Metsä Boardin vuoden 2020 tammi–kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos oli 94 miljoonaa euroa

Report this content

Metsä Board Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2020  30.7.2020 klo 12

Tammi–kesäkuu 2020
(verrattuna 1–6/2019)


• Liikevaihto oli 945,2 miljoonaa euroa (964,2).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 94,2 miljoonaa euroa (102,8) eli 10,0 prosenttia liikevaihdosta (10,7). Liiketulos oli 100,3 miljoonaa euroa (118,3).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,23), ja osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,27).

• Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 10,7 prosenttia (11,7).

• Liiketoiminnan nettorahavirta oli 152,3 miljoonaa euroa (67,1).

Huhti–kesäkuu 2020
(verrattuna 4–6/2019)

• Liikevaihto oli 473,1 miljoonaa euroa (477,1).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 60,5 miljoonaa euroa (41,0) eli 12,8 prosenttia liikevaihdosta (8,6). Liiketulos oli 66,5 miljoonaa euroa (46,4).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,09), ja osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,10).

• Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 13,9 prosenttia (9,7).

• Liiketoiminnan nettorahavirta oli 72,3 miljoonaa euroa (30,7).

Koronaviruksen vaikutus Metsä Boardin liiketoimintaan

Koronapandemia on lisännyt puhtaiden ja turvallisten pakkausmateriaalien kysyntää erityisesti ruoka-, juoma- ja lääketeollisuuden loppukäytöissä. Toisaalta pandemia on heikentänyt kysyntää graafisissa loppukäytöissä sekä ylellisyystuotteiden pakkaamisessa. Metsä Boardin kartonkien tilausvirrat kasvoivat nopeasti pandemian puhjetessa maalis–huhtikuussa, mutta palautuivat normaalille tasolleen katsauskauden loppua kohden. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärät olivat edellisvuotta korkeammat.

Koronavirus ei ole vaikuttanut Metsä Boardin tehtaiden tuotantoon. Lähikontaktien minimoimiseksi vuoden toisen neljänneksen vuosihuoltoseisokkien laajuutta supistettiin ja seisokkeja osin siirrettiin vuoden toiselle puoliskolle. 

Metsä Boardin taloudellinen asema on hyvä. Lainojen maturiteettirakenne on terve ja yhtiöllä on riittävä maksuvalmius. Yhtiön kartonkituotevalikoima on kriisitilanteissa defensiivinen ja siten vahvana pysynyt rahavirta tukee taloudellista liikkumavaraa. Husumin sellutehtaan uudistamisen hankesuunnittelu ja investointia valmistelevat rakennustyöt etenivät ensimmäisellä vuosipuoliskolla suunnitellusti.

Yhtiöllä on käytössään mittavia varotoimenpiteitä, joiden tavoitteena on varmistaa työtekijöiden terveys ja turvallisuus sekä liiketoiminnan jatkuvuus. Varotoimenpiteistä huolimatta pandemian pitkittyminen saattaa aiheuttaa häiriöitä tuotannossa ja/tai toimitusketjussa. Lisäksi pandemian aiheuttama maailmantalouden heikentyminen vähentää todennäköisesti myös Metsä Boardin tuotteiden kysyntää ja tulee vaikuttamaan negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen.

Olennaista huhti–kesäkuussa 2020

• Metsä Boardin ensikuitukartonkien ja markkinasellujen kysyntä oli hyvällä tasolla ja hinnat pysyivät melko vakaina.

• Kartonkien kokonaistuotantomäärä oli ennätyskorkea, yhteensä 489 000 tonnia.

• Liiketoiminnan nettorahavirta pysyi vahvana ja oli 72,3 miljoonaa euroa.

• Äänekoskella valmistui suunnitellussa aikataulussa kartongin ja pakkaussuunnittelun osaamiskeskus (Excellence Centre).

• Husumin sellutehtaan uuden soodakattilan ympäristöluvan käsittely on edennyt hieman odotettua hitaammin. Metsä Board arvioi uuden soodakattilan käynnistyvän aikaisintaan vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, kun aiempi arvio oli aikaisintaan vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä.

• Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeusmenettelyin 11.6.2020. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja lisäksi pääomapalautusta 0,14 euroa osakkeelta, yhteensä 0,24 euroa osakkeelta. Osingon ja pääomapalautuksen maksupäivä oli 24.6.2020.

Lähiajan näkymät

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian kestoa ja sen negatiivisten vaikutusten laajuutta maailmantalouteen sekä Metsä Boardin liiketoimintaan on edelleen vaikea arvioida.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden kolmannella neljänneksellä laskevan hieman vuoden 2020 toisen neljänneksen tasosta.

Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan pysyvän vakaina.

Kolmannella vuosineljänneksellä on kannattavuutta heikentäviä suunniteltuja tehdasintegraattien vuosihuoltoseisokkeja Kemissä syyskuussa ja Husumissa syys–lokakuun vaihteessa. Lisäksi tiettyjä pienempiä kunnossapitotöitä on siirretty toiselta vuosineljännekseltä kolmannelle.

Toisella vuosipuoliskolla pitkäkuituisen markkinasellun tarjontaa vähentävät tiettyjen tuottajien ilmoittamat tuotannonrajoitukset sekä vuosihuoltoseisokit. Metsä Boardin markkinasellutoimitusten arvioidaan kolmannella vuosineljänneksellä laskevan edellisestä vuosineljänneksestä.

Valuuttakurssimuutoksilla suojausten vaikutus huomioiden heinä–syyskuussa 2020 on neutraali tulosvaikutus vuoden 2020 toiseen vuosineljännekseen verrattuna ja positiivinen tulosvaikutus vuoden 2019 kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Kartongin ja sellun tuotantokustannusten ei odoteta merkittävästi laskevan toisen vuosineljänneksen tasosta.

Tulosohjeistus heinä–syyskuu 2020

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä heikkenevän vuoden 2020 toisesta neljänneksestä.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Metsä Boardin liiketoiminta sujui toisella vuosineljänneksellä hyvin. Koronapandemian alussa maalis–huhtikuussa etenkin ruoka- ja lääkepakkauksissa käytettävien ensikuitukartonkien kysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa ja tilauskantamme kasvoi korkeaksi. Nopeaan kasvuun vaikutti pandemian lisäksi myös alkuvuoden Suomen paperiteollisuuden lakko. Kysyntätilanne kuitenkin normalisoitui katsauskauden loppua kohden. Kartonkiemme toimitusmäärät huhti–kesäkuussa olivat ensimmäistä vuosineljännestä sekä edellisvuoden vastaavaa vuosineljännestä korkeammat.

Vertailukelpoinen liiketuloksemme oli toisella vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavaa vuosineljännestä parempi: 60,5 miljoonaa euroa (41,0). Kannattavuuttamme tukivat alhaisemmat tuotantokustannukset etenkin kartonkiliiketoiminnassa sekä liiketoiminnallemme myönteinen valuuttakurssikehitys. Kartonkiemme hintakehitys on pysynyt melko vakaana, mutta markkinasellujen myyntihinnat olivat selvästi viime vuotta alhaisemmilla tasoilla.

Liiketoimintamme rahavirta on pysynyt vahvana jo kolme vuosineljännestä peräkkäin. Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla liiketoiminnan rahavirta ylitti selvästi aiempien vuosien vauhdin, ja oli 152,3 miljoonaa euroa. Tämä tukee entisestään hyvää likviditeettiämme. Maksoimme voitonjaon vuodelta 2019 hallituksen alkuperäisen esityksen suuruisena ja vahva taloudellinen asema mahdollistaa myös suunnitellun etenemisen investoinneissamme.

Olen myös ilahtuneena seurannut tehtaidemme erinomaista suoriutumista koronapandemian aikana. Huhti–kesäkuussa kartonkiemme kokonaistuotantomäärä saavutti kaikkien aikojen ennätyksen. Lisäksi onnistuimme parantamaan työturvallisuuttamme ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kehitys on oikeansuuntainen, joskin meillä on vielä matkaa pitkän aikavälin turvallisuustavoitteeseemme, joka on nolla tapaturmaa.

Jatkamme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa tuotekehityksessä ja pakkaussuunnittelussa. Kesäkuussa Äänekoskella valmistui kartongin ja pakkaussuunnittelun osaamiskeskus (Excellence Centre), joka nopeuttaa yhteisiä kehityshankkeitamme. Keskittämällä eri alueiden osaaminen yhdeksi koordinoiduksi kokonaisuudeksi pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja kehityshaasteisiin entistä paremmin.”
 

Tunnusluvut

2020 2019 2020 2020 2019  2019
Q2 Q2 Q1 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Liikevaihto, milj. e 473,1 477,1 472,1 945,2 964,2 1 931,8
EBITDA milj. e 92,6 73,6 59,3 151,9 172,9 294,5
  vertailukelpoinen, milj. e 86,6 68,1 59,3 145,9 157,5 279,0
EBITDA, %:a liikevaihdosta 19,6 15,4 12,6 16,1 17,9 15,2
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 18,3 14,3 12,6 15,4 16,3 14,4
Liiketulos milj. e 66,5 46,4 33,8 100,3 118,3 180,8
  vertailukelpoinen, milj. e 60,5 41,0 33,8 94,2 102,8 184,4
Liiketulos, %:a liikevaihdosta 14,1 9,7 7,2 10,6 12,3 9,4
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 12,8 8,6 7,2 10,0 10,7 9,5
Tulos ennen veroja, milj. e 63,9 41,9 28,9 92,7 109,8 165,6
  vertailukelpoinen, milj. e 57,8 36,4 28,9 86,7 94,3 169,2
Kauden tulos, milj. e 51,7 36,3 22,1 73,8 95,9 144,6
  vertailukelpoinen, milj. e 46,9 31,9 22,1 69,0 82,2 145,8
Osakekohtainen tulos, e 0,15 0,10 0,06 0,21 0,27 0,41
  vertailukelpoinen, e 0,13 0,09 0,06 0,19 0,23 0,41
Oman pääoman tuotto, % 16,0 11,4 6,7 11,3 14,7 10,9
  vertailukelpoinen, % 14,5 10,0 6,7 10,6 12,6 11,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,3 10,9 7,6 11,4 13,4 10,2
  vertailukelpoinen, % 13,9 9,7 7,6 10,7 11,7 10,4
Omavaraisuusaste kauden lopussa , % 58 57 59 58 57 59
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 24 30 20 24 30 23
Korollinen nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA 1,1 1,2 1,0 1,1 1,2 1,1
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 3,57 3,60 3,71 3,57 3,60 3,76
Korollinen nettovelka kauden lopussa , milj. e 305,5 380,2 260,1 305,5 380,2 307,8
Kokonaisinvestoinnit, milj. e 43,3 17,9 29,8 73,1 24,3 98,9
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. e 72,3 30,7 80,0 152,3 67,1 200,5
Henkilöstö kauden lopussa 2 662 2 591 2 376 2 662 2 591 2 351
 

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja kello 13 alkaen:

Jussi Noponen, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 462 0101

Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Suomi: +358 981 710 310   
Ruotsi: +46 856 642 651
Iso-Britannia: +44 333 300 0804    
Yhdysvallat: + 1 855 857 0686            

Konferenssin tunnistenumero on 47309172#.  

Metsä Board
www.metsaboard.com

Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä.

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.


Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram