Metsä Boardin vuoden 2019 tammi−maaliskuun vertailukelpoinen liiketulos oli 62 miljoonaa euroa

Report this content

Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus 1.1.31.3.2019, 26.4.2019 klo 12

Tammi–maaliskuu 2019 (10–12/2018)

• Liikevaihto oli 487,1 miljoonaa euroa (458,0).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 61,8 miljoonaa euroa (60,1) eli 12,7 prosenttia liikevaihdosta (13,1). Liiketulos oli 71,9 miljoonaa euroa (60,1).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,14), ja osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,14).

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 14,4 prosenttia (13,7).

Tammi–maaliskuu 2019 (1–3/2018)

• Liikevaihto oli 487,1 miljoonaa euroa (492,3).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 61,8 miljoonaa euroa (69,0) eli 12,7 prosenttia liikevaihdosta (14,0). Liiketulos oli 71,9 miljoonaa euroa (69,0).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,15), ja osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,15).

• Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 14,4 prosenttia (15,8).

Olennaista tammi–maaliskuussa 2019

• Metsä Boardin taivekartongin hinnat nousivat vuoden alusta ja valkoisen kraftlainerin hinnat pysyivät vakaina.

• Kartonkien kokonaistoimitukset kasvoivat edellisestä vuosineljänneksestä, mutta olivat alhaisemmat kuin vertailukaudella vuonna 2018. Taivekartongin kysyntä oli hyvä, mutta valkoisen kraftlainerin toimitusmäärien lasku jatkui etenkin Euroopassa.

• Markkinasellun toimitusmäärät kääntyivät kasvuun edellisen vuosineljänneksen äkillisen laskun jälkeen. Kiinassa markkinatilanne piristyi ja hinnat kääntyivät nousuun katsauskauden aikana. Euroopassa hinnat laskivat.

• Metsä Boardin tehtailla ei katsauskaudella ollut suunniteltuja vuosihuoltoseisokkeja. Osakkuusyhtiö Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaalla oli suunniteltu vuosihuoltoseisokki maaliskuussa.

• 28.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osakkeenomistajille osinkoa ja pääomanpalautusta yhteensä 103 miljoonaa euroa. Osingon ja pääomapalautuksen maksupäivä oli 9.4.2019.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Metsä Board ilmoitti tuovansa markkinoille uudistetun ja parannetun taivekartonkivalikoiman. Uudistetulla tuotevalikoimalla Metsä Board auttaa merkkituotevalmistajia ja pakkausjalostajia vastaamaan tulevaisuuden pakkausten vaatimuksiin. Metsä Boardin taivekartongit auttavat säästämään resursseja, pienentämään hiilijalanjälkeä ja varmistamaan tuoteturvallisuuden.

Metsä Board ja sen osakkuusyhtiö Metsä Fibre päättivät käynnistää hankesuunnittelut kolmesta merkittävästä investoinnista, joilla kehitetään edelleen yhtiöiden kilpailukykyistä sellu- ja energiatuotantoa sekä siirrytään kohden fossiilivapaata tuotantoa. Metsä Board suunnittelee investoivansa Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäisessä vaiheessa 300 miljoonaa euroa vuosina 2019–2022. Metsä Fibren suunnitelmat sisältävät uuden noin 1,5 miljoonan vuositonnin biotuotetehtaan rakentamisen Kemiin ja uuden mäntysahan Raumalle. Metsä Fibren investointien yhteissumma olisi noin 1,7 miljardia euroa.

Metsä Board päivitti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Yhtiö poistaa taloudellisista tavoitteistaan markkinakasvun ylittävän volyymikasvun kartonkitoimituksissa. Muut taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan.

Tulosohjeistus huhti–kesäkuu 2019

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2019 toisella neljänneksellä heikkenevän vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Vertailukelpoinen liiketuloksemme oli tammi–maaliskuussa 62 miljoonaa euroa, eli suunnilleen edellisen vuosineljänneksen tasolla ja hieman alempi kuin vertailukaudella viime vuonna. Kartonkiemme kokonaistoimitukset kasvoivat hieman edellisestä vuosineljänneksestä, kuten aiemmin arvioimme.

Kannattavuuttamme paransi erityisesti hyvä hinta- ja kysyntätilanne taivekartongissa niin Euroopassa kuin Americas-alueella. Etenkin Pohjois-Amerikassa eurooppalaisella ensikuidusta valmistetulla korkealuokkaisella taivekartongilla on ollut hyvä kysyntä, johon olemme kyenneet vastaamaan. Kartonkiemme keveys on yksi merkittävimpiä kilpailutekijöitämme, ja jatkamme aktiivisesti kehitystyötä tämän ominaisuuden parissa.

Valkoisissa kraftlainereissa markkinatilanne on sen sijaan heikentynyt ja toimitusmäärät jatkoivat katsauskaudella laskuaan. Hintataso pysyi alkuvuonna vielä korkeana, mutta uskomme, että heikentynyt kysyntä vaikuttaa lainerimyyntimme keskihintaan lähikuukausina.

Sellumarkkina piristyi viime vuoden lopusta, ja sellujen toimitusmäärät niin Metsä Boardilla kuin osakkuusyhtiö Metsä Fibrelläkin kasvoivat. Markkinasellun keskihinnat jäivät kuitenkin edellistä vuosineljännestä heikommiksi. Kiinan ja Euroopan hintaero pitkäkuituisessa sellussa on myös kaventunut Euroopan hintojen laskiessa Kiinan hintojen käännyttyä nousuun.

Kuten viime vuoden lopulla ilmoitimme, kannattavuus ohjaa vahvasti tulevaa kasvuamme. Tulemme jatkossa kohdentamaan pääomiamme siten, että kartonkiliiketoimintaa kehitetään kannattavuus edellä. Käytännössä tämä tarkoittaa pieniä ja keskisuuria investointeja nykyisiin tuotantolinjoihimme.

Vastuullisuus pysyy jatkossakin liiketoimintamme keskiössä. Puukuidusta valmistetuilla kartongeilla autamme asiakkaitamme fossiilisten hiilidioksidipäästöjen pienentämisessä tarjoamalla heille kestäviä vaihtoehtoja. Vuoden 2019 aikana otamme käyttöön uudet, vuoteen 2030 saakka ulottuvat kestävän kehityksen tavoitteet, jotka keskittyvät pitkäjänteiseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Hyvin käynnistyneestä vuodesta 2019 haluan esittää kiitokseni henkilöstöllemme, asiakkaillemme sekä muille sidosryhmillemme.”

Mika Joukio

Toimitusjohtaja


Taloudellisia tunnuslukuja

2019 2018 2018 2018 2018    2018
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1–Q4
Liikevaihto, milj. e 487,1 458,0 475,1 518,7 492,3 1 944,1
EBITDA milj. e 99,3 81,2 84,2 78,5 94,3 338,2
vertailukelpoinen, milj. e 89,3 81,2 84,2 84,1 94,3 343,8
EBITDA, %:a liikevaihdosta 20,4 17,7 17,7 15,1 19,2 17,4
vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 18,3 17,7 17,7 16,2 19,2 17,7
Liiketulos milj. e 71,9 60,1 63,7 53,6 69,0 246,3
vertailukelpoinen, milj. e 61,8 60,1 63,7 59,2 69,0 251,9
Liiketulos, %:a liikevaihdosta 14,8 13,1 13,4 10,3 14,0 12,7
vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 12,7 13,1 13,4 11,4 14,0 13,0
Tulos ennen veroja, milj. e 67,9 55,8 59,5 47,8 61,0 224,2
vertailukelpoinen, milj. e 57,9 55,8 59,5 53,5 61,0 229,7
Kauden tulos, milj. e 59,6 50,2 57,5 41,8 53,9 203,4
vertailukelpoinen, milj. e 50,2 50,2 57,5 46,2 53,9 207,8
Osakekohtainen tulos, e 0,17 0,14 0,16 0,12 0,15 0,57
vertailukelpoinen, e 0,14 0,14 0,16 0,13 0,15 0,58
Oman pääoman tuotto, % 18,4 15,5 18,7 14,4 18,7 16,3
vertailukelpoinen, % 15,5 15,5 18,7 15,9 18,7 16,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,7 13,7 15,0 12,6 15,8 14,0
vertailukelpoinen, % 14,4 13,7 15,0 13,9 15,8 14,4
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 56 58 57 55 50 58
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 23 25 27 33 29 25
Korollinen nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA 0,9 1,0 1,0 1,2 1,1 1,0
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 3,57 3,72 3,58 3,32 3,21 3,72
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. e 296,6 334,6 343,6 388,1 334,7 334,6
Bruttoinvestoinnit, milj. e 6,4 33,9 10,7 15,3 10,5 70,3
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. e 36,4 30,4 53,9 36,3 30,2 150,9
Henkilöstö kauden lopussa 2 382 2 352 2 375 2 578 2 402 2 352

Lähiajan näkymät

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden toisella neljänneksellä pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Taivekartongin hintojen paikallisissa valuutoissa arvioidaan pysyvän vakaina. Yhtiö jatkaa taivekartongin keskihinnan parantamistoimenpiteitä myynnin jakaumaa optimoimalla. Heikentynyt kysyntä saattaa vaikuttaa negatiivisesti lainerimyynnin keskihintaan.

Sellun maailmanlaajuisen kysynnän oletetaan pysyvän nykyisellä tasolla lähikuukausina. Vuoden toiselle neljännekselle kohdistuu useita sellutehtaiden kunnossapitoseisokkeja, mikä vähentää tarjontaa jonkin verran. Sellujen varastotasojen arvioidaan pysyvän ennallaan tai laskevan hieman.  

Vuoden toiselle neljännekselle kohdistuu useita Metsä Boardin Suomen tehtaiden suunniteltuja vuosihuoltoseisokkeja sekä Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaan vuosihuoltoseisokki. Näiden tulosvaikutus ensimmäiseen neljännekseen verrattuna on negatiivinen.

Toisella vuosineljänneksellä valuuttakurssimuutoksilla suojausten vaikutus huomioiden on neutraali vaikutus ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna ja selvästi positiivinen vaikutus edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.

Kartongin ja sellun tuotantokustannusten arvioidaan pysyvän vakaina.

Maailmantalouden yleinen epävarmuus saattaa edelleen vaikuttaa negatiivisesti Metsä Boardin tuotteiden kysyntään.

METSÄ BOARD OYJ

Espoossa 26.4.2019

HALLITUS

Lisätietoja:

Jussi Noponen, talousjohtaja
puh. 010 465 4913

Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 462 0101  

Lisätietoja 26.4.2019 kello 13 alkaen.   

Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Yhdysvallat: +1 323-794-2423

Konferenssin tunnistenumero on 2400473.  

Metsä Boardin taloudellinen raportointi 2019:

1.8.2019  Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2019
31.10.2019 Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2019

Metsä Board

www.metsaboard.com

Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin.

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram Slideshare