Metsä Boardin 100 miljoonan euron osakeannin alustava tulos

  ** EI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOSSA LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA **

Metsä Board Oyj Pörssitiedote 25.3.2015 klo 11.30

Metsä Board Oyj:n (“Yhtiö”) 100 miljoonan euron osakeanti (”Osakeanti”) päättyi onnistuneesti 23.3.2015. Alustavan tuloksen mukaan Osakeannissa merkittiin noin 38 227 824 B-sarjan osaketta (”Tarjotut Osakkeet”), mikä vastaa noin 139,8 prosenttia kaikista tarjotuista 27 347 134 B-sarjan osakkeesta. Ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella merkittiin noin 26 973 713 B-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 98,6 prosenttia kaikista tarjotuista uusista osakkeista. Toissijaisessa merkinnässä merkittiin noin 11 254 111 osaketta, mikä vastaa noin 41,2 prosenttia kaikista tarjotuista osakkeista.

”Olemme erittäin tyytyväisiä osakeannin tulokseen. Haluaisin kiittää osakkeenomistajiamme luottamuksesta ja kiinnostuksesta Yhtiötä kohtaan. Tämä osakeanti on yksi tärkeä osatekijä Yhtiön rakennemuutoksen johtavaksi ensikuitukartonkiyhtiöksi loppuun saattamisessa”, kommentoi toimitusjohtaja Mika Joukio.

Osakeannin merkintäaika päättyi 23.3.2015, ja kaupankäynti ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla (ISIN-koodi: FI4000148457) alkoi 24.3.2015. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön varsinaisiin B-sarjan osakkeisiin (ISIN-koodi: FI0009000665), kun Tarjotut Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 31.3.2015. Tarjottujen Osakkeiden kaupankäynnin varsinaisina B-sarjan osakkeina odotetaan alkavan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 1.4.2015. Tarjotut Osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Tarjotut Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Tilikaudelta 2014 jaettavien osinkojen täsmäytyspäivä on 27.3.2015, ja osinko maksetaan odotettavasti arviolta 8.4.2015. Näin ollen Tarjotut Osakkeet eivät oikeuta osinkoon tilikaudelta 2014.

Osakeannin ehtojen mukaisesti Yhtiön hallitus tekee päätöksen sellaisten B-sarjan osakkeiden jakamisesta, joita ei ole merkitty ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella, niiden merkitsijöiden kesken, jotka ovat tehneet toissijaisen merkinnän. Toissijaisen merkinnän perusteella tehtyjen merkintöjen allokaatio merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti heidän ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla käyttämien merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella merkittyjen B-sarjan osakkeiden rekisteröinnin ja kaupankäynnin käynnistymisen Nasdaq OMX Helsinki Oy:n päälistalla varsinaisina B-sarjan osakkeina odotetaan tapahtuvan 31.3.2015 ja 1.4.2015.

Metsä Boardin Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan Yhtiön hallituksen hyväksyttyä osakemerkinnät, arviolta 30.3.2015.

 

METSÄ BOARD OYJ

 

Lisätietoja:

Markus Holm, talousjohtaja, puh. 010 465 4913                                                                  

Juha Laine, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 465 4335

 

Huomautus

Metsä Board Oyj:n tarjoamia Merkintäoikeuksia ja Uusia Osakkeita ei tulla rekisteröimään eikä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) (”arvopaperimarkkinalaki”) mukaisesti eikä minkään Yhdysvaltain osavaltioiden tai muun lainkäyttöalueen arvopaperimarkkinalakien mukaisesti, eikä niitä siis saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, lukuun ottamatta tilanteita ja transaktioita, joissa Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalaki sisältää soveltuvan poikkeuksen rekisteröintivaatimuksista, ja edellyttäen että kaikkia soveltuvia arvopaperimarkkinalakeja missä tahansa osavaltiossa tai muulla lainkäyttöalueella Yhdysvalloissa noudatetaan. Metsä Board Oyj:n tarjoamia Merkintäoikeuksia ja Uusia Osakkeita ei tulla tarjoamaan Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai millään muulla sellaisella lainkäyttöalueella, jossa olevalle henkilölle Merkintäoikeuksien toimittaminen tai tarjouksen tekeminen Merkintäoikeuksista tai Uusista Osakkeista ei olisi sallittua. Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus arvopapereiden merkitsemiseksi tai ostamiseksi.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Nordea Pankki Suomi Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Nordea Pankki Suomi Oyj toimii yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun tahon puolesta osakeannin yhteydessä eikä pidä ketään muuta henkilöä (riippumatta siitä onko hän tämän tiedotteen vastaanottaja vai ei) asiakkaanaan siihen liittyen, eikä se ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai osakeantiin tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun järjestelyyn liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin Yhtiölle.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisten ehtojen täyttämistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai lähettämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa. Lukuun ottamatta Suomea ja Ruotsia, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa