Metsä Board Oyj on julkistanut osakeantiin liittyvän esitteen

EI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOSSA LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Metsä Board Oyj pörssitiedote 3.3.2015 klo 10.45

Metsä Board Oyj:n (”Metsä Board” tai ”Yhtiö”) hallitus päätti 26.2.2015 noin 100 miljoonan euron osakeannista, jossa Metsä Board tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi enintään 27.347.134 uutta B-sarjan osaketta (”Uudet Osakkeet”) heidän olemassa olevien A-sarjan ja/tai B-sarjan osakkeiden omistuksen suhteessa (”Osakeanti”). Osakeannista saatavat varat käytetään 10.12.2014 julkistettujen Yhtiön rakennemuutoksen loppuunsaattamiseen liittyvien toimenpiteiden rahoittamiseksi.

Finanssivalvonta on 2.3.2015 hyväksynyt Osakeantia koskevan suomenkielisen esitteen (”Esite”). Esitteen englanninkielinen käännös yhdessä ruotsinkielisen tiivistelmän kanssa notifioidaan Ruotsin finanssivalvonnalle (Finansinspektionen) käytettäväksi Ruotsissa (”Ruotsiin Notifioitu Esite”). Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 5.3.2015 ja päättyy 23.3.2015 klo 20 Suomen aikaa. Merkintähinta on 3,66 euroa jokaiselta Uudelta Osakkeelta. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 5.3.2015 ja 17.3.2015 välisenä aikana.

Osakeantia koskeva Esite ja Ruotsiin Notifioitu Esite ovat saatavilla 3.3.2015 alkaen Yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.metsaboard.com. Esite on lisäksi saatavilla arviolta 4.3.2015 alkaen paperikopiona Yhtiön osoitteesta Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo ja Helsingin Pörssin palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Esite ja Ruotsiin Notifioitu Esite on lisäksi saatavilla internetsivuilta osoitteesta www.nordea.fi/osakkeet 3.3.2015 alkaen siihen asti, kunnes Uudet Osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 1.4.2015. Muiden kuin suomalaisten ja ruotsalaisten osakkeenomistajien ja muiden sijoittajien pääsy Ruotsiin Notifioituun Esitteeseen on ehdollinen tietyille sääntelyyn liittyville rajoituksille.

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:

Markus Holm, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Juha Laine, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 465 4335

 

Huomautus

Metsä Board Oyj:n tarjoamia Merkintäoikeuksia ja Uusia Osakkeita ei tulla rekisteröimään eikä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) (”arvopaperimarkkinalaki”) mukaisesti eikä minkään Yhdysvaltain osavaltioiden tai muun lainkäyttöalueen arvopaperimarkkinalakien mukaisesti, eikä niitä siis saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, lukuun ottamatta tilanteita ja transaktioita, joissa Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalaki sisältää soveltuvan poikkeuksen rekisteröintivaatimuksista, ja edellyttäen että kaikkia soveltuvia arvopaperimarkkinalakeja missä tahansa osavaltiossa tai muulla lainkäyttöalueella Yhdysvalloissa noudatetaan. Metsä Board Oyj:n tarjoamia Merkintäoikeuksia ja Uusia Osakkeita ei tulla tarjoamaan Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai millään muulla sellaisella lainkäyttöalueella, jossa olevalle henkilölle Merkintäoikeuksien toimittaminen tai tarjouksen tekeminen Merkintäoikeuksista tai Uusista Osakkeista ei olisi sallittua. Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus arvopapereiden merkitsemiseksi tai ostamiseksi.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Nordea Pankki Suomi Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Nordea Pankki Suomi Oyj toimii yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun tahon puolesta osakeannin yhteydessä eikä pidä ketään muuta henkilöä (riippumatta siitä onko hän tämän tiedotteen vastaanottaja vai ei) asiakkaanaan siihen liittyen, eikä se ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai osakeantiin tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun järjestelyyn liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin Yhtiölle.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisten ehtojen täyttämistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai lähettämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa. Lukuun ottamatta Suomea ja Ruotsia, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa