Metsä Boardin vertailukelpoinen liiketulos oli 387 miljoonaa euroa vuonna 2021

Report this content

Metsä Board Oyj Tilinpäätöstiedote 10.2.2022 klo 12

Tammi–joulukuu 2021 (verrattuna 1–12/2020)

• Liikevaihto oli 2 084,1 miljoonaa euroa (1 889,5).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 386,6 miljoonaa euroa (221,2) eli 18,6 prosenttia liikevaihdosta (11,7). Liiketulos oli 375,9 miljoonaa euroa (227,3).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,85 euroa (0,46), ja osakekohtainen tulos oli 0,82 euroa (0,48).

• Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 18,7 prosenttia (12,2).

• Liiketoiminnan nettorahavirta oli 329,6 miljoonaa euroa (307,7).

Loka–joulukuu 2021 (verrattuna 10–12/2020)

• Liikevaihto oli 518,5 miljoonaa euroa (473,1).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 91,3 miljoonaa euroa (64,5) eli 17,6 prosenttia liikevaihdosta (13,6). Liiketulos oli 90,8 miljoonaa euroa (64,5).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,14), ja osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,14).

• Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 16,1 prosenttia (14,3).

• Liiketoiminnan nettorahavirta oli 119,7 miljoonaa euroa (81,0).

Koronapandemian vaikutus Metsä Boardin liiketoimintaan

Koronapandemia on siirtänyt kulutusta palveluista tavaroihin ja lisännyt kotona käytettyjen tuotteiden kulutusta. Tämä on kasvattanut pakkausmateriaalien kysyntää erityisesti elintarvikkeissa ja muissa päivittäistavaroissa – Metsä Boardin kartonkien pääloppukäytöissä. Lisäksi pandemia on kiihdyttänyt verkkokaupan myyntiä, mikä on lisännyt valkoisten kraftlainereiden kysyntää. Vuonna 2021 Metsä Boardin ensikuitukartonkien kysyntä oli ennätyskorkeaa lähes kaikissa loppukäytöissä.

Metsä Boardin tuotanto ja toimitukset ovat sujuneet pandemian aikana hyvin. Yksittäisten tartuntojen määrät kääntyivät loppuvuodesta nousuun, mutta rajoitustoimenpiteiden ansiosta tartuntaryppäiltä vältyttiin.

Yhtiö jatkaa varotoimenpiteitä, joiden tavoitteena on varmistaa työtekijöiden terveys, ehkäistä viruksen leviäminen sekä varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus. Varotoimenpiteistä huolimatta pandemian pitkittyminen saattaa aiheuttaa häiriöitä tuotannossa tai toimitusketjussa.

Metsä Boardin taloudellinen asema on erittäin hyvä. Lainojen maturiteettirakenne on terve ja yhtiöllä on riittävä maksuvalmius. Yhtiön kartonkituotevalikoima on vastannut pandemian aiheuttamiin kysynnän muutoksiin ja vahvana pysynyt rahavirta on tukenut taloudellista liikkumavaraa.

Olennaista loka–joulukuussa 2021

• Metsä Boardin ensikuitukartonkien kysyntä pysyi vahvana ja keskihinnat nousivat sekä taivekartongissa että valkoisissa kraftlainereissa.

• Loka–joulukuun vertailukelpoinen liiketulos sisältää noin 10 miljoonaa euroa saatuja vakuutuskorvauksia Husumin sellutehtaalla sattuneesta tulipalosta kesäkuussa. Tulipalo aiheutti merkittäviä tuotannonmenetyksiä kartongissa ja sellussa.

• Kyron kartonkitehtaan modernisoitu jälkikäsittelylinja käynnistyi lokakuussa. Investoinnin arvo oli 20 miljoonaa euroa.

• Metsä Boardin taloudellinen asema on vahva ja tukee käynnissä olevia investointeja. Tilikauden päättyessä korollinen nettovelka oli -78,4 miljoonaa euroa.

• Maailmanlaajuinen ympäristöalan järjestö CDP nosti Metsä Boardin korkeimmalle A-listalle kaikissa sen kolmessa ympäristöteemassa: Ilmastonmuutoksen torjumisessa (climate), veden (water) sekä metsien (forest) kestävässä käytössä. 

• Metsä Board sopi tytäryhtiö Oy Hangö Stevedoring Ab:n koko osakekannan myymisestä Euroports Finland Oy:lle. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

• Euroopan komissio teki lokakuussa tarkastuksen osakkuusyhtiö Metsä Fibressä osana laajempaa EU-tasoista kilpailuoikeudellista tarkastusta sellutoimialalla. Metsä Board ei ole tarkastuksen piirissä.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Metsä Board osti 1.1.2022 Pohjolan Voima Oyj:lta sekä  Leppäkoski-konserniin kuuluvalta DL Power Oy:lta kaikki niiden omistamat Hämeenkyrön Voima Oy:n osakkeet. Järjestelyjen jälkeen Metsä Board omistaa Hämeenkyrön Voima Oy:stä 100 prosenttia. Järjestelyllä ei ole merkittävää vaikutusta Metsä Boardin taloudellisiin tunnuslukuihin.

Husumin sellutehtaan uuden soodakattilan ja turbiinin käyttöönotto viivästyy. Yhtiö arvioi, että uusi soodakattila ja turbiini käynnistyvät syyskuussa 2022, kun aiempi arvio oli vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.

Hallituksen ehdotus osingosta

Hallitus ehdottaa 24.3.2022 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,41 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko on 50 prosenttia vuoden 2021 osakekohtaisesta tuloksesta.

Lähiajan näkymät

Kartonkien kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä yhtiön päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Metsä Boardin taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden keskihintojen arvioidaan nousevan. Kartonkien toimitusmäärien arvioidaan tammi–maaliskuussa 2022  kasvavan loka–joulukuun 2021 toimitusmääristä (444 000 tonnia).

Tammi–maaliskuulle 2022 ei kohdistu merkittäviä tehtaiden suunniteltuja huoltoseisokkeja. 

Kustannusinflaation odotetaan jatkuvan. Kuljetuskaluston maailmanlaajuiset saatavuusongelmat kasvattavat logistiikkakustannuksia. Muita tuotantokustannuksia lisäävät erityisesti energian ja tiettyjen kemikaalien hintojen nousu.

Pitkäkuituisen markkinasellun kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä Euroopassa. Kiinassa markkinasellun kysyntä vahvistui vuoden 2021 loppua kohden, mutta heikentynyt koronatilanne ja maan tiukka koronapolitiikka saattavat aiheuttaa kysynnässä jonkin verran epävarmuutta. Logistiikan globaalit pullonkaulat vaikuttavat edelleen Aasian sellutoimituksiin kaikilta markkinasellun tuottaja-alueilta.

Valuuttakurssimuutoksilla suojaukset huomioiden tammi–maaliskuussa 2022 on hieman positiivinen liiketulosvaikutus loka–joulukuuhun 2021 verrattuna ja hieman negatiivinen liiketulosvaikutus tammi–maaliskuuhun 2021 verrattuna.

Tulosohjeistus tammi–maaliskuu 2022

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan tammi–maaliskuussa 2022 olevan parempi kuin loka–joulukuussa 2021.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Vuoden viimeinen neljännes sujui odotetusti. Vastuullisten ensikuitukartonkien kysyntä pysyi hyvänä kaikilla meille merkittävillä markkinoilla ja kartonkiemme keskihinnat paranivat. Loka–joulukuun vertailukelpoinen liiketulos oli 91,3 miljoonaa euroa, eli 17,6 prosenttia liikevaihdosta. Erinomainen tulos näkyi myös liiketoiminnan rahavirrassa, joka loka–joulukuussa oli 120 miljoonaa euroa. Vuoden loppua kohden koronatilanne heikkeni kaikissa toimintamaissamme, mutta tiukkojen turvallisuustoimiemme ansiosta liiketoimintamme sujui ilman häiriöitä.

Vuosi 2021 oli meille kaikkien aikojen paras. Kartonkiliiketoimintamme kehittyi hyvin ja kannattavuutemme oli ennätystasoa. Myös markkinasellujen hinnat nousivat ja osakkuusyhtiömme Metsä Fibren tulososuus parani merkittävästi edellisvuodesta. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ylittyivät selvästi: vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuottomme oli 18,7 prosenttia ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde nettovelkamme oli negatiivinen. Tulokset ovat erinomaisia, kun samaan aikaan kannattavuutta rasitti raju kustannusinflaatio erityisesti energian, kemikaalien sekä logistiikan osalta.

Ennätysvahva taseemme luo vakaan pohjan käynnissä oleville investoinneillemme. Vuonna 2021 päätimme kartonkiliiketoimintaamme kestävästi kasvattavista investoinneista: Husumissa lisäämme taivekartongin vuotuista kapasiteettia 200 000 tonnilla ja Kemissä valkoisen kraftlainerin kapasiteettia 40 000 tonnilla. Alkusyksystä Husumin sellutehtaalla käynnistyvät uusi soodakattila ja turbiini, mikä nostaa merkittävästi omavaraisuuttamme sähköntuotannossa. Lisäksi se vahvistaa entisestään Husumin asemaa kestävänä alustana huippuluokan kartonkituotannon kehittämiselle. 

Jatkamme toimiamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, tavoitteenamme täysin fossiilittomat tehtaat ja tuotteet vuoden 2030 loppuun mennessä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii meiltä investointeja sekä jatkuvaa ja tiivistä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa. Panostamme kiertotalouden periaatteiden mukaisesti metsien kestävään käyttöön, prosessien resurssitehokkuuteen sekä siihen, että päästöjä syntyy mahdollisimman vähän ja materiaalit pysyvät kierrossa pitkään. Määrätietoinen vastuullisuustyömme sai arvokasta tunnustusta, kun globaali ympäristöalan järjestö CDP nosti Metsä Boardin korkeimmalle A-listalle kaikissa kolmessa ympäristöteemassa: ilmastonmuutoksen torjumisessa, veden sekä metsien kestävässä käytössä. Se on selkeä osoitus edelläkävijyydestämme ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä sekä tinkimättömästä sitoutumisestamme kestävään kehitykseen.

Lähtötilanne vuoteen 2022 on hyvä. Tilauskantamme on vahva ja kartonkiemme keskihinnat ovat edellisvuotta korkeammalla tasolla. Uskon, että kestävästi valmistettujen kartonkien kysyntä säilyy hyvänä, kun kiertotalous, materiaalien resurssitehokkuus ja muovin vähentäminen pysyvät merkkituotevalmistajien ja kuluttajien agendalla.

Haluan kiittää koko henkilöstöämme hienosta työstä poikkeuksellisissa olosuhteissa sekä kaikkia kumppaneitamme erinomaisesta yhteistyöstä.”

Taloudelliset tunnusluvut

2021 2020 2021 2021     2020
Q4 Q4 Q3 Q1–Q4 Q1–Q4
Liikevaihto, milj. e 518,5 473,1 516,1 2 084,1 1 889,5
EBITDA milj. e 108,7 85,2 125,4 466,0 321,8
  vertailukelpoinen, milj. e 109,1 85,2 125,4 472,2 315,8
EBITDA, %:a liikevaihdosta 21,0 18,0 24,3 22,4 17,0
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 21,0 18,0 24,3 22,7 16,7
Liiketulos milj. e 90,8 64,5 99,4 375,9 227,3
  vertailukelpoinen, milj. e 91,3 64,5 104,0 386,6 221,2
Liiketulos, %:a liikevaihdosta 17,5 13,6 19,3 18,0 12,0
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 17,6 13,6 20,1 18,6 11,7
Tulos ennen veroja, milj. e 90,7 61,5 96,4 365,8 212,3
  vertailukelpoinen, milj. e 91,2 61,5 100,9 376,6 206,3
Kauden tulos, milj. e 78,5 49,3 85,4 314,0 170,1
  vertailukelpoinen, milj. e 81,5 49,3 89,0 326,6 165,3
Osakekohtainen tulos, e 0,19 0,14 0,22 0,82 0,48
  vertailukelpoinen, e 0,20 0,14 0,23 0,85 0,46
Oman pääoman tuotto, % 17,3 14,6 19,7 19,4 12,5
  vertailukelpoinen, % 18,0 14,6 20,6 20,2 12,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,0 14,3 18,2 18,2 12,6
  vertailukelpoinen, % 16,1 14,3 19,1 18,7 12,2
Omavaraisuusaste kauden lopussa , % 63 60 65 63 60
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -4 17 -1 -4 17
Korollinen nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA -0,2 0,7 -0,1 -0,2 0,7
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 4,78 3,89 4,63 4,78 3,89
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. e -78,4 235,5 -24,8 -78,4 235,5
Kokonaisinvestoinnit, milj. e 86,6 48,9 35,3 220,2 166,4
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. e 119,7 81,0 59,1 329,6 307,7
Henkilöstö kauden lopussa 2 389 2 370 2 389 2 389 2 370

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:

Henri Sederholm, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 462 0101

Sijoittajille ja analyytikoille suunnattu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Suomi: +358 981710310  
Ruotsi: +46 856642651
Iso-Britannia: +44 3333000804    
Yhdysvallat: +1 6319131422

Puhelinkokouksentunnistenumero on 48253461#.  

Esitysmateriaali on saatavilla ennen lähetyksen alkua osoitteissa www.metsaboard.com/sijoittajat ja https://metsaboard.videosync.fi/2021-q4/

Metsä Board
www.metsaboard.com

Metsä Board on Euroopan johtava ensikuitukartonkien valmistaja. Keskitymme kevyisiin ja korkealaatuisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa, ja tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä.

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa innovatiivisia pakkausratkaisuja luomaan parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli noin 2,1 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 400 henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram