Metsä Board Oyj:n vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 56,2 miljoonaa euroa

Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2013, 1.8.2013 klo 12:00


Tulos vuoden 2013 ensimmäiseltä puoliskolta

 • Liikevaihto 1 037,8 miljoonaa euroa (Q1–Q2/2012: 1 066,8).
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 56,2 miljoonaa euroa (25,9). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 63,7 miljoonaa euroa (158,4).
 • Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 22,4 miljoonaa euroa (8,4). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 29,8 miljoonaa euroa (140,9).
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,06 euroa (0,02) ja sisältäen kertaluonteiset erät 0,08 euroa (0,38).


Tulos vuoden 2013 toiselta neljännekseltä

 • Liikevaihto 502,8 miljoonaa euroa (Q1/2013: 535,0).
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 26,0 miljoonaa euroa (30,2). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 28,9 miljoonaa euroa (34,8).
 • Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 18,5 miljoonaa euroa (3,9). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 21,3 miljoonaa euroa (8,5).
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,05 euroa (0,01) ja sisältäen kertaluonteiset erät 0,06 euroa (0,02).


Tapahtumat vuoden 2013 toisella neljänneksellä

 • Taivekartongin toimitusmäärät nousivat edelleen hieman, ja markkinahinnat olivat vakaat.
 • Valkopintaisen kraftlainerin kysyntä jatkui erittäin vahvana, ja keskihinnat ovat lievässä nousussa keväällä toteutetun hinnankorotuksen seurauksena.
 • Päällystämättömän hienopaperin sekä päällystettyjen paperien toimitusmäärät heikkenivät edellisestä neljänneksestä lähinnä kausiluonteisista syistä. Päällystämättömän hienopaperin hinta nousi hieman, mutta päällystetyn paperin hinnan lasku jatkui.
 • Sellun hinnat nousivat maltillisesti.
 • Husumissa aloitettiin keveiden täysvalkaistujen kraftlainereiden tuotanto.


”Kannattavuutemme oli toisella vuosineljänneksellä edellisen neljänneksen tasolla. Myönteinen kehitys kartonkiliiketoiminnassamme jatkui. Taivekartonkitoimitukset nousivat edelleen, ja kraftlaineritoimitukset säilyivät erittäin hyvällä tasolla. Valkopintaisen kraftlainerin hinnankorotus toteutettiin onnistuneesti.

Kasvattaaksemme kraftlaineriliiketoimintaamme käynnistimme huhtikuussa keveiden täysvalkaistujen lainereiden tuotannon Husumin tehtaalla Ruotsissa. Siirrämme tämän vuoden aikana täyskuormassa olevalta Kemin laineritehtaalta osan päällystämättömien lajien volyymejä Husumiin. Selvitämme parhaillaan myös, miten vahvistamme tulevaisuudessa taivekartonkiliiketoimintamme kilpailukykyä edelleen.

Euroopan paperimarkkinan tilanne jatkuu vaikeana, erityisesti päällystettyjen paperien kohdalla. Husumin uusi kraftlainerituotanto korvaa tehtaan kannattamattomimpia päällystetyn paperin tuotantovolyymejä, minkä yhdessä käynnissä olevan kustannussäästöohjelman kanssa uskotaan parantavan Husumin tehtaan kannattavuutta.

Markkinatilanteen arvioidaan päätuotteissamme jatkuvan vakaana vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä, vaikka yleistalouden epävarmuus jatkuu. Tuloskehitykseemme vaikuttavat kolmannella vuosineljänneksellä kuitenkin negatiivisesti Husumin ja Kemin tehdasintegraattien laajat vuosisuunnitelman mukaiset kunnossapitoseisokit.”

Toimitusjohtaja Mikko Helander


Muutetun IAS19 stardardin käyttöönotto

Metsä Board otti 1.1.2013 käyttöön muutetun IAS19 Työsuhde-etuudet -standardin takautuvasti. Merkittävimmät muutokset olivat seuraavat: kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi, ja eläkkeiden rahoitusmeno määritetään nettorahastointiin perustuen.

Konsernin oma pääoma pieneni muutoksen johdosta 31.12.2012 noin 10,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 liiketulos parani 1,4 miljoonaa euroa ja rahoituskulut kasvoivat 3,2 miljoonaa euroa.

Liitetiedoissa (liite 1) on esitetty tarkemmin vaikutusta taseeseen ja laajaan tuloslaskelmaan.

Tunnuslukutaulukossa on esitetty muuttuneet tunnusluvut (Tunnuslukuja, oikaistu).

 

TUNNUSLUKUJA, oikaistu 2013 2013 2012 2012 2013 2012 2012  
  Q2 Q1 Q2 Q1 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4  
Liikevaihto, milj. e 502,8 535,0 522,2 544,6 1 037,8 1 066,8 2 107,6  
EBITDA milj. e 52,7 61,4 189,9 25,7 114,1 215,6 321,4  
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 52,1 56,8 47,8 35,2 108,9 83,0 186,0  
EBITDA, % 10,5 11,5 36,4 4,7 11,0 20,2 15,3  
  ilman kertaluonteisia eriä, % 10,4 10,6 9,2 6,5 10,5 7,8 8,8  
Liiketulos milj. e 28,9 34,8 162,0 -3,6 63,7 158,4 221,1  
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 26,0 30,2 19,8 6,1 56,2 25,9 74,9  
EBIT, % 5,7 6,5 31,0 -0,7 6,1 14,8 10,5  
  ilman kertaluonteisia eriä, % 5,2 5,6 3,8 1,1 5,4 2,4 3,6  
Tulos ennen veroja, milj. e 21,3 8,5 159,4 -18,5 29,8 140,9 173,9  
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 18,5 3,9 17,2 -8,8 22,4 8,4 27,7  
Kauden tulos, milj. e 17,6 8,0 140,6 -15,4 25,6 125,2 171,3  
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 15,3 3,4 14,0 -5,7 18,7 8,3 42,4  
Osakekohtainen tulos, e 0,06 0,02 0,43 -0,05 0,08 0,38 0,52  
  ilman kertaluonteisia eriä, e 0,05 0,01 0,04 -0,02 0,06 0,02 0,13  
Oman pääoman tuotto, % 8,5 3,8 72,8 -8,4 6,1 32,3 21,5  
  ilman kertaluonteisia eriä, % 7,4 1,6 7,3 -3,1 4,5 2,1 5,3  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,7 7,7 35,1 -0,2 7,1 17,5 12,4  
  ilman kertaluonteisia eriä, % 6,1 6,8 5,1 1,9 6,3 3,6 4,8  
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 32,4 33,3 31,1 27,9 32,4 31,1 33,2  
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 130 122 138 153 130 138 130  
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 74 69 73 103 74 73 73  
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 2,48 2,54 2,46 2,22 2,48 2,46 2,59  
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. e 605,9 577,6 595,4 758,5 605,9 595,4 625,2  
Bruttoinvestoinnit, milj. e 21,5 9,2 17,5 9,7 30,7 27,2 66,1  
Toimitukset, 1 000 t                
  Paperboard 311 311 289 295 622 584 1 188  
  Paper 158 186 165 185 344 350 681  
                 
Henkilöstö kauden lopussa 3 401 3 239 3 597 3 818 3 401 3 597 3 279  
                 
Toimitusmäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia rakennemuutosten takia.          
EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla

 

Lähiajan näkymät
Taivekartongin toimitusmäärän arvioidaan vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä olevan suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla. Lähikuukausien aikana mahdollisesti toteutettavasta taivekartongin hinnankorotuksesta ei vielä ole tehty lopullista päätöstä.  

Valkopintaisen kraftlainerin kysynnän uskotaan jatkuvan erittäin vahvana, ja toimitusmäärien arvioidaan vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä hieman nousevan huomioiden Husumin kasvavat täysvalkaistun kraftlainerin myyntimäärät. Keskimääräisen valkopintaisen kraftlainerin hintatason arvioidaan kolmannella neljänneksellä olevan suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla.

Päällystämättömän hienopaperin sekä päällystetyn paperin toimitusmäärien arvioidaan vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä olevan suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla. Merkittäviä päällystämättömän hienopaperin tai päällystetyn paperin hintamuutoksia ei ole näköpiirissä. 

Markkinasellun toimitusmäärien arvioidaan olevan edellisen neljänneksen tasolla. Sellun keskihinnan ei arvioida olennaisesti muuttuvan kolmannella vuosineljänneksellä.

Tuotantokustannusten arvioidaan vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä olevan suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla.

Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä toteutetaan laajat vuosisuunnitelman mukaiset kunnossapitoseisokit Husumin ja Kemin tehdasintegraateissa.

Metsä Boardin vuoden 2013 kolmannen neljänneksen liiketuloksen, ilman kertaluonteisia eriä, arvioidaan lähinnä Husumin ja Kemin tehdasintegraattien kunnossapitoseisokkien takia olevan heikompi kuin vuoden 2013 toisella neljänneksellä.


Julkistamismenettely
Metsä Board Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan tammi–kesäkuun 2013 osavuosikatsauksen. Metsä Board Oyj:n osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.metsaboard.com.

 

METSÄ BOARD OYJ

Lisätiedot:

Talousjohtaja Matti Mörsky, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

Lisätietoja 1.8.2013 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Eurooppa: +44 (0)20 7162 0025

Yhdysvallat: +1 334 323 6201

Puhelinkokouksen tunnistenumero on 933422.

 

Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä paperin toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen laadukkaita kartonkeja ja papereita kuluttaja- ja vähittäispakkauksiin sekä graafisen alan ja toimistojen loppukäyttöihin. Yhtiön myyntiverkosto palvelee merkkituote- ja kotelovalmistajia, aaltopahvipakkausten valmistajia, painotaloja, tukkureita ja toimistotarvikealan yrityksiä. Metsä Board on osa Metsä Groupia, ja sen osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli noin 2,1 miljardia euroa, ja se työllistää noin 3 300 henkilöä.

 

www.metsaboard.com

 

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit