PAKKAUSKARTONGIN JA PAPERIN HEIKENTYNYT


M-real Oyj Pörssitiedote 28.7.2003 klo 13.00 1 (15)


PAKKAUSKARTONGIN JA PAPERIN HEIKENTYNYT KYSYNTÄ SEKÄ PAPERIN
MYYNTIHINNAN LASKU HEIKENSIVäT M-REALIN KANNATTAVUUTTA

M-real-konsernin liikevoitto laski toisella vuosineljänneksellä 14,8
miljoonaan euroon edellisen neljänneksen 67,4 miljoonasta eurosta.
Kannattavuuden heikkenemisen keskeiset syyt olivat yleisen
taloustilanteen aiheuttama pakkauskartongin ja paperin kysynnän
lasku, paperin myyntihinnan lasku, paperin kausiluontoinen
toimitusmäärän lasku sekä Suomen tehtaiden vuosihuoltokustannukset.

Avainluvut toiselta vuosineljännekseltä:
- Osakekohtainen tulos -0,01 euroa (edellisellä neljänneksellä 0,12
euroa)
- Tulos ennen satunnaiseriä -9,7 miljoonaa euroa (38,6)
- Liikevoitto 14,8 miljoonaa euroa (67,4)
- Liiketoiminnan kassavirta 31,2 miljoonaa euroa (153,6)
- Sijoitetun pääoman tuotto 1,4 prosenttia (5,0)
- Liikevaihto 1 507,8 miljoonaa euroa (1 594,9)
- Omavaraisuusaste kauden lopussa 32,9 prosenttia (32,6)
- Paperitehtaiden käyntiaste 85 prosenttia (90), kartonkitehtaiden
käyntiaste 78 prosenttia (94)

Taivekartongin myyntihinta nousi Länsi-Euroopassa hieman edelliseen
neljännekseen verrattuna. Dollarin ja punnan heikkeneminen laski
kuitenkin sekä kartongin että paperin euromääräistä
keskimyyntihintaa.

Toimitusjohtaja Jouko M. Jaakkola kommentoi vuosineljännestä ja
markkinatilannetta:

öM-realin kannattavuus toisella vuosineljänneksellä jäi erittäin
heikoksi paperin alhaisen hinnan ja vaatimattoman paperin ja
kartongin kysynnän vuoksi. Lisäksi Suomen tehtaiden
vuosihuoltokustannukset rasittivat neljänneksen tulosta.ö

öKehitysohjelmat, joiden tavoitteena on 295 miljoonan euron vuotuiset
kustannussäästöt ja tulojen lisäykset, etenevät suunnitelmien
mukaisesti ja ne viedään päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä.ö

öPaperin kysyntä Euroopassa ei piristyne tänä vuonna syksyn
kausiluontoista elpymistä lukuun ottamatta. Tuotannonrajoitukset
jatkuvat. Kartongin hinta pysynee vakaana, paperin hintaan
kohdistunee lievää painetta.ö

M-REAL OYJ

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118,
GSM 050 2261
Veli-Matti Mynttinen, varatoimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469
4655, GSM 050 2895
Heikki Saarinen, talousjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4686, GSM
050 598 7142

M-REAL OYJ

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003

HUHTI-KESÄKUUN TULOS EDELLISEEN VUOSINELJäNNEKSEEN VERRATTUNA

M-real-konsernin liikevoitto laski vuoden toisella
vuosineljänneksellä 14,8 miljoonaan euroon edellisen neljänneksen
67,4 miljoonasta eurosta. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 1,0
prosenttia (1-3/2003: 4,2). Kaikkien toimialojen kannattavuus
heikkeni. Myös Metsä Tissuen tulos laski.

Consumer packaging -toimialan kannattavuuden heikkeneminen johtui
lähinnä epävarman yleisen taloustilanteen ja SARS-epidemian
aiheuttamasta päätuotteiden kysynnän laskusta sekä Suomen tehtaiden
kesäkuun vuosihuoltokustannuksista. Dollarin ja punnan jatkunut
heikkeneminen laski edelleen euromääräistä keskimyyntihintaa.
Kartonkia toimitettiin 265 000 tonnia (283 000). Tehtaiden tuotantoa
rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 59 000 tonnilla (19 000).
Käyntiaste oli 78 prosenttia (94).

Paperin kysyntä heikkeni edellisestä neljänneksestä. Paperin
kannattavuuden heikkenemisen keskeiset syyt olivat toimitusmäärän
sekä myyntihinnan lasku. Toimitusmäärä laski kausiluontoisesti sekä
epävarman yleisen taloustilanteen aiheuttaman kysynnän heikkenemisen
johdosta. Dollarin ja punnan heikkeneminen laski euromääräistä
keskimyyntihintaa. Päällystetyn hienopaperin toimitusmäärä laski 5
prosenttia, päällystämättömän hienopaperin toimitusmäärä 7 prosenttia
ja aikakauslehtipaperin toimitusmäärä 4 prosenttia. Paperin
kokonaistoimitusmäärä oli 927 000 tonnia (975 000). Kysynnän ja
tarjonnan epätasapainosta johtuen tuotannonrajoituksia jouduttiin
jatkamaan. Tuotannonrajoitukset olivat 126 000 tonnia (94 000).
Paperitehtaiden käyntiaste oli 85 prosenttia (90).

Valuuttakurssien muutosten vaikutukset liikevoittoon, suojaustuotot
huomioiden, olivat +6,2 miljoonaa euroa (+0,8). Kesäkuun loppuun
mennessä Yhdysvaltain dollari oli heikentynyt 4,9 prosenttia ja
Englannin punta 0,5 prosenttia maaliskuun loppuun verrattuna.
Keskimäärin dollarin eurokurssi oli huhti-kesäkuussa 5,8 prosenttia
ja punnan kurssi 4,7 prosenttia alhaisempi kuin edellisellä
neljänneksellä.

Liikevaihto oli 1 507,8 miljoonaa euroa (1 594,9).

Nettorahoituskulut olivat 24,5 miljoonaa euroa (28,8).
Rahoituskuluihin sisältyy rahoituserien kurssivoittoa 5,3 miljoonaa
euroa (6,2) sekä koronvaihtosopimuksen realisoimisesta syntynyt 8,2
miljoonan euron kertaluontoinen tuotto. Nettokorot ja muut
rahoituskulut olivat 29,8 miljoonaa euroa (35,0).

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 23,2 miljoonaa euroa (12,1).
Summaan ei sisälly merkittäviä kertaluontoisia eriä.

Tulos ennen satunnaiseriä oli -9,7 miljoonaa euroa (38,6).

Toisen vuosineljänneksen tulos oli -2,0 miljoonaa euroa (21,0).
Verotuotot, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos ja Saksan
yhtiöiden veronpalautukset ja lisäverot (nettotuotto 9,2 miljoonaa
euroa), olivat 8,3 miljoonaa euroa (verokulut 17,3).

Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (0,12).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 1,4 prosenttia (5,0). Oman pääoman
tuotto oli -0,2 prosenttia (3,5).


TAMMI-KESÄKUUN TULOS VUODEN 2002 VASTAAVAAN KAUTEEN VERRATTUNA

Tammi-kesäkuun liikevoitto oli 82,2 miljoonaa euroa (1-6/2002:
176,5). Kaikkien toimialojen kannattavuus heikkeni, lukuun ottamatta
Map-tukkuritoimialaa. Kannattavuutta heikensivät ennen kaikkea
alhaisemmat paperin myyntihinnat sekä dollarin kurssin 23 prosentin
ja punnan kurssin 10 prosentin keskimääräinen lasku. Dollarin
heikkeneminen laski erityisesti Consumer packaging -toimialan
kannattavuutta. Liikevoittoa pienensi myös Albbruckin osakkuuden
myynti vuoden 2002 kesäkuussa.

Liikevaihto oli 3 102,7 miljoonaa euroa (3 372,8). Liikevaihtoa
alensivat samat tekijät kuin liikevoittoa. Vertailukelpoinen
liikevaihdon lasku oli 7 prosenttia.

Konsernin voitto ennen satunnaiseriä oli 28,9 miljoonaa euroa (82,7).

HENKILöSTö

Henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 21 230 henkilöä (21 659 henkilöä
30.6.2002), joista Suomessa työskenteli 6 848 henkilöä (7 003).
Henkilöstön nettolisäys yrityskauppojen seurauksena oli 415 henkilöä.

Konsernin henkilöstömäärään sisältyy 47 prosenttia Metsä-Botnian
henkilöstöstä.

Vuoden 2002 lopussa henkilöstömäärä oli 20 323 henkilöä.

KäYTTöOMAISUUSINVESTOINNIT

M-realin käyttöomaisuusinvestoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä
89 miljoonaa euroa. Lisäksi ostettujen yritysten osakkeiden
kauppahintana on maksettu noin 154 miljoonaa euroa.

YRITYSKAUPAT JA RAKENNEJäRJESTELYT

M-real osti tammikuussa SCA:lta sen omistamat Metsä Tissue Oyj:n
osakkeet (19,27 prosenttia osakkeista). Lisäksi M-real osti
tammikuussa muiden Metsä Tissuen omistajien osakkeita nostaen M-
realin omistusosuuden Metsä Tissuessa yli 90 prosentiin.
Arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn
myötä M-realin omistusosuus nousi 100 prosenttiin kesäkuussa ja Metsä
Tissuen noteeraus Helsingin Pörssin päälistalla päättyi 19.
kesäkuuta. Tammi-kesäkuun aikana ostettujen Metsä Tissuen osakkeiden
ja optioiden kokonaishinta oli noin 128 miljoonaa euroa.

M-real osti maaliskuussa 24,7 prosenttia Oy Hangö Stevedoring Ab:n
osakkeista nostaen M-realin omistusosuuden yhtiössä 100 prosenttiin.

Metsä Tissue osti katsauskaudella lisää tytäryhtiönsä Zaklady
Papiernicze Krapkowicach SA:n osakkeita, jonka seurauksena
omistusosuus ZPK:sta on noussut 100 prosenttiin.

Map Merchant Groupin joulukuussa sopima kauppa tsekkiläisen
toimistopaperitukkurin Narpexin ostosta Tsekin tasavallassa astui
voimaan tammikuussa. Map Merchant Group osti tammikuussa tanskalaisen
tytäryhtiönsä Schramm-Papirgros A/S:n vähemmistöosakkaiden osakkeet
(30,7 prosenttia osakkeista). Metsä-Botnia ilmoitti 14. maaliskuuta
ostavansa Shell International Renewables BV:ltä 60 prosenttia
uruguaylaisen yhtiön Compania Forestal Oriental S.A:n (FOSA)
osakkeista.

M-real ilmoitti 4. kesäkuuta tehneensä Portugalin valtiolle
ostotarjouksen, joka koskee 25 prosentin vähemmistöosuutta
portugalilaisessa sellu- ja paperiyhtiössä Portucel Groupissa. Osana
tarjoustaan M-real siirtäisi Home & Office -liiketoimintansa
Portuceliin. Tähän sisältyisivät Home & Office -toimialan neljä
paperitehdasta ja yksi sellutehdas: Wifsta Ruotsissa, Alizay (paperi
ja sellu) ja Pont Sainte Maxence Ranskassa ja New Thames Isossa-
Britanniassa. Husumin paperitehtaan päällystämättömän hienopaperin
tuotanto myytäisiin pitkäaikaisella sopimuksella Portucelille.

M-real ilmoitti 11. kesäkuuta allekirjoittaneensa sopimuksen
strategisesta kumppanuudesta IBM Global Services:in kanssa koskien M-
realin liiketoimintasovellusten ja perustietoteknisten palveluiden
toimittamista M-realille maailmanlaajuisesti. Sopimus sisältää M-
realin oman tietoteknisen palveluliiketoiminnan ja Logisware Oy:n
koko toiminnan siirtymisen IBM:n organisaatioon, ja se tulee voimaan
1. syyskuuta 2003. Sopimus edellyttää kilpailuviranomaisten
hyväksyntää.

RAHOITUS

Korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 3 193 miljoonaa euroa
(12/2002: 3 019).

Omavaraisuusaste oli 32,9 prosenttia (6/2002: 33,3; 12/2002: 34,2) ja
velkaantumisaste 134 prosenttia (6/2002: 124; 12/2002: 119).
Omavaraisuusastetta ja velkaantumisastetta heikensivät Metsä Tissuen
osakkeiden ostot katsauskauden aikana sekä osingon maksu 27.
maaliskuuta.

Maksuvalmius on hyvä. Likviditeetti oli kesäkuun lopussa 1 317
miljoonaa euroa, josta 1 180 miljoonaa oli sitovia pitkäaikaisia
luottolupauksia ja 137 miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia.
Lisäksi konsernilla oli lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten
käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja
luottolimiittejä noin 700 miljoonan euron arvosta.

Nettovaluuttavirrasta oli kesäkuun lopussa suojattuna keskimäärin 4,9
kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut 3,8 ja 5,2
kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta pääomasta oli
katsauskauden lopussa suojattuna noin 96 prosenttia. Konsernin
velkojen korkosidonnaisuusaika oli kesäkuun lopussa 16 kuukautta.
Kauden aikana korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 12 ja 16 kuukauden
välillä.

Standard & Poors vahvisti toukokuussa BBB- -luokituksen M-realin
pitkille luotoille ja A3-luokituksen M-realin lyhyille luotoille,
näkymät negatiiviset. Aikaisemmin luottoluokituslaitos arvioi näkymät
neutraaleiksi. Moodys’in luokitus M-realin pitkille luotoille on Baa3
ja lyhyille P3, näkymät negatiiviset.

OSAKKEET

M-realin B-osakkeen ylin kurssi Helsingin Pörssissä tammi-kesäkuussa
oli 8,75 euroa ja alin 6,25 euroa. Keskikurssi oli 6,98 euroa. Vuoden
2002 keskikurssi oli 8,28 euroa. Katsauskauden lopussa 30.6.2003 B-
osakkeen kurssi oli 6,86 euroa.

B-osakkeen vaihto oli 329 miljoonaa euroa eli 33 prosenttia
osakekannasta. A- ja B- osakkeiden markkina-arvo oli 30.6.2003
yhteensä 1 221 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti 38,5 prosenttia osakkeista 30.6.2003 ja
näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 64,2 prosenttia. Ulkomaisten
omistajien osuus osakkeista oli 34,4 prosenttia.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeanti- eikä vaihtovelkakirja-
tai optiolainojen liikkeeseenlaskuvaltuuksia.


UUSI ORGANISAATIO

M-real uudisti kesäkuussa organisaatiotaan kilpailukyvyn ja
asiakaspalvelun tehokkuuden parantamiseksi. Organisaatio koostuu
Markkinoinnista & myynnistä, Tuotannosta & resurssitoiminnoista sekä
näitä tukevista konsernitoiminnoista.

Toimialat ja myyntiyksiköt kuuluvat Markkinointi & myynti -
organisaatioon. Toimialat ovat Kotelopakkaukset, Graafiset tuotteet,
Toimistopaperit ja Erikoistuotteet. Lisäksi konserniin kuuluu Map-
paperitukkuri sekä Metsä Tissue.

M-realin taloudellinen raportointi jatkuu vanhan
organisaatiorakenteen mukaisena kuluvan tilikauden loppuun asti.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Taloustaantuma Euroopassa näyttää jatkuvan. Kartongin ja paperin
kysynnän ei arvioida elpyvän tänä vuonna. Yhdysvalloissa joitakin
yksittäisiä merkkejä talouden ja paperinkulutuksen piristymisestä
voidaan havaita, mutta keskeiset taloutta kuvaavat mittarit eivät
anna selkeää suuntaa tulevalle kehitykselle.

Syys-marraskuussa on odotettavissa paperin kysynnän kausiluontoista
kohentumista. Suhdannenousua ei sen sijaan ole odotettavissa ja
hintapaine jatkuu.

Espoossa, 28. heinäkuuta 2003

HALLITUS

TOIMIALAT JA MARKKINAKEHITYS

Consumer packaging

              II   I  IV  III  II 2002   I-II
              03  03  02   02  02       03
                                muutos
Liikevaihto       211, 229, 227,  231, 232, 921,  -8,0%
              6   9   0   7   4   1
Liikevoitto        2,0 18,6  7,0  25,3 17,3 83,4     
Liikevoitto-%       0,9  8,1  3,1  10,9  7,4  9,1     
Sijoitetun pääoman    1,3  7,8  3,7  11,1  7,8  9,1     
tuotto-%
Tehdastoimitukset,    265  283  283  284  287 1129  -6,4%
1 000 t
Kartonkitehtaiden     78  94  92   94  89  91     
käyntiaste, %

Consumer packaging -toimialan toisen neljänneksen liikevoitto oli 2,0
miljoonaa euroa (1-3/2003: 18,6). Kannattavuuden heikkeneminen johtui
lähinnä epävarman yleisen taloustilanteen ja SARS-epidemian
aiheuttamasta päätuotteiden kysynnän laskusta sekä kesäkuun
vuosihuoltokustannuksista Suomessa. Dollarin ja punnan heikkenemisen
jatkuminen laski päätuoteryhmien keskimääräistä myyntihintaa
edelliseen neljännekseen verrattuna. Keskimääräinen käyntiaste oli 78
prosenttia (94).

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset laskivat 3
prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. M-realin
kokonaistoimitusmäärä laski 9 prosenttia. Länsi-Euroopan myyntihinta
nousi hieman. Dollarin ja punnan heikkeneminen laski kuitenkin
euromääräistä keskimyyntihintaa.

Liner-kartongin toimitusmäärä laski 4 prosenttia edellisestä
neljänneksestä. Myyntihinta pysyi ennallaan. Dollarin heikkeneminen
laski kuitenkin euromääräistä keskimyyntihintaa.

Aallotuskartongin heikko kysyntä jatkui. Toimitusmäärä laski 10
prosenttia.

Tapettikartongin toimitukset laskivat hieman tapettikartongin
maailmanlaajuisen kysynnän heikkenemisen myötä. Myös myyntihinta
laski.

Commercial printing

             II   I  IV  III  II  2002   I-II
             03   03  02  02  02        03
                                muutos
Liikevaihto       372,  403, 368, 403, 412,    1  -7,6%
              8   6   1   6   5  638,4
Liikevoitto       5,1  18,3 16,6 22,9 28,3  106,7     
Liikevoitto -%      1,4  4,5  4,5  5,7  6,9   6,5     
Sijoitetun pääoman    1,4  5,3  4,4  5,6  7,0   7,1     
tuotto -%
Tehdastoimitukset,    439  460  425  419  441  1 757  -4,6%
1 000 t
Käyntiaste, %       83   86  79  74  82   81     

Commercial printing -toimialan liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa
(18,3). Liikevoiton heikkeneminen johtui pääosin laskeneesta
toimitusmäärästä. Toimitusmäärä laski kausiluontoisesti sekä Länsi-
Euroopan, etenkin Saksan, epävarman taloustilanteen aiheuttaman
kysynnän heikkenemisen johdosta. Euroopan päämarkkinoiden hinnoissa
ei tapahtunut merkittävää muutosta. Dollarin ja punnan heikkeneminen
laski kuitenkin toimialan keskimääräistä myyntihintaa edelliseen
neljännekseen verrattuna.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
laskivat 8 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Commercial
printing -toimialan tuotteiden toimitusmäärä laski 5 prosenttia.
Paperikoneiden keskimääräinen käyntiaika oli 2 vuorokautta lyhyempi
kuin edellisellä neljänneksellä ja käyntiaste oli 83 prosenttia (86).
Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 10 päivää.

Zanders on siirretty Commercial printing -toimialaan vuoden 2003
alusta alkaen. Vuoden 2002 luvut on muutettu vastaavasti.

Home & Office

              II   I  IV  III  II 2002   I-II
              03  03  02   02  02       03
                                muutos
Liikevaihto       181, 191, 200,  183, 183, 782,  -5,1%
              8   6   8   4   7   7
Liikevoitto       13,9 21,8 19,6  28,3 26,1 102,     
                              8
Liikevoitto -%      7,6 11,4  9,8  15,4 14,2 13,1     
Sijoitetun pääoman    5,7  9,4 10,0  11,0 10,6 11,0     
tuotto -%
Tehdastoimitukset,    229  246  211  218  223  902  -6,9%
1 000 t
Käyntiaste, %       89  93  79   88  91  89     

Home & Office -toimialan liikevoitto oli 13,9 miljoonaa euroa (21,8).
Kannattavuutta heikensivät lähinnä toimitusmäärän lasku, myyntihinnan
lasku, myynnin tuoterakenne sekä lisääntyneet toimitukset Euroopan
ulkopuolisille markkinoille. Toimitusmäärä laski kausiluontoisesti
sekä Länsi-Euroopan epävarman taloustilanteen aiheuttaman kysynnän
heikkenemisen johdosta.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien toimitukset
laskivat 13 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Home &
Office -toimialan toimitusmäärä laski 7 prosenttia. Paperikoneiden
keskimääräinen käyntiaika oli 3 vuorokautta lyhyempi kuin edellisellä
neljänneksellä ja käyntiaste oli 89 prosenttia (93). Tilauskanta oli
kesäkuun lopussa runsaat kaksi viikkoa.

Publishing

              II   I  IV  III  II 2002   I-II
              03  03  02   02  02       03
                                muutos
Liikevaihto       187, 204, 204,  191, 193, 790,  -8,4%
              1   2   0   0   5   1
Liikevoitto       -6,7 10,3  8,8  16,5  0,9 43,1     
Liikevoitto -%      -3,6  5,0  4,3  8,6  0,5  5,5     
Sijoitetun pääoman    -2,1  3,5  2,7  5,8  0,6  3,6     
tuotto -%
Tehdastoimitukset,    258  269  255  234  235  977  -4,1%
1 000 t
Käyntiaste, %       84  93  87   87  77  84     

Publishing-toimialan liiketulos oli -6,7 miljoonaa euroa (10,3).
Kannattavuutta heikensivät laskenut toimitusmäärä, jatkunut
myyntihinnan lasku sekä toimialan Suomen tehtaiden
vuosihuoltokustannukset. Lisäksi dollarin ja punnan heikkeneminen
laski euromääräistä keskimyyntihintaa.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin (LWC) tuottajien
toimitukset nousivat 3 prosenttia edelliseen neljännekseen
verrattuna. Publishing-toimialan toimitusmäärä laski 4 prosenttia.
Paperikoneiden keskimääräinen käyntiaika oli 7 vuorokautta lyhyempi
kuin edellisellä neljänneksellä ja käyntiaste oli 84 prosenttia (93).
Tilauskanta oli kesäkuun lopussa vajaat kolme viikkoa.

Map Merchant Group

             II   I  IV  III  II  2002   I-II
             03   03  02  02  02        03
                                muutos
Liikevaihto       345,  367, 375, 371, 387,    1  -6,2%
              0   9   0   7   1  542,8
Liikevoitto       3,4  5,4 -9,3 -5,9 -0,9  -14,9     
Liikevoitto -%      1,0  1,5 -2,5 -1,6 -0,2  -1,0     
Sijoitetun pääoman    4,0  5,8 -9,0 -4,0 -0,8  -3,0     
tuotto -%
Toimitusmäärät, 1 000  308  317  311  307  314  1 270  -2,8%
t

Map-tukkuritoimialan liiketulos oli 3,4 miljoonaa euroa (5,8).
Kannattavuuden heikkeneminen johtui myyntihinnan ja toimitusmäärän
laskusta. Markkinatilanne jatkui vaikeana.

MUUT LIIKETOIMINNAT

Metsä Tissue Oyj

             II   I  IV  III  II  2002  I-II
             03   03  02  02  02       03
                               muutos
Liikevaihto       169,  164, 170, 162, 155,  647, +2,6 %
              0   7   7   2   7   8
Liikevoitto       8,3  11,7  5,9 17,2  8,4  43,1    
Liikevoitto -%      4,9  7,1  3,5 10,6  5,4  6,7    
Sijoitetun pääoman   10,2  14,5  7,6 21,0 10,5  13,2    
tuotto -%

Metsä Tissuen toisen neljänneksen liikevoitto oli 8,3 miljoonaa euroa
(11,7). Kannattavuutta heikensivät raaka-ainekustannusten nousu sekä
kausiluontoisesti heikompi myyntijakso. Liikevoittoa nosti
toimitusmäärän lievä nousu.

Tammi-kesäkuun liikevoitto oli 20,0 miljoonaa euroa (1-6/2002: 20,0).
Kannattavuutta paransivat toimitusmäärän nousu sekä parempi
tuotevalikoima. Kannattavuutta heikensivät uusien tuotantolinjojen
käyntiinlähtövaiheen ylimääräiset kustannukset. Keskimääräiset
myyntihinnat olivat hieman alle edellisen vuoden tason.

Tammi-kesäkuussa Metsä Tissue Oyj:n osakekurssi oli ylimmillään 12,37
euroa ja alimmillaan 9,51 euroa. Yhtiön noteeraus Helsingin Pörssin
päälistalla päättyi 19. kesäkuuta. Osakekurssin viimeinen noteeraus
oli 12,30 euroa. Osakkeiden vaihto oli 127,7 miljoonaa euroa ja
vaihdon osuus osakkeiden kokonaismäärästä 34,7 prosenttia. 19.
kesäkuuta yhtiön osakkeiden markkina-arvo oli 369 miljoonaa euroa. M-
real omisti neljänneksen lopussa 100 prosenttia Metsä Tissuen
osakkeista.


M-REAL–KONSERNI (luvut ovat tilintarkastamattomia)

TULOSLASKELMA       1-6/03   %  1-6/02   %
(milj. euroa)
Liikevaihto        3 102,7 100,0 3 372,8 100,0
 Osuus           -8,3      -3,6    
osakkuusyhtiöiden
 tuloksista
 Liiketoiminnan muut    35,3      30,9    
 tuotot
 Toimintakulut      2 807,9     2 989,4    
 Poistot          239,6      234,2    
Liikevoitto         82,2  2,6  176,5  5,2
 Kurssierot         11,5      -18,6    
 Muut rahoitustuotot    -64,8  -1,7  -75,2  -2,7
 ja -kulut
Voitto ennen         28,9  0,9   82,7  2,5
satunnaiseriä
 Satunnaiset erät      0,0      143,2    
Voitto ennen veroja ja    28,9  0,9  225,9  6,7
vähemmistöosuutta
 Verot           -9,0      -37,0    
 Vähemmistöosuus      -0,9      -5,0    
Katsauskauden tulos     19,0  0,6  183,9  5,5

TULOSLASKELMA       Muutos   % 1-12/02   %
(milj. euroa)
Liikevaihto        -270,1  -8,0 6 564,2 100,0
 Osuus           -4,7      -4,9    
osakkuusyhtiöiden
 tuloksista
 Liiketoiminnan muut     4,4      73,4    
 tuotot
 Toimintakulut       181,5     5 850,7    
 Poistot          -5,4      457,7    
Liikevoitto         -94,3 -53,4  324,3  4,9
 Kurssierot         30,1      -30,5    
 Muut rahoitustuotot    10,4     -159,5  -2,9
 ja -kulut
Voitto ennen        -53,8 -65,1  134,3  2,0
satunnaiseriä
 Satunnaiset erät     -143,2      144,5    
Voitto ennen veroja ja   -197,0 -87,2  278,8  4,2
vähemmistöosuutta
 Verot           28,0      -59,8    
 Vähemmistöosuus       4,1      -10,1    
Katsauskauden tulos    -164,9 -89,7  208,9  3,2


TULOSLASKELMA       4-6/03   %
(milj. euroa)
Liikevaihto        1 507,8 100,0
 Osuus           -5,3    
osakkuusyhtiöiden
 tuloksista
 Liiketoiminnan muut    23,2    
 tuotot
 Toimintakulut      1 390,8    
 Poistot          120,1    
Liikevoitto         14,8  1,0
 Kurssierot         5,3    
 Muut rahoitustuotot    -29,8  -1,6
 ja -kulut
Voitto ennen         -9,7  -0,6
satunnaiseriä
 Satunnaiset erät      0,0    
Voitto ennen veroja ja    -9,7  -0,6
vähemmistöosuutta
 Verot            8,3    
 Vähemmistöosuus      -0,6    
Katsauskauden tulos     -2,0  -0,1

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.


TASE            6/2003   %  6/2002   %
(milj. euroa)
Vastaavaa                        
 Pysyvät vastaavat    4 860,1  67,2 4 929,4  65,7
 Vaihtuvat vastaavat                  
  Vaihto-omaisuus     827,8  11,4  838,1  11,2
  Muut vaihtuvat     1 412,4  19,5 1 554,0  20,7
vastaavat
  Likvidit varat      136,7  1,9  176,4  2,4
Yhteensä         7 237,0 100,0 7 497,9 100,0
                            
Vastattavaa                       
 Osakepääoma ja muu oma  2 359,6  32,6 2 746,3  36,6
 pääoma
 Vähemmistöosuus       23,1  0,3   61,6  0,8
 Pakolliset varaukset    58,7  0,8  103,8  1,4
 Pitkäaikainen vieras   2 962,0  40,9 2 956,5  39,4
pääoma
 Lyhytaikainen vieras   1 833,6  25,4 1 629,7  21,8
pääoma
Yhteensä         7 237,0 100,0 7 497,9 100,0

TASE           12/2002   %
(milj. euroa)
Vastaavaa                
 Pysyvät vastaavat    4 934,5  66,6
 Vaihtuvat vastaavat          
  Vaihto-omaisuus     814,9  11,0
  Muut vaihtuvat     1 460,9  19,7
vastaavat
  Likvidit varat      199,9  2,7
Yhteensä         7 410,2 100,0

                    
Vastattavaa               
 Osakepääoma ja muu oma  2 461,0  33,2
 pääoma
 Vähemmistöosuus       74,6  1,0
 Pakolliset varaukset    66,3  0,9
 Pitkäaikainen vieras   3 030,3  40,9
pääoma
 Lyhytaikainen vieras   1 778,0  24,0
pääoma
Yhteensä         7 410,2 100,0


KASSAVIRTALASKELMA       1-6/03  1-6/02 1-12/02  4-6/03
(milj. euroa)
 Voitto ennen satunnaiseriä    28,9   82,7  134,3   -9,7
 Poistot             239,6  234,2  457,7  120,1
 Verot              -28,3  -44,9  -56,7   -4,1
 Muut muutokset          23,5   8,9  -14,3   7,7
Tulorahoitus           263,7  280,9  521,0  114,0
 Käyttöpääoman muutos      -78,9   75,4  145,4  -82,8
Liiketoiminnan kassavirta    184,8  356,3  666,4   31,2
 Käyttöomaisuus-        -243,1  -115,0  -310,0  -55,1
 investoinnit 1)
 Myynnit ja muut          0,0  235,0  223,9   0,0
 muutokset
Kassavirta investointien     -58,3  476,3  580,3  -23,9
jälkeen
 Konsernirakenteen muutos     -8,5   9,4   -9,0   0,0
 Osingot            -107,4  -108,4  -108,4   0,0
Korollisten nettovelkojen    -174,2  377,3  462,9  -23,9
muutos
(+ vähennys / - lisäys)                     

1) Eivät sisällä hankittujen yhtiöiden velkoja.


TUNNUSLUVUT           1-6/03  1-6/02 1-12/02 4-6/03
Osakekohtainen tulos, euroa    0,11   0,23   0,36  -0,01
(laimennettu 1-6/03; 0,11                 
euroa)
Sijoitetun pääoman tuotto, %    3,2   6,4   5,8   1,4
Oman pääoman tuotto, %       1,6   3,7   3,0  -0,2
Bruttoinvestoinnit, milj.     243   115   310   55
euroa 1)
Henkilöstö keskimäärin     20 538  21 373  21 070 20 857
                            
                 6/03   6/02  12/02
Osakekohtainen oma pääoma,    13,18  13,61  13,75
euroa
Omavaraisuusaste, %        32,9   33,3   34,2
Velkaantumisaste, %        134   124   119

Konsernin vastuut, milj. euroa  6/03   6/02  12/02
Omasta puolesta          474   533   487
Osakkuusyhtiöiden puolesta      0    1    0
Saman konsernin yritysten      5    5    26
puolesta
Muiden puolesta           10    26    5
Yhteensä              489   565   518
                           
Avoimet johdannaissopimukset,       6/02     
milj. euroa            6/03       12/02
Korkojohdannaiset        11 189  8 948  9 998
Valuuttajohdannaiset       7 118  7 960  4 832
Yhteensä            18 307  16 908  14 830

1) Eivät sisällä hankittujen yhtiöiden velkoja.


LIIKEVAIHTO    Neljännes I-II      Neljänneksittäin
Milj. euroa     2003  2002  II 03  I 03  IV 02 III 02 II 02
 Consumer     441,5  462,4  211,6 229,9  227,0  231,7 232,4
 packaging
 Commercial    776,4  866,7  372,8 403,6  368,1  403,6 412,5
 printing
 Home & Office   373,4  398,5  181,8 191,6  200,8  183,4 183,7
 Publishing    391,3  395,1  187,1 204,2  204,0  191,0 193,5
 Map Merchant   712,5  796,1  345,0 367,5  375,0  371,7 387,1
 Group
 Metsä Tissue   333,7  314,9  169,0 164,7  170,7  162,2 155,7
 Sisäinen myynti  73,9  139,1  40,5  33,4  41,7  60,5  71,8
 ja muu toiminta
KONSERNI     3 102,7 3 372,8 1507,8 1594,9 1587,3 1604,1 1636,7
                                   
LIIKEVOITTO JA  Neljännes I-II      Neljänneksittäin
TULOS
Milj. euroa     2003  2002  II 03  I 03 IV 02 III 02 II 02
 Consumer      20,6  51,1   2,0  18,6  7,0  25,3  17,3
 packaging
 Commercial     23,4  67,2   5,1  18,3  16,6  22,9  28,3
 printing
 Home & Office   35,7  54,9  13,9  21,8  19,6  28,3  26,1
 Publishing     3,6  17,9  -6,7  10,3  8,8  16,5  0,9
 Map Merchant    8,8   0,3   3,4   5,4  -9,3  -5,9  -0,9
 Group
 Metsä Tissue    20,0  20,0   8,3  11,7  5,9  17,2  8,4
 Muu toiminta   -29,9  -34,9  -11,2  -18,7  2,1  -7,2 -22,4
 LIIKEVOITTO    82,2  176,5  14,8  67,4  50,7  97,1  57,7
 %          2,6   5,2   1,0   4,2  3,2   6,1  3,5
liikevaihdosta
 Kurssierot     11,5  -18,6   5,3   6,2  5,0  -16,8  0,2
 Muut rahoitus-  -64,8  -75,2  -29,8  -35,0 -45,6  -38,7 -37,2
 tuotot ja -
kulut
VOITTO ENNEN    28,9  82,7  -9,7  38,6  10,1  41,5  20,7
SATUNNAISERIÄ
 %          0,9   2,5  -0,6   2,4  0,6   2,6  1,3
liikevaihdosta
LIIKEVOITTO, %  Neljännes I-II      Neljänneksittäin
          2003  2002  II 03  I 03 IV 02 III 02 II 02
 Consumer      4,7  11,1   0,9   8,1  3,1  10,9  7,4
 packaging
 Commercial     3,0   7,8   1,4   4,5  4,5   5,7  6,9
 printing
 Home & Office    9,6  13,8   7,6  11,4  9,8  15,4  14,2
 Publishing     0,9   4,5  -3,6   5,0  4,3   8,6  0,5
 Map Merchant    1,2   0,0   1,0   1,5  -2,5  -1,6  -0,2
 Group
 Metsä Tissue    6,0   6,4   4,9   7,1  3,5  10,6  5,4
KONSERNI       2,6   5,2   1,0   4,2  3,2   6,1  3,5


SIJOITETUN PÄÄOMAN        I - II Q      Vuosi
TUOTTO, %

                   2003    2002    2001
 Consumer packaging          4,7     9,1    14,9
 Commercial printing         3,4     7,1    6,2
 Home & Office            7,6    11,0    6,2
 Publishing              0,7     3,6    5,7
 Map Merchant Group          4,9    -3,0    -0,8
 Metsä Tissue            12,2    13,2    10,3
KONSERNI               3,2     5,8    6,9
                                
SIJOITETTU PÄÄOMA,          6/03    12/02   12/01
Milj. euroa
                              
 Consumer packaging         932,0    991,0   934,0
 Commercial printing       1 527,1   1 567,5  1 621,1
 Home & Office           888,7    973,7  1 018,4
 Publishing            1 224,3   1 256,2  1 378,2
 Map Merchant Group         389,0    410,4   484,8
 Metsä Tissue            335,9    325,5   342,3
 Muu pääoma             552,4    372,8   515,1
KONSERNI             5 849,4   5 897,1  6 293,8

HENKILöSTö,           I - II Q  I - II Q  I - IV Q
keskimäärin             2003    2002    2002
                              
 Consumer packaging         3 094    3 173   3 151
 Commercial printing        5 370    5 984   5 831
 Home & Office           2 119    2 111   2 125
 Publishing             1 603    1 888   1 769
 Map Merchant Group         2 582    2 798   2 745
 Metsä Tissue            3 333    2 958   3 067
 Muut toiminnot           2 437    2 461   2 382
KONSERNI              20 538   21 373   21 070


TUOTANTO         Neljännes I-II   Neljänneksittäin
1000 tonnia        2003  2002  II 03   I 03  IV 02
 Commercial printing    907   915   446   461   436
 Home & Office       470   477   233   237   207
 Publishing 1)       537   490   254   283   256
 Kartonki          337   339   154   183   173
 Fluting           86   103   38    48   57
 Liner 2)          74   74   33    41   37
 CTMP            159   125   77    82   76
 Metsä-Botnian sellu 2)   549   514   269   280   249
 M-realin sellu       614   593   303   311   308

TUOTANTO              Neljänneksittäin
1000 tonnia       III 02  II 02  I 02  IV 01 III 01
 Commercial printing    406   448   467   432   425
 Home & Office       231   233   244   207   199
 Publishing 1)       244   235   255   242   246
 Kartonki          167   169   170   152   170
 Fluting           64   49   54    60   57
 Liner 2)          40   39   35    36   35
 CTMP            79   63   62    49   34
 Metsä-Botnian sellu 2)   294   250   264   234   258
 M-realin sellu       290   304   289   264   251


1) Sisältää 50 % Albbruckin tuotannosta (30.6.2002 asti).
2) Vastaa M-realin omistusosuutta (47 %).

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa