Metsä Boardin hallitus päätti osakepalkkiojärjestelmistä vuosille 2023–2027

Report this content

Metsä Board Oyj Pörssitiedote 28.12.2022 klo 14.15

Metsä Boardin hallitus päätti johdon ja avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmistä vuosille 2023–2027.

Metsä Board Oyj:n (”Metsä Board”) hallitus (”Hallitus”) on päättänyt Metsä Boardin ja sen tytäryhtiöiden (yhdessä ”Konserni”) johdon suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (”Suoritusperusteinen Järjestelmä”) sekä avainhenkilöiden sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä (”Sitouttava Järjestelmä”), jotka molemmat ajoittuvat vuosille 2023–2027.

Johdon Suoritusperusteinen Järjestelmä 2023–2027

Suoritusperusteinen Järjestelmä perustetaan osaksi Konsernin johdon kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Suoritusperusteisen Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet Konsernin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa johtohenkilöt toteuttamaan yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen osakeomistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Suoritusperusteinen Järjestelmä tarjoaa kohderyhmälle mahdollisuuden ansaita Metsä Boardin B-sarjan osakkeita (METSB) (”Osakkeet”) palkkiona Hallituksen kunkin ansaintajakson ansaintakriteereille asettamien tavoitteiden saavuttamisesta. Suoritusperusteisessa Järjestelmässä on kolme (3) kolmen (3) kalenterivuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2023–2025, 2024–2026 ja 2025–2027. Kutakin ansaintajaksoa seuraa kahden (2) vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana palkkiona saatuja Osakkeita ei saa luovuttaa tai muutoin siirtää. Sitouttamisjakso päättyy ansaintajaksolta 2023–2025 saatujen Osakkeiden osalta 31.12.2027, ansaintajaksolta 2024–2026 saatujen Osakkeiden osalta 31.12.2028 ja ansaintajaksolta 2025–2027 saatujen Osakkeiden osalta 31.12.2029.

Ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osuus enimmäispalkkiosta maksetaan johtohenkilöille. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2023–2025 perustuu puoliksi Metsä Group -konsernin ja puoliksi Metsä Board -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen Hallituksen määrittämällä tavalla. Hallituksella on lisäksi oikeus leikata järjestelmän mukaisia palkkioita, kokonaan tai osittain, mikäli tietyt konsernin liiketuloksen kehitykseen ja omavaraisuusasteeseen liittyvät kriteerit eivät täyty, taikka mikäli palkkion määrä ylittäisi johtohenkilölle määritellyn henkilökohtaisen enimmäispalkkion määrän.

Ansaintajakson 2023–2025 alussa järjestelmän piiriin kuuluu 25 henkilöä, mukaan lukien kaikki Metsä Boardin johtoryhmän jäsenet sekä muita Konsernin avaintehtävissä toimivia johtohenkilöitä. Hallitus nimeää vuosittain Suoritusperusteisen Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat Konsernin johtohenkilöt ja päättää heidän enimmäispalkkionsa ja ansaintakriteerit. Ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrittää johtohenkilölle kulloinkin maksettavan palkkion suuruuden. Suoritusperusteisen Järjestelmän perusteella maksettava palkkio muodostuu Osakkeina maksettavasta osuudesta sekä rahaosuudesta, jolla katetaan palkkiosta johtohenkilölle aiheutuvia veroja ja muita maksuja. Jos johtohenkilö irtisanoo tai purkaa työ- tai toimisopimuksensa Konserniin kuuluvaan yhtiöön, tai jos johtohenkilön työ- tai toimisopimus päätetään yhteisesti sopien ennen palkkion maksamista, johtohenkilö ei pääsääntöisesti ole oikeutettu järjestelmästä maksettavaan palkkioon.

Ansaintajaksolla 2023–2025 annettavien palkkioiden arvioidaan tämän hetken tietojen valossa olevan bruttoarvoltaan tavoitetasolla noin 1,9 miljoonaa euroa ja maksimitasolla noin 3,8 miljoonaa euroa. Palkkioista Osakkeina annettavan osuuden arvioidaan ansaintajaksolla 2023–2025 olevan tavoitetasolla enintään yhteensä n. 125 000 Osaketta ja maksimitasolla n. 250 000 Osaketta sisältäen raha-osuuden.

Avainhenkilöiden Sitouttava Järjestelmä 2023–2027

Sitouttava Järjestelmä perustetaan osaksi Konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Sitouttavan Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan Konsernin yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen osakeomistukseen perustuva palkkiojärjestelmä sekä yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Konsernin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä.

Sitouttava Järjestelmä tarjoaa kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille mahdollisuuden saada palkkiona Osakkeita edellyttäen, että avainhenkilön työ- tai toimisuhde on voimassa ja työssäolo jatkuu sitouttamisjakson loppuun saakka. Hallitus nimeää Sitouttavan Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt Sitouttavan Järjestelmän voimassaolon aikana ja päättää heidän palkkionsa. Sitouttavassa Järjestelmässä on sitouttamisjaksoja, jonka pituus on vähintään kaksitoista (12) kuukautta ja enintään kolmekymmentäkuusi (36) kuukautta. Hallitus päättää sitouttamisjakson alkamisesta ja pituudesta erikseen kunkin avainhenkilön osalta.

Sitouttavan Järjestelmän perusteella maksettavaan palkkioon kuuluu Osakkeina maksettava osuus ja rahaosuus. Osakkeina maksettavalla osuudella tarkoitetaan nettopalkkiota sen jälkeen, kun palkkion rahaosuudella on katettu avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja muut maksut. Sitouttavan Järjestelmän Palkkiot maksetaan sitouttamisjakson päätyttyä. Sitouttavassa Järjestelmässä ei ole erityisiä ansaintakriteerejä palkkiolle. Palkkion maksun edellytyksenä kuitenkin on, että työsuhde jatkuu sitouttamisjakson päättymiseen saakka. Jos avainhenkilö irtisanoo tai purkaa työ- tai toimisopimuksensa Konserniin kuuluvaan yhtiöön, tai jos avainhenkilön työ- tai toimisopimus päätetään yhteisesti sopien ennen palkkion maksamista, avainhenkilö ei pääsääntöisesti ole oikeutettu järjestelmästä maksettavaan palkkioon.

Sitouttavan Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat Hallituksen harkintansa mukaan päättämät Konsernin avainhenkilöt.

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:
Ilkka Hämälä, hallituksen puheenjohtaja, Metsä Board, puh. 010 4612
 

Metsä Board
www.metsagroup.fi/metsaboard/

Metsä Board on Euroopan johtava ensikuitukartonkien valmistaja. Keskitymme kevyisiin ja korkealaatuisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa, ja tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä.

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa innovatiivisia pakkausratkaisuja luomaan parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli noin 2,1 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 400 henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram

Tilaa