kasvavan Consumer Packaging
ja Publishing -toimialoilla, joissa työriidat alensivat
toimitusmäärää kolmannella neljänneksellä. Päällystetyn
aikakauslehtipaperin ja päällystämättömän hienopaperin keskihintojen
arvioidaan nousevan hieman. Päällystetyn hienopaperin hinnassa ei
odoteta merkittävää muutosta ja taivekartongin hinnan odotetaan
pysyvän vakaana. Viimeisen vuosineljänneksen tuloksen ennen veroja
ilman kertaluonteisia eriä ei arvioida merkittävästi poikkeavan
edellisestä neljänneksestä. Koko vuoden tulos ennen veroja on
tappiollinen.

Espoossa 28. lokakuuta 2005


HALLITUS


TOIMIALAT JA MARKKINAKEHITYS

Consumer Packaging

            III  II I 05  IV  III I-III I-III III/I
             05  05     04  04   05  04  I 05
                                 muuto
                                   s
Liikevaihto       196  199  238  256  264  633  789 -1,5%
EBITDA          33   6  49  45  49   88  135    
 EBITDA-%       16,8  3,0 20,6 17,6 18,6  13,9 17,1    
Liiketulos        14  -16  27  30  25   25  64    
 Liiketulos-%     7,1 -8,0 11,3 11,7  9,5  3,9  8,1    
Kertaluonteiset erät   0   0   0  +3   0   0   0    
Sijoitetun pääoman   6,3 -6,5 11,1 11,9  9,7  3,7  8,6    
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   6,3 -6,5 11,1 10,7  9,7  3,7  8,6    
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   226  231  281  340  345  738 1 034 -2,2%
Kartonkituotanto, 1   292  128  293  326  355  713 1 004 128,1
000t                                 %
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia
Savon Sellu sisältyy vuoden 2004 lukuihin.

Kolmas vuosineljännes

Consumer Packaging -toimialan liiketulos vuoden kolmannella
neljänneksellä oli 14 miljoonaa euroa (4-6/2005: -16). Suomen
työriitojen seurauksena toimialan toimitukset asiakkaille olivat
toimitusketjun poikkeuksellisen alhaisten varastotasojen johdosta
tuotantomäärää selvästi alhaisemmat. Tästä seurannut tuotevarastojen
kasvu ja palauttaminen normaalille tasolle oli keskeinen tulosta
parantava tekijä.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset olivat edellisen
neljänneksen tasolla. M-realin taivekartongin toimitukset laskivat 5
prosenttia Suomen työriitojen seurauksena. Taivekartongin keskihinta
oli edellisen neljänneksen tasolla.

Liner-kartongin toimitusmäärä laski niin ikään työriitojen
seurauksena. Myyntihinta säilyi ennallaan. Länsi-Euroopassa on
sovittu noin 25 euron suuruisista alueellisista hinnankorotuksista
tonnilta. Uudet hinnat astuvat voimaan marras-joulukuussa.

Tammi-syyskuu

Toimialan tammi-syyskuun liiketulos oli 25 miljoonaa euroa (1-9/2004:
64). Liiketulosta heikensivät Suomen työriitojen aiheuttamat
toimitusmäärämenetykset sekä Metsä-Botnian liiketuloksen lasku.
Lisäksi dollarin ja punnan heikentyminen, öljypohjaisten raaka-
aineiden kustannusten nousu sekä energiakustannusten nousu rasittivat
tulosta.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset laskivat 2
prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. M-realin
toimitukset laskivat 13 prosenttia.

Taivekartongin euromääräinen keskihinta oli viime vuoden vastaavan
kauden tasolla.

Publishing

            III  II I 05  IV  III I-III I-III III/I
             05  05     04  04   05  04  I 05
                                 muuto
                                   s
Liikevaihto       181  177  208  225  202  566  577  2,3%
EBITDA          35   0  29  26  31   64  75    
 EBITDA-%       19,3  0,0 13,9 11,6 15,3  11,3 13,0    
Liiketulos        14  -21   8   4   9   1   8    
 Liiketulos-%     7,7   -  3,8  1,8  4,5  0,2  1,4    
               11,9
Kertaluonteiset erät   0  -2   0  +1   0   -2   0    
Sijoitetun pääoman   5,4 -7,4  2,7  1,5  3,0  0,2  1,0    
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   5,4 -6,7  2,7  1,2  3,0  0,4  1,0    
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   257  256  307  336  301  820  856  0,4%
Tuotanto, 1 000t    294  155  308  314  309  757  834 89,7%
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Kolmas vuosineljännes

Publishing -toimialan liiketulos kolmannella neljänneksellä oli 14
miljoonaa euroa (4-6/2005: -21). Tulokseen ei sisälly kertaluonteisia
eriä. Edellisen neljänneksen tulokseen sisältyy kertaluonteisena
kuluna toimialan osuus Ruotsin toimintojen tehostamisohjelmaan
liittyvästä 15 miljoonan euron kertaluonteisesta kuluvarauksesta,
noin 2 miljoonaa euroa.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 14 miljoonaa euroa (-19).
Liiketulosta paransivat lähinna Suomen työriitojen päättyminen ja
siitä seurannut tuotevarastojen kasvattaminen normaalille tasolle
sekä Metsä-Botnian liiketuloksen paraneminen. Keskimääräisen
myyntihinnan nousu paransi myös kannattavuutta. Dollarin
vahvistuminen nosti Euroopan ulkopuolisista toimituksista saatua
euromääräistä hintaa.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset nousivat 3 prosenttia. Publishing -toimialan
toimitusmäärä laski prosentin. Työriidat vaikuttivat alentavasti sekä
toisen että kolmannen neljänneksen toimitusmääriin.

Tammi-syyskuu

Toimialan tammi-syyskuun liiketulos oli 1 miljoonaa euroa (1-9/2004:
8). Tulokseen sisältyy yllä mainittu 2 miljoonan euron
kertaluonteinen kuluvaraus.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 3 miljoonaa euroa (8).
Liiketulosta heikensivät Suomen työriitojen aiheuttamat
toimitusmäärämenetykset sekä Metsä-Botnian liiketuloksen lasku.
Lisäksi dollarin ja punnan heikentyminen, öljypohjaisten raaka-
aineiden kustannusten nousu sekä energiakustannusten nousu rasittivat
tulosta.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset nousivat 4 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan
kauteen. Publishing -toimialan toimitusmäärä laski 5 prosenttia.
Toimitukset laskivat etenkin Länsi-Eurooppaan ja Kaukoitään.

Keskimääräinen myyntihinta nousi prosentin euron vahvistumisesta
huolimatta.

Commercial Printing

            III  II I 05  IV  III I-III I-III III/I
             05  05     04  04   05 04   I 05
                                 muuto
                                   s
Liikevaihto       381  368  363  372  368 1 112 1 102  3,5%
EBITDA          25   9  22  -8  20   55  65    
 EBITDA-%       6,6  2,4  6,1 -2,2  5,4  4,9  5,9    
Liiketulos        0  -17  -4  -35  -7  -21  -15    
 Liiketulos-%     0,0 -4,6 -1,1 -9,4 -1,9  -1,9 -1,4    
Kertaluonteiset erät   0  -1  +1  -27   0   0   0    
Sijoitetun pääoman   0,0 -4,9 -1,0   - -1,8  -2,1 -1,3    
tuotto-%                 10,1
Sijoitetun pääoman   0,0 -4,6 -1,3 -2,1 -1,8  -2,1 -1,3    
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   480  464  453  469  464 1 397 1 373  3,4%
Tuotanto, 1 000t    482  452  470  472  471 1 404 1 413  6,6%
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Kolmas vuosineljännes

Commercial Printing -toimialan liiketulos kolmannella neljänneksellä
oli 0 miljoonaa euroa (4-6/2005: -17). Tulokseen ei sisälly
kertaluonteisia eriä. Edellisen neljänneksen tulokseen sisältyy
kertaluonteisena kuluna toimialan osuus Ruotsin toimintojen
tehostamisohjelmaan liittyvästä 15 miljoonan euron kertaluonteisesta
kuluvarauksesta, noin miljoona euroa.

Kannattavuutta paransivat lähinnä toimitusmäärän ja tuotevarastojen
kasvu. Varastojen kasvu johtui pääosin Suomen työriitojen
päättymisestä seuranneesta tuotevarastojen palauttamisesta
normaalille tasolle. Lisäksi liiketulosta paransivat alhaisemmat
kiinteiden kustannukset sekä Metsä-Botnian parempi liiketulos.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat 6 prosenttia. M-realin päällystetyn hienopaperin
toimitusmäärä nousi 5 prosenttia. Päällystetyn hienopaperin ja
erikoispaperin myyntihinta oli edellisen neljänneksen tasolla.

Tammi-syyskuu

Toimialan tammi-syyskuun liiketulos oli -21 miljoonaa euroa (1-
9/2004: -15). Tulokseen sisältyvät kertaluonteiset tuotot ja kulut
kumoavat toisensa joten nettomääräisesti tulokseen ei sisälly
kertaluonteisia eriä. Viime vuoden vastaavan kauden tulokseen ei
sisälly kertaluonteisia eriä.

Kannattavuutta heikensivät lähinnä keskimääräisen myyntihinnan lasku.
Päällystetyn hienopaperin hinta oli viime vuoden vastaavan kauden
tasolla. Erikoispaperin keskihinta laski myynnin epäedullisemmasta
tuoterakenteesta johtuen. Päällystämättömien tuotteiden hinnat
laskivat niin ikään. Euron vahvistuminen alensi viennistä saatua
euromääräistä myyntihintaa. Lisäksi kannattavuutta heikensivät
öljypohjaisten raaka-aineiden kustannusten nousu, energiakustannusten
nousu sekä Metsä-Botnian liiketuloksen lasku.

Toisaalta toteutettujen säästötoimenpiteiden ansiosta kiinteät
kustannukset olivat viime vuoden vastaavaa kautta selvästi
alhaisemmat, mikä vaikutti tulokseen parantavasti.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
olivat viime vuoden vastaavan kauden tasolla. M-realin päällystetyn
hienopaperin toimitusmäärä nousi 4 prosenttia. Eniten toimitukset
nousivat Länsi- ja Itä-Euroopassa.

Office Papers

            III  II I 05  IV  III I-III I-III III/I
             05  05     04  04   05   04 I 05
                                 muuto
                                   s
Liikevaihto       174  187  176  162  168  537  505 -7,0%
EBITDA          13   5  20  16  20   38   56   
 EBITDA-%       7,5  2,7 11,4  9,9 11,9  7,1  11,1   
Liiketulos        -3  -10   5   0   4   -8   10   
 Liiketulos-%     -1,7 -5,3  2,8  0,0  2,4  -1,5  2,0   
Kertaluonteiset erät   0  -12   3   0   0   -9   0   
Sijoitetun pääoman   -1,1 -5,0  2,4  0,1  1,9  -1,2  1,6   
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   -1,1  0,9  0,9  0,1  1,9  0,3  1,6   
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   254  279  259  233  246  792  728 -9,0%
Tuotanto, 1 000t    260  268  248  244  241  776  731 -3,0%
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Kolmas vuosineljännes

Office Papers -toimialan liiketulos kolmannella neljänneksellä oli -3
miljoonaa euroa (4-6/2005: -10). Tulokseen ei sisälly kertaluonteisia
eriä. Edellisen neljänneksen tulokseen sisältyy kertaluonteisena
kuluna toimialan osuus Ruotsin toimintojen tehostamisohjelmaan
liittyvästä 15 miljoonan euron kertaluonteisesta kuluvarauksesta,
noin 12 miljoonaa euroa.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -3 miljoonaa euroa (2).
Kannattavuutta heikensivät toimitusmäärän lasku poikkeuksellisen
korkean toisen neljänneksen toimitusmäärään verrattuna. Lisäksi
tulosta heikensivät toteutettujen vuosihuoltoseisokkien vaikutukset
sekä öljypohjaisten raaka-aineiden kustannusten nousu.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien toimitukset
laskivat 7 prosenttia. Office Papers -toimialan tuotteiden
toimitusmäärä laski 9 prosenttia.

Tammi-syyskuu

Toimialan tammi-syyskuun liiketulos oli -8 miljoonaa euroa (1-9/2004:
10). Tulokseen sisältyy yhteensä 9 miljoonan euron kertaluonteiset
nettokulut, joista merkittävin on yllä mainittu Ruotsin
tehostamisohjelmaan liittyvä kuluvaraus. Viime vuoden vastaavan
kauden tulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1 miljoonaa euroa (10).
Kannattavuutta heikensi lähinnä keskimääräisen myyntihinnan 3
prosentin lasku.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien toimitukset
laskivat prosentin viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Office
Papers -toimialan toimitusmäärä nousi 6 prosenttia. Toimitukset
kasvoivat kaikilla markkina-alueilla.

Map Merchant Group

            III  II I 05  IV  III I-III I-  III/I
             05  05     04  04   05 III   I 05
                              04   muuto
                                   s
Liikevaihto       341  351  341  343  332 1 033 1 025 -2,8%
EBITDA          6   9   8   2   6   23  22    
 EBITDA-%       1,8  2,6  2,3  0,6  1,8  2,2  2,1    
Liiketulos        5   7   6   0   4   18  17    
 Liiketulos -%     1,5  2,0  1,8   0  1,2  1,7  1,7    
Kertaluonteiset erät   0   0   0  -8   0   0   0    
Sijoitetun pääoman   6,6  8,6  7,7 -0,5  4,7  7,6  5,5    
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   6,6  8,6  7,7  9,3  4,7  7,6  5,5    
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   337  343  332  330  321 1 012  978 -1,7%
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Kolmas vuosineljännes

Map-tukkuriliiketoiminnan liiketulos kolmannella neljänneksellä oli 5
miljoonaa euroa (4-6/2005: 7). Liiketulokseen ei sisälly
kertaluonteisia eriä. Kannattavuutta heikensivät kausiluonteiset
syyt.

Viime vuoden lopulla aloitettu Modo Merchants -tukkuriketjun
toimintojen yhdistäminen James McNaughtoniin saatiin päätökseen
neljänneksen aikana.

Tammi-syyskuu

Tammi-syyskuun liiketulos parani 1 miljoonaa euroa viime vuoden
vastaavaan kauteen verrattuna. Kannattavuutta paransivat
toimitusmäärän kasvu sekä toteutettujen tehostamistoimenpiteiden
ansiosta alentuneet kiinteät kustannukset. Kannattavuutta puolestaan
heikensi alentuneet myyntikatteet.


M-REAL KONSERNITILINPÄÄTÖS (luvut ovat tilintarkastamattomia)

LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA

Milj. euroa        1-9/05 1-9/04  Muutos 1-12/04 7-9/05
Liikevaihto         3 872  4 158   -286  5 522  1 269
Liiketoiminnan muut      174   66   108   86   35
tuotot
Liiketoiminnan kulut    -3 698 -3 878   180 -5 188 -1 190
Poistot ja          -285  -301    16  -392   -94
arvonalentumiset
Liiketulos           63   45    18   28   20
% liikevaihdosta       1,6   1,1       0,5   1,6
Osuus osakkuusyhtiöiden    -3    1    -4    0    0
tuloksista
Kurssierot          -26   -17    -9    4    0
Muut rahoitustuotot      -99   -98    -1  -140   -19
ja -kulut
Tulos ennen veroja      -65   -69    4  -108    1
jatkuvista
liiketoiminnoista
% liikevaihdosta       -1,7  -1,7       -2,0   0,1
Tuloverot           23   -9    32   -17    2
Kauden tulos         -42   -78    36  -125    3
jatkuvista
liiketoiminnoista
% liikevaihdosta       -1,1  -1,9       -2,3   0,2
Kauden tulos myydyistä     0   171   -171   173    0
liiketoiminnoista
Kauden tulos         -42   93   -135   48    3
% liikevaihdosta       -1,1   2,2       0,9   0,2
Vähemmistöosuudet       -1   -2    1   -3   -1
Emoyhtiön           -43   91   -134   45    2
osakkeenomistajille
kuuluva kauden tulos
 % liikevaihdosta      -1,1   2,2       0,8   0,2


Lyhennetty konsernin tase

TASE        30.9.20    % 30.9.20    % 31.12.2    %
             05       04       004
Milj. euroa                            
VARAT                               
Pitkäaikaiset varat                        
Aineettomat       654  10,5  640   9,8   643   9,8
käyttöomaisuus-
hyödykkeet
Aineelliset      3 166  50,6 3 256  50,0  3 256  50,2
käyttöomaisuus-
hyödykkeet
Biologiset        33   0,5   27   0,4   30   0,5
hyödykkeet
Osuudet osakkuus-    113   1,8  140   2,2   127   2,0
ja muissa yhtiöissä
Korolliset saamiset   43   0,7   44   0,7   43   0,7
Laskennalliset      40   0,6   31   0,5   39   0,6
verosaamiset
Muut korottomat     26   0,4   10   0,1    9   0,1
saamiset
           4 075  65,1 4 148  63,7  4 147  63,9
Lyhytaikaiset varat                        
Vaihto-omaisuus     726  11,6  742  11,4   726  11,2
Saamiset                              
 Korolliset      178   2,9   33   0,5   38   0,6
saamiset
 Korottomat     1 159  18,5 1 230  18,9  1167  18,0
saamiset
Rahat ja        120   1,9  190   2,9   242   3,7
pankkisaamiset
           2 183  34,9 2 195  33,7  2173  33,5
Myytävänä olevat            167   2,6   166   2,6
omaisuuserät
Varat yhteensä    6 258  100,0 6 510  100,0  6 486  100,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.9.20    % 30.9.20    % 31.12.2    %
             05       04       004
Oma pääoma                            
Emoyhtiön       2 310  36,9 2 004  30,8  2 393  36,9
osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
Vähemmistöosuus     31   0,5   39   0,6   37   0,6
Oma pääoma yhteensä  2 341  37,4 2 043  31,4  2 430  37,5
Pitkäaikaiset velat                      
 Laskennalliset     359   5,8  382   5,9   386   6,0
verovelat
 Eläkevelvoitteet    215   3,4  239   3,7   216   3,4
 Varaukset        56   0,9   23   0,3   36   0,5
 Muut korottomat     82   1,3   8   0,1   15   0,2
velat
 Korolliset velat   1 639  26,2 1 610  24,7  1 640  25,3
           2 351  37,6 2 262  34,7  2 293  35,4
Lyhytaikaiset velat                     
 Korottomat velat    823  13,1 1 215  18,7   861  13,3
 Korolliset velat    743  11,9  953  14,6   866  13,3
           1 566  25,0 2 168  33,3  1 727  26,6
Myytävänä oleviin                      
pitkäaikaisiin
omaisuuseriin              37   0,6   36   0,5
liittyvät velat
Velat yhteensä    3 917  62,6 4 467  68,6  4 056  62,5
Oma pääoma ja velat  6 258  100,0 6 510  100,0  6 486  100,0
yhteensä

 
LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Milj. euroa        1-9/  1-9/  1-12/  7-9/
             2005  2004  2004  2005
Liiketoiminnan                    
rahavirrat
Kauden voitto       -43   91   45   2
 Oikaisut yhteensä    350   273   316   83
 Käyttöpääoman muutos   -18   -89   52   -9
Liiketoiminnasta      289   275   413   76
kertyneet rahavirrat
Nettorahoituskulut     -96  -113  -162  -18
Maksetut verot       -31   -14   -34   -8
Liiketoiminnasta      162   148   217   50
kertyneet
nettorahavirrat
Aineettoman ja      -308  -145  -245  -105
aineellisen
käyttöomaisuuden
investoinnit
Omaisuuden myynnit ja   320   424   462   6
muut
Investointien        12   279   217  -99
nettorahavirrat
Osakeanti             341   448    
Pitkäaikaisten      -258  -710  -771   40
lainojen ja muiden
rahoituserien muutos
Maksetut osingot      -39   -54   -54   0
Rahoituksen        -297  -423  -377   40
nettorahavirrat
Rahavarojen muutos    -123    4   57   -9
Rahavarat kauden      242   185   185  129
alussa
Rahavarojen muuntoero    1    1    0   0
Rahavarojen muutos    -123    4   57   -9
Rahavarat kauden      120   190   242  120
lopussa


LASKELMA OMAN  Osake- Ylikurs Muunto- Arvon EdellistVähem- Yhteens
PÄÄOMAN     pääoma  si-   ero  muutos  en  mistö-  ä
MUUTOKSISTA       rahasto    ja muut tilikausosuud
Milj. euroa              rahasto  ien   et
                     t   voitot
Oma pääoma     304  473       2   1 466  19  2 264
31.12.03, FAS
IFRS:ään                     -285  10  -275
siirtymisen
vaikutukset
Oma pääoma     304  473       2   1 181  29  1 989
1.1.04, IFRS
Muuntoerot             6               6
Vähemmistöosuus                     5    5
Tilikauden                    45   3   48
voitto
Kaudella              6   0    45   8   59
kirjatut tuotot
ja kulut
yhteensä
Osingonjako                   -54      -54
Osakeanti     254  194          -12      436
Oma pääoma     558  667   6   2   1 160  37  2 430
31.12.04
Muuntoerot                            0
Suoraan omaan               -1          -1
pääomaan
kirjatut
nettotulot
Vähemmistöosuus                     -7   -7
Tilikauden                    -43   1   -42
voitto
Kaudella                 -1   -43   -6   -50
kirjatut tuotot
ja kulut
yhteensä
Osingonjako                   -39      -39
Oma pääoma     558  667   6   1   1 078  31  2 341
30.9.05


TUNNUSLUKUJA        1-9/   1-9/  1-12/  7-9/
               05    04   04   05
Liikevaihto, Me      3 872  4 158  5 522  1 269
Liiketulos, Me        63    45   28   20
ilman kertaluonteisia    -7    45   61   20
eriä, Me
Tulos ennen veroja, Me   -65   -69  -108    1
ilman kertaluonteisia   -131   -69   -75    1
eriä, Me
Kauden tulos, Me      -43    91   45    2
Tulos per osake, e    -0,13   0,43  0,19  0,01
 ilman kertaluonteisia  -0,34   0,43  0,28  0,01
 eriä, e
 jatkuvista       -0,34  -0,38  -0,53  0,01
 liiketoiminnoista, e
 myydyistä         0,00   0,81  0,72  0,00
 liiketoiminnoista, e
Oman pääoman tuotto, %   -2,3   -5,2  -5,7   0,4
ilman kertaluonteisia   -6,2   -5,2  -4,6   0,4
eriä, %
Sijoitetun pääoman     2,3   1,7   0,9   2,3
tuotto, %
 ilman kertaluonteisia   0,2   1,7   1,6   2,3
 eriä, %
Omavaraisuusaste kauden  37,4   31,4  37,5  37,4
lopussa, %
Velkaantumisaste kauden   87   112   89   87
lopussa, %
Oma pääoma per osake    7,04   9,42  7,29  7,04
kauden lopussa, e
Korolliset nettovelat   2 040  2 294  2 183  2 040
kauden lopussa, Me
Bruttoinvestoinnit, Me   308   145   245   105
Henkilöstö kauden    15 412  16 224 15 960 15 412
lopussa

Kauteen 1-9/2005 sisältyvät kertaluonteiset erät liiketuloksessa
koskevat Metsä-Botnian 8 prosentin osuuden myyntiä (81) ja M-real
Alizayn saamaa vakuutuskorvausta (4), Husumin tekemään varausta (-15)
sekä rahoituserissä eräiden osakkeiden alaskirjausta (-4).


KONSERNIN VASTUUT     9/05   9/04  12/04
Milj. euroa
Omasta puolesta       138   187   161
Osakkuusyhtiöiden       1    1    1
puolesta
Saman konsernin        5    7    5
yritysten puolesta
Muiden puolesta       11    11   11
Yhteensä          155   206   178
                        
AVOIMET          9/05   9/04  12/04
JOHDANNAISSOPIMUKSET
Milj. euroa
Korkojohdannaiset    10 793  14 476 15 265
Valuuttajohdannaiset   3 952  4 753  6 641
Muut johdannaiset      23    5    9
Yhteensä         14 768  19 233 21 915

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa -25,0 milj.euroa (1,6 milj. euroa
31.12.2004 ja -11,9 milj. euroa 30.9.2004).TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Milj. euroa         1-9/2004
           Raporto IFRS:ää  IFRS
           itu FAS    n 1-9/04
           1-9/04 siirtym
                isen
               vaikutu
                  s
Liikevaihto      4 078   80  4 158
Liiketoiminnan muut    64    2   66
tuotot
Liiketoiminnan    -3 822   -56 -3 878
kulut
Osuus           -5    5    0
osakkuusyhtiöiden
tuloksista
Poistot ja       -362   61  -301
arvonalentumiset
Liiketulos        -47   92   45
Osuus           0    1    1
osakkuusyhtiöiden
tuloksista
Kurssierot         4   -21   -17
Muut rahoitustuotot   -94    4   -98
ja -kulut
Tulos ennen veroja   -137   68   -69
jatkuvista
liiketoiminnoista
Tuloverot         15   -24   -9
Kauden tulos      -122   44   -78
jatkuvista
liiketoiminnoista
Kauden tulos       173   -2   171
myydyistä
liiketoiminnoista
Kauden tulos       51   42   93
Vähemmistöosuudet     -2    0   -2
Emoyhtiön osakkeen-    49   42   91
omistajille kuuluva
kauden tulos


TASEEN TÄSMÄYTYSLASKELMA
Lyhennetty konsernin tase
Milj. euroa     Raportoitu  IFRS:ään    IFRS
            FAS   siirtymise
           30.9.04      n
                vaikutukse
                     t
VARAT                        
Pitkäaikaiset varat                 
Aineettomat         675    -35    640
käyttöomaisuus-
hyödykkeet
Aineelliset        3 177     79   3 256
käyttöomaisuus-
hyödykkeet
Biologiset         189    -162     27
hyödykkeet
Osuudet osakkuus-      134     6    140
ja
muissa yhtiössä
Korolliset saamiset     43     1     44
Laskennalliset        17     14     31
verosaamiset
Muut korottomat        9     1     10
saamiset
             4 244    -96   4 148
Lyhytaikaiset varat                 
Vaihto-omaisuus       748     -6    742
Saamiset                  
 Korolliset         36     -3     33
saamiset
 Korottomat       1 218     12   1 230
saamiset
Rahat ja          201    -11    190
pankkisaamiset
             2 203     -8   2 195
Myytävänä olevat       0    167    167
pitkäaikaiset
omaisuuserät
Varat yhteensä      6 447     63   6 510
OMA PÄÄOMA JA VELAT Raportoitu  IFRS:ään    IFRS
              FAS siirtymise
            30.9.04     n
                vaikutukse
                     t
Oma pääoma                 
Emoyhtiön         2 241    -237    2004

osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
 Vähemmistöosuus      28     11     39
Oma pääoma yhteensä    2 269    -226   2 043
Pitkäaikaiset velat                 
 Laskennalliset      381     1    382
verovelat
 Eläkevelvoitteet      26    213    239
 Varaukset         29     -6     23
 Muut korottomat      12     -4     8
velat
 Korolliset velat    1 606     4   1 610
             2 054    208   2 262
Lyhytaikaiset velat                 
 Korottomat velat    1 172     43   1 215
 Korolliset velat     952     1    953
             2 124     44   2 168
Myytävänä oleviin       0     37     37
pitkäaikaisiin
omaisuuseriin
liittyvät velat
Velat yhteensä      4 178    289   4 467
Oma pääoma ja       6 447     63   6 510
velat yhteensä

Tiedot vuosineljänneksittäin

LIIKEVAIHTO      I-   I-  III  II I 05  IV  III 2004
SEGMENTEITTäIN    III  III  05  05     04   04
Milj. euroa      05   04
Consumer Packaging  633  789  196  199  238  256  264 1045
Publishing      566  577  181  177  208  225  202  802
Commercial Printing 1112  1102  381  368  363  372  368 1474
Office Papers     537  505  174  187  176  162  168  667
Map Merchant Group  1033  1025  341  351  341  343  332 1368
Sisäinen myynti ja   -9  160  -4  -23  18   6   53  166
muu toiminta
Konserni       3872  4158 1269 1259 1344 1364  1387 5522

LIIKETULOS       I-   I-  III  II I 05  IV  III 2004
SEGMENTEITTäIN    III  III  05  05     04   04
Milj. euroa      05   04
Consumer Packaging   25   64  14  -16  27  30   25  93
Publishing       1   8  14  -21   8   4   9  12
Commercial Printing  -21  -15   0  -17  -4  -35   -7  -49
Office Papers     -8   10  -3  -10   5   0   4  10
Map Merchant Group   18   17   5   7   6   0   4  17
Muu toiminta      48  -39  -10  -15  73  -16  -18  -55
Liiketulos       63   45  20  -72  115  -17   17  28
 % liikevaihdosta   1,6  1,1  1,6 -5,7  8,6 -1,3  1,2  0,5
Osuus         -3   1   0  -4   1  -1   1   0
osakkuusyhtiöiden
tuloksista
Kurssierot      -26  -17   0  -15  -11  21   4   4
Muut rahoitustuotot  -99  -98  -19  -52  -28  -42  -36 -140
ja -kulut
Tulos ennen veroja  -65  -69   1 -143  77  -39  -15 -108
jatkuvista
liiketoiminnoista
Tuloverot       23   -9   2  21   0  -8   -8  -17
Kauden tulos     -42  -78   3 -122  77  -47  -23 -125
jatkuvista
liiketoiminnoista
Kauden tulos      0  171   0   0   0   2   -8  173
myydyistä
liiketoiminnoista
Kauden tulos     -42   93   3 -122  77  -45  -31  48
Vähemmistöosuudet   -1   -2  -1   1  -1  -1   -1  -3
Emoyhtiön       -43   91   2 -121  76  -46  -32  45
osakkeenomistajille
kuuluva kauden
tulos
Osakeantioikaistu    -  0,43 0,01   - 0,23   -   - 0,19
tulos/osake, euroa  0,13        0,37    0,23  0,15


                                   
KERTALUONTEISET ERÄT  I-  I-  III  II I 05  IV  III 2004
           III  III   05  05     04   04
            05  04
Consumer Packaging   0   0   0   0   0   3   0   3
Publishing       -2   0   0  -2   0   1   0   1
Commercial Printing   0   0   0  -1   1  -27   0  -27
Office Papers     -9   0   0  -12   3   0   0   0
Map Merchant Group   0   0   0   0   0  -8   0  -8
Muu toiminta      81   0   0   0  81  -2   0  -2
Kertaluonteisia eriä  70   0   0  -15  85  -33   0  -33
liiketuloksessa
yhteensä
Rahoituserien     -4   0   0  -4   0   0   0   0
kertaluonteiset erät
Kertaluonteiset erät  66   0   0  -19  85  -33   0  -33
yhteensä
                                   
Liiketulos ilman    -7  45   20  -57  30  19   8  61
kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta   -0,2  1,1  1,6 -4,5  2,2  1,4  0,6  1,1
Tulos ennen veroja  -131  -69   1 -124  -9  -3  -24  -75
ilman kertal. eriä
% liikevaihdosta   -3,4 -1,7  0,1 -9,8 -0,7 -0,2  -1,7 -1,4
Tulos per osake     - 0,43  0,01   -   -   -   - 0,28
ilman kertal. eriä, 0,34        0,32 0,03 0,15  0,15
euroa
Oman pääoman tuotto -6,2 -5,2  0,4   - -1,3 -4,4  -4,5 -4,6
ilman kertal. eriä,           17,6
%
Sijoitetun pääoman  0,2  1,7  2,3 -0,3  3,0  1,5  1,7  1,6
tuotto ilman kertal.
eriä, %


SIJOITETUN   I-III I-III III 05 II 05  I 05 IV 04 III 04  2004
PÄÄOMAN      05   04
TUOTTO, %
Consumer     3,7  8,6  6,3  -6,5  11,1  11,9  9,7  9,5
Packaging
Publishing    0,2  1,0  5,4  -7,4  2,7  1,5  3,0  1,1
Commercial   -2,1  -1,3  0,0  -4,9  -1,0 -10,1  -1,8  -3,5
Printing
Office Papers  -1,2  1,6  -1,1  -5,0  2,4  0,1  1,9  1,2
Map Merchant   7,6  5,5  6,6  8,6  7,7  -0,5  4,7  5,1
Group
KONSERNI     2,3  1,7  2,3  -5,7  10,1  -1,4  1,7  0,9

SIJOITETTU    30.9.05 30.6.05 31.3.05 31.12.0 30.9.04
PÄÄOMA                     4
Milj. euroa
Consumer       898   876   957  1002  1025
Packaging
Publishing     1137  1063  1186  1208  1211
Commercial     1275  1362  1356  1320  1367
Printing
Office Papers    786   789   823   829   863
Map Merchant     341   327   333   329   326
Group
Muu pääoma      286   266   196   77  -363
KONSERNI      4723  4683  4851  4769  4438

HENKILÖSTÖ         I-III     
Keskimäärin          05   I-IV
                   2004
Consumer Packaging     2696  3 082
Publishing         1500  1 526
Commercial Printing     4849  4 963
Office Papers        1962  2 036
Map Merchant Group     2516  2 528
Muut toiminnot       2172  2 397
KONSERNI          15695  16 532TOIMITUKSET                            
1000 tonnia     I-III I-III  III II 05 I 05 IV 04  III  2004
           05  04   05           04
Consumer Packaging   738 1034  226  231  281  340  345  1374
Publishing       820  856  257  256  307  336  301  1192
Commercial Printing  1397 1373  480  464  453  469  464  1842
Office Papers     792  728  254  279  259  233  246  961
Paperiliiketoiminta  3009 2958  991  999 1019 1038 1011  3995
yhteensä
Map Merchant Group  1012  978  337  343  332  330  321  1308

TUOTANTO                             
1000 tonnia     I-III I-III  III II 05 I 05 IV 04  III  2004
           05  04   05           04
Consumer Packaging   713 1004  292  128  293  326  355  1330
Publishing       757  834  294  155  308  314  309  1148
Commercial Printing  1404 1413  482  452  470  472  471  1885
Office Papers     776  731  260  268  248  244  241  975
Paperitehtaat     2937 2977 1036  875 1026 1030 1021  4008
yhteensä
Metsä-Botnian sellu  649  868  234  108  307  283  290  1151
1)
M-realin sellu    1112 1134  379  350  383  399  384  1533

1) Vastaa M-realin omistusosuutta Metsä-Botniasta (39% alkaen II 05,
47% I 05 saakka).


M-REAL OYJ

Hannu Anttila
toimitusjohtaja

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa