M-REALIN LIIKETULOS PARANI VUODEN ENSIMMäISELLä NELJäNNEKSELLä

M-real Oyj Pörssitiedote 28.4.2005 klo 13.00 1(22)

M-REALIN LIIKETULOS PARANI VUODEN ENSIMMäISELLä NELJäNNEKSELLä

M-real-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä nousi vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä 30 miljoonaan euroon edellisen
neljänneksen 19 miljoonasta eurosta. Edelliseen neljännekseen
verrattuna liiketulosta paransivat lähinnä alhaisemmat kiinteät
kustannukset ja päällystetyn aikakauslehtipaperin keskimääräisen
hinnan nousu. Edellisen neljänneksen kannattavuutta rasittivat
vuosihuoltoseisokkien aiheuttamat kustannukset Suomessa.

Liiketulokseen kirjattiin kertaluonteisia tuottoja nettona 85
miljoonaa euroa (kuluja nettona 33 miljoonaa euroa edellisellä
neljänneksellä), joista merkittävin on Metsä-Botnian 8 prosentin
omistusosuuden myyntivoitto 81 miljoonaa euroa. Liiketulos oli 115
miljoonaa euroa (-14).

Vuoden ensimmäisen neljänneksen avainluvut:
- Liikevaihto 1 344 miljoonaa euroa (edellisellä neljänneksellä 1
365)
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 30 miljoonaa euroa (19)
- Liiketulos 115 miljoonaa euroa (-14)
- Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä -8 miljoonaa euroa (-
3)
- Tulos ennen veroja 77 miljoonaa euroa (-36)
- Katsauskauden tulos 76 miljoonaa euroa (-46)
- Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä -0,03 euroa (-0,15
euroa)
- Osakekohtainen tulos 0,23 euroa (-0,23 euroa)
- Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä 3,0 prosenttia
(1,7)
- Sijoitetun pääoman tuotto 9,9 prosenttia (-1,1)
- Omavaraisuusaste 38,6 prosenttia (37,5)
- Velkaantumisaste 81 prosenttia (89)
- Kartongin vertailukelpoinen toimitusmäärä 281 000 (282 000),
paperin toimitusmäärä 1 019 000 (1 038 000)

Toimialoista Publishing, Commercial Printing ja Office Papers
paransivat kannattavuuttaan.

Paperin kysyntä laski hieman ja kartongin kasvoi edelliseen
neljännekseen verrattuna. M-realin paperin toimitusmäärä laski 2
prosenttia ja kartongin vertailukelpoinen toimitusmäärä oli
ennallaan.

Taivekartongin ja päällystetyn aikakauslehtipaperin myyntihinnat
nousivat.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani myös viime vuoden
vastaavaan kauteen verrattuna paperin ja kartongin kasvaneen
toimitusmäärän sekä alhaisempien kiinteiden kustannusten ansiosta.

Toimitusjohtaja Hannu Anttila kommentoi M-realin päätuotteiden
markkinatilannetta: ”Taivekartongin ja aikakauslehtipaperin hintoja
on pystytty korottamaan alkuvuoden aikana. Hinnankorotukset
päällystetyissä hienopapereissa etenivät ensimmäisen neljänneksen
aikana suunniteltua hitaammin, mutta uskomme korotusten toteutuvan
loppukevään aikana. Toimistopapereissa markkinatilanne säilyy
haastavana.”

”Yhtiön pääomarakenteen tervehdyttäminen on edennyt suunnitellulla
tavalla – runsaan vuoden aikana olemme pystyneet vähentämään
korollista nettovelkaa lähes 1,2 miljardilla eurolla. Jatkossa voimme
vieläkin voimakkaammin keskittyä operatiivisen liiketoiminnan
tehostamiseen ja kustannusten alentamiseen”, Anttila toteaa.

Toisen neljänneksen tuloksen arvioidaan jäävän jonkin verran
ensimmäistä neljännestä heikommaksi johtuen kausiluonteisista syistä
ja hienopapereiden ennakoitua heikommasta hintakehityksestä.

Paperityöntekijöiden mahdollinen lakko Suomessa vaikuttaa
toteutuessaan negatiivisesti M-realin toisen neljänneksen tulokseen.

M-REAL OYJ

Konserniviestintä

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Hannu Anttila, puh. 010 469 4343
tai talous- ja rahoitusjohtaja Juhani Pöhö, puh. 010 469 5283
M-REAL OYJ

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2005

SIIRTYMINEN KANSAINVäLISEEN TILINPääTöSKäYTäNTööN (IFRS)

M-real siirtyi vuoden 2005 alusta suomalaisesta
tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS)
kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial
Reporting Standards, IFRS)

Siirtymäajankohta on 1.1.2004, jolle päivämäärälle on laadittu IFRS-
laskentaperiaatteiden mukainen avaava IFRS-tase. Aloittavaa tasetta
laadittaessa on käytetty eräitä IFRS:ään siirtyjille sallittuja
helpotuksia. Yksityiskohtaisempia tietoja ja erittelyjä siirtymisen
vaikutuksista yhtiön taseeseen ja tuloslaskelmaan sekä
laskentaperiaatteiden muutoksista on annettu 19.4.2005 julkaistussa
tiedotteessa.

Ensimmäinen kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukainen tilinpäätös
julkaistaan ajalta 1.1.-31.12.2005. Tämä osavuosikatsaus on laadittu
noudattaen IFRS-standardien mukaisia kirjaus- ja
arvostusperiaatteita.

TAMMI-MAALISKUUN TULOS EDELLISEEN VUOSINELJäNNEKSEEN VERRATTUNA

M-real-konsernin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
1 344 miljoonaa euroa (9-12/2004: 1 365). Vertailukelpoinen
liikevaihto laski 0,6 prosenttia.

Liiketulos oli 115 miljoonaa euroa (-14 miljoonaa euroa).
Liiketulokseen sisältyy Metsä-Botnian 8 prosentin omistusosuuden
myyntivoitto 81 miljoonaa euroa sekä Alizayn sellutehtaaseen liittyvä
vakuutuskorvaus 4 miljoonaa euroa. Edellisen neljänneksen tulokseen
sisältyi kertaluonteisia eriä nettona -33 miljoonaa euroa.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 30 miljoonaa euroa (19).
Liiketulosta paransivat edellisestä neljänneksestä lähinnä
alhaisemmat kiinteät kustannukset ja päällystetyn
aikakauslehtipaperin korkeampi keskimääräinen hinta. Edellisen
neljänneksen kannattavuutta rasittivat lisäksi vuosihuoltoseisokkien
aiheuttamat kustannukset Suomessa.

Toimialoista Publishing, Commercial Printing ja Office Papers
paransivat kannattavuuttaan.

Kartongin toimitukset asiakkaille olivat 281 000 tonnia (340 000
tonnia). Savon Sellu sisältyy edellisen neljänneksen toimitusmäärään.
Kemiart Linersin toimitusmäärä on huomioitu täysimääräisenä molempina
kausina. Edellisen neljänneksen vertailukelpoinen toimitusmäärä oli
282 000. Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 17 000 tonnilla
(23 000).

Paperin toimitukset tehtailta olivat 1 019 000 tonnia (1 038 000).
Tuotannonrajoitukset olivat 64 000 tonnia (46 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -39 miljoonaa euroa (-21). Niihin
sisältyy nettokorkoja ja muita rahoituskuluja 28 miljoonaa euroa (42)
sekä myyntisaamisten, ostovelkojen, valuuttasuojausten sekä
rahoituserien kurssieroja -11 miljoonaa euroa (21).

Maaliskuun lopussa Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 4,8
prosenttia ja Englannin punnan eurokurssi 2,3 prosenttia korkeampi
kuin vuoden 2004 lopussa. Keskimäärin dollari heikkeni 1,1 prosenttia
ja punta vahvistui 2,3 prosenttia edelliseen neljännekseen
verrattuna.

Tulos ennen veroja oli 77 miljoonaa euroa (-36). Tulos ilman yllä
mainittuja kertaluonteisia eriä oli -8 miljoonaa euroa (-3).

Katsauskauden tulos oli 76 miljoonaa euroa (-46). Tuloverot, mukaan
lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat 0 miljoonaa euroa (8).

Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (-0,23). Ilman kertaluonteisia
eriä osakekohtainen tulos oli -0,03 (-0,15).

Oman pääoman tuotto oli 12,5 prosenttia (-7,9), ilman kertaluonteisia
eriä -1,3 prosenttia (-3,6). Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,9
prosenttia (-1,1), ilman kertaluonteisia eriä 3,0 prosenttia (1,7).

TAMMI-MAALISKUUN TULOS VUODEN 2004 VASTAAVAAN KAUTEEN VERRATTUNA

M-real-konsernin liikevaihto oli 1 344 miljoonaa euroa (1-3/2004: 1
412). Vertailukelpoinen liikevaihto laski 2,1 prosenttia.

Liiketulos oli 115 miljoonaa euroa (24). Liiketulokseen sisältyy
edellä mainitut 85 miljoonan euron kertaluonteiset tuotot. Viime
vuoden ensimmäisen neljänneksen tulokseen ei sisältynyt
kertaluonteisia eriä.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 30 miljoonaa euroa (24).
Kannattavuutta paransivat ennen kaikkea paperin ja kartongin
toimitusmäärän kasvu sekä paperitoimialojen kiinteiden kustannusten
lasku. Kannattavuutta onnistuttiin parantamaan vahvistuneesta
eurosta, päällystämättömän hienopaperin keskimääräisen hinnan
laskusta sekä öljypohjaisten raaka-aineiden kustannusten noususta
huolimatta.

Toimialoista Consumer Packaging ja Publishing paransivat
kannattavuuttaan. Commercial Printingin ja Map Merchantsin liiketulos
ilman kertaluonteisia eriä oli vertailukauden tasolla.

Kartongin toimitukset asiakkaille olivat 281 000 tonnia (341 000
tonnia). Savon Sellu sisältyy vertailukauden toimitusmäärään. Kemiart
Linersin toimitusmäärä on huomioitu täysimääräisenä molempina
kausina. Vertailukauden vertailukelpoinen toimitusmäärä oli 290 000.
Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 17 000 tonnilla (40 000).

Paperin kokonaistoimitusmäärä oli 1 019 tonnia (982 000).
Tuotannonrajoitukset olivat 64 000 tonnia (107 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -39 miljoonaa euroa (-66). Niihin
sisältyy nettokorkoja ja muita rahoituskuluja 28 miljoonaa euroa (48)
sekä myyntisaamisten, ostovelkojen, valuuttasuojausten sekä
rahoituserien kurssieroja -11 miljoonaa euroa (-18).

Maaliskuun lopussa Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 6,1
prosenttia ja Englannin punnan eurokurssi 3,4 prosenttia alhaisempi
kuin vuoden 2004 maaliskuun lopussa. Keskimäärin dollari heikkeni 4,8
prosenttia ja punta 2,0 prosenttia viime vuoden vastaavaan kauteen
verrattuna.

Tulos ennen veroja oli 77 miljoonaa euroa (-42). Tulos ilman yllä
mainittuja kertaluonteisia eriä oli -8 miljoonaa euroa (-42).

Katsauskauden tulos oli 76 miljoonaa euroa (141). Vertailukauden
tulokseen sisältyy Metsä Tissuen myyntivoitto 176 miljoonaa euroa.
Tuloverot, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat 0
miljoonaa euroa (-7)

Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,66). Ilman kertaluonteisia
eriä osakekohtainen tulos oli -0,03 (0,66).

Oman pääoman tuotto oli 12,5 prosenttia (-7,1), ilman kertaluonteisia
eriä -1,3 prosenttia (-7,1). Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,9
prosenttia (2,0), ilman kertaluonteisia eriä 3,0 prosenttia (2,0).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli maaliskuun lopussa 15 453 henkilöä (15 960
henkilöä 31.12.2004), joista Suomessa työskenteli 4 490 henkilöä (4
912). Henkilöstön nettovähennys oli 507 henkilöä. Yrityskauppojen
vaikutus vähennykseen oli nettomääräisesti 374 henkilöä.

Konsernin henkilöstömäärään sisältyy 39 prosenttia Metsä-Botnian
henkilöstöstä. Vuoden 2004 lopussa konsernin henkilöstömäärään
sisältyi 47 prosenttia Metsä-Botnian henkilöstöstä.

KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT

Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskauden aikana yhteensä 93
miljoonaa euroa (1-3/2004: 22 miljoonaa euroa).

Investointi Kaskisten uuteen BCTMP- tehtaaseen etenee suunnitelmien
mukaisesti. Päälaiteasennukset valmistuvat kesäkuussa ja tehdas
käynnistyy elokuussa.

Maaliskuussa ilmoitettiin noin 60 miljoonan euron investoinnista
Simpeleen tehtaaseen. Tehtaan kartonkikone modernisoidaan,
pituusleikkuri ja rulla- ja arkkipakkaus uusitaan sekä
arkituskapasiteettia lisätään. Kartongin tuotantokapasiteetti nousee
investoinnin myötä 215 000 tonniin vuodessa. Investointi valmistuu
vaiheittain kevääseen 2006 mennessä.

YRITYSKAUPAT JA RAKENNEJÄRJESTELYT

Tammikuussa saatiin päätökseen kauppa metsäomaisuuden myynnistä
Forestia Holding Oy:lle. Kokonaiskauppahinta oli 172 miljoonaa euroa,
josta M-realin osuus oli 163 miljoonaa euroa. Kaupalla ei ole
merkittävää tulosvaikutusta.

Maaliskuussa ilmoitettiin M-realin, UPM-Kymmenen ja Metsäliiton
yhdessä omistaman resurssiyhtiö Metsä-Botnian päätöksestä investoida
uuteen sellutehtaaseen Uruguayssa. Kokonaisinvestointi on noin 1,1
miljardia dollaria. Eukalyptussellua tuottavan tehtaan arvioidaan
käynnistyvän vuoden 2007 kolmannen neljänneksen aikana. Samassa
yhteydessä M-real ilmoitti myyvänsä 8 %:n osuuden Botniasta
Metsäliitto Osuuskunnalle 164 miljoonan euron kauppahinnalla.
Myyntivoitto oli 81 miljoonaa euroa. Kaupan jälkeen Botnian
omistusosuudet ovat M-real 39 %, Metsäliitto 14 % ja UPM-Kymmene 47
%. Kauppa toteutui 31. maaliskuuta.

RAHOITUS

Korolliset nettovelat olivat maaliskuun lopussa 1 988 miljoonaa euroa
(12/2004: 2 183).

Omavaraisuusaste oli 38,6 prosenttia (12/2004: 37,5) ja
velkaantumisaste 81 prosenttia (12/2004: 89).

Maksuvalmius on hyvä. Likviditeetti oli maaliskuun lopussa 1 706
miljoonaa euroa, josta 1 564 miljoonaa oli sitovia pitkäaikaisia
luottolupauksia ja 142 miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia.
Lisäksi konsernilla oli lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten
käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja
luottolimiittejä noin 550 miljoonan euron arvosta.

Nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna
keskimäärin 5 kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut 4 ja
5 kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta pääomasta oli
katsauskauden lopussa suojattuna noin 94 prosenttia. Konsernin
velkojen korkosidonnaisuusaika oli kauden lopussa 27 kuukautta.
Kauden aikana korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 22 ja 27 kuukauden
välillä.

Standard & Poors Ratings Services alensi maaliskuussa M-realin
pitkien luottojen luokituksen tasolta BB+ tasolle BB- ja muutti
luokituksen näkymät negatiivisista vakaiksi. Moody’s Investors
Servicesin M-realin luottoluokitus on Ba2, näkymät vakaat.

OSAKKEET

M-realin B-osakkeen ylin kurssi Helsingin Pörssissä tammi-
maaliskuussa oli 4,93 euroa, alin 4,10 euroa ja keskikurssi 4,47
euroa. Vuoden 2004 keskikurssi oli 5,59 euroa. Katsauskauden lopussa
31.3.2005 B-osakkeen kurssi oli 4,56 euroa.

B-osakkeen vaihto oli 356 miljoonaa euroa, eli 27 prosenttia
osakekannasta. A- ja B-osakkeiden markkina-arvo oli 31.3.2005
yhteensä 1 495 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti 38,6 prosenttia osakkeista 31.3.2005 ja
näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 60,5 prosenttia. Ulkomaisten
omistajien osuus osakkeista oli 36,7 prosenttia.

Yhtiökokous hyväksyi 14. maaliskuuta hallituksen ehdotuksen
yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yhtiöjärjestykseen lisätään
osakkeiden muuntamista koskeva 16 pykälä, jonka pääasiallinen sisältö
on, että M-realin A-osake voidaan muuntaa B-osakkeeksi
osakkeenomistajan tai hallintarekisteröityjen osakkeiden hoitajan
kirjallisesta vaatimuksesta. Muuntamisesta ei suoriteta
rahavastiketta. Yhtiöjärjestysmuutos merkittiin Kaupparekisteriin 18.
huhtikuuta.

Maaliskuussa haettiin Helsingin Pörssiltä lupa yhtiön osakkeiden
pörssierän pienentämiseksi 500 kappaleesta 200 kappaleeseen. Muutos
astui voimaan 14. maaliskuuta.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeanti- eikä vaihtovelkakirja-
tai optiolainojen liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous päätti 14. maaliskuuta, että 31.12.2004
päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen
mukaisesti 0,12 euroa osakkeelta, eli yhteensä 39.379.873,44 euroa.
Osinko maksettiin 24. maaliskuuta 2005.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa M-realin hallituksen jäseniksi
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin
metsätalousneuvos Heikki Asunmaa, Nokian Renkaat Oyj:n
toimitusjohtaja Kim Gran, Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtaja
Kari Jordan, Tapiola-yhtiöiden pääjohtaja Asmo Kalpala, Pohjoismaiden
Investointipankin varatoimitusjohtaja Erkki Karmila,
maanviljelysneuvos Runar Lillandt, OP-ryhmän pääjohtaja Antti
Tanskanen ja maanviljelysneuvos Arimo Uusitalo.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi Arimo Uusitalo.

M-realin tilintarkastajiksi valittiin Göran Lindell, KHT ja KHT-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena Jouko Malinen,
KHT sekä varatilintarkastajiksi Björn Renlund, KHT ja Markku
Marjomaa, KHT.

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi kestää
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

LÄHIAJAN NäKYMäT

Euroopan talouskasvu on jatkunut hitaana ja vuoden 2005
kokonaiskasvuennusteita on laskettu alkuvuoden aikana. Talouskasvun
ennakoidaan yleisesti olevan sekä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa että
Aasiassa hitaampaa kuin vuonna 2004. Talouden kehitystä läheisesti
seuraavan painettuun mainontaan käytetyn rahamäärän arvioidaan Länsi-
Euroopassa kuitenkin kasvavan vuoden 2004 vauhtia. Yhdysvaltain
dollarin heikkeneminen vaikuttaa kielteisesti Länsi-Euroopan
metsäteollisuuden kilpailukykyyn.

Paperin kysyntä jatkui melko hyvänä vuoden 2005 ensimmäisellä
neljänneksellä. Kysyntä oli edellisvuoden vastaavan ajanjakson
tasolla. Tuotantokapasiteetti oli edelleen vajaakäytössä etenkin
hienopapereiden osalta. M-realin kartongin toimitukset säilyivät
hyvällä tasolla. Paperin ja kartongin kysynnän odotetaan jatkuvan
hyvänä, mutta kausivaihtelu alentanee toisen neljänneksen
toimitusmääriä ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Taivekartongin
ja aikakauslehtipaperin hintoja on pystytty korottamaan hieman
alkuvuoden aikana. Hinnankorotukset päällystetyssä hienopaperissa
etenivät ensimmäisen neljänneksen aikana suunniteltua hitaammin.
Toimenpiteitä hintojen korottamiseksi jatketaan. Toimistopapereissa
markkinatilanne säilyy haastavana.

Raakaöljyn korkean markkinahinnan seurauksena öljypohjaisten raaka-
aineiden hinnat sekä kuljetuskustannukset ovat nousseet.

Toisen neljänneksen tuloksen arvioidaan jäävän jonkin verran
ensimmäistä neljännestä heikommaksi johtuen kausiluonteisista syistä
ja hienopapereiden ennakoitua heikommasta hintakehityksestä.

Paperityöntekijöiden mahdollinen lakko Suomessa vaikuttaa
toteutuessaan negatiivisesti M-realin toisen neljänneksen tulokseen.

Espoossa 28. huhtikuuta 2005


HALLITUS


TOIMIALAT JA MARKKINAKEHITYS

Consumer Packaging

           I 05  IV  III  II I 04 2004 IV 04-I
               04  04  04          05
                              muutos
Liikevaihto      238  256  264  267  258   1  -7,0%
                           045
EBITDA 1)        49  45  49  42        +8,8%
                        44  180
   EBITDA-%     20,6 17,6 18,6 15,7 17,0 17,2     
                      s
Liiketulos       27  30  25  18  20  93  -10,0%
   Liiketulos-%   11,3 11,7  9,4  6,7  7,8  8,9     
Kertaluonteiset erät   0  +3   0   0   0  +3     
Sijoitetun pääoman  11,1 11,9  9,7  7,2  8,0  9,5     
tuotto-%
Sijoitetun pääoman  11,1 10,7  9,7  7,2  8,0  9,2     
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t  281  340  345  349  341   1  -17,3%
                           374
Kartonkituotanto, 1  293  326  355  319  331   1  -10,1%
000t                         330
1) EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Consumer Packaging -toimialan liikevoitto oli 27 miljoonaa euroa (10-
12/2004: 30). Liikevoittoon sisältyi edellisellä neljänneksellä 3
miljoonan euron kertaluonteiset nettotuotot.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 27 miljoonaa euroa (27).
Edellisen neljänneksen kannattavuutta rasittivat
vuosihuoltoseisokkien kustannukset. Savon Sellu sisältyy vuoden 2004
lukuihin. Kemiart Liners on kokonaisuudessan mukana vuoden 2004
alusta.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset nousivat 8
prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. M-realin
taivekartongin toimitukset olivat edellisen neljänneksen tasolla.
Taivekartongin myyntihinta nousi useimmilla päämarkkina-alueilla.

Liner-kartongin toimitusmäärä nousi selvästi. Myyntihinta oli
edellisen neljänneksen tasolla.

Verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen liiketulos nousi 7
miljoonaa euroa. Liiketulosta paransivat lähinnä taivekartongin
toimitusmäärän kasvu. Euron vahvistuminen piti toimialan tuoteryhmien
keskihinnat lähes ennallaan.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset kasvoivat 6
prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Tuottajien
toimitukset Länsi-Eurooppaan olivat ennallaan. M-realin toimitukset
kasvoivat niin ikään 6 prosenttia. Toimitukset kasvoivat etenkin Itä-
Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Publishing

            I 05  IV  III  II I 04 2004 IV 04-I
                04  04  04         05
                              muutos
Liikevaihto       208  225  202  188 187  802  -7,6%
EBITDA 1)        29  26  31  17  26  101  +11,5%
   EBITDA-%     13,9 11,6 15,3  9,0 13,9 12,6     
Liiketulos        8   4   9  -5  4  12     
   Liiketulos-%    3,8  1,8  4,5 -2,7 2,1  1,5     
Kertaluonteiset erät   0  +1   0   0  0  +1     
Sijoitetun pääoman   2,7  1,5  3,0 -1,5 1,5  1,1     
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   2,7  1,2  3,0 -1,5 1,5  1,0     
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   307  336  301  283 273   1  -8,6%
                           192
Tuotanto, 1 000t    308  314  309  257 268   1  -1,9%
                           148
1) EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Publishing -toimialan liiketulos oli 8 miljoonaa euroa (4).
Edelliseen neljänneksen tulokseen sisältyy kertaluonteisia
nettotuottoja miljoona euroa.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 8 miljoonaa euroa (3).
Kannattavuutta paransivat lähinnä keskimääräisen myyntihinnan nousu
sekä tuotevarastojen kasvu. Lisäksi edellisen neljänneksen
kannattavuutta rasittivat vuosihuoltoseisokkien aiheuttamat
kustannukset.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset laskivat 13 prosenttia. Publishing -toimialan
toimitusmäärä laski 9 prosenttia.

Viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna liiketulos nousi 4
miljoonaa euroa. Liiketulosta paransivat toimitusmäärän kasvu,
kiinteiden kustannusten lasku sekä tuotevarastojen kasvu.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset nousivat 8 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan
kauteen. Publishing -toimialan toimitusmäärä nousi 12 prosenttia
Länsi-Euroopan ulkopuolisten toimitusten kasvun ansiosta.

Keskimääräinen hinta oli viime vuoden vastaavan kauden tasolla. Euron
vahvistuminen laski viennin euromääräistä myyntihintaa.

Commercial Printing

            I 05  IV  III  II I 04 2004 IV 04-I
                04  04  04         05
                              muutos
Liikevaihto       363  372  368  362  372  1  -2,4%
                           474
EBITDA 1)        22  -8  20  23  22  56     
   EBITDA-%      6,1 -2,2  5,4  6,4  5,9 3,8     
Liiketulos        -4  -35  -7  -4  -4 -49     
   Liiketulos-%   -1,1 -9,4 -1,9 -1,1 -1,1 -3,3     
Kertaluonteiset erät   +1  -27   0   0   0 -27     
Sijoitetun pääoman   -1,0   - -1,8 -0,8 -1,2 -3,5     
tuotto-%           10,1
Sijoitetun pääoman   -1,3 -2,1 -1,8 -0,8 -1,2 -1,5     
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   453  469  464  450  459  1  -3,4%
                           842
Tuotanto, 1 000t    470  472  471  470  472  1  -0,4%
                           885
1) EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Commercial Printing -toimialan liiketulos oli -4 miljoonaa euroa (-
35). Tulokseen sisältyy kertaluonteisena tuottona toimialan osuus
Ranskassa sijaitsevan Alizayn sellutehtaan 4 miljoonan euron
vakuutuskorvauksesta, noin miljoona euroa. Edelliseen neljänneksen
tulokseen sisältyy kertaluonteisia nettokuluja 27 miljoonaa euroa.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -5 miljoonaa euroa (-8).
Kannattavuutta paransi lähinnä kiinteiden kustannusten lasku sekä
tuotevarastojen kasvu.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
laskivat 4 prosenttia. M-realin päällystetyn hienopaperin
toimitusmäärä laski 6 prosenttia.

Päällystetyn hienopaperin keskimääräinen myyntihinta oli edellisen
neljänneksen tasolla.

Viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna liiketulos oli ennallaan.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
laskivat prosentin verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. M-
realin päällystetyn hienopaperin toimitusmäärä laski niin ikään
prosentin. Eniten toimitukset laskivat Länsi-Euroopassa.

Päällystetyn hienopaperin hinta oli viime vuoden vastaavan ajanjakson
tasolla. Euron vahvistuminen laski viennistä saatua euromääräistä
myyntihintaa.

Office Papers

            I 05  IV  III  II I 04 2004 IV 04-
                04  04  04        I 05
                              muutos
Liikevaihto       176  162  168  159  178  667  +8,6%
EBITDA 1)        20  16  20  15  21  71 +25,0%
   EBITDA-%     11,4  9,9 11,9  9,4 11,8 10,6    
Liiketulos        5   0   4  -1   6  10    
   Liiketulos-%    2,8   0  2,4 -0,6  3,4  1,5    
Kertaluonteiset erät   3   0   0   0   0   0    
Sijoitetun pääoman   2,4  0,1  1,9 -0,2  3,0  1,2    
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   0,9  0,1  1,9 -0,2  3,0  1,2    
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-%
Toimitukset, 1 000t   259  233  246  228  254  961 +11,2%
Tuotanto, 1 000t    248  244  241  243  247  975  +1,6%
1) EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Office Papers -toimialan liiketulos oli 5 miljoonaa euroa (0).
Tulokseen sisältyy kertaluonteisena tuottona toimialan osuus Alizayn
sellutehtaan vakuutuskorvauksesta, 3 miljoonaa euroa.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 2 miljoonaa euroa (0).
Kannattavuuteen vaikutti parantavasti toimitusmäärän kasvu.
Kannattavuutta puolestaan heikensi keskimääräisen myyntihinnan lasku
sekä tuotevarastojen pieneneminen.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat 4 prosenttia. Office Papers -toimialan tuotteiden
toimitusmäärä nousi 12 prosenttia.

Viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä laski 4 miljoonaa euroa. Kannattavuutta heikensi
keskimääräisen myyntihinnan 4 prosentin lasku.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien toimitukset
laskivat prosentin viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Office
Papers -toimialan toimitusmäärä nousi 2 prosenttia.

Map Merchant Group

            I 05  IV  III  II I 04 2004 IV 04-I
                04  04  04         05
                              muutos
Liikevaihto       341  343  332  339  354  1  -0,6%
                           368
EBITDA 1)         8   2   6   8   8  24     
   EBITDA-%      2,3  0,6  1,8  2,4  2,3 1,8     
Liiketulos        6   0   4   7   6  17     
   Liiketulos -%   1,8   0  1,2  2,1  1,7 1,2     
Kertaluonteiset erät   0  -8   0   0   0  -8     
Sijoitetun pääoman   7,7 -0,5  4,7  8,0  8,2 5,1     
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   7,7  9,3  4,7  8,0  8,2 7,6     
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   325  330  321  319  338  1  -1,5%
                           308
1) EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Map-tukkuriliiketoiminnan liiketulos oli 6 miljoonaa euroa (0).
Edellisen neljänneksen tulokseen sisältyy 8 miljoonan euron
kertaluonteiset nettokulut.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 6 miljoonaa euroa (8).
Tulosta heikensi kausiluonteiset tekijät.

Viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna liiketulos oli ennallaan.

M-REAL KONSERNITILINPÄÄTÖS (luvut ovat tilintarkastamattomia)

LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA

Milj. euroa        1-3/05 1-3/04  Muutos 1-12/04   10-
                               12/04
Liikevaihto         1 344  1 412   -68  5 529  1 365
Liiketoiminnan muut      114   17    97   89   21
tuotot
Liiketoiminnan kulut    -1 245 -1 306    61 -5 199 -1 309
Poistot ja          -98   -99    1  -392   -91
arvonalentumiset
Liikevoitto          115   24    91   27   -14
% liikevaihdosta       8,6   1,7       0,5  -1,0
Osuus osakkuusyhtiöiden     1    0    1    0   -1
tuloksista
Kurssierot          -11   -18    7    4   21
Muut rahoitustuotot      -28   -48    20  -140   -42
ja -kulut
Tulos ennen veroja       77   -42   119  -109   -36
jatkuvista
liiketoiminnoista
% liikevaihdosta       5,7  -3,0       -2,0  -2,6
Tuloverot            0    7    -7   -18   -8
Tilikauden tulos        77   -35   112  -127   -44
jatkuvista
liiketoiminnoista
% liikevaihdosta       5,7  -2,5       -2,3  -3,2
Tilikauden tulos        0   176   -176   175   -1
myydyistä
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos        77   141   -64   48   -45
% liikevaihdosta       5,7  10,0       0,9  -3,3
Vähemmistöosuudet       -1    0    -1   -3   -1
Emoyhtiön           76   141   -65   45   -46
osakkeenomistajille                        
kuuluva tilikauden tulos
 % liikevaihdosta       5,7  10,0       0,8  -3,4


LYHENNETTY KONSERNIN TASE

Milj. euroa     31.3.05    % 31.3.04    % 31.12.0    %
                              4
VARAT                                
Pitkäaikaiset varat                         
Aineettomat       645  10,1   643   9,7   644   9,8
käyttöomaisuus-
hyödykkeet
Aineelliset      3 160  49,8  3 338  50,7  3 262  50,3
käyttöomaisuus-
hyödykkeet
Biologiset        28   0,4   192   2,9   189   2,9
hyödykkeet
Osuudet osakkuus- ja   125   2,0   144   2,2   126   2,0
muissa yhtiössä
Korolliset saamiset    42   0,7   56   0,8   43   0,7
Laskennalliset      39   0,6   31   0,5   39   0,6
verosaamiset
Muut korottomat      25   0,4   10   0,2   10   2,2
saamiset
            4 064  64,0  4 414  67,0  4 313  66,5
Lyhytaikaiset varat                         
Vaihto-omaisuus     726  11,4   732  11,1   726  11,2
Saamiset                            
 Korolliset       218   3,4   89   1,4   38   0,6
saamiset
 Korottomat      1 199  18,9  1 208  18,3  1 167  18,0
saamiset
Rahat ja         142   2,2   146   2,2   242   3,7
pankkisaamiset
            2 285  36,0  2 175  33,0  2 173  33,5
Varat yhteensä     6 349  100,0  6 589  100,0  6 486  100,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.3.05    % 31.3.04    % 31.12.0    %
                              4
Oma pääoma                             
 Emoyhtiön      2 431   38,3  2 038  30,9  2 393  36,9
osakkeen-
 omistajille
kuuluva oma
 pääoma
 Vähemmistöosuus    30   0,5   29   0,5   37   0,6
Oma pääoma yhteensä  2 461   38,8  2 067  31,4  2 430  37,5
Pitkäaikaiset velat                       
 Laskennalliset    373   5,9   412   6,3   421   6,5
verovelat
 Eläkevelvoitteet   216   3,4   244   3,7   216   3,4
 Varaukset       36   0,6   25   0,3   36   0,5
 Muut korottomat    71   1,1   71   1,1   15   0,2
velat
 Korolliset velat  1 502   23,6  1 862  28,3  1 640  25,3
           2 198   34,6  2 614  39,6  2 328  35,9
Lyhytaikaiset velat                         
 Korottomat velat   802   12,6   860  13,1   862  13,3
 Korolliset velat   888   14,0  1 048  15,9   866  13,3
            1690   26,6  1 908  29,0  1 728  26,6
Velat yhteensä    3 888   61,2  4 522  68,6  4 056  62,5
Oma pääoma ja     6 349  100,0  6 589  100,0  6 486  100,0
velat yhteensä


LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Milj. euroa        1-3/  1-3/  1-12/
             2005  2004  2004
Liiketoiminnan                
rahavirrat
Kauden voitto        76   141   45
 Oikaisut yhteensä     79   -45   316
 Käyttöpääoman muutos  -111   38   52
Liiketoiminnasta      44   134   413
kertyneet rahavirrat
Nettorahoituskulut     -21   -79  -162
Maksetut verot       -10    3   -34
Liiketoiminnasta      13   58   217
kertyneet
nettorahavirrat
Aineettoman ja       -93   -22  -245
aineellisen
käyttöomaisuuden
investoinnit
Omaisuuden myynnit ja   311   426   462
muut
Investointien       218   404   217
nettorahavirrat
Osakeanti                 448
Pitkäaikaisten      -292  -447  -771
lainojen ja muiden
rahoituserien muutos
Maksetut osingot      -39   -54   -54
Rahoituksen        -331  -501  -377
nettorahavirrat
Rahavarojen muutos    -100   -39   57
Rahavarat kauden      242   185   185
alussa
Rahavarojen muuntoero    0    0    0
Rahavarojen muutos    -100   -39   57
Rahavarat kauden      142   146   242
lopussa


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN  Osake- Ylikurs  Muut EdellisVähem- Yhteens
MUUTOKSISTA       pääoma  si-  rahasto  ten mistö-   ä
Milj. euroa          rahasto  t  tilikauosuudet
                        sien
                        voitot
Oma pääoma 31.12.03,    304   473   106  1362   19  2264
FAS
IFRS:ään siirtymisen               -285   10  -275
vaikutukset
Oma pääoma 1.1.04,     304   473   106  1077   29  1989
IFRS
                                   
Osingonjako                    -54       -54
Osakeanti         254   194      -12       436
Muuntoero                      6        6
Tilikauden muutos                      8    8
vähemmistöosuudessa
Tilikauden tulos                  45       45
Oma pääoma 31.12.04    558   667   106  1062   37  2430
                                   
Osingonjako                    -39       -39
Muuntoero                      1        1
Tilikauden muutos                     -7   -7
vähemmistöosuudessa
Tilikauden tulos                  76       76
Oma pääoma 31.3.05     558   667   106  1100   30  2461


TUNNUSLUKUJA        1-3/   1-3/  1-12/ 10-12/
               05    04   04   04
Liikevaihto, Me      1344   1412  5529  1365
Liikevoitto, Me       115    24   27   -14
ilman kertaluonteisia    30    24   60   19
eriä, Me
Tulos ennen veroja, Me    77   -42  -109   -36
ilman kertaluonteisia    -8   -42   -76   -3
eriä, Me
Kauden voitto, Me      76   141   45   -46
Tulos per osake, e     0,23   0,66  0,20  -0,23
 ilman kertaluonteisia  -0,03   0,66  0,28  -0,15
 eriä, e
 jatkuvista        0,23  -0,17  -0,52  -0,12
 liiketoiminnoista, e
 myydyistä             0,83  0,72  -0,11
 liiketoiminnoista, e
Oman pääoman tuotto, %   12,5   -7,1  -5,8  -7,9
ilman kertaluonteisia   -1,3   -7,1  -4,6  -3,6
eriä, %
Sijoitetun pääoman     9,9   2,0   0,9   -1,1
tuotto, %
 ilman kertaluonteisia   3,0   2,0   1,5   1,7
 eriä, %
Omavaraisuusaste kauden  38,6   31,4  37,5  37,5
lopussa, %
Velkaantumisaste kauden   81   127   89   89
lopussa, %
Oma pääoma per osake    7,38   9,59  7,29  7,29
kauden lopussa, e
Korolliset nettovelat   1988   2619  2183  2183
kauden lopussa, Me
Bruttoinvestoinnit, Me    93    22   259   100
Henkilöstö kauden     15453  16409  15960  15960
lopussa

Kauteen 1-3/2005 sisältyvät kertaluonteiset erät koskevat Metsä-
Botnian 8 prosentin osuuden myyntiä (81) ja M-real Alizayn saamaa
vakuutuskorvausta (4).


KONSERNIN VASTUUT     3/05   3/04  12/04
Milj. euroa
Omasta puolesta       139   190   161
Osakkuusyhtiöiden       1    1    1
puolesta
Saman konsernin        5    5    5
yritysten puolesta
Muiden puolesta       11    11   11
Yhteensä          156   206   178
                        
AVOIMET          3/05   3/04  12/04
JOHDANNAISSOPIMUKSET
Milj. euroa
Korkojohdannaiset     9822  13620  15265
Valuuttajohdannaiset    6015   7622  6641
Muut johdannaiset      23    0    9
Yhteensä         15860  21242  21915

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa
-22,3 milj. euroa (-40,5 milj. euroa 31.12.2004 ja +1,6 milj. euroa
31.3.2004).


TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Milj. euroa         1-3/2004
           Raporto IFRS:ää  IFRS
              i    n 1-3/04
           tu FAS siirtym
           1-3/04  isen
               vaikutu
                  s
Liikevaihto      1 382   30  1 412
Liiketoiminnan muut    16    1   17
tuotot
Liiketoiminnan    -1 288   -18 -1 306
kulut
Osuus           -2    2    0
osakkuusyhtiöiden
tuloksista
Poistot ja       -107    8   -99
arvonalentumiset
Liikevoitto        1   23   24
Osuus           0    0    0
osakkuusyhtiöiden
tuloksista
Kurssierot         5   -23   -18
Muut rahoitustuotot   -34   -14   -48
ja -kulut
Tulos ennen veroja    -28   -14   -42
jatkuvista
liiketoiminnoista
Tuloverot         -2    9    7
Tilikauden tulos     -30   -5   -35
jatkuvista
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos     173    3   176
myydyistä
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos     143   -2   141
Vähemmistöosuudet     -1    1    0
Emoyhtiön osakkeen-   142   -1   141
omistajille kuuluva
tilikauden tulos

TASEEN TÄSMÄYTYSLASKELMA

Lyhennetty konsernin tase

TASE                    
Milj. euroa     Raporto IFRS:ää  IFRS
             itu    n
             FAS siirtym
           31.3.04  isen
               vaikutu
                  s
VARAT                    
Pitkäaikaiset varat             
Aineettomat       696   -53   643
käyttöomaisuus
hyödykkeet
Aineelliset      3 271   -67  3 338
käyttöomaisuus
hyödykkeet
Biologiset        187    5   192
hyödykkeet
Osuudet osakkuus-    142    2   144
ja muissa yhtiöissä
Korolliset saamiset    54    2   56
Laskennalliset      16   15   31
verosaamiset
Muut korottomat      10    0   10
saamiset
            4 376   38  4 414
Lyhytaikaiset varat             
Vaihto-omaisuus     725    7   732
Saamiset               
 Korolliset       89    0   89
saamiset
 Korottomat      1 215   -7  1 208
saamiset
Rahat ja         145    1   146
pankkisaamiset
            2 174    1  2 175
Varat yhteensä     6 550   39  6 589

OMA PÄÄOMA JA VELAT Raporto IFRS:ää  IFRS
             itu    n
             FAS siirtym
           31.3.05  isen
               vaikutu
                  s
Oma pääoma                 
 Emoyhtiön      2 328  -290  2038
osakkeen-
 omistajille
kuuluva oma
 pääoma
 Vähemmistöosuus     19   10   29
Oma pääoma yhteensä  2 347  -280  2067
Pitkäaikaiset velat         
 Laskennalliset     412    0   412
verovelat
 Eläkevelvoitteet    24   220   244
 Varaukset        40   -15   25
 Muut korottomat     24   47   71
velat
 Korolliset velat   1 841   21  1862
            2 341   273  2614
                   
Lyhytaikaiset velat             
 Korottomat       863   -3   860
 Korolliset       999   49  1048
            1 862   46  1908
Velat yhteensä     4 203   319  4522
Oma pääoma ja velat  6 550   39  6589
yhteensä

Ôéåäïô öõïóéîåìêänneksittäin

LIIKEVAIHTO      I 05   IV  III   II I 04  2004
SEGMENTEITTäIN         04  04   04
Milj. euroa
Consumer Packaging   238  256  264  267  258  1045
Publishing       208  225  202  188  187  802
Commercial Printing  363  372  368  362  372  1474
Office Papers     176  162  168  159  178  667
Map Merchant Group   341  343  332  339  353  1368
Sisäinen myynti ja   18   6  55   47  63  171
muu toiminta
Konserni       1344  1365 1389  1363 1412  5529

LIIKETULOS      I 05   IV  III   II I 04  2004
SEGMENTEITTäIN         04  04   04
Milj. euroa
Consumer Packaging   27   30  25   18  20   93
Publishing        8   4   9   -5   4   12
Commercial Printing   -4  -35  -7   -4  -4  -49
Office Papers      5   0   4   0   6   10
Map Merchant Group    6   0   4   7   6   17
Muu toiminta      74  -13  -27   -6  -8  -55
Liiketulos       115  -14   8   10  24   27
 % liikevaihdosta   8,6  -1,1  0,6  0,7  1,7  0,5
Osuus          1   -1   1   0   0   0
osakkuusyhtiöiden
tuloksista
Kurssierot       -11   21   4   -3  -18   4
Muut rahoitustuotot  -28  -42  -36  -14  -48  -140
ja -kulut
Tulos ennen veroja   77  -36  -24   -7  -42  -109
jatkuvista
liiketoiminnoista
Tuloverot        0   -8  -7  -10   7  -18
Tilikauden tulos    77  -44  -31  -17  -35  -127
jatkuvista
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos     0   -1   0   0  176  175
myydyistä
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos    77  -45  -31  -17  141   48
Vähemmistöosuudet    -1   -1  -1   -1   0   -3
Emoyhtiön        76  -46  -32  -18  141   45
osakkeenomistajille
kuuluva tilikauden
tulos
Osakeantioikaistu   0,23   -   -   - 0,66  0,20
tulos/osake, euroa      0,23 0,15  0,08
                                   
KERTALUONTEISET ERÄT I 05   IV  III   II I 04  2004
                04  04   04
Consumer Packaging    0   3   0   0   0   3
Publishing        0   1   0   0   0   1
Commercial Printing   1  -27   0   0   0  -27
Office Papers      3   0   0   0   0   0
Map Merchant Group    0   -8   0   0   0   -8
Muu toiminta      81   -2   0   0   0   -2
Kertaluonteisia eriä  85  -33   0   0   0  -33
liiketuloksessa
yhteensä
Rahoituserien      0   0   0   0   0   0
kertaluonteiset erät
Kertaluonteiset erät  85  -33   0   0   0  -33
yhteensä
                              
Liiketulos ilman    30   19   8   10  24   60
kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta    2,2  1,4  0,6  0,7  1,7  1,1
Tulos ennen veroja   -9   -3  -24   -7  -42  -76
ilman kertal. eriä
% liikevaihdosta   -0,7  -0,2 -1,7  -0,5 -3,0  -1,4
Tulos per osake     -   -   -   - 0,66  0,28
ilman kertal. eriä,  0,03  0,15 0,15  0,08
euroa
Oman pääoman tuotto  -1,3  -3,6 -6,1  -3,2 -7,1  -4,6
ilman kertal. eriä,
%
Sijoitetun pääoman   3,0  1,7  1,0  1,7  2,0  1,5
tuotto ilman kertal.
eriä, %SIJOITETUN     I 05  IV 04 III 04  II 04  I 04  2004
PÄÄOMAN
TUOTTO, %
Consumer      11,1  11,9   9,7   7,2   8,0   9,5
Packaging
Publishing      2,7   1,5   3,0  -1,5   1,5   1,1
Commercial     -1,0  -10,1  -1,8  -0,8  -1,2  -3,5
Printing
Office Papers    2,4   0,1   1,9  -0,2   3,0   1,2
Map Merchant     7,7  -0,5   4,7   8,0   8,2   5,1
Group
KONSERNI       9,9  -1,1   0,9   1,7   2,0   0,9

SIJOITETTU     3/05  12/04  9/04  6/04  3/04
PÄÄOMA
Milj. euroa
Consumer       957   1002  1025  1074  1089
Packaging
Publishing     1186   1208  1211  1199  1227
Commercial     1356   1320  1367  1370  1430
Printing
Office Papers    823   829   863   840   833
Map Merchant     333   329   326   333   321
Group
Muu pääoma      195   247  -185   158   76
KONSERNI      4851   4935  4605  4975  4976

HENKILÖSTÖ         I 05     
Keskimäärin             2004
Consumer Packaging     2 595  3 082
Publishing         1 434  1 526
Commercial Printing    4 858  4 963
Office Papers       1 975  2 036
Map Merchant Group     2 518  2 528
Muut toiminnot       2 172  2 397
KONSERNI         15 553  16 532TOIMITUKSET                          
1000 tonnia        I 05 IV 04 III 04 II 04  I 04  2004
Consumer Packaging     281  340  345  349  341  1374
Publishing         306  336  301  283  273  1192
Commercial Printing    453  469  464  450  459  1842
Office Papers       259  233  246  228  254  961
Paperitehtaat yhteensä  1019  1037  1011  961  986  3995
Map Merchant Group     325  330  321  319  338  1308

TUOTANTO                           
1000 tonnia        I 05 IV 04 III 04 II 04  I 04  2004
Consumer Packaging     293  326  355  319  331  1330
Publishing         308  314  309  257  268  1148
Commercial Printing    470  472  471  469  472  1885
Office Papers       248  244  241  243  247  975
Paperitehtaat yhteensä  1026  1030  1021  969  987  4008
Metsä-Botnian sellu 1)   307  283  290  279  300  1151
M-realin sellu       383  399  384  369  381  1533

1) Vastaa M-realin omistusosuutta (47% Metsä-Botniasta).


M-REAL OYJ

Hannu Anttila
toimitusjohtaja
Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa