M-REALIN TULOS PARANI HIEMAN KOLMANNELLA

                                   

M-real Oyj Pörssitiedote 27.10.2003 klo 13.00 1 (15)


M-REALIN TULOS PARANI HIEMAN KOLMANNELLA NELJäNNEKSELLä, KANNATTAVUUS
EDELLEEN EPäTYYDYTTäVÄ

M-real-konsernin liikevoitto nousi vuoden kolmannella
vuosineljänneksellä 28,9 miljoonaan euroon edellisen neljänneksen
14,8 miljoonasta eurosta. Consumer packagingin, Publishingin ja Metsä
Tissuen kannattavuus parani. Home & Officen, Commercial printingin ja
Map Merchantsin tulos sen sijaan laski. Tulos kokonaisuutena
vallitsevaan markkinatilanteeseen nähden oli epätyydyttävä.
Kustannussäästöohjelmat etenevät suunnitelmien mukaisesti.

Avainluvut kolmannelta vuosineljännekseltä:
- Osakekohtainen tulos -0,10 euroa (edellisellä neljänneksellä -0,01
euroa)
- Tulos ennen satunnaiseriä -3,9 miljoonaa euroa (-9,7)
- Liikevoitto 28,9 miljoonaa euroa (14,8)
- Liiketoiminnan kassavirta 107,7 miljoonaa euroa (31,2)
- Sijoitetun pääoman tuotto 2,3 prosenttia (1,4)
- Liikevaihto 1 467,2 miljoonaa euroa (1 507,8)
- Omavaraisuusaste kauden lopussa 33,1 prosenttia (32,9)
- Paperitehtaiden käyntiaste 80 prosenttia (85), kartonkitehtaiden
käyntiaste 87 prosenttia (78)

Consumer packaging -toimialan kannattavuuden paraneminen johtui
lähinnä alhaisemmista kustannuksista. Aikakauslehtipaperin
tulosparannuksen taustalla puolestaan oli toimitusmäärän nousu sekä
tehtaiden parantunut tuotantotehokkuus. Metsä Tissuen kannattavuutta
paransivat raaka-ainekustannusten lasku sekä parantunut myynnin
tuoterakenne.

Toimitusjohtaja Jouko M. Jaakkola kommentoi markkinatilannetta ja
loppuvuotta:

öKeskeiset taloutta kuvaavat mittarit eivät edelleenkään anna selkeää
suuntaa tulevalle kehitykselle. Talouden elpymisen merkkejä voidaan
kuitenkin havaita Yhdysvalloissa. Euroopassa on nähtävissä
kausiluontoinen päällystettyjen papereiden kysynnän vahvistuminen
syys-marraskuussa. Aiemmin julkistetut 295 miljoonan euron
säästöohjelmamme etenevät suunnitelmien mukaisesti ja tulevat pääosin
toteutetuiksi vuoden loppuun mennessä. Heikko kysyntä heikentää osin
niiden vaikutusta. Myynnin ja markkinoinnin sekä eräiden
tuotantoyksiköiden tuottavuuden kehitystoimenpiteet on käynnistetty.
Loppuvuoden tulokseen vaikuttavat myös työehtosopimusten mukaiset
seisokit suomalaisilla tehtailla joulukuussa. Viimeinen neljännes
lienee tappiollinen.ö

M-REAL OYJ

Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118,
GSM 050 2261
Heikki Saarinen, talous- ja rahoitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469
4686, GSM 050 598 7142

M-REAL OYJ

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003

HEINä-SYYSKUUN TULOS EDELLISEEN VUOSINELJäNNEKSEEN VERRATTUNA

M-real-konsernin liikevoitto nousi vuoden kolmannella
vuosineljänneksellä 28,9 miljoonaan euroon edellisen neljänneksen
14,8 miljoonasta eurosta. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 2,0
prosenttia (4-6/2003: 1,0). Consumer packagingin, Publishingin ja
Metsä Tissuen kannattavuus parani. Home & Officen, Commercial
printingin ja Map Merchantsin tulos sen sijaan laski.

Consumer packaging -toimialan kannattavuuden paraneminen johtui
lähinnä alhaisemmista kustannuksista. Euromääräinen keskimyyntihinta
laski hieman. Kartonkia toimitettiin 265 000 tonnia (265 000).
Tuotannonrajoitukset olivat 43 000 tonnia (59 000). Käyntiaste oli 87
prosenttia (78).

Paperin kokonaistoimitusmäärä laski edellisestä neljänneksestä.
Hienopaperin kannattavuuden heikkenemisen keskeinen syy oli
toimitusmäärän sekä myyntihinnan lasku. Aikakauslehtipaperin
tulosparannuksen taustalla puolestaan oli toimitusmäärän nousu sekä
tehtaiden parantunut tuotantotehokkuus. Paperin euromääräinen
keskimyyntihinta laski hieman. Päällystetyn hienopaperin
toimitusmäärä laski yhden prosentin ja päällystämättömän hienopaperin
toimitusmäärä 10 prosenttia. Aikakauslehtipaperin toimitusmäärä sen
sijaan nousi kolme prosenttia. Paperin kokonaistoimitusmäärä oli 905
000 tonnia (927 000). Tuotannonrajoituksia jouduttiin jatkamaan
runsaasti eli 195 000 tonnia (126 000). Paperitehtaiden käyntiaste
oli 80 prosenttia (85).

Valuuttakurssien muutoksen vaikutus liikevoittoon suojaustuotot
huomioiden oli -8,4 miljoonaa euroa (+6,2). Syyskuun loppuun mennessä
Yhdysvaltain dollari oli heikentynyt 2,0 prosenttia ja Englannin
punta 0,4 prosenttia kesäkuun loppuun verrattuna. Keskimäärin
dollarin eurokurssi oli heinä-syyskuussa kuitenkin 1,0 prosenttia ja
punnan kurssi 0,4 prosenttia vahvempi kuin edellisellä
neljänneksellä.

Liikevaihto oli 1 467,2 miljoonaa euroa (1 507,8).

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta sisältää M-realin osuuden
Logisware Oy:n toiminnan myyntivoitosta, 7 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 14,7 miljoonaa euroa (23,2).
Summaan ei sisälly merkittäviä kertaluontoisia eriä.

Nettorahoituskulut olivat 32,8 miljoonaa euroa (24,5).
Rahoituskuluihin sisältyy rahoituserien kurssitappio 0,5 miljoonaa
euroa (kurssivoitto 5,3). Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat
32,3 miljoonaa euroa (29,8).

Tulos ennen satunnaiseriä oli -3,9 miljoonaa euroa (-9,7).

Kolmannen vuosineljänneksen tulos verojen ja vähemmistöosuuden
jälkeen oli -18,0 miljoonaa euroa (-2,0). Verot, mukaan lukien
laskennallisen verovelan muutos, olivat -14,0 miljoonaa euroa (+8,3).

Osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa (-0,01).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,3 prosenttia (1,4). Oman pääoman
tuotto oli -3,0 prosenttia (-0,2).


TAMMI-SYYSKUUN TULOS VUODEN 2002 VASTAAVAAN KAUTEEN VERRATTUNA

Tammi-syyskuun liikevoitto oli 111,1 miljoonaa euroa (1-9/2002:
273,6). Kaikkien toimialojen kannattavuus heikkeni lukuun ottamatta
Map-tukkuritoimialaa. Kannattavuutta heikensivät ennen kaikkea
alhaisempi paperin myyntihinta, dollarin kurssin 20 prosentin ja
punnan kurssin 10 prosentin keskimääräinen lasku sekä lisääntynyt
toimitusten osuus Euroopan ulkopuolisille markkinoille. Dollarin
heikkeneminen laski erityisesti Consumer packaging -toimialan
kannattavuutta. Liikevoittoa pienensi myös Albbruckin osakkuuden
myynti vuoden 2002 kesäkuussa.

Liikevaihto oli 4 569,9 miljoonaa euroa (4 976,9). Liikevaihtoa
alensivat samat tekijät kuin liikevoittoa. Vertailukelpoinen
liikevaihdon lasku oli 7,8 prosenttia.

Konsernin voitto ennen satunnaiseriä oli 25,0 miljoonaa euroa
(124,2).

HENKILöSTö

Henkilöstömäärä oli syyskuun lopussa 19 988 henkilöä (20 421 henkilöä
30.9.2002), joista Suomessa työskenteli 5 955 henkilöä (6 157).
Henkilöstön nettolisäys yrityskauppojen seurauksena oli 360 henkilöä.
Vuoden 2002 lopussa henkilöstömäärä oli 20 323 henkilöä.

Konsernin henkilöstömäärään sisältyy 47 prosenttia Metsä-Botnian
henkilöstöstä.


KäYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT

M-realin tammi-syyskuun käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 136
miljoonaa euroa. Lisäksi Metsä Tissuen ja muiden ostettujen yhtiöiden
osakkeiden kauppahintana M-real on maksanut yhteensä 154 miljoonaa
euroa.

M-realin hallitus päätti 17. syyskuuta uuden BCTMP- massaa
valmistavan kemihierretehtaan rakentamisesta Kaskisiin. Suunniteltu
tuotantokapasiteetti on 300 000 tonnia vuodessa. Tehtaan koko
tuotanto käytetään omien tehtaiden raaka-aineeksi. Sen avulla
parannetaan paperien laatua ja alennetaan kustannuksia. Tehdas
valmistuu vuoden 2005 syksyllä ja työllistää noin 65 henkilöä.
Investoinnin kokonaisarvo on noin 180 MEUR ja sen rahoitustarve
jakautuu vuosille 2004 ja 2005.


YRITYSKAUPAT JA RAKENNEJäRJESTELYT

M-real osti tammi- kesäkuun aikana kaikki SCA:n sekä muiden omistamat
Metsä Tissuen osakkeet. Metsä Tissuen noteeraus Helsingin Pörssin
päälistalla päättyi 19. kesäkuuta. Osakkeiden ja optioiden
kokonaishinta oli noin 128 miljoonaa euroa.

M-real osti maaliskuussa 24,7 prosenttia Oy Hangö Stevedoring Ab:n
osakkeista ja tuli siten yhtiön ainoaksi omistajaksi. Metsä Tissuen
omistus tytäryhtiöstään Zaklady Papiernicze Krapkowicach SA:sta on
noussut katsauskauden aikana 100 prosenttiin.

Map Merchant Groupin kauppa tsekkiläisen toimistopaperitukkurin
Narpexin ostosta Tsekin tasavallassa astui voimaan tammikuussa. Map
Merchant Group osti osakassopimuksen mukaisesti tammikuussa
tanskalaisen tytäryhtiönsä Schramm-Papirgros A/S:n
vähemmistöosakkaiden osakkeet. Metsä-Botnia osti maaliskuussa Shell
International Renewables BV:ltä 60 prosenttia uruguaylaisen yhtiön
Compania Forestal Oriental S.A:n (FOSA) osakkeista.

M-real ilmoitti kesäkuussa tehneensä Portugalin valtiolle
ostotarjouksen 25 prosentin vähemmistöosuudesta portugalilaisessa
sellu- ja paperiyhtiössä Portucel Groupissa. Osana tarjoustaan M-real
olisi siirtänyt Home & Office -liiketoimintansa Portuceliin. M-real
julkaisi syyskuussa tiedotteen, jonka mukaan M-real ei saavuttanut
tavoitteitaan tarjouksen jälkeisissä Portugalin hallituksen kanssa
käydyissä neuvotteluissa, mikä merkitsi käytännössä ostotarjouksesta
vetäytymistä.

M-realin kesäkuussa ilmoittama sopimus IBM Global Services:in kanssa
koskien M-realin oman tietoteknisen palveluliiketoiminnan ja
osakkuusyhtiönsä Logisware Oy:n koko toiminnan siirtymisestä IBM:n
organisaatioon on tullut voimaan 1. syyskuuta 2003.

M-real ilmoitti lokakuussa lopettavansa Lielahden kemihierretehtaan
nykyisen markkinamassa -liiketoiminnan ja tulee käyttämään tehtaan
koko tuotannon omassa kartongin valmistuksessaan.

RAHOITUS

Korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa 3 132 miljoonaa euroa
(12/2002: 3 019)

Omavaraisuusaste oli 33,1 prosenttia (9/2002: 33,8; 12/2002: 34,2) ja
velkaantumisaste 132 prosenttia (9/2002: 121; 12/2002: 119).

Maksuvalmius on hyvä. Konsernin likviditeetti oli syyskuun lopussa 1
436 miljoonaa euroa, josta 1 278 miljoonaa oli sitovia pitkäaikaisia
luottosopimuksia ja 158 miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia.
Lisäksi konsernilla oli lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten
käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja
luottolimiittejä n. 600 miljoonan euron arvosta.

Nettovaluuttavirrasta oli syyskuun lopussa suojattuna keskimäärin 3,2
kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut keskimäärin 3 ja 5
kuukauden välillä. Ulkomaisen oman pääoman määrästä oli katsauskauden
lopussa suojattuna noin 103 prosenttia.

Moody´s Investor Service asetti elokuussa M-realin ja Metsä Group
Financial Servicen Baa3/PRIME-3 luottoluokituksen tarkkailuun
mahdollista alentamista varten.

Konsernin velkojen korkosidonnaisuusaika oli syyskuun lopussa 18
kuukautta. Kauden aikana korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 12 ja 18
kuukauden välillä.

Metsä-Botnia allekirjoitti syyskuussa viiden vuoden 210 miljoonan
euron syndikoidun luottolimiittisopimuksen. Luottolimiitti on
tarkoitus käyttää yhtiön yleisenä valmiusluottona sekä jo olevan
lainajärjestelyn uudelleen rahoittamiseen.


OSAKKEET

M-realin B-osakkeen ylin kurssi Helsingin Pörssissä tammi-syyskuussa
oli 8,99 euroa ja alin 6,21 euroa. Keskikurssi oli 7,17 euroa. Vuoden
2002 keskikurssi oli 8,28 euroa. Katsauskauden lopussa 30.9.2003 B-
osakkeen kurssi oli 7,82 euroa.

B-osakkeen vaihto oli 429 miljoonaa euroa eli 42 prosenttia
osakekannasta. A- ja B- osakkeiden markkina-arvo oli 30.9.2003
yhteensä 1 404 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti 38,5 prosenttia osakkeista 30.9.2003 ja
näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 64,2 prosenttia. Ulkomaisten
omistajien osuus osakkeista oli 35,3 prosenttia.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeanti- eikä vaihtovelkakirja-
tai optiolainojen liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Taloustaantuma Euroopassa jatkuu edelleen eikä suhdannenousua ole
odotettavissa lähikuukausina. Yhdysvalloissa on nähtävissä joitakin
yksittäisiä merkkejä talouden ja paperinkulutuksen piristymisestä,
mutta keskeiset taloutta kuvaavat mittarit eivät edelleenkään anna
selkeää kuvaa tulevasta. Euroopassa sen sijaan ei ole havaittavissa
yksiselitteisiä merkkejä paperin kysynnän paranemisesta.
Kausiluontoinen päällystettyjen papereiden kysynnän vahvistuminen
syys – marraskuussa voidaan kuitenkin havaita. Tuotannonrajoituksia
joudutaan jatkamaan lähikuukausinakin.

Viimeisen neljänneksen tulokseen vaikuttavat maailman talouden ja
valuuttakurssien lisäksi työehtosopimusten mukaiset seisokit
suomalaisilla tehtailla joulukuussa. M-realin viimeisen
vuosineljänneksen tulos jäänee tappiolliseksi.

Espoossa, 27. lokakuuta 2003

HALLITUS


TOIMIALAT JA MARKKINAKEHITYS

Consumer packaging

             III  II   I   IV  III 2002  II-III
              03  03  03   02  02       03
                                muutos
Liikevaihto       214, 211, 229,  227, 231, 921,  1,5 %
              8   6   9   0   7   1
Liikevoitto       15,2  2,0 18,6  7,0 25,3 83,4     
Liikevoitto-%       7,1  0,9  8,1  3,1 10,9  9,1     
Sijoitetun pääoman    6,8  1,3  7,8  3,7 11,1  9,1     
tuotto-%
Tehdastoimitukset,    265  265  283  283  284 1129  0,0 %
1 000 t
Kartonkitehtaiden     87  78  94   92  94  91     
käyntiaste, %

Consumer packaging –toimialan liikevoitto parani edelliseen
vuosineljännekseen verrattuna ja oli 15,2 miljoonaa euroa (2,0).
Edellisen vuosineljänneksen heikon tuloksen selittivät kysynnän
voimakas lasku päämarkkinoilla, euron vahvistuminen sekä Äänekosken
uuden tuotantolinjan alhainen käyntiaste. Toteutetut
kustannussäästötoimenpiteet paransivat kannattavuutta
tarkastelujakson aikana. Toimitusmäärät pysyivät edellisen
vuosineljänneksen tasolla, mutta jäivät 7 prosenttia viime vuoden
vastaavasta ajanjaksosta. Euromääräiset keskihinnat laskivat noin 1
prosentin verrattuna vuoden toiseen neljännekseen. Äänekosken uuden
tuotantolinjan käyntiaste pysyi alhaisena ja kannattavuus jäi
heikoksi. Keskimääräinen käyntiaste oli 87 prosenttia (78). Syyskuun
lopun tilauskanta oli 13 päivää.

Taivekartongin kokonaiskysyntä Euroopassa kasvoi 3 prosenttia
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. M-realin
taivekartonkitoimitukset olivat kokonaisuutena toisen
vuosineljänneksen tasolla. Toimitukset Eurooppaan kasvoivat
kokonaiskysyntää vastaavasti 3 prosenttia. USA:n ja Aasian
toimitusmäärät jäivät sen sijaan edellistä tarkastelukautta
alhaisemmiksi. Taivekartongin keskihinnassa ei tapahtunut
tarkastelujaksolla merkittävää muutosta edelliseen verrattuna.

Liner –kartongin kokonaistoimitusmäärä oli toisen vuosineljänneksen
tasolla. Kysyntä Pohjois-Amerikassa on parantunut ja toimitukset
kasvoivat 17 prosenttia vuoden toisesta neljänneksestä. Keskihinta
säilyi aiemmalla tasolla

Aallotuskartongin kysyntä jatkui edelleen heikkona. Toimitukset
kuitenkin kasvoivat 7 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen
verrattuna. Keskihinta heikkeni hieman.

Tapettikartonkien maailmanlaajuinen kysynnän heikentyminen jatkui
edelleen. Toimitusten määrä pysyi edellisen neljänneksen tasolla.
Keskihinta laski hieman.

Commercial printing

             III   II   I  IV  III  2002  II-III
             03   03  03  02  02        03
                                muutos
Liikevaihto       364,  372, 403, 368, 403,    1  -2,1 %
              9   8   6   1   6  638,4
Liikevoitto       -2,2  5,1 18,3 16,6 22,9  106,7     
Liikevoitto -%     -0,6  1,4  4,5  4,5  5,7   6,5     
Sijoitetun pääoman   -0,4  1,4  5,3  4,4  5,6   7,1     
tuotto -%
Tehdastoimitukset,    433  439  460  425  419  1 757  -1,4 %
1 000 t
Käyntiaste, %       82   83  86  79  74   81     

Commercial printing –toimialan liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa
(5,1). Liikevoiton heikkeneminen johtui lähinnä laskeneesta
toimitusmäärästä. Keskimääräinen euromyyntihinta laski hieman
edelliseen neljännekseen verrattuna.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat 4 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Commercial
printing –toimialan tuotteiden toimitusmäärä laski 1 prosentin.
Paperikoneiden keskimääräinen käyntiaika oli yhden vuorokauden
lyhempi kuin edellisellä neljänneksellä ja käyntiaste oli 82
prosenttia (83). Tilauskanta oli syyskuun lopussa 10 päivää.

Zanders on siirretty Commercial printing -toimialaan vuoden 2003
alusta alkaen. Vuoden 2002 luvut on muutettu vastaavasti.


Home & Office

             III  II   I   IV  III 2002  II-III
              03  03  03   02  02       03
                                muutos
Liikevaihto       151, 170, 191,  200, 183, 782,  -11,3
              3   5   6   8   4   7    %
Liikevoitto        3,9 13,9 21,8  19,6 28,3 102,     
                              8
Liikevoitto -%      2,6  8,2 11,4  9,8 15,4 13,1     
Sijoitetun pääoman    2,0  5,7  9,4  10,0 11,0 11,0     
tuotto -%
Tehdastoimitukset,    207  229  246  211  218  902  -9,6 %
1 000 t
Käyntiaste, %       73  89  93   79  88  89     


Home & Office –toimialan liikevaihto oli 151,3 miljoonaa euroa
(170,5) ja liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa (13,9). Hintojen lasku
Länsi-Euroopassa sekä erityisesti toimitusmäärän lasku heikensivät
kannattavuutta. Toimitusmäärä laski kausiluonteisesti sekä tiukan
hintakilpailutilanteen seurauksena.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien toimitukset
laskivat 8 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Home &
Office- toimialan toimitusmäärä laski 10 prosenttia. Paperikoneiden
keskimääräinen käyntiaika oli 13 vuorokautta lyhyempi kuin
edellisellä neljänneksellä. Alhaisen kysynnän ja tuotevarastojen
laskun seurauksena käyntiaste oli vain 73 prosenttia (89).
Tilauskanta oli syyskuun lopussa noin kaksi viikkoa.


Publishing

             III  II   I   IV  III 2002  II-III
              03  03  03   02  02       03
                                muutos
Liikevaihto       199, 187, 204,  204, 191, 790,  6,5 %
              3   1   2   0   0   1
Liikevoitto       12,1 -6,7 10,3  8,8 16,5 43,1     
Liikevoitto -%      6,1 -3,6  5,0  4,3  8,6  5,5     
Sijoitetun pääoman    4,0 -2,1  3,5  2,7  5,8  3,6     
tuotto -%
Tehdastoimitukset,    265  258  269  255  234  977  2,7 %
1 000 t
Käyntiaste, %       84  84  93   87  87  84     

Publishing –toimialan liiketulos oli 12,1 miljoonaa euroa (-6,7).
Kannattavuus parani oleellisesti verrattuna heikkoon edelliseen
vuosineljännekseen, jolloin mm. Suomen tehtaiden
vuosihuoltokustannukset rasittivat kannattavuutta. Tulosparannuksen
taustalla olivat kaikkien tehtaiden parantunut tuotantotehokkuus ja
kohonnut toimitusmäärä.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin (LWC) tuottajien
toimitukset nousivat 3 prosenttia edelliseen neljännekseen
verrattuna. Publishing –toimialan toimitusmäärä nousi myös 3
prosenttia. Paperikoneiden keskimääräinen käyntiaika oli 2 päivää
pidempi kuin edellisellä neljänneksellä ja käyntiaste oli 84
prosenttia (84). Tilauskanta oli syyskuun lopussa 15 vuorokautta.


Map Merchant Group

             III   II   I  IV  III  2002  II-III
             03   03  03  02  02        03
                                muutos
Liikevaihto       332,  345, 367, 375, 371,    1  -3,6 %
              5   0   5   0   7  542,8
Liikevoitto       -2,7  3,4  5,4 -9,3 -5,9  -14,9     
Liikevoitto -%     -0,8  1,0  1,5 -2,5 -1,6  -1,0     
Sijoitetun pääoman   -2,3  4,0  5,8 -9,0 -4,0  -3,0     
tuotto -%
Toimitusmäärät, 1 000  312  317  328  311  307  1 270  -1,6 %
t

Map-tukkuritoimialan liiketulos oli -2,7 miljoonaa euroa (3,4).
Kannattavuuden heikkeneminen johtui toimitusmäärän laskusta sekä
yhteensä noin 2 miljoonan euron kertaluonteisista kiinteistöjen
alaskirjauksista. Markkinatilanne jatkui vaikeana.


MUUT LIIKETOIMINNAT

Metsä Tissue Oyj

             III   II   I  IV  III  2002 II-III
             03   03  03  02  02       03
                               muutos
Liikevaihto       164,  169, 164, 170, 162,  647, -2,4 %
              9   0   7   7   2   8
Liikevoitto       13,8  8,3 11,7  5,9 17,2  43,1    
Liikevoitto -%      8,4  4,9  7,1  3,5 10,6  6,7    
Sijoitetun pääoman   16,6  10,2 14,5  7,6 21,0  13,2    
tuotto -%


Metsä Tissuen kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 13,8 miljoonaa
euroa (8,3). Liikevaihto ja toimitusmäärä laskivat kausiluontoisesti.
Kannattavuutta paransivat raaka-ainekustannusten lasku sekä
parantunut myynnin tuoterakenne.

Tammi-syyskuun liikevoitto oli 33,8 miljoonaa euroa (1-9/2002: 37,2).
Kannattavuutta paransivat toimitusmäärän nousu sekä parempi
tuotevalikoima. Kannattavuutta heikensivät lähinnä paperikoneiden
huoltoseisokit sekä uusien tuotantolinjojen käyntiinlähtövaiheen
ylimääräiset kustannukset. Keskimääräiset myyntihinnat olivat hieman
alle edellisen vuoden tason.M-REAL–KONSERNI (luvut ovat tilintarkastamattomia)

TULOSLASKELMA     1-9/03   % 1-9/02   % Muutos   %
(milj. euroa)
Liikevaihto      4 569,9 100,0 4 976,9 100,0 -407,0  -8,2
 Osuus         -1,1      -3,0      1,9    
osakkuusyhtiöiden
 tuloksista
 Liiketoiminnan muut  50,0      46,7      3,3    
 tuotot
 Toimintakulut    4 147,4    4 396,0     248,6    
 Poistot        360,3     351,0      -9,3    
Liikevoitto       111,1  2,4  273,6  5,5 -162,5 -59,4
 Kurssierot       11,0     -35,5      46,5    
 Muut rahoitustuotot  -97,1  -1,9 -113,9  -3,1  16,8    
 ja –kulut
Voitto ennen       25,0  0,5  124,2  2,4  -99,2 -79,9
satunnaiseriä
 Satunnaiset erät    0,0     144,5     -144,5    
Voitto ennen veroja   25,0  0,5  268,7  5,4 -243,7 -90,7
ja
vähemmistöosuutta
 Verot         -23,0     -58,0      35,0    
 Vähemmistöosuus    -1,0      -8,7      7,7    
Katsauskauden tulos    1,0  0,0  202,0  4,1 -201,0 -99,5

TULOSLASKELMA     1-12/02   % 7-9/03   %
(milj. euroa)
Liikevaihto      6 564,2 100,0 1 467,2 100,0
 Osuus         -4,9      7,2    
osakkuusyhtiöiden
 tuloksista
 Liiketoiminnan muut  73,4      14,7    
 tuotot
 Toimintakulut    5 850,7    1 339,5    
 Poistot        457,7     120,7    
Liikevoitto       324,3  4,9  28,9  2,0
 Kurssierot      -30,5      -0,5    
 Muut rahoitustuotot -159,5  -2,9  -32,3  -2,2
 ja –kulut
Voitto ennen      134,3  2,0  -3,9  -0,3
satunnaiseriä
 Satunnaiset erät   144,5      0,0    
Voitto ennen veroja   278,8  4,2  -3,9  -0,3
ja
vähemmistöosuutta
 Verot         -59,8     -14,0    
 Vähemmistöosuus    -10,1      -0,1    
Katsauskauden tulos   208,9  3,2  -18,0  -1,2

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.


TASE            9/2003   %  9/2002   %
(milj. euroa)
Vastaavaa                        
 Pysyvät vastaavat    4 806,2  67,0 4 874,8  65,5
 Vaihtuvat vastaavat                  
  Vaihto-omaisuus     822,2  11,5  823,2  11,1
  Muut vaihtuvat     1 381,6  19,3 1 512,9  20,3
vastaavat
  Likvidit varat      158,4  2,2  230,0  3,1
Yhteensä         7 168,4 100,0 7 440,9 100,0
                            
Vastattavaa                       
 Osakepääoma ja muu oma  2 349,7  32,8 2 446,8  32,9
 pääoma
 Vähemmistöosuus       22,3  0,3   67,8  0,9
 Pakolliset varaukset    58,6  0,8  102,4  1,4
 Pitkäaikainen vieras   2 904,3  40,5 2 954,3  39,7
pääoma
 Lyhytaikainen vieras   1 833,5  25,6 1 869,6  25,1
pääoma
Yhteensä         7 168,4 100,0 7 440,9 100,0

TASE           12/2002   %
(milj. euroa)
Vastaavaa                
 Pysyvät vastaavat    4 934,5  66,6
 Vaihtuvat vastaavat          
  Vaihto-omaisuus     814,9  11,0
  Muut vaihtuvat     1 460,9  19,7
vastaavat
  Likvidit varat      199,9  2,7
Yhteensä         7 410,2 100,0

                    
Vastattavaa               
 Osakepääoma ja muu oma  2 461,0  33,2
 pääoma
 Vähemmistöosuus       74,6  1,0
 Pakolliset varaukset    66,3  0,9
 Pitkäaikainen vieras   3 030,3  40,9
pääoma
 Lyhytaikainen vieras   1 778,0  24,0
pääoma
Yhteensä         7 410,2 100,0


KASSAVIRTALASKELMA       1-9/03  1-9/02 1-12/02  7-9/03
(milj. euroa)
 Voitto ennen satunnaiseriä    25,0  124,2  134,3   -3,9
 Poistot             360,3  351,0  457,7  120,7
 Verot              -38,7  -64,0  -56,7  -10,4
 Muut muutokset          8,2   2,0  -14,3  -15,3
Tulorahoitus           354,8  413,2  521,0   91,1
 Käyttöpääoman muutos      -62,3   58,0  145,4   16,6
Liiketoiminnan kassavirta    292,5  471,2  666,4  107,7
 Käyttöomaisuus-        -289,9  -180,0  -310,0  -46,8
 investoinnit 1)
 Myynnit ja muut          0,0  245,4  223,9   0,0
 muutokset
Kassavirta investointien      2,6  536,6  580,3   60,9
jälkeen
 Konsernirakenteen muutos     -8,5   9,4   -9,0   0,0
 Osingot            -107,4  -108,4  -108,4   0,0
Korollisten nettovelkojen    -113,3  437,6  462,9   60,9
muutos
(+ vähennys / - lisäys)                     

1) Eivät sisällä hankittujen yhtiöiden velkoja.


TUNNUSLUVUT           1-9/03  1-9/02 1-12/02 7-9/03
Osakekohtainen tulos, euroa    0,01   0,32   0,36  -0,10
(laimennettu 1-9/03; 0,01                 
euroa)
Sijoitetun pääoman tuotto, %    2,9   6,5   5,8   2,3
Oman pääoman tuotto, %       0,1   3,6   3,0  -3,0
Bruttoinvestoinnit, milj.     290   180   310   47
euroa 1)
Henkilöstö keskimäärin     20 562  21 276  21 070 21 014
                            
                 9/03   9/02  12/02
Osakekohtainen oma pääoma,    13,13  13,67  13,75
euroa
Omavaraisuusaste, %        33,1   33,8   34,2
Velkaantumisaste, %        132   121   119

Konsernin vastuut, milj. euroa  9/03   9/02  12/02
Omasta puolesta          400   356   487
Osakkuusyhtiöiden puolesta      0    0    0
Saman konsernin yritysten      5    4    26
puolesta
Muiden puolesta           10    23    5
Yhteensä              415   383   518
                           
Avoimet johdannaissopimukset,       9/02     
milj. euroa            9/03       12/02
Korkojohdannaiset        13 214  15 545  9 998
Valuuttajohdannaiset       6 616  6 626  4 832
Yhteensä            19 830  22 171  14 830

1) Eivät sisällä hankittujen yhtiöiden velkoja.


LIIKEVAIHTO   Neljännes I-III      Neljänneksittäin
Milj. euroa     2003  2002 III 03 II 03  I 03  IV 02 III 02
 Consumer     656,3  694,1  214,8 211,6  229,9  227,0 231,7
 packaging
 Commercial    1141,3 1270,3  364,9 372,8  403,6  368,1 403,6
 printing
 Home & Office   513,4  581,9  151,3 170,5  191,6  200,8 183,4

 Publishing    590,6  586,1  199,3 187,1  204,2  204,0 191,0
 Map Merchant   1045,0 1167,8  332,5 345,0  367,5  375,0 371,7
 Group
 Metsä Tissue   498,6  477,1  164,9 169,0  164,7  170,7 162,2
 Sisäinen myynti  124,7  199,6  39,5  51,8  33,4  41,7  60,5
 ja muu toiminta
KONSERNI     4569,9 4976,9 1467,2 1507,8 1594,9 1587,3 1604,1
                                   
LIIKEVOITTO JA  Neljännes I-III      Neljänneksittäin
TULOS
Milj. euroa     2003  2002 III 03  II 03  I 03  IV 02 III 02
 Consumer      35,8  76,4  15,2   2,0  18,6   7,0  25,3
 packaging
 Commercial     21,2  90,1  -2,2   5,1  18,3  16,6  22,9
 printing
 Home & Office   39,6  83,2   3,9  13,9  21,8  19,6  28,3
 Publishing     15,7  34,4  12,1  -6,7  10,3   8,8  16,5
 Map Merchant    6,1  -5,6  -2,7   3,4  5,4  -9,3  -5,9
 Group
 Metsä Tissue    33,8  37,2  13,8   8,3  11,7   5,9  17,2
 Muu toiminta   -41,1  -42,1  -11,2  -11,2 -18,7   2,1  -7,2
 LIIKEVOITTO    111,1  273,6  28,9  14,8  67,4  50,7  97,1
 %          2,4   5,5   2,0   1,0  4,2   3,2  6,1
liikevaihdosta
 Kurssierot     11,0  -35,5  -0,5   5,3  6,2   5,0 -16,9
 Muut rahoitus-  -97,1 -113,9  -32,3  -29,8 -35,0  -45,6 -38,7
 tuotot ja -
kulut
VOITTO ENNEN    25,0  124,2  -3,9  -9,7  38,6  10,1  41,5
SATUNNAISERIÄ
 %          0,5   2,5  -0,3  -0,6  2,4   0,6  2,6
liikevaihdosta
LIIKEVOITTO, %  Neljännes I-III      Neljänneksittäin
          2003  2002 III 03  II 03  I 03  IV 02 III 02
 Consumer      5,5  11,0   7,1   0,9  8,1   3,1  10,9
 packaging
 Commercial     1,9   7,1  -0,6   1,4  4,5   4,5  5,7
 printing
 Home & Office    7,7  14,3   2,6   8,2  11,4   9,8  15,4
 Publishing     2,7   5,9   6,1  -3,6  5,0   4,3  8,6
 Map Merchant    0,6  -0,5  -0,8   1,0  1,5  -2,5  -1,6
 Group
 Metsä Tissue    6,8   7,8   8,4   4,9  7,1   3,5  10,6
KONSERNI       2,4   5,5   2,0   1,0  4,2   3,2  6,1


SIJOITETUN PÄÄOMAN       I – III Q      Vuosi
TUOTTO, %

                   2003    2002    2001
 Consumer packaging          5,3     9,1    14,9
 Commercial printing         2,1     7,1    6,2
 Home & Office            5,8    11,0    6,2
 Publishing              1,8     3,6    5,7
 Map Merchant Group          2,5    -3,0    -0,8
 Metsä Tissue            13,8    13,2    10,3
KONSERNI               2,9     5,8    6,9
                                
SIJOITETTU PÄÄOMA,          9/03    12/02   12/01
Milj. euroa
                              
 Consumer packaging         969,0    991,0   934,0
 Commercial printing       1 587,4   1 567,5  1 621,1
 Home & Office           860,0    973,7  1 018,4
 Publishing            1 240,9   1 256,2  1 378,2
 Map Merchant Group         392,1    410,4   484,8
 Metsä Tissue            334,8    325,5   342,3
 Muu pääoma             411,5    372,8   515,1
KONSERNI             5 795,6   5 897,1  6 293,8

HENKILöSTö,           I – III Q  I - III Q  I - IV Q
keskimäärin             2003    2002    2002
                              
 Consumer packaging         3 106    3 196   3 151
 Commercial printing        5 340    5 916   5 831
 Home & Office           2 123    2 127   2 125
 Publishing             1 618    1 834   1 769
 Map Merchant Group         2 566    2 779   2 745
 Metsä Tissue            3 337    2 950   3 067
 Muut toiminnot           2 472    2 474   2 382
KONSERNI              20 562   21 276   21 070


TUOTANTO        Neljännes I-III   Neljänneksittäin
1000 tonnia        2003  2002 III 03  II 03  I 03
 Commercial printing   1 338  1 321   431   446   461
 Home & Office       670   708   200   233   237
 Publishing 1)       807   734   270   254   283
 Kartonki          509   506   172   154   183
 Fluting          136   167   50    38   48
 Liner 2)          110   114   36    33   41
 CTMP            247   204   88    77   82
 Metsä-Botnian sellu 2)   854   808   305   269   280
 M-realin sellu       904   883   290   303   311

TUOTANTO              Neljänneksittäin
1000 tonnia        IV 02 III 02  II 02   I 02  IV 01
 Commercial printing    436   406   448   467   432
 Home & Office       207   231   233   244   207
 Publishing 1)       256   244   235   255   242
 Kartonki          173   167   169   170   152
 Fluting           57   64   49    54   60
 Liner 2)          37   40   39    35   36
 CTMP            76   79   63    62   49
 Metsä-Botnian sellu 2)   249   294   250   264   234
 M-realin sellu       308   290   304   289   264


1) Sisältää 50 % Albbruckin tuotannosta (30.6.2002 asti).
2) Vastaa M-realin omistusosuutta (47 %).

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa