Metsä Boardin vuoden 2018 tammi−syyskuun vertailukelpoinen liiketulos oli 192 miljoonaa euroa

Report this content

Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus 1.1.30.9.2018, 8.11.2018 klo 12

Tammi–syyskuu 2018 (1–9/2017)

• Liikevaihto oli 1486,1 miljoonaa euroa (1397,3).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 191,9 miljoonaa euroa (139,1) eli 12,9 prosenttia liikevaihdosta (10,0). Liiketulos oli 186,3 miljoonaa euroa (152,7).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (0,27), ja osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,30).

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 14,7 prosenttia (10,6).

Heinä–syyskuu 2018 (4–6/2018)

• Liikevaihto oli 475,1 miljoonaa euroa (518,7).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 63,7 miljoonaa euroa (59,2) eli 13,4 prosenttia liikevaihdosta (11,4). Liiketulos oli 63,7 miljoonaa euroa (53,6).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,13), ja osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,12).

• Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 15,0 prosenttia (13,9).

Olennaista heinä–syyskuussa 2018

• Kannattavuutta paransivat kartonkien ja markkinasellun kohonneet keskihinnat sekä osakkuusyhtiö Metsä Fibren kasvaneet sellun tuotanto- ja toimitusmäärät.

• Kartonkien toimitusmäärät jäivät toisen vuosineljänneksen ennätyskorkeita toimitusmääriä alhaisemmiksi.

• Myynnin jakauman optimointia jatkettiin Amerikassa ja osin myös Euroopassa.

• Puukustannukset pysyivät melko vakaina edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tulosta rasitti edelleen Husumin tehtaalle ostettu kallis tuontipuu. Puutoimitukset tehtaille sujuivat normaalisti eikä tuotantoa rajoitettu.

• Suunnitellut huoltoseisokit pidettiin Kemin ja Husumin integraateissa. Husumin huoltoseisokki alkoi syyskuun lopussa ja päättyi lokakuun alussa.

Tulosohjeistus loka–joulukuu 2018

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä paranevan vuoden 2018 kolmannesta neljänneksestä.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Vuoden kolmannen neljänneksen kannattavuutta paransivat taivekartongin, valkoisen kraftlainerin ja markkinasellun kohonneet keskihinnat. Kartonkien keskihintaa nostivat onnistuneet hinnankorotukset sekä myynnin jakauman optimointi. Sellumarkkina pysyi vahvana ja sellujen kasvaneet tuotanto- ja toimitusmäärät paransivat osakkuusyhtiömme Metsä Fibren tulosta.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja etenkin toisella neljänneksellä kartonkitoimituksemme olivat ennätyskorkealla tasolla. Arvioimme alkuvuoden korkeiden toimitusmäärien kasvattaneen asiakkaiden varastoja, mikä vaikutti toimitusmääriimme vuoden kolmannella neljänneksellä. Markkinasellun toimitusmäärien muutokset johtuivat pääosin oman sellunkäytön lisääntymisestä Husumin kasvaneessa kartonkituotannossa Ruotsissa.

Kolmannella vuosineljänneksellä valuuttakurssivaihteluilla oli odotettu negatiivinen tulosvaikutus kuluvan vuoden muihin neljänneksiin verrattuna. Suunnitellut huoltoseisokit pidettiin Kemin tehdasintegraatissa ja osin Husumin tehdasintegraatissa. Huoltoseisokkien tulosvaikutus oli edellisen vuosineljänneksen tasolla.

Puukustannukset pysyivät edelliseen vuosineljännekseen nähden melko vakaina, mutta tulosta rasittaa edelleen Husumin tehtaalle ostettava kallis tuontipuu. Yleinen kustannusinflaatio on kuluvana vuonna ollut nopeaa ja lisäksi kuljetuskustannukset Yhdysvalloissa ovat nousseet. Viime aikoina kustannusinflaatio on kuitenkin hidastunut, emmekä odota tuotantokustannuksiimme merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa.

Kasvava huoli uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä sekä tuoteturvallisuuden varmistaminen etenkin ruokapakkaamisessa lisäävät ekologisten ja kevyiden ensikuitukartonkien kysyntää. Lisäksi vastuullisuus ja taistelu ilmastomuutosta vastaan ovat aiempaa tärkeämpiä liiketoiminnan edellytyksiä ja kilpailutekijöitä yrityksille. Pitkäjänteisen toiminnan tuloksena Metsä Boardin tuotannon energiatehokkuus on vuosi vuodelta parantunut. Fossiilisia hiilidioksidipäästöjä ja veden käyttöä on merkittävästi vähennetty. Kestävään kehitykseen perustuva toimintatapamme on saanut runsaasti ulkoista tunnustusta, josta olen erityisen ylpeä. Kiitos näistä saavutuksista kuuluu paitsi osaavalle ja sitoutuneelle henkilöstöllemme, myös asiakkaillemme, joille vastuullinen toimintapa on jo vuosia ollut yhteistyön tärkeä lähtökohta ja edellytys. Tavoitteenamme on jatkaa tätä kehitystä myös tulevaisuudessa.”

Taloudellisia tunnuslukuja

2018 2018 2018 2017    2018 2017 2017
Q3 Q2 Q1 Q3 Q1–Q3 Q1–Q3 Q1–Q4
Liikevaihto, milj. e 475,1 518,7 492,3 478,6 1 486,1 1 397,3 1 848,6
EBITDA milj. e 84,2 78,5 94,3 85,2 257,0 220,9 298,7
vertailukelpoinen, milj. e 84,2 84,1 94,3 75,0 262,6 211,2 289,1
EBITDA, %:a liikevaihdosta 17,7 15,1 19,2 17,8 17,3 15,8 16,2
vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 17,7 16,2 19,2 15,7 17,7 15,1 15,6
Liiketulos milj. e 63,7 53,6 69,0 60,6 186,3 152,7 207,1
vertailukelpoinen, milj. e 63,7 59,2 69,0 50,4 191,9 139,1 193,5
Liiketulos, %:a liikevaihdosta 13,4 10,3 14,0 12,7 12,5 10,9 11,2
vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 13,4 11,4 14,0 10,5 12,9 10,0 10,5
Tulos ennen veroja, milj. e 59,5 47,8 61,0 43,8 168,4 124,0 170,8
vertailukelpoinen, milj. e 59,5 53,5 61,0 33,5 174,0 110,3 157,2
Kauden tulos, milj. e 57,5 41,8 53,9 39,3 153,2 108,4 150,5
vertailukelpoinen, milj. e 57,5 46,2 53,9 29,0 157,6 95,4 137,5
Osakekohtainen tulos, e 0,16 0,12 0,15 0,11 0,43 0,30 0,42
vertailukelpoinen, e 0,16 0,13 0,15 0,08 0,44 0,27 0,39
Oman pääoman tuotto, % 18,7 14,4 18,7 14,2 16,7 13,3 13,6
vertailukelpoinen, % 18,7 15,9 18,7 10,5 17,2 11,7 12,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,0 12,6 15,8 13,9 14,3 11,7 11,9
vertailukelpoinen, % 15,0 13,9 15,8 11,5 14,7 10,6 11,2
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 57 55 50 51 57 51 53
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 27 33 29 39 27 39 31
Korollinen nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA 1,0 1,2 1,1 1,7 1,0 1,7 1,2
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 3,58 3,32 3,21 3,14 3,58 3,14 3,28
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. e 343,6 388,1 334,7 436,9 343,6 436,9 358,4
Bruttoinvestoinnit, milj. e 10,7 15,3 10,5 7,3 36,4 38,7 65,4
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat, milj. e 53,9 36,3 30,2 67,5 120,5 130,2 236,3
Henkilöstö kauden lopussa 2 375 2 578 2 402 2 369 2 375 2 369 2 351

Lähiajan näkymät

Ensikuidusta valmistetun korkealuokkaisen kuluttajapakkauskartongin kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan Metsä Boardille tärkeillä markkina-alueilla. Taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan pysyvän pääosin vakaina tai nousevan hieman.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden viimeisellä neljänneksellä pysyvän suunnilleen kolmannen vuosineljänneksen tasolla tai laskevan hieman. Vuoden viimeisen neljänneksen toimitusmääriin vaikuttaa kausiluonteisesti hiljaisempi joulukuu.

Metsä Board jatkaa taivekartongin keskihinnan parantamistoimenpiteitä myynnin jakaumaa optimoimalla.

Viimeiselle vuosineljännekselle kohdistuu osa Husumin integraatin huoltoseisokista. Huoltoseisokki päättyi lokakuun alussa, ja sen tulosvaikutus on huomioitu neljännen neljänneksen tulosohjeistuksessa.

Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen ja Ruotsin kruunun heikentyminen euroa vastaan, suojausten vaikutus huomioiden, tulee vaikuttamaan liiketulokseen positiivisesti viimeisellä vuosineljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Puukustannusten arvioidaan viimeisellä vuosineljänneksellä pysyvän suunnilleen kolmannen vuosineljänneksen tasolla. Energiakustannusten ja päästöoikeuskauppojen nettovaikutuksen arvioidaan parantavan liiketulosta. Kartonkien kokonaistuotantokustannuksia vuonna 2018 nostavat kallistunut puu sekä yleisen kustannusinflaation kiihtyminen. Puukustannusten osuus noususta on arviolta 30 miljoonaa euroa. Viime aikoina kustannusinflaatio on kuitenkin hidastunut, eikä tuotantokustannuksiin ole odotettavissa merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa.

METSÄ BOARD OYJ

Espoossa 8.11.2018

HALLITUS

Lisätietoja:

Jussi Noponen, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0400 976 333

Lisätietoja 8.11.2018 kello 13 alkaen.  

Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15.

Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:


Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Yhdysvallat: +1 646-828-8143

Konferenssin tunnistenumero on 9227029.  

Tapahtumat vuonna 2018: 14.11.2018 Pääomamarkkinapäivä Lontoossa

Metsä Boardin taloudellinen raportointi 2019:
7.2.2019 Tilinpäätöstiedote 2018 
26.4.2019 Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2019
1.8.2019 Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2019
31.10.2019 Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2019

Metsä Board

www.metsaboard.com

Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin.

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram Slideshare