PAPERIN HINNAN LASKU JA EURON VAHVISTUMI


M-real Oyj Pörssitiedote 5.2.2004 klo 12.00 1 (20)

PAPERIN HINNAN LASKU JA EURON VAHVISTUMINEN HEIKENSIVÄT M-REALIN
KANNATTAVUUTTA VUONNA 2003

M-real-konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2003
laski 88,5 miljoonaan euroon edellisen vuoden 336,3 miljoonasta
eurosta. Kannattavuuden heikkenemisen keskeiset syyt olivat paperin
hinnan lasku sekä euron vahvistuminen.

Vuoden 2003 avainluvut:
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 88,5 miljoonaa euroa (336,3)
- Tulos ennen satunnaiseriä ilman kertaluonteisia eriä -37,5
miljoonaa euroa (146,3)
- Liikevoitto 73,8 miljoonaa euroa (324,3)
- Tulos ennen satunnaiseriä -80,2 miljoonaa euroa (134,3)
- Osakekohtainen tulos -0,51 euroa (vuonna 2002 0,36 euroa)
- Hallituksen esitys osingoksi 0,30 euroa osakkeelta (0,60)
- Tilikauden tulos -95,0 miljoonaa euroa (208,9)
- Liiketoiminnan kassavirta 425,1 miljoonaa euroa (666,4)
- Sijoitetun pääoman tuotto 1,6 prosenttia (5,8)
- Liikevaihto 6 044,1 miljoonaa euroa (6 564,2)
- Omavaraisuusaste vuoden lopussa 31,9 prosenttia (34,2)
- Metsä Tissuen myynnin vaikutuksilla oikaistut tunnusluvut:
 omavaraisuusaste 36,7 prosenttia, velkaantumisaste 105 prosenttia,
 korolliset nettovelat 2 540 miljoonaa euroa
- Kartonkitehtaiden käyntiaste 84 prosenttia (92), paperitehtaiden
käyntiaste 83 prosenttia (85)

Paperin hinnan laskun ja euron vahvistumisen lisäksi viimeisen
neljänneksen kannattavuutta heikensivät joulukuun ylläpitoseisokit
sekä näiden aiheuttamat kustannukset ja paperiliiton päivän lakko
joulukuussa. Viimeiselle neljännekselle kirjattiin myös merkittäviä
kertaluonteisia kuluja.

Taivekartongin kysyntä ja hinta Länsi-Euroopassa säilyivät
edellisvuoden tasolla. Sen sijaan paperimarkkinoilla tilanne oli
heikko koko vuoden. Kysyntä pysyi alhaisena ja hinnat laskivat
selvästi.

"Talousnäkymät ovat edelleen epävarmat. Merkkejä paremmasta
talouskehityksestä on havaittavissa, mutta sen vaikutus ei näy
paperin ja kartongin kysynnässä vielä", toimitusjohtaja Jouko M.
Jaakkola arvioi lähiajan näkymiä.

M-real jatkoi kustannussäästö- ja kannattavuuden parantamisohjelmiaan
tavoitteidensa mukaisesti. "295 miljoonan euron säästöohjelmat
saatiin pääosin toteutetuksi vuoden loppuun mennessä. Runsas
kolmasosa säästöistä realisoituu kuitenkin vasta markkinatilanteen
parantuessa. Jatkamme toiminnan tehostamistoimenpiteitä. Uudet
ohjelmat, joiden kokonaissäästötavoite on noin 200 miljoonaa euroa
vuoden 2006 loppuun mennessä, koskevat myyntiä, markkinointia,
logistiikkaa, ostotoimintaa ja tuotantoa. Tavoitteesta noin 35
miljoonaa euroa toteutuu markkinatilanteen kohentuessa. Vuoden 2004
aikana säästöä arvioidaan syntyvän noin 40 miljoonaa euroa", Jaakkola
kommentoi.

M-REAL OYJ

Konserniviestintä
Lisätietoja:
Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118
Heikki Saarinen, talous- ja rahoitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469
4686

M-REAL OYJ
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2003

MARKKINATILANNE VUONNA 2003

Vuonna 2000 alkanut talouskasvun hidastuminen jatkui Euroopassa
vuonna 2003. Kasvun ennustetaan jääneen vajaaseen prosenttiin. Sen
sijaan Pohjois-Amerikan talouskasvun odotetaan yleisesti edelleen
parantuneen vuonna 2003 vuoden 2002 yli kahden prosentin kasvuun
verrattuna. Aasian talouden kasvun arvioidaan myös parantuneen vuoden
2002 yli 2 prosentin kasvusta. Talouden kehitystä läheisesti
noudattava mainonnan määrä pysyi Länsi-Euroopassa pääasiassa
edellisvuoden tasolla. Valuuttamarkkinoilla Yhdysvaltain dollari ja
Englannin punta heikkenivät selvästi suhteessa euroon.

Taivekartongin kysyntä Länsi-Euroopassa pysyi edellisvuoden tasolla
talouden heikosta kasvusta huolimatta. Länsi-Euroopan tuottajien
toimitukset Euroopan ulkopuolisille markkinoille kasvoivat.
Myyntihinnoissa ei tapahtunut merkittävää muutosta. Euron
vahvistuminen heikensi kuitenkin euromääräistä myyntihintaa ja
euromaiden tuottajien hintakilpailukykyä. Liner-kartongin tuottajien
toimitukset lisääntyivät ja aallotuskartongin toimitukset olivat
edellisvuoden tasolla lähinnä Itä-Euroopan toimitusten kasvun vuoksi.

Paperimarkkinoilla vuosi oli vaikea. Kokonaiskysynnän kasvu pysyi
alhaisena koko vuoden. Länsi-Euroopan markkinoita leimasivat
ylikapasiteetti, myyntihintojen lasku, kasvaneet toimitukset Euroopan
ulkopuolisille markkinoille sekä euron vahvistuminen ja tästä
seurannut viennin euromääräisen hinnan lasku ja päällystämättömän
hienopaperin tuonnin lisääntyminen.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
kasvoivat 6 prosenttia pääasiassa viennin kasvun seurauksena.
Päällystämättömän hienopaperin tuottajien toimitukset laskivat
prosentin. Päällystetyn aikakauslehtipaperin toimitukset nousivat 8
prosenttia. Vienti kasvoi enemmän kuin toimitukset Eurooppaan.
Kaikkien päätuoteryhmien myyntihinnat laskivat selvästi.

Pehmopaperituotteiden kysyntä Länsi-Euroopassa oli edellisen vuoden
tasolla. Uusi kapasiteetti kiristi kilpailutilannetta.


M-REALIN TILIKAUDEN TULOS

M-real-konsernin liikevoitto vuonna 2003 oli 73,8 miljoonaa euroa
(324,3 miljoonaa euroa vuonna 2002). Liikevoittoon sisältyy
kertaluonteisia nettokuluja 14,7 miljoonaa euroa (12,0).
Kertaluonteiset tuotot olivat 15,8 miljoonaa euroa (25) ja
kertaluonteiset kulut 30,5 miljoonaa euroa (37).

Kertaluonteisista tuotoista merkittävin on Logisware Oy:n toiminnan
myyntivoitto 7 miljoonaa euroa ja se on kirjattu kolmannella
neljänneksellä. Muut kertaluonteiset erät kohdistuvat viimeiselle
neljännekselle.

Kertaluonteisista kuluista merkittävimmät ovat tavanomaista suuremmat
luottotappiot 12 miljoonaa euroa, sovitut henkilöstön vähennyksiin
liittyvät kuluvaraukset Kirkniemen ja Lielahden tehtaissa yhteensä 7
miljoonaa euroa sekä ympäristövastuista kirjattavat varaukset 6
miljoonaa euroa.

Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 88,5 miljoonaa euroa
(336,3), joka on 1,5 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoiton laskun
keskeiset syyt olivat paperin keskimääräisen myyntihinnan lasku,
euron vahvistuminen sekä Consumer packaging -toimialan alhaisemmat
toimitusmäärät.

Map Merchants- tukkuritoimialaa lukuunottamatta kaikkien toimialojen
kannattavuus heikkeni. Metsä Tissuen tulos parani hieman.

Kartongin toimitukset asiakkaille olivat 1 082 000 tonnia (1 144 000
tonnia). Tehtaiden tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 177
000 tonnia (41 000). Käyntiaste oli 84 prosenttia (92). Äänekosken
uudistetun kartonkikoneen myötä taivekartongin tuotantokapasiteetti
kasvoi noin 45 000 tonnia vuonna 2003.

Paperin kokonaistoimitukset tehtailta olivat 3 724 000 tonnia (3 638
000). Vertailukelpoinen toimitusmäärä nousi 4 prosenttia
edellisvuodesta. Hienopaperin toimitusmäärä oli edellisen vuoden
tasolla ja aikakauslehtipaperin vertailukelpoinen toimitusmäärä nousi
15 prosenttia. Kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta johtuen
tuotantoa jouduttiin merkittävästi rajoittamaan. Tuotannonrajoitukset
olivat 585 000 tonnia (605 000 tonnia). Tehtaiden käyntiaste oli 83
prosenttia (85).

Valuuttajohdannaisten suojaustuottojen vaikutus liikevoittoon oli
24,2 miljoonaa euroa (8,1). Vuoden 2003 loppuun mennessä Yhdysvaltain
dollari heikkeni 20,4 prosenttia ja Englannin punta 8,3 prosenttia
edelliseen vuodenvaihteeseen verrattuna. Keskimäärin dollarin
eurokurssi oli 19,7 prosenttia ja punnan kurssi 10 prosenttia
alhaisempi kuin vuonna 2002.

Liikevaihto oli 6 044,1 miljoonaa euroa (6 564,2). Vertailukelpoinen
liikevaihto laski 8 prosenttia. Myynti Suomeen oli 6 prosenttia
liikevaihdosta (6).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -154,0 miljoonaa euroa (-190,0).
Niihin sisältyy rahoituserien kurssivoittoa 20,7 miljoonaa euroa (-
30,5) sekä nettokorkoja ja muita rahoituskuluja 174,7 miljoonaa euroa
(159,5). Muihin rahoituskuluihin on kirjattu lainojen
uudelleenjärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia nettokuluja 28
miljoonaa euroa. Kertaluonteiset tuotot olivat 14,1 miljoonaa euroa
ja kertaluonteiset kulut 42,1 miljoonaa euroa. Kertaluonteiset tuotot
on kirjattu toisella, kolmannella sekä viimeisellä neljänneksellä ja
kulut viimeisellä neljänneksellä.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 73,8 miljoonaa euroa (73,4).
Summaan ei sisälly kertaluontoisia eriä.

Tulos ennen satunnaiseriä oli -80,2 miljoonaa euroa (134,3). Tulos
ennen satunnaiseriä ilman yllä mainittuja kertaluonteisia eriä oli
–37,5 miljoonaa euroa (146,3).

Satunnaisiin kuluihin on kirjattu eräiden toimintojen omaisuuserien
arvon alaskirjauksia ja lopetuskuluja 16 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos oli -95,0 miljoonaa euroa (208,9). Verot, mukaan
lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat 0,7 miljoonaa euroa
(59,8).

Osakekohtainen tulos oli -0,51 euroa (0,36).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 1,6 prosenttia (5,8). Oman pääoman
tuotto oli -3,8 prosenttia (3,0).


LOKA-JOULUKUUN TULOS EDELLISEEN VUOSINELJäNNEKSEEN VERRATTUNA

Liiketulos oli -37,3 miljoonaa euroa (7-9/2003: 28,9). Liiketulokseen
sisältyy kertaluonteisia nettokuluja 18,9 miljoonaa euroa. Liiketulos
ilman kertaluonteisia eriä oli -18,4 miljoonaa euroa (28,9), joka on
-1,2 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuuden heikkenemisen
keskeiset syyt olivat paperin alhaisemmat myyntihinnat, euron
vahvistuminen sekä joulukuun ylläpitoseisokit ja näiden aiheuttamat
kustannukset.

Home & Office -toimialan, MAP Merchantin ja Metsä Tissuen
kannattavuus parani.

Tulos ennen satunnaiseriä oli -105,2 miljoonaa euroa (-3,9). Tulos
ennen satunnaiseriä ilman kertaluonteisia eriä oli -47,2 (-6,8).

Kartongin toimitukset asiakkaille olivat 269 000 tonnia (265 000
tonnia). Tehtaiden tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 56 000
tonnia (43 000). Käyntiaste oli 79 prosenttia (87).

Paperin kokonaistoimitusmäärä tehtailta oli 917 000 tonnia (906 000).
Tuotannonrajoitukset olivat 170 000 tonnia (195 000 tonnia).
Paperitehtaiden käyntiaste oli 79 prosenttia (80).

Konsernin liikevaihto oli 1 474,2 miljoonaa euroa (1 467,2).


HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli joulukuun lopussa 19 636 henkilöä (20 323
henkilöä 31.12.2002), joista Suomessa työskenteli 5 835 henkilöä (5
941). Henkilöstön nettovähennys oli 687 henkilöä. Yrityskauppojen
vaikutus vähennykseen oli nettomääräisesti -49 henkilöä.

Konsernin henkilömäärään sisältyy 47 prosenttia Metsä-Botnian
henkilöstöstä.


KäYTTöOMAISUUSINVESTOINNIT

Käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2003 olivat yhteensä 232 miljoonaa
euroa (1-12/2002: 304). Lisäksi maksettiin ostettujen yhtiöiden
osakkeiden kauppahintana yhteensä 165 miljoonaa euroa.

Syyskuussa päätettiin vuosikapasiteetiltaan 300 000 tonnin BCTMP-
massaa valmistavan tehtaan rakentamisesta Kaskisiin. Investoinnin
kokonaisarvo on noin 180 MEUR. Tehtaan koko tuotanto käytetään
konsernin tehtaiden raaka-aineeksi. Investoinnin avulla parannetaan
paperien laatua ja alennetaan kustannuksia. Tehdas valmistuu vuoden
2005 syksyllä ja työllistää noin 65 henkilöä.

Joulukuussa päätettiin osallistua uuden, Teollisuuden Voima Oy:n
Suomen Olkiluotoon rakennettavan ydinvoimalan investointiin.
Voimalaitos käynnistyy vuonna 2009.

         
YRITYSKAUPAT

Tammi-kesäkuun aikana M-real osti kaikki SCA:n ja muiden omistamat
Metsä Tissue Oyj:n osakkeet. Metsä Tissuen noteeraus Helsingin
Pörssin päälistalla päättyi 19. kesäkuuta. Ostettujen osakkeiden ja
optioiden kokonaishinta oli noin 128 miljoonaa euroa.

Marraskuussa allekirjoitettiin aiesopimus Metsä Tissue Oyj:n
liiketoiminnan 66 prosentin osuuden myynnistä Metsäliitto
Osuuskunnalle.

Map Merchant Groupin tsekkiläisen paperitukkuri Narpexin osto astui
voimaan tammikuussa. Lisäksi Map Merchant Group osti tammikuussa
tanskalaisen tytäryhtiönsä Schramm-Papirgros A/S:n
vähemmistöosakkaiden osakkeet.

Maaliskuussa ostettiin 24,7 prosenttia Oy Hangö Stevedoring Ab:n
osakkeista ja yhtiöstä tuli siten M-realin täysin omistama
tytäryhtiö.

Metsä-Botnia osti maaliskuussa Shell International Renewables BV:ltä
60 prosenttia uruguaylaisen yhtiön Compania Forestal Oriental S.A:n
(FOSA) osakkeista.


MUUT RAKENNEJÄRJESTELYT

M-realin kesäkuussa ilmoittama sopimus IBM Global Services:in kanssa
koskien M-realin oman tietoteknisen palveluliiketoiminnan ja
osakkuusyhtiönsä Logisware Oy:n koko toiminnan siirtymisestä IBM:n
organisaatioon tuli voimaan syyskuussa.

Lokakuussa ilmoitettiin Lielahden kemihierretehtaan nykyisen
markkinamassaliiketoiminnan lopettamisesta sekä tehtaan koko
tuotannon käyttämisestä omassa kartongin valmistuksessa. Järjestely
saadaan päätökseen vuoden 2004 loppuun mennessä ja arvioitu
henkilöstön vähennystarve on noin 90 henkilöä.

Lokakuussa käynnistettiin yt-neuvottelut Kirkniemen tehtaan
henkilöstöryhmien kanssa. Neuvottelut saatiin päätökseen marraskuussa
ja niissä sovittiiin Kirkniemen tehtaan henkilöstömäärän
vähenemisestä 155 henkilöllä vuoden 2006 loppuun mennessä.


TUTKIMUS JA KEHITYS

Vuonna 2003 tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 27 miljoonaa
euroa, joka on 0,6 prosenttia liikevaihdosta ilman Map Merchants-
tukkuritoimialaa. Tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteet olivat
tuotantoprosessien tehokkuuden parantaminen, uusien tuotteiden ja
niiden valmistamiseen liittyvien prosessien ja tulevaisuuden
teknologioiden kehittäminen. M-realin hakemien patenttien määrä
kasvoi 30 prosenttia. Myös ideoiden ja keksintöilmoitusten määrä
kasvoi selvästi vuoden aikana.

Vuoden 2003 aikana M-realin tehtaissa panostettiin prosessien
tehokkuuden parantamiseen. Tuottavuutta onnistuttiin parantamaan
lähes jokaisessa tuotantoyksikössä. Huomattavia parannuksia
saavutettiin Alizayssa, Biberistissä, Husumissa ja Kirkniemessä.

M-real on mukana useissa yhteistyöhankkeissa. Tavoitteena on löytää
uusia paperiin liittyviä sovelluksia, joissa paperi ja ICT
(Information and Communication Technology) integroituvat uudella
tavalla. M-real on panostanut ja saavuttanut tuloksia
prosessiälykkyyteen liittyvissä sovelluksissa. Tähän kehitysalueeseen
panostetaan jatkossakin.


YMPÄRISTÖ

Vuoden 2003 aikana kehitettiin ympäristötiedotusta asiakkaille,
selvitettiin vanhoja ympäristövastuita sekä määriteltiin
ostosopimuksissa entistä tarkemmin tavarantoimittajilta edellytettävä
ympäristönsuojelun taso. M-realin kaikilla tuotantolaitoksilla on
kertomusvuoden lopussa ISO 14001-standardin mukainen
ympäristöjärjestelmä.

M-real on sitoutunut käyttämään puuraaka-ainetta, joka on peräisin
kestävästi hoidetuista metsistä. Tämän vuoksi jatkettiin
toimenpiteitä puuraaka-aineen alkuperän todentamiseksi ja
metsäsertifioinnin edistämiseksi. Venäjällä ja Baltian maissa
lisättiin hakkuutyömaiden tarkastuksia.

Merkittävin ympäristöinvestointi on Husumin tehtaan
jätevedenpuhdistamo, joka käynnistyy vuonna 2004. Investoinnin
kustannusarvio on 40 miljoonaa euroa.

Vuoden 2003 aikana M-real teki 6 miljoonan euron suuruiset
lisävaraukset ympäristövastuista. Yhdessä aiemmin tehtyjen varausten
kanssa ympäristövarausten loppusumma on vuoden 2003 lopussa 7
miljoonaa euroa.

Panostuksia energiatehokkuuden parantamiseksi, omien voimaloiden
päästöjen vähentämiseksi ja bioenergian osuuden lisäämiseksi
jatkettiin. M-realin hiilidioksidipäästöt tuotettua tonnia kohti
vähenivät edellisvuoteen verrattuna 3 prosenttia.

M-real julkaisee vuodelta 2003 erillisen ympäristöraportin.


RAHOITUS

Korolliset nettovelat olivat tilikauden lopussa 3 109 miljoonaa euroa
(12/2002: 3 019).

Omavaraisuusaste oli 31,9 prosenttia (12/2002: 34,2) ja
velkaantumisaste 137 prosenttia (12/2002: 119).

Maksuvalmius on hyvä. Likviditeetti oli vuoden lopussa 1 124
miljoonaa euroa, josta 940 miljoonaa oli sitovia pitkäaikaisia
luottolupauksia ja 184 miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia
(200). Lisäksi konsernilla oli lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten
käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja
luottolimiittejä noin 750 miljoonan euron arvosta.

Nettovaluuttavirrasta oli tilikauden lopussa suojattuna keskimäärin 4
kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut 3 ja 5 kuukauden
välillä. Ei-euromääräisestä omasta pääomasta oli katsauskauden
lopussa suojattuna noin 90 prosenttia. Konsernin velkojen
korkosidonnaisuusaika oli vuoden lopussa 18 kuukautta. Kauden aikana
korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 12 ja 18 kuukauden välillä.

Vuoden vaihteessa pitkäaikaisista lainoista oli valuuttamääräisiä 15
prosenttia. Lainoista oli vaihtuvakorkoisia 45 prosenttia ja loput
kiinteäkorkoisia. Lainojen keskikorko oli vuoden 2003 lopussa 4,6
prosenttia ja keskimaturiteetti 3,6 vuotta.

Likviditeetin ollessa hyvä katsauskaudella ei ollut tarvetta tehdä
merkittäviä lainajärjestelyjä.

Metsä-Botnia allekirjoitti syyskuussa 210 miljoonan euron
syndikaattiluoton, jota käytetään valmiusluottona.

Vuoden aikana tehtiin kansainvälisen joukkovelkakirjalainaohjelman
puitteissa 3 lainaemissiota, joiden yhteismäärä oli noin 150
miljoonaa euroa.

Lokakuussa Moody’s Investor Service alensi pitkien luottojen
luokituksen Baa3:sta Ba1:een ja lyhyiden luottojen Prime 3:sta Not-
Primeen, näkymät negatiiviset.

Joulukuussa Standard & Poor’s Ratings Services alensi pitkien
luottojen luokitusta BBB- :sta BB+:aan ja lyhyille luotoille A3:sta
B:hen, näkymät vakaat.

Joulukuussa tehtyjen lainojen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä
maksettiin takaisin 34 miljardin jenin (311 miljoonan euron)
määräiset lainat.
         
         
         
HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2003 M-realin hallituksen
jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin
edelleen maanviljelysneuvos Timo Haapanen, pääjohtaja Asmo Kalpala,
varatoimitusjohtaja Erkki Karmila, maanviljelysneuvos Runar Lillandt,
johtaja Matti Niemi, vuorineuvos Antti Oksanen (puheenjohtaja),
pääjohtaja Antti Tanskanen ja maanviljelysneuvos Arimo Uusitalo
(varapuheenjohtaja).

Tilintarkastajiksi valittiin Göran Lindell, KHT ja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena Ilkka Haarlaa, KHT sekä
varatilintarkastajiksi Björn Renlund, KHT ja Jouko Malinen, KHT.
         
         
OSAKKEET

M-realin B-osakkeen ylin kurssi Helsingin Pörssissä tilikauden aikana
oli 8,99 euroa ja alin 6,21 euroa. Keskikurssi oli 7,26 euroa. Vuoden
2002 keskikurssi oli 8,28 euroa. Tilikauden lopussa 31.12.2003 B-
osakkeen kurssi oli 7,03 euroa.

B-osakkeen vaihto oli 585 miljoonaa euroa eli 56 prosenttia
osakekannasta. A- ja B- osakkeiden markkina-arvo oli 31.12.2003
yhteensä 1 286 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti 38,5 prosenttia osakkeista 31.12.2003
ja näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 64,2 prosenttia.
Ulkomaisten omistajien osuus osakkeista oli 34,2 prosenttia.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeanti- eikä vaihtovelkakirja-
tai optiolainojen liikkeeseenlaskuvaltuuksia.


IAS-PROJEKTI

Euroopan Unionin komissio hyväksyi 7.6.2002 asetusehdotuksen, jonka
mukaan EU:n alueella rekisteröityjen julkisesti noteerattujen
yhtiöiden tulee laatia konsernitilinpäätöksensä IAS:n/IFRS:n
(International Accounting Standards/International Financial Reporting
Standards) mukaisesti viimeistään vuodelta 2005.

M-realissa käynnistettiin syksyllä 2001 projekti IAS-valmiuksien
luomiseksi. Projekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja yhtiö
laatii konsernitilinpäätöksensä IAS:n mukaisesti vuoden 2005 alusta
lukien.

Vuoden 2003 aikana on mm. selvitetty IAS-standardien vaikutusta
konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin, järjestetty mittava
koulutus konsernin taloushenkilöille sekä valmisteltu konsernin IAS-
laskentaohjeita.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet muuttuvat ainakin seuraavilla osa-
alueilla: eläkekulujen ja -vastuiden laskenta, tiettyjen
vuokrasopimusten ja rahoitusjärjestelyjen käsittely, metsäomaisuuden
arvostaminen sekä rahoitusinstrumenttien kirjaaminen.


TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tammikuun alussa myytiin aiesopimuksen mukaisesti 66 prosenttia Metsä
Tissuesta Metsäliitto Osuuskunnalle. Tämän lisäksi 17 prosenttia
myytiin Tapiola-ryhmälle. Tammikuun lopussa myytiin loput 17
prosenttia Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle (9,86
prosenttia) ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammolle (7,14 prosenttia).
Kaupat toteutettiin samoin ehdoin ja perustuvat 570 miljoonan euron
velattomaan arvoon. Kaupoista saatu myyntivoitto verojen jälkeen oli
noin 155 miljoonaa euroa.

Vuoden 2003 keskeiset tunnusluvut Metsä Tissuen myynnin vaikutuksilla
oikaistuna: Korolliset nettovelat 2 540 miljoona euroa,
omavaraisuusaste 36,7 prosenttia, gearing 105 prosenttia.


VUODEN 2004 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

M-real uudisti organisaatiotaan kesäkuussa 2003. Liiketoiminta
jaettiin neljään osaan, jotka ovat Kotelopakkaukset, Graafiset
tuotteet, Toimistopaperit ja Map Merchant Group. M-realin
taloudellinen raportointi muuttuu uuden liiketoimintajaon mukaiseksi
vuoden 2004 alusta. Metsä Tissue ei ole mukana raportoinnissa enää
vuonna 2004. Uuden liiketoimintajaon mukaiset vertailuluvut
julkistetaan ennen ensimmäisen vuosineljänneksen julkistusta.

Vuoden 2003 tilinpäätöstiedot raportoidaan vanhan liiketoimintajaon
mukaisesti. Vanhat liiketoiminnat ovat: Consumer packaging,
Commercial printing, Home & Office, Publishing, Map Merchant Group ja
Metsä Tissue.


ALKANEEN VUODEN NäKYMäT

Alkaneen vuoden talousnäkymät Euroopassa ovat edelleen epävarmat.
Joitakin merkkejä paremmasta kehityksestä on kuitenkin havaittavissa.
Pohjois-Amerikan ja Aasian talouskasvun odotetaan yleisesti
paranevan. Yksiselitteisiä merkkejä M-realin päätuotteiden kysynnän
merkittävästä elpymisestä ei kuitenkaan vielä ole näkyvissä. Länsi-
Euroopassa M-realin paperilajien markkinoita leimaa edelleen
ylitarjonta ja euron vahvistuminen on lisännyt päällystämättömän
hienopaperin tuontia. Paperin tuotantoa joudutaan edelleen
rajoittamaan kysyntää vastaavaksi.

Paperin hintapaineet ovat jatkuneet myös vuodenvaihteen jälkeen.
Paperin hintojen odotetaan nousevan kysynnän kasvaessa.
Taivekartongin hinnassa ei odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia.
Vahva euro heikentää Euroopan ulkopuolisten toimitusten
kannattavuutta. M-realin vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloksen
ennen satunnaiseriä arvioidaan jäävän tappiolliseksi.

Espoossa 5. helmikuuta 2004

HALLITUSTOIMIALAT JA MARKKINAKEHITYS

Consumer packaging

         2003 2002  IV  III  II I 03  IV  2002-
                03  03  03     02  2003
                             muutos
Liikevaihto    867, 921, 211, 214, 211, 229, 227,  -5,8%
           9   1  6   8  6   9   0
Liikevoitto    34,5 83,4 -1,3 15,2 2,0 18,6  7,0 -58,6%
Liikevoitto-%   4,0  9,1 -0,6  7,1 0,9  8,1  3,1    
Sijoitetun     3,9  9,1 -1,1  6,8 1,3  7,8  3,7    
pääoman tuotto-%
Tehdastoimitukse 1082 1129 269  265 265  283  283  -4,2%
t
1 000 t
Kartonki-      84  92  79  87  78  94  92    
tehtaiden
käyntiaste,%

Consumer packaging -toimialan toimintaympäristö oli vuonna 2003
edellisvuotta haastavampi. Toimintaympäristöä leimasi yleinen
taloudellinen ja poliittinen epävarmuus sekä euron vahvistuminen.
Toimialan toimitukset Länsi-Euroopan markkinoille laskivat.
Toimitukset Euroopan ulkopuolisille markkinoille sen sijaan
lisääntyivät. Euron vahvistuminen erityisesti dollariin nähden sekä
kasvaneet toimitukset Euroopan ulkopuolisille markkinoille laskivat
kaikkien tuoteryhmien euromääräistä myyntihintaa.

Toimialan kannattavuus heikkeni voimakkaasti edellisestä vuodesta.
Liikevoitto oli 34,5 miljoonaa euroa (83,4). Kannattavuuden
heikkeneminen johtui lähinnä euron vahvistumisesta sekä
toimitusmäärän laskusta. Lisäksi kannattavuutta heikensi Lielahden
kemihierretehtaan markkinamassaliiketoiminnan asteittainen
lopettaminen ja tehtaan toiminnan yhdistäminen osaksi Takon
kartonkitehtaan toimintaa. Vuoden aikana toteutettujen
säästötoimenpiteiden johdosta kustannukset olivat edellistä vuotta
alhaisemmat. Kartonkikoneiden keskimääräinen käyntiaste oli 84
prosenttia (92). Keskimääräinen tilauskanta oli vuoden lopussa noin
kaksi viikkoa.

Taivekartongin kokonaiskysyntä Länsi-Euroopassa oli edellisen vuoden
tasolla. M-realin taivekartongin toimitukset Euroopan markkinoille
laskivat. Aasian ja etenkin USA:n toimitusmäärien kasvaessa M-realin
kokonaistoimitukset pysyivät kuitenkin edellisen vuoden tasolla.
Taivekartongin myyntihinnoissa ei tapahtunut merkittävää muutosta.
Euron vahvistuminen laski kuitenkin euromääräistä myyntihintaa.
Euroopan toimitusten keskihinta oli hieman edellistä vuotta
korkeampi.

Liner -kartongin toimitusmäärä laski edellisestä vuodesta etenkin
Euroopassa. Toimitukset USA:han sensijaan kasvoivat.
Aallotuskartongin kysyntä jatkui koko vuoden heikkona.
Tapettikartongin maailmanlaajuinen kysynnän heikkeneminen jatkui
edelleen ja toimitukset laskivat.

Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto laski edelliseen
vuosineljännekseen verrattuna. Liiketulos oli -1,3 miljoonaa euroa
(15,2). Kannattavuutta heikensivät euron vahvistumisen aiheuttama
euromääräisen hinnan lasku, tuotevarastojen pienentäminen sekä
joulukuun ylläpitoseisokit ja näiden aiheuttamat kustannukset.

Taivekartongin toimitukset nousivat viimeisellä neljänneksellä
hieman. Euromääräinen myyntihinta laski. Liner kartongin toimitukset
laskivat ja aallotuskartongin nousivat. Tapettikartongin toimitukset
kasvoivat.Commercial printing

         2003  2002  IV  III  II I 03  IV  2002-
                03  03  03     02  2003
                              muutos
Liikevaihto  1503,5 1638,4 362, 364, 372, 403, 368,  -8,2%
                 2   9  8   6   1
Liikevoitto   10,6  106,7  - -2,2 5,1 18,3 16,6 -90,1%
               10,6
Liikevoitto-%   0,7   6,5 -2,9 -0,6 1,4  4,5  4,5    
Sijoitetun    0,9   7,1 -2,7 -0,4 1,4  5,3  4,4    
pääoman
tuotto-%
Tehdastoimitu  1768  1 757 436  433 439  460  425  +0,6%
kset,
1 000 t
Käyntiaste, %   83   81  81  82  83  86  79    

Commercial printing -toimialalla jo vuonna 2001 alkanut heikko
markkinatilanne jatkui vuonna 2003. Kysyntä pysyi Länsi-Euroopan
päämarkkinoilla edellisen vuoden tasolla. Teollisuuden toimitukset
Euroopan ulkopuolisille markkinoille kasvoivat. M-realin toimitukset
Euroopan ulkopuolisille markkinoille olivat sen sijaan edellisvuoden
tasolla. Päällystetyn hienopaperin keskimääräinen myyntihinta oli
noin 9-10 prosenttia edellisvuotta alhaisempi. Euron vahvistuminen
laski euromääräistä myyntihintaa. M-real ilmoitti vuoden viimeisellä
neljänneksellä käynnistäneensä neuvottelut päällystettyjen
hienopaperirullien 5-7 prosentin hinnankorotuksista Euroopassa.
Uusien hintojen on tarkoitus astua voimaan 1.4.2004.

Kannattavuus heikkeni huomattavasti edellisestä vuodesta. Liikevoitto
oli 10,6 miljoonaa euroa (106,7). Kannattavuutta heikensivät ennen
kaikkea keskimääräisen myyntihinnan lasku ja euron vahvistuminen.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat 6 prosenttia vuonna 2003. Commercial printing -toimialan
tuotteiden toimitusmäärä nousi vajaan prosentin. Paperikoneiden
keskimääräinen käyntiaika oli 5 vuorokautta lyhyempi kuin vuonna 2002
ja käyntiaste oli 83 prosenttia (81). Tilauskanta oli vuoden lopussa
kaksi viikkoa.

Vuoden viimeisen vuosineljänneksen liiketulos laski selvästi
edelliseen neljännekseen verrattuna. Kannattavuutta heikensivät
keskimääräisen myyntihinnan lasku ja euron vahvistuminen.

Zanders on siirretty Commercial printing -toimialaan vuoden 2003
alusta alkaen. Vuoden 2002 luvut on muutettu vastaavasti.

Home & Office

          2003  2002  IV III  II   I  IV  2002-
                 03  03  03  03  02  2003
                              muutos
Liikevaihto    682,9 782,7 169, 151, 170, 191, 200, -12,8%
                  5  3   5   6  8
Liikevoitto    48,2 102,8  8,6 3,9 13,9 21,8 19,6 -53,1%
Liikevoitto-%    7,1  13,1  5,1 2,6  8,2 11,4 9,8    
Sijoitetun     5,4  11,0  4,1 2,0  5,7  9,4 10,0    
pääoman tuotto-
%
Tehdastoimituk   892  902  209 207  229  246 211  -1,1%
set,
1 000 t
Käyntiaste,%     82   89  75  73  89  93  79    

Home & Office -toimialan liiketoimintaympäristö pysyi haastavana
vuonna 2003. Kysyntä päämarkkinoilla jatkui heikkona ja dollarin
heikentymisestä huolimatta teollisuuden toimitukset Euroopan
ulkopuolisille markkinoille lisääntyivät. Dollarin heikentyminen
lisäsi myös päällystämättömän hienopaperin tuontia Länsi-Euroopan
markkinoille. Nämä tekijät sekä kasvanut tuotantokapasiteetti
kiristivät kilpailua erityisesti toisella vuosipuoliskolla.
Päällystämättömän hienopaperin keskimääräinen myyntihinta laski noin
9-10 prosenttia edellisestä vuodesta.

Toimialan kannattavuus heikkeni merkittävästi edellisestä vuodesta.
Liikevoitto oli 48,2 miljoonaa euroa (102,8). Kannattavuutta heikensi
lähinnä keskimääräisen myyntihinnan lasku.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien toimitukset
laskivat prosentin. Home&Office -toimialan tuotteiden toimitusmäärä

laski niin ikään prosentin. Paperikoneiden keskimääräinen käyntiaika
oli 23 vuorokautta lyhyempi kuin vuonna 2002 ja käyntiaste oli 82
prosenttia (89). Tilauskanta oli vuoden lopussa vajaat kolme viikkoa.

Viimeisen neljänneksen kannattavuus parani edelliseen neljännekseen
verrattuna. Liikevoitto oli 8,6 miljoonaa euroa (3,9). Kannattavuutta
paransivat alhaisemmat kustannukset sekä parempi myynnin
tuoterakenne. Keskimääräisen myyntihinnan lasku vaikutti tulokseen
heikentävästi.

Publishing

        2003 2002  IV III  II I 03  IV  2002-
               03  03  03     02   2003
                             muutos
Liikevaihto   785, 790, 195, 199, 187, 204, 204,  -0,6%
          6   1   0  3   1   2  0
Liikevoitto   12,5 43,1 -3,2 12,1 -6,7 10,3 8,8  -71,1%
Liikevoitto-%  1,6  5,5 -1,6 6,1 -3,6  5,0 4,3     
Sijoitetun    1,1  3,6 -0,9 4,0 -2,1  3,5 2,7     
pääoman
tuotto-%
Tehdastoimitu  1064  977  272 265  258  269 255  +8,9%
kset,
1 000 t
Käyntiaste,%   85  79  79  84  84  93  87     

Publishing -toimialan tuotteiden kysyntä kasvoi hieman Länsi-
Euroopassa vuonna 2003. M-realin toimitukset kasvoivat sekä Euroopan
päämarkkinoille että Euroopan ulkopuolelle. Keskimääräinen
myyntihinta laski noin 9-10 prosenttia. Euron vahvistuminen laski
euromääräistä myyntihintaa. M-real ilmoitti vuoden viimeisellä
neljänneksellä käynnistäneensä neuvottelut päällystettyjen
aikakauslehtipaperirullien 5-7 prosentin hinnankorotuksista
Euroopassa. Uusien hintojen on tarkoitus astua voimaan 1.4.2004.

Toimialan kannattavuus heikkeni selvästi toimitusmäärän kasvusta
huolimatta. Liikevoitto oli 12,5 miljoonaa euroa (43,1). Liikevoittoa
rasittivat yhteisarvoltaan noin 6 miljoonan euron kertaluonteiset,
Kirkniemen tehtaan henkilöstön vähennysohjelmaan liittyvät,
viimeisellä neljänneksellä kirjatut kulut. Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli 18,2 (43,1). Kannattavuutta heikensivät
keskimääräisen myyntihinnan lasku ja euron vahvistuminen. Lisäksi 50
prosentin omistuksen mukainen osuus Albbruckin tehtaan tuloksesta
sisältyy vuoden 2002 lukuihin. Omistus myytiin kesäkuussa 2002.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin (LWC) toimitukset
nousivat 8 prosenttia. Publishing -toimialan tuotteiden
vertailukelpoinen toimitusmäärä nousi 15 prosenttia. Paperikoneiden
keskimääräinen käyntiaika oli 2 vuorokautta lyhyempi kuin vuonna 2002
ja käyntiaste oli 85 prosenttia (79). Tilauskanta oli vuoden lopussa
runsaat kaksi viikkoa.

Viimeisen neljänneksen kannattavuus heikkeni edellisestä
neljänneksestä. Liiketulos oli -3,2 miljoonaa euroa (12,1).
Kannattavuutta heikensivät euron vahvistumisen aiheuttama
euromääräisen keskimyyntihinnan lasku, joulukuun ylläpitoseisokit ja
näiden aiheuttamat kustannukset sekä aiemmin mainitut kertaluonteiset
kulut.

Map Merchant Group

         2003 2002  IV  III  II   I  IV 2002-
                03  03  03  03  02  2003
                             muutos
Liikevaihto    1392 1542 347, 332, 345, 367, 375, -9,7%
          ,6  ,8   6   5  0   5   0
Liikevoitto    6,5   -  0,4 -2,7 3,4  5,4 -9,3    
            14,9
Liikevoitto-%   0,5 -1,0  0,1 -0,8 1,0  1,5 -2,5    
Sijoitetun     2,0 -3,0  0,4 -2,3 4,0  5,8 -9,0    
pääoman tuotto-%
Toimitusmäärät,  1283 1275  327  312 317  328  317 +0,6%
1 000 t

Myös Map-tukkuritoimialan tilikautta sävytti jatkunut vaikea
markkinatilanne. Toimintojen integrointi ja uudelleenorganisointi
jatkui. Näiden ja kustannussäästötoimenpiteiden positiiviset
tulosvaikutukset alkoivat näkyä. Toiminnan tuloksellisuus parani
kaikilla päätoiminta-alueilla.

Liiketulos oli 6,5 miljoonaa euroa (-14,9). Kannattavuutta paransi
lähinnä alhaisemmat kustannukset. Lisäksi edellisvuoden liikevoittoa
rasittivat yhteisarvoltaan 17,3 miljoonan euron kertaluonteiset
kulut.

Katsausvuoden toimitusmäärä oli 1 283 000 tonnia, mikä on noin
prosentin enemmän kuin vuonna 2002.

Viimeisen neljänneksen liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (-2,7).
Kannattavuutta paransi toimitusmäärän 5 prosentin kasvu. Lisäksi
edellisen neljänneksen tulosta rasitti noin 2 miljoonan
kertaluontoiset kulukirjaukset.
MUUT LIIKETOIMINNAT

Metsä Tissue Oyj

         2003  2002  IV  III  II   I  IV  2002-
                03  03  03  03  02  2003
                             muutos
Liikevaihto   669,  647, 170, 164, 169, 164, 170,  +3,3%
          2   8  6   9  0   7   7
Liikevoitto   48,9  43,1 15,1 13,8 8,3 11,7  5,9 +13,5%
Liikevoitto-%   7,3  6,7 8,9  8,4 4,9  7,1  3,5 
Sijoitetun    14,8  13,2 18,2 16,6 10,2 14,5  7,6  
pääoman
tuotto-%

Pehmopaperituotteiden kysynnän kasvu oli Euroopassa vähäistä vuonna
2003. Samanaikaisesti uutta kapasiteettia tuli markkinoille, minkä
vuoksi kilpailutilanne kiristyi edelleen.

Vuoden 2003 liikevoitto oli 48,9 miljoonaa euroa (43,1).
Kannattavuuden paraneminen johtui myyntimäärän kasvusta sekä
tuotevalikoiman parantumisesta. Liikevoitto sisältää myös noin 3
miljoonan euron kertaluonteiset tuotot.

Metsä Tissuen myyntimäärä nousi vertailukelpoisesti 3 prosenttia,
mutta euromääräinen keskimyyntihinta laski 5 prosenttia
edellisvuoteen verrattuna. Keskimyyntihinnan laskuun vaikutti
varsinkin raakapaperin markkinahinnan aleneminen, mutta myös Itä-
Euroopan toimitusten kasvu.

Viimeisen neljänneksen liikevoitto nousi 15,1 miljoonaan euroon
edellisen neljänneksen 13,8 miljoonasta eurosta. Liikevoittoa paransi
aiemmin mainitut kertaluonteiset tuotot.

Lokakuussa 2002 käynnistetty Saksan liiketoimintoja käsittävä
investointi- ja kehitysohjelma eteni suunnitelmien mukaan. Ohjelman
tavoitteena on erityisesti kuluttajatuotteiden jalostusasteen ja
laatutason nostaminen sekä tuottavuuden parantaminen. Ohjelman
investointien kokonaismäärä on noin 45 miljoonaa euroa ja se
toteutetaan pääosin vuoden 2004 loppuun mennessä.

Tammi-kesäkuun aikana M-real osti kaikki SCA:n ja muiden omistamat
Metsä Tissuen Oyj:n osakkeet. Metsä Tissuesta tuli näin M-realin
täysin omistama tytäryhtiö ja Metsä Tissuen noteeraus Helsingin
Pörssin päälistalla päättyi 19. kesäkuuta.
M-REAL–KONSERNI (luvut ovat tilintarkastamattomia)

TULOSLASKELMA         1-12/03    % 1-12/02    %
(milj. euroa)
Liikevaihto          6 044,1  100,0 6 564,2  100,0
 Osuus osakkuusyhtiöiden                    
 tuloksista           -5,2       -4,9 
 Liiketoiminnan muut       73,8       73,4 
 tuotot
 Toimintakulut        5 557,9      5 850,7 
 Poistot            481,0       457,7 
Liikevoitto           73,8   1,2  324,3   4,9
 Kurssierot           20,7       -30,5 
 Muut rahoitustuotot ja -   -174,7   -2,5  -159,5  -2,9
 kulut
Voitto ennen satunnaiseriä   -80,2   -1,3  134,3   2,0
 Satunnaiset erät        -15,1       144,5 
Voitto ennen veroja ja                     
vähemmistöosuutta        -95,3   -1,6  278,8   4,2
 Verot              -0,7       -59,8 
 Vähemmistöosuus         1,0       -10,1 
Katsauskauden tulos       -95,0   -1,6  208,9   3,2

TULOSLASKELMA         Muutos    % 10-12/03    %
(milj. euroa)
Liikevaihto          -520,1   -7,9 1 474,2  100,0
 Osuus osakkuusyhtiöiden                    
 tuloksista           -0,3       -4,1    
 Liiketoiminnan muut       0,4       23,8    
 tuotot
 Toimintakulut         -292,8      1 410,5    
 Poistot             23,3       120,7    
Liikevoitto          -250,5  -77,2  -37,3  -2,5
 Kurssierot           51,2        9,7    
 Muut rahoitustuotot ja -    -15,2       -77,6    
 kulut
Voitto ennen satunnaiseriä   -214,5  -159,7  -105,2  -7,1
 Satunnaiset erät       -159,6       -15,1    
Voitto ennen veroja ja                     
vähemmistöosuutta       -374,1  -134,2  -120,3   8,2
 Verot              59,1       22,3    
 Vähemmistöosuus         11,1        2,0    
Katsauskauden tulos      -303,9  -145,5  -96,0  -6,5TASE              12/2003    %  12/2002   %
(milj. euroa)
Vastaavaa                            
 Pysyvät vastaavat       4 768,7   67,1  4 934,6  66,6
 Vaihtuvat vastaavat                      
  Vaihto-omaisuus        802,0   11,3   814,9  11,0
  Muut vaihtuvat vastaavat  1 351,9   19,0  1 460,9  19,7
  Likvidit varat        183,6   2,6   199,8  2,7
Yhteensä            7 106,2  100,0  7 410,2 100,0
                                
Vastattavaa                           
 Osakepääoma ja muu oma    2 245,3   31,6  2 461,0  33,2
pääoma
 Vähemmistöosuus         18,9   0,3   74,6  1,0
 Pakolliset varaukset       77,4   1,1   66,3  0,9
 Pitkäaikainen vieras     3 030,6   42,6  3 030,3  40,9
pääoma
 Lyhytaikainen vieras     1 734,0   24,4  1 778,0  24,0
pääoma
Yhteensä            7 106,2  100,0  7 410,2 100,0KASSAVIRTALASKELMA       1-12/03 1-12/02 10-12/03
(milj. euroa)
 Voitto ennen satunnaiseriä   -80,2  134,3  -105,2
 Poistot             481,0  457,7  120,7
 Verot              -19,0  -56,7   19,7
 Muuntoerot ja muut muutokset   35,5  -14,3   27,3
Tulorahoitus           417,3  521,0   62,5
 Käyttöpääoman muutos       7,8  145,4   70,1
Liiketoiminnan kassavirta    425,1  666,4  132,6
 Investoinnit 1)        -396,7  -310,0  -106,8
 Myynnit ja muut muutokset    -2,5  223,9   -2,5
Kassavirta investointien     25,9  580,3   23,3
jälkeen
 Konsernirakenteen muutos     -8,5   -9,0   0,0
 Osingot            -107,4  -108,4   0,0
Korollisten nettovelkojen    -90,0  462,9   23,3
muutos
(+ vähennys / - lisäys)                 

1) Eivät sisällä hankittujen yhtiöiden velkoja.TUNNUSLUVUT          1-12/03 1-12/02 10-12/03
Osakekohtainen tulos, euroa   -0,51   0,36  -0,52
(laimennettu 1-12/03; -0,51           
euroa)
Sijoitetun pääoman tuotto, %    1,6   5,8   -2,4
Oman pääoman tuotto, %      -3,8   3,0  -16,3
Bruttoinvestoinnit, milj.     397   310   107
euroa 1)
Henkilöstö keskimäärin     20 372  21 070  19 801
 1) Eivät sisällä hankittujen         
yhtiöiden velkoja.

                 12/03  12/02
Osakekohtainen oma pääoma,    12,54  13,75
euroa
Omavaraisuusaste, %        31,9   34,2
Velkaantumisaste, %        137   119

Konsernin vastuut, milj. euroa  12/03  12/02
Omasta puolesta          287   487
Osakkuusyhtiöiden puolesta      1    0
Saman konsernin yritysten      5    26
puolesta
Muiden puolesta           15    5
Yhteensä              308   518
                        
                        
Avoimet johdannaissopimukset,         
milj. euroa           12/03  12/02
Korkojohdannaiset        13 017  9 998
Valuuttajohdannaiset       4 601  4 832
Yhteensä            17 618  14 830

 Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa –1.6 miljoonaa euroa (-15.2)
LIIKEVAIHTO    Neljännes I-IV      Neljänneksittäin
Milj. euroa     2003  2002  IV 03 III 03  II 03  I 03 IV 02
 Consumer     867,9  921,1  211,6 214,8  211,6  229,9 227,0
 packaging
 Commercial   1 503,5 1 638,4  362,2 364,9  372,8  403,6 368,1
 printing
 Home & Office   682,9  782,7  169,5 151,3  170,5  191,6 200,8
 Publishing    785,6  790,1  195,0 199,3  187,1  204,2 204,0
 Map Merchant   1392,6 1 542,8  347,6 332,5  345,0  367,5 375,0
 Group
 Metsä Tissue   669,2  647,8  170,6 164,9  169,0  164,7 170,7
 Sisäinen myynti  142,4  241,3  17,7  39,5  51,8  33,4  41,7
 ja muu toiminta
KONSERNI     6 044,1 6 564,2 1 474,2   1 1 507,8 1 594,9 1 587,3
                     467,2
                                   
LIIKEVOITTO JA  Neljännes I-IV      Neljänneksittäin
TULOS
Milj. euroa     2003  2002  IV 03 III 03 II 03  I 03 IV 02
 Consumer      34,5  83,4  -1,3  15,2  2,0  18,6  7,0
 packaging
 Commercial     10,6  106,7  -10,6  -2,2  5,1  18,3  16,6
 printing
 Home & Office   48,2  102,8   8,6   3,9  13,9  21,8  19,6
 Publishing     12,5  43,1  -3,2  12,1  -6,7  10,3  8,8
 Map Merchant    6,5  -14,9   0,4  -2,7  3,4   5,4  -9,3
 Group
Metsä Tissue    48,9  43,1  15,1  13,8  8,3  11,7  5,9
 Muu toiminta   -87,4  -40,0  -46,3  -11,2 -11,2  -18,7  2,1
 LIIKEVOITTO    73,8  324,3  -37,3  28,9  14,8  67,4  50,7
 %          1,2   4,9  -2,5   2,0  1,0   4,2  3,2
liikevaihdosta
 Kurssierot     20,7  -30,5   9,7  -0,5  5,3   6,2  5,0
 Muut rahoitus-  -174,7 -159,5  -77,6  -32,3 -29,8  -35,0 -45,6
 tuotot ja -
kulut
VOITTO ENNEN    -80,2  134,3 -105,2  -3,9  -9,7  38,6  10,1
SATUNNAISERIÄ
 %         -1,3   2,1  -7,1  -0,3  -0,6   2,4  0,6
liikevaihdosta
LIIKEVOITTO, %  Neljännes I-IV      Neljänneksittäin
          2003  2002  IV 03 III 03 II 03  I 03 IV 02
 Consumer      4,0   9,1  -0,6   7,1  0,9   8,1  3,1
 packaging
 Commercial     0,7   6,5  -2,9  -0,6  1,4   4,5  4,5
 printing
 Home & Office    7,1  13.1   5,1   2,6  8,2  11,4  9,8
 Publishing     1,6   5,5  -1,6   6,1  -3,6   5,0  4,3
 Map Merchant    0,5  -1,0   0,1  -0,8  1,0   1,5  -2,5
 Group
 Metsä Tissue    7,3   6,7   8,9   8,4  4,9   7,1  3,5
KONSERNI       1,2   4,9  -2,5   2,0  1,0   4,2  3,2


SIJOITETUN PÄÄOMAN         Vuosi      Vuosi
TUOTTO, %

                   2003    2002    2001
 Consumer packaging          3,7     9,1    14,9
 Commercial printing         0,9     7,1    6,2
 Home & Office            5,4    11,0    6,2
 Publishing              1,1     3,6    5,7
 Map Merchant Group          2,0    -3,0    -0,8
 Metsä Tissue            14,8    13,2    10,3
KONSERNI               1,6     5,8    6,9
                                
SIJOITETTU PÄÄOMA,       31.12.2003  31.12.2002 31.12.2001
Milj. euroa
                              
 Consumer packaging         944,9    991,0   934,0
 Commercial printing       1 557,1   1 567,5  1 621,1
 Home & Office           839,0    973,7  1 018,4
 Publishing            1 229,8   1 256,2  1 378,2
 Map Merchant Group         383,2    410,4   484,8
 Metsä Tissue            343,5    325,5   342,3
 Muu pääoma             390,9    372,8   515,1
KONSERNI             5 688,4   5 897,1  6 293,8

HENKILöSTö,                           
keskimäärin             2003    2002    2001
                              
 Consumer packaging         3 051    3 151   3 089
 Commercial printing        5 283    5 831   6 402
 Home & Office           2 107    2 125   2 106
 Publishing             1 593    1 769   2 261
 Map Merchant Group         2 554    2 745   2 855
 Metsä Tissue            3 308    3 067   3 000
 Muut toiminnot           2 476    2 382   2 524
KONSERNI              20 372   21 070   22 237


TUOTANTO           Vuosi     Neljänneksittäin
1000 tonnia        2003  2002  IV 03  III 03  II 03
 Commercial printing   1 772  1 757   434   431   446
 Home & Office       873   915   203   200   233
 Publishing 1)      1 062   990   255   270   254
 Kartonki          659   679   150   172   154
 Fluting          186   224   50    50   38
 Liner 2)          144   151   34    36   33
 CTMP            328   280   81    88   77
 Metsä-Botnian sellu 2)  1 124  1 057   270   305   269
 M-realin sellu      1 216  1 191   312   290   303

TUOTANTO              Neljänneksittäin
1000 tonnia        I 03  IV 02 III 02  II 02  I 02
 Commercial printing    461   436   406   448   467
 Home & Office       237   207   231   233   244
 Publishing 1)       283   256   244   235   255
 Kartonki          183   173   167   169   170
 Fluting           48   57   64    49   54
 Liner 2)          41   37   40    39   35
 CTMP            82   76   79    63   62
 Metsä-Botnian sellu 2)   280   249   294   250   264
 M-realin sellu       311   308   290   304   289


1) Sisältää 50 % Albbruckin tuotannosta (30.6.2002 asti).
2) Vastaa M-realin omistusosuutta (47 %).


M-REAL OYJ

Jouko M. Jaakkola
toimitusjohtaja

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa