Metsä Boardin vuoden 2021 tammi–syyskuun vertailukelpoinen liiketulos oli 295 miljoonaa euroa

Report this content

Metsä Board Oyj Pörssitiedote Osavuosikatsaus 27.10.2021 klo 12.00

Tammi–Syyskuu 2021 (verrattuna 1–9/2020)

• Liikevaihto oli 1 565,6 miljoonaa euroa (1 416,4).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 295,3 miljoonaa euroa (156,7) eli 18,9 prosenttia liikevaihdosta (11,1). Liiketulos oli 285,0 miljoonaa euroa (162,7).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (0,33) ja osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,34).

• Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 19,4 prosenttia (11,8).

• Liiketoiminnan nettorahavirta oli 209,8 miljoonaa euroa (226,7).

Koronapandemian vaikutus Metsä Boardin liiketoimintaan

Koronapandemia on lisännyt puhtaiden ja turvallisten pakkausmateriaalien kysyntää erityisesti elintarvike- ja lääketeollisuuden loppukäytöissä. Vastaavasti pandemia on jonkin verran heikentänyt kysyntää ylellisyystuotteiden pakkausmateriaaleissa sekä graafisissa loppukäytöissä. Rokotekattavuuden lisääntyminen sekä pandemian aikaisten rajoitusten vähittäinen purkaminen on lisännyt ihmisten julkista liikkumista. Tämä on kasvattanut mm. tarjoilupakkaamisen kysyntää. Kuluneen vuoden aikana ensikuidusta valmistettujen pakkausmateriaalien kysyntä on ollut erittäin vahvaa lähes kaikissa loppukäytöissä.

Metsä Boardin tuotanto ja toimitukset ovat sujuneet pandemian aikana hyvin. Koronaviruksen aiheuttamia tartuntaryppäitä ei ole syntynyt. Myös yksittäisten tartuntojen määrät ovat loppuvuotta kohden vähentyneet.

Metsä Boardin taloudellinen asema on erittäin hyvä. Lainojen maturiteettirakenne on terve ja yhtiöllä on riittävä maksuvalmius. Yhtiön kartonkituotevalikoima on vastannut pandemian aiheuttamiin kysynnän muutoksiin ja vahvana pysynyt rahavirta on tukenut taloudellista liikkumavaraa.

Yhtiöllä on edelleen käytössään varotoimenpiteitä, joiden tavoitteena on varmistaa työtekijöiden terveys, ehkäistä viruksen leviäminen sekä varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus. Varotoimenpiteistä huolimatta pandemian pitkittyminen saattaa aiheuttaa häiriöitä tuotannossa ja/tai toimitusketjussa.

Olennaista heinä–syyskuussa 2021

• Metsä Boardin ensikuitukartonkien kysyntä pysyi vahvana kaikilla yhtiölle merkittävillä markkina-alueilla. Kartonkien keskihinnat nousivat selvästi.

• Kustannusinflaatio jatkui nopeana. Erityisesti energian ja kemikaalien hinnat kallistuivat. 

• Euroopassa sellujen markkinatilanne pysyi vakaana, mutta Kiinassa tilanne on selvästi epävarmempi. Logistiikkahaasteet etenkin Euroopan ja Aasian välillä jatkuivat.

• Metsä Boardin taloudellinen asema on vahva ja tukee käynnissä olevia investointeja. Katsauskauden päättyessä korollinen nettovelka oli -24,8 miljoonaa euroa.

• Metsä Board teki investointipäätöksen vuotuisen taivekartonkikapasiteetin kasvattamisesta 200 000 tonnilla Husumin tehdasintegraatissa Ruotsissa. Investoinnin arvo on noin 210 miljoonaa euroa ja se rahoitetaan nykyisillä kassavaroilla sekä liiketoiminnan rahavirralla. Investoinnilla arvioidaan olevan noin 50 miljoonan euron positiivinen vaikutus yhtiön vuotuiseen vertailukelpoiseen käyttökatteeseen vuodesta 2026 alkaen.

• Kesäkuussa sattunut tulipalo Husumin sellutehtaan hakekuljettimella aiheutti tuotannonmenetyksiä kartongissa ja sellussa heinäkuussa. Yhtiö arvioi kirjaavansa tuotannonmenetyksistä saatavia vakuutuskorvauksia vuoden neljännelle neljännekselle. 

• Metsä Board suunnittelee lunastavansa Pohjolan Voimalta kaikki sen omistamat Hämeenkyrön Voima Oy:n osakkeet ja yhtenäistää näin paikallista toimintaansa Kyröskosken tehdasalueella.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Euroopan komissio ilmoitti 12.10.2021 aloittaneensa tarkastuksen Metsä Board Oyj:n osakkuusyhtiössä Metsä Fibressä liittyen osana laajempaa EU-tasoista kilpailuoikeudellista tarkastusta sellutoimialalla. Metsä Board ei ole tarkastuksen piirissä.

Tulosohjeistus loka–joulukuu 2021

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan loka–joulukuussa 2021 olevan heikompi kuin heinä–syyskuussa 2021 (104,0 miljoonaa euroa).

Lähiajan näkymät

Kartonkien kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä yhtiön päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kartonkien tilauskannat ovat korkealla tasolla. 

Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan loka–joulukuussa laskevan heinä–syyskuun toimitusmääristä. Laskuun vaikuttavat loppuvuoden huoltoseisokit, alhaiset varastotasot ja mahdollisesti kausiluonteisesti hiljaisempi joulukuu. Markkinasellujen toimitusmäärien arvioidaan vastaavasti nousevan hieman. Taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden keskihintojen arvioidaan loka–joulukuussa nousevan heinä–syyskuun keskihintoihin verrattuna.

Pitkäkuituisen markkinasellun kysynnän uskotaan säilyvän hyvänä Euroopassa. Kiinan valtion aloittamat energiankäytön rajoitukset ja hiilidioksidipäästöjen leikkaukset aiheuttavat epävarmuutta paperi- ja kartonkikoneiden käyntiasteissa ja siten markkinasellujen kulutuksessa loppuvuonna.  

Loka–joulukuulle kohdistuu heinä–syyskuuta enemmän tehtaiden suunniteltuja vuosihuoltoseisokkeja. 

Kustannusinflaation odotetaan jatkuvan. Erityisesti kemikaalien ja energian hinnat nousevat edelleen. Metsä Board arvioi koko vuoden 2021 kustannusinflaation olevan vähintään 4 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Loka–joulukuussa 2021 valuuttakurssimuutoksilla suojausten vaikutus huomioiden on lievästi negatiivinen liiketulosvaikutus heinä–syyskuuhun 2021 verrattuna ja selvästi negatiivinen liiketulosvaikutus loka–joulukuuhun 2020 verrattuna.

Metsä Board arvioi kirjaavansa Husumin tulipalon aiheuttamista tuotannonmenetyksistä saatavia vakuutuskorvauksia vuoden viimeiselle neljännekselle.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Vastuullisten ensikuitukartonkien kysyntä on ollut vahvaa kaikissa loppukäytöissä ja kaikilla markkina-alueillamme. Kannattavuutemme on kuluvana vuonna kehittynyt erittäin hyvin, ja suotuisa markkinatilanne antaa meille erinomaisen lähdön myös ensi vuoteen.

Heinä–syyskuussa kartonkiemme toimitusmäärät laskivat hieman edellisestä vuosineljänneksestä ja olivat 475 000 tonnia. Toimitusmäärän laskuun vaikutti osin Husumin sellutehtaalla kesällä sattunut tulipalo, minkä seurauksena menetimme sekä kartonki- että markkinasellutuotantoa.

Heinä–syyskuun vertailukelpoinen liiketuloksemme oli 104 miljoonaa euroa eli 20,1 prosenttia liikevaihdosta. Vastaavasti tammi–syyskuun vertailukelpoinen liiketuloksemme oli 295 miljoonaa euroa. Kannattavuuttamme ovat parantaneet kartonkien ja markkinasellujen kohonneet hinnat sekä kartonkien kasvaneet myyntimäärät. Samanaikaisesti tulosta on rasittanut arvioitua nopeampi kustannusinflaatio. Erityisesti energian, kemikaalien ja logistiikan hinnat ovat viime kuukausina nousseet voimakkaasti. Kokonaiskustannukset tulevat olemaan vuonna 2021 tuntuvasti viime vuotta korkeammat Odotamme kustannustason pysyvän korkeana myös vuonna 2022. 

Korollinen nettovelkamme oli katsauskauden lopussa negatiivinen. Vahva taloudellinen asemamme luo vakaan pohjan vastuullisille kasvu- ja kehitysinvestoinneillemme, joita meillä on käynnissä ja suunnitteilla useita. Husumin sellutehtaan uusiminen lisää kilpailukykyämme ja vie meidät lähemmäksi kohti kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteitamme fossiilittomasta tulevaisuudesta. Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin kapasiteettia lisäämällä vastaamme asiakkaidemme kasvavaan kysyntään. Vuosina 2021–2022 kokonaisinvestointimme tulevat olemaan arviolta 450–550 miljoonaa euroa.

Yhdessä kumppaneidemme kanssa kehitämme ja testaamme jatkuvasti uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka tukevat kiertotalousajattelua. Katsauskaudella mm. ilmoitimme yhteistyöstä suomalaisen startup-yritys The Paper Lid Company kanssa ja lisäksi olemme lanseeranneet 360 palvelukokonaisuuden, joka tuo asiakkaillemme hyötyjä läpi pakkausarvoketjun. Muovijätteen määrän vähentäminen on tärkeämpää kuin koskaan, mikä on näkynyt esimerkiksi dispersiopäällysteisen barrier-kartonkimme kysynnän nopeana kasvuna. Uusiutuvasta materiaalista valmistetut kartonkipakkaukset ovat hyvä vaihtoehto muoville. Ne on helppo kierrättää ja niillä voidaan aikaansaada positiivisia kuluttajakokemuksia.” 

Taloudelliset tunnusluvut

2021 2020 2021 2021 2020 2020
Q3 Q3 Q2 Q1Q3 Q1Q3 Q1Q4
Liikevaihto, milj. e 516,1 471,2 555,8 1 565,6 1 416,4 1 889,5
EBITDA milj. e 125,4 84,7 126,3 357,4 236,6 321,8
  vertailukelpoinen, milj. e 125,4 84,7 125,2 363,1 230,6 315,8
EBITDA, %:a liikevaihdosta 24,3 18,0 22,7 22,8 16,7 17,0
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 24,3 18,0 22,5 23,2 16,3 16,7
Liiketulos milj. e 99,4 62,5 103,7 285,0 162,7 227,3
  vertailukelpoinen, milj. e 104,0 62,5 102,5 295,3 156,7 221,2
Liiketulos, %:a liikevaihdosta 19,3 13,3 18,6 18,2 11,5 12,0
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 20,1 13,3 18,4 18,9 11,1 11,7
Tulos ennen veroja, milj. e 96,4 58,1 99,8 275,1 150,8 212,3
  vertailukelpoinen, milj. e 100,9 58,1 98,7 285,4 144,8 206,3
Kauden tulos, milj. e 85,4 47,0 85,9 235,5 120,8 170,1
  vertailukelpoinen, milj. e 89,0 47,0 84,9 245,0 116,0 165,3
Osakekohtainen tulos, e 0,22 0,13 0,23 0,63 0,34 0,48
  vertailukelpoinen, e 0,23 0,13 0,22 0,65 0,33 0,46
Oman pääoman tuotto, % 19,7 14,6 21,1 19,8 12,2 12,5
  vertailukelpoinen, % 20,6 14,6 20,8 20,6 11,7 12,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 18,2 14,3 19,9 18,7 12,2 12,6
  vertailukelpoinen, % 19,1 14,3 19,7 19,4 11,8 12,2
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 65 59 63 65 59 60
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -1 21 0 -1 21 17
Korollinen nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA -0,1 1,0 0,0 -0,1 1,0 0,7
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 4,63 3,69 4,36 4,63 3,69 3,89
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. e -24,8 277,3 3,7 -24,8 277,3 235,5
Kokonaisinvestoinnit, milj. e 35,3 44,4 63,4 133,6 117,5 166,4
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. e 59,1 74,4 134,0 209,8 226,7 307,7
Henkilöstö kauden lopussa 2 389 2 398 2 623 2 389 2 398 2 370

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:

Henri Sederholm, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 462 0101

Sijoittajille ja analyytikoille suunnattu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Suomi: +358 981710310   
Ruotsi: +46 856642651
Iso-Britannia: +44 3333000804    
Yhdysvallat: +1 6319131422

Puhelinkokouksentunnistenumero on 31973466#.  

Esitysmateriaali on saatavilla ennen lähetyksen alkua osoitteissa www.metsaboard.com/sijoittajat ja https://metsaboard.videosync.fi/2021-q3.

Metsä Board
www.metsaboard.com

Metsä Board on Euroopan johtava ensikuitukartonkien valmistaja. Keskitymme kevyisiin ja korkealaatuisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva ja turvallinen raaka-aine kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa, ja tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä.

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa innovatiivisia pakkausratkaisuja luomaan parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli noin 1,9 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 400 henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram