PAPERIN HINNAN LASKU JA EURON VAHVISTUMINEN HEIKENSIVÄT M-REALIN

M-real Oyj Pörssitiedote 4.2.2005 klo 13.00 1(23)

PAPERIN HINNAN LASKU JA EURON VAHVISTUMINEN HEIKENSIVÄT M-REALIN
KANNATTAVUUTTA VUONNA 2004

M-real-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä laski vuonna
2004 -2,0 miljoonaan euroon edellisen vuoden 88,5 miljoonasta
eurosta. Edelliseen vuoteen verrattuna liiketulosta heikensivät
lähinnä paperin hinnan lasku sekä euron vahvistuminen. Liiketulosta
pienensi myös Metsä Tissuen myynti tammikuussa 2004.

Liiketulokseen kirjattiin kertaluonteisia kuluja nettona 72,7
miljoonaa euroa (14,7 miljoonaa euroa vuonna 2003), joista
merkittävimmät ovat Kemiart Liners Oy:n osakkeiden ostoon liittyvä
konsernireservin tuloutus 14,3 miljoonaa euroa, Savon Sellu -
aallotuskartonkitehtaan ja Saksassa sijaitsevan Zandersin Reflex-
paperitehtaan käyttöomaisuuserien alaskirjaukset, yhteisarvoltaan
53,5 miljoonaa euroa, Savon Sellun käyttöomaisuuserien arvon palautus
8,4 miljoonaa euroa, Zandersin Gohrsmühlen ja Reflexin tehtailla
käynnistetyn kannattavuuden parantamisohjelmaan liittyvä
kertaluonteinen kuluvaraus 24 miljoonaa euroa sekä Modo Merchants
Ltd:n ja James McNaughton Paper Group Ltd:n uudelleenjärjestelyyn
liittyvä kuluvaraus 5,3 miljoonaa euroa. Liiketulos oli -74,7
miljoonaa euroa (73,8).

Vuoden 2004 avainluvut:
- Liikevaihto 5 460,3 miljoonaa euroa (vuonna 2003 6 044,1)
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -2,0 miljoonaa euroa (88,5)
- Liiketulos -74,7 miljoonaa euroa (73,8)
- Tulos ennen satunnaiseriä ja ilman kertaluonteisia eriä -119,1
miljoonaa euroa (-37,5)
- Tulos ennen satunnaiseriä -209,0 miljoonaa euroa (-80,2)
- Tilikauden tulos -15,3 miljoonaa euroa (-95,0)
- Osakekohtainen tulos -0,79 euroa (-0,43 euroa)
- Hallituksen esitys osingoksi 0,12 euroa osakkeelta (0,25)
- Liiketoiminnan kassavirta 251,6 miljoonaa euroa (425,1)
- Sijoitetun pääoman tuotto -1,0 prosenttia (1,6)
- Omavaraisuusaste 41,5 prosenttia (31,9)
- Velkaantumisaste 82 prosenttia (137)
- Kartonkitehtaiden käyntiaste 89 prosenttia (84), paperitehtaiden
käyntiaste 88 prosenttia (83)

Liiketoiminnoista Cartons ja Map Merchants paransivat
kannattavuuttaan.

Paperin ja kartongin kysyntä kasvoi tuntuvasti edelliseen vuoteen
verrattuna. M-realin paperin toimitukset kasvoivat 7 prosenttia ja
kartongin vertailukelpoisesti niin ikään 7 prosenttia.

Kaikkien paperien, erityisesti päällystämättömän hienopaperin,
myyntihinnat laskivat. Kartongin myyntihinnassa ei tapahtunut
merkittävää muutosta. Euron vahvistuminen alensi kuitenkin paperin ja
kartongin Euroopan ulkopuolisista toimituksista saatua euromääräistä
myyntihintaa.

Toimitusjohtaja Hannu Anttila kommentoi alkaneen vuoden näkymiä:
”Toimenpiteet päällystettyjen paperilaatujen sekä taivekartongin
hintojen korottamiseksi jatkuvat. Erityisesti päällystämättömässä
hienopaperissa tarve hinnankorotuksiin on huomattava.”

”Vuodelle 2004 asetettu 30 miljoonan euron kustannussäästötavoite
ylittyi, ja olemme korottaneet arviomme vuosien 2005 ja 2006 säästö-
ja tehostamistoimenpiteiden vaikutuksesta 200 miljoonaan euroon.
Tavoitteena on nostaa tulostaso positiiviseksi alkaneen vuoden
jälkipuoliskon aikana. Se edellyttää, että suunnitellut
kustannussäästöt toteutuvat, tavoitellut hinnankorotukset menevät
läpi alkuvuoden aikana ja että Yhdysvaltain dollari ei heikkene
merkittävästi nykyiseltä tasoltaan.”

M-realin ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen ennen veroja ja ilman
kertaluonteisia eriä ennakoidaan kuitenkin jäävän lievästi
tappiolliseksi.

M-REAL OYJ

Konserniviestintä

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Hannu Anttila, puh. 010 469 4343
tai talous- ja rahoitusjohtaja Juhani Pöhö, puh. 010 469 5283

M-REAL OYJ
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2004

MARKKINATILANNE VUONNA 2004

Euroopan talouskasvu voimistui vuoteen 2003 verrattuna ensimmäistä
kertaa vuoden 2000 jälkeen. Kasvun arvioidaan kuitenkin jääneen
maltilliselle, noin 2 prosentin tasolle. Pohjois-Amerikan talouskasvu
parantui edelleen vuonna 2004 edellisvuoden noin kolmen prosentin
kasvuun verrattuna. Myös Aasian talouden kasvu parantui edellisvuoden
noin 3 prosentin kasvusta. Talouden kehitystä läheisesti seuraava
painettuun mainontaan käytetty rahamäärä kääntyi nousuun Länsi-
Euroopassa. Valuuttamarkkinoilla Yhdysvaltain dollari jatkoi
heikkenemistään ollen keskimäärin heikoimmalla tasollaan sitten euron
käyttöönoton. Englannin punta oli edellisen vuoden tasolla.

Taivekartongin kysyntä Länsi-Euroopassa pysyi edellisvuoden tasolla.
Länsi-Euroopan tuottajien toimitukset Itä-Eurooppaan ja Euroopan
ulkopuolisille markkinoille kasvoivat selvästi. Myyntihinnoissa ei
tapahtunut merkittävää muutosta. Euron vahvistuminen alensi kuitenkin
Euroopan ulkopuolisista toimituksista saatua euromääräistä
myyntihintaa ja euromaiden tuottajien hintakilpailukykyä. Liner-
kartongin ja aallotuskartongin tuottajien toimitukset kasvoivat.

Paperimarkkinoilla vuosi oli kysynnän piristymisestä huolimatta
vaikea ja kaksijakoinen. Yleisen talouden sekä painetun mainonnan
suotuisa kehitys kasvatti kysyntää päämarkkina-alueella Länsi- sekä
Itä-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Toisaalta
markkinatilannetta leimasivat edelleen Länsi-Euroopan markkinoiden
ylikapasiteetti ja myyntihintojen lasku, kasvaneet toimitukset
Euroopan ulkopuolisille markkinoille samanaikaisesti euron
vahvistumisen kanssa sekä päällystämättömän hienopaperin tuonnin
lisääntyminen Länsi-Euroopan markkinoille.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
kasvoivat 11 prosenttia, päällystämättömän hienopaperin tuottajien 5
prosenttia ja päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien 8
prosenttia. Kaikkien paperien, erityisesti päällystämättömän
hienopaperin, myyntihinnat laskivat.

TILIKAUDEN TULOS

M-real-konsernin liiketulos vuonna 2004 oli -74,7 miljoonaa euroa
(73,8 miljoonaa euroa vuonna 2003). Liiketulokseen sisältyy
kertaluonteisia eriä nettona -72,7 miljoonaa euroa (-14,7).
Kertaluonteiset tuotot olivat 26,9 miljoonaa euroa (15,8) ja
kertaluonteiset kulut 99,6 miljoonaa euroa (30,5).

Kertaluonteisista tuotoista merkittävimmät ovat kolmannella
neljänneksellä kirjattu Kemiart Liners Oy:n osakkeiden ostoon
liittyvä konsernireservin tuloutus 14,3 miljoonaa euroa sekä
viimeisellä neljänneksellä kirjattu Savon Sellu -
aallotuskartonkitehtaan käyttöomaisuuserien arvon palautus 8,4
miljoonaa euroa toteutuneen Savon Sellun liiketoiminnan myynnin ja
siitä saadun kauppahinnan johdosta. Muut yhteensä 4,2 miljoonan euron
suuruiset kertaluonteiset tuotot kohdistuvat viimeiselle
neljännekselle.

Kertaluonteisista kuluista merkittävimmät ovat kolmannella
neljänneksellä kirjatut Savon Sellun ja Saksassa sijaitsevan
Zandersin Reflex-paperitehtaan käyttöomaisuuserien alaskirjaukset,
yhteisarvoltaan 53,5 miljoonaa euroa, viimeisellä neljänneksellä
kirjattu Zandersin Gohrsmühlen ja Reflexin tehtailla käynnistetyn
kannattavuuden parantamisohjelmaan liittyvä kertaluonteinen
kuluvaraus 24 miljoonaa euroa sekä niin ikään viimeisellä
neljänneksellä kirjattu Modo Merchants Ltd:n ja James McNaughton
Paper Group Ltd:n uudelleenjärjestelyyn liittyvä kuluvaraus 5,3
miljoonaa euroa. Muut yhteensä 16,8 miljoonan euron suuruiset
kertaluonteiset kulut kohdistuvat viimeiselle neljännekselle.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -2,0 miljoonaa euroa
(88,5), joka on -0,0 prosenttia liikevaihdosta. Liiketuloksen laskun
keskeiset syyt olivat paperin myyntihinnan lasku sekä euron
vahvistuminen. Liiketulosta pienensi myös Metsä Tissuen myynti
tammikuussa 2004.

Cartonsin ja Map Merchantsin liiketulos parani ja muiden
liiketoimintojen liiketulos ilman kertaluonteisiä eriä heikkeni.

Kartongin toimitukset asiakkaille olivat 1 155 000 tonnia (1 007 000
tonnia). Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 82 000 tonnilla
(163 000). Käyntiaste oli 89 prosenttia (84). Kemiart Liners sisältyy
kokonaan vuoden 2004 toisen vuosipuoliskon lukuihin.

Paperin kokonaistoimitusmäärä oli 4 129 000 tonnia (3 857 000).
Tuotannonrajoitukset olivat 351 000 tonnia (597 000). Paperitehtaiden
käyntiaste oli 88 prosenttia (83).

Valuuttasuojausten vaikutus liikevoittoon oli 9,5 miljoonaa euroa
(24,2). Vuoden 2004 lopussa Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 7,8
prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2003 lopussa ja Englannin punnan
eurokurssi samalla tasolla kuin vuonna 2003. Keskimäärin dollari
heikkeni 9,9 prosenttia ja punta vahvistui 2,0 prosenttia.

Liikevaihto oli 5 460,3 miljoonaa euroa (6 044,1). Liikevaihtoa
alensivat samat tekijät kuin liiketulosta. Vertailukelpoinen
liikevaihto nousi 1,2 prosenttia. Myynti Suomeen oli 6 prosenttia
liikevaihdosta.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -134,3 miljoonaa euroa (-154,0).
Niihin sisältyy nettokorkoja ja muita rahoituskuluja 146,8 miljoonaa
euroa (174,7) sekä rahoituserien kurssivoittoja 12,5 miljoonaa euroa
(20,7). Muihin rahoituskuluihin on viimeisellä neljänneksellä
kirjattu kertaluonteisena eränä syys- ja lokakuussa toteutetun
merkintäoikeusannin kuluja 17,2 miljoonaa euroa sekä uuteen 500
miljoonan euron luottolimiittisopimukseen liittyviä kuluja 2,9
miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 86,3 miljoonaa euroa (73,8).
Summaan ei sisälly kertaluonteisia eriä.

Konsernin tulos ennen satunnaiseriä oli -209,0 miljoonaa euroa (-
80,2). Tulokseen sisältyy, mukaan lukien merkintäoikeusannin kulut,
kertaluonteisia eriä nettona -89,9 miljoonaa euroa (-42,7). Tulos
ennen satunnaiseriä ilman kertaluonteisia eriä oli -119,1 miljoonaa
euroa (-37,5).

Satunnaisiin tuottoihin on kirjattu Metsä Tissuen myyntivoitto 194,0
miljoonaa euroa sekä vuonna 2003 tehdyn, Price&Pierce -
tradingliiketoimintaan liittyvän lopetuskuluvarauksen käyttämättömän
osuuden purkaminen 4,2 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos oli -15,3 miljoonaa euroa (-95,0). Verot, mukaan
lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat 3,1 miljoonaa euroa
(0,7). Laskennallista verovelkaa pienensi yhteensä 22,6 miljoonaa
euroa Suomen yhtiöverokannan aleneminen 29 prosentista 26
prosenttiin.

Osakekohtainen tulos oli -0,79 euroa (-0,43).

Sijoitetun pääoman tuotto oli -1,0 prosenttia (1,6). Oman pääoman
tuotto oli -7,7 prosenttia (-3,8).

LOKA-JOULUKUUN TULOS EDELLISEEN VUOSINELJäNNEKSEEN VERRATTUNA

Liiketulos oli -27,5 miljoonaa euroa (7-9/2004: -28,1 miljoonaa
euroa). Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä nettona -33,5
miljoonaa euroa (-39,2). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli
6,0 miljoonaa euroa (11,1), joka on 0,4 prosenttia (0,8)
liikevaihdosta. Liiketulosta heikensivät lähinnä
vuosihuoltoseisokkien aiheuttamat kustannukset, euron vahvistuminen
sekä öljypohjaisten raaka-aineiden kustannusten nousu. Tulokseen
vaikuttivat parantavasti tammi-syyskuussa tehtyjen kulujaksotusten
peruutukset, jotka olivat noin 10 miljoonaa euroa.

Map Merchantsin liiketulos parani ja muiden liiketoimintojen
liiketulos ilman kertaluonteisiä eriä heikkeni.

Kartongin toimitukset asiakkaille olivat 305 000 tonnia (310 000
tonnia). Kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta johtuen tuotantoa
rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 17 000 tonnilla (7 000). Tehtaiden
käyntiaste oli 85 prosenttia (96).

Paperin toimitukset tehtailta olivat 1 070 000 tonnia (1 043 000).
Tuotannonrajoitukset olivat 52 000 tonnia (85 000). Tehtaiden
käyntiaste oli 90 prosenttia (89).

Valuuttasuojausten vaikutus liikevoittoon oli 21,0 miljoonaa euroa
(4,1). Joulukuun lopussa Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 9,8
prosenttia ja Englannin punnan eurokurssi 2,7 prosenttia alhaisempi
kuin syyskuun lopussa. Keskimäärin dollari heikkeni 6,1 prosenttia ja
punta 3,4 prosenttia.

Liikevaihto oli 1 382,8 miljoonaa euroa (1 362,7). Vertailukelpoinen
liikevaihto nousi 3,3 prosenttia.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -44,1 miljoonaa euroa (-31,4). Niihin
sisältyy nettokorkoja ja muita rahoituskuluja 52,2 miljoonaa euroa
(31,4) sekä rahoituserien kurssivoittoja 8,1 miljoonaa euroa (0,0).
Muihin rahoituskuluihin on kirjattu kertaluonteisena eränä
merkintäoikeusannin kuluja 17,2 miljoonaa euroa sekä uuden 500
miljoonan euron luottolimiittisopimuksen liittyviä kuluja 2,9
miljoonaa euroa.

Tulos ennen satunnaiseriä oli -71,6 miljoonaa euroa (-59,5).
Tulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä nettona -50,7 miljoonaa euroa
(-39,2). Tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -20,9 miljoonaa euroa (-
20,3).

Vuoden viimeisen neljänneksen tulos oli -64,1 miljoonaa euroa (-
62,1).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli joulukuun lopussa 15 960 henkilöä (19 636
henkilöä 31.12.2003), joista Suomessa työskenteli 4 912 henkilöä (5
835). Henkilöstön nettovähennys oli 3 676 henkilöä. Yrityskauppojen
vaikutus vähennykseen oli nettomääräisesti 3 260 henkilöä.

Konsernin henkilömäärään sisältyy 47 prosenttia Metsä-Botnian
henkilöstöstä.

KäYTTöOMAISUUSINVESTOINNIT

Käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2004 olivat yhteensä 239 miljoonaa
euroa (2003: 232). Lisäksi ostettujen yritysten osakkeiden
kauppahintana maksettiin 20 miljoonaa euroa. Vuonna 2003 ostettujen
yritysten osakkeiden kauppahintana maksettiin 165 miljoonaa euroa.

Kokonaisarvoltaan 180 miljoonan euron suuruinen investointi Kaskisten
uuteen BCTMP-tehtaaseen etenee suunnitelmien mukaisesti.
Päälaiteasennukset ovat käynnistyneet ja henkilöstön koulutus on
aloitettu. Tehtaan vuosikapasiteetti on 300 000 tonnia valkaistua
kemihierrettä ja sen on suunniteltu käynnistyvän elokuussa 2005.

YRITYSKAUPAT JA RAKENNEJäRJESTELYT

Tammikuun alussa myytiin aiesopimuksen mukaisesti 66 prosenttia Metsä
Tissuesta Metsäliitto Osuuskunnalle. Tämän lisäksi 17 prosenttia
myytiin Tapiola-ryhmälle. Tammikuun lopussa myytiin loput 17
prosenttia Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle (9,86
prosenttia) ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammolle (7,14 prosenttia).
Kaupat toteutettiin samoin ehdoin ja ne perustuvat 570 miljoonan
euron velattomaan arvoon. Saatu myyntivoitto verojen jälkeen oli noin
173 miljoonaa euroa.

Elokuun alussa ostettiin Metsäliitto Osuuskunnan ja UPM-Kymmenen
osuudet, yhteensä 53 prosenttia, Kemiart Liners Oy:stä. Osakkeiden
kauppahinta oli noin 13 miljoonaa euroa, minkä lisäksi M-real-
konsernin korolliset nettovelat kasvoivat noin 23 miljoonalla
eurolla. Kaupan seurauksena syntynyt 14,3 miljoonan euron
konsernireservi tuloutettiin kolmannella neljänneksellä.

Syyskuun lopussa voimaan astuneella kaupalla myytiin Price&Pierce -
tradingliiketoiminta Gould Paper Corporationille. Kaupalla ei ole
merkittävää taloudellista vaikutusta M-realille.

Joulukuun lopussa allekirjoitettiin sopimus Savon Sellun
liiketoiminnan myynnistä yhtiölle, jonka omistajia ovat tohtori
Dermot F. Smurfit yksityishenkilönä ja joukko muita kansainvälisiä
sijoittajia. Kauppahinta oli noin 20 miljoonan euroa, josta noin 12
miljoonaa euroa kohdistui käyttöomaisuuteen. Savon Sellun
tuotantokapasiteetti on 245 000 tonnia vuodessa ja tehtaalla
työskentelee noin 250 henkilöä. Kauppa astui voimaan 1. tammikuuta
2005. Savon Sellun käyttöomaisuudesta tehtiin kolmannella
neljänneksellä 22,4 miljoonan euron kertapoisto. Toteutuneen
liiketoiminnan myynnin ja siitä saadun kauppahinnan perusteella
käyttöomaisuuserien arvoa palautettiin viimeisellä neljänneksellä 8,4
miljoonaa euroa.

Joulukuun lopussa allekirjoitettiin aiesopimus metsäomaisuuden
(Forestia Oy:n osakkeiden) myynnistä perustettavalle Forestia Holding
Oy:lle, jonka omistajiksi tulevat Metsäliitto Osuuskunta 49,9 %
osuudella, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 39,7 % osuudella ja
Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry. 10,4 % osuudella.
Aiesopimuksen mukainen kokonaiskauppahinta on 172 miljoonaa euroa,
josta M-realin osuus on 95 prosenttia. Kaupalla ei ole merkittävää
vaikutusta M-realin tulokseen.

TUTKIMUS JA KEHITYS

Tutkimus- ja kehityskustannukset olivat vuonna 2004 noin 28 miljoonaa
euroa, joka on 0,7 prosenttia liikevaihdosta ilman Map Merchants -
tukkuriliiketoimintaa. M-realin hakemien patenttien määrä kasvoi 50
prosenttia.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan painopistealueita olivat kuidun
ominaisuudet ja käyttäytyminen erilaisissa tuotantoprosesseissa,
prosessiosaaminen sekä paperin ja kartongin optisten ominaisuuksien
kehittäminen. M-real on viime vuosina vahvistanut osaamistaan
kemihierrekuidun alueella mikä on mahdollistanut uusien
kilpailukykyisten paperi- ja kartonkilaatujen kehittämisen.

Vuoden 2004 aikana M-realin tehtaissa panostettiin prosessien
tehokkuuden parantamiseen. Tuottavuutta onnistuttiin parantamaan
lähes jokaisessa tuotantoyksikössä.


YMPÄRISTÖ

Vuoden 2004 aikana varauduttiin EU:n päästökaupan alkamiseen vuonna
2005, aloitettiin puun alkuperätietojen tuotekohtainen raportointi,
selvitettiin vanhoja ympäristövastuita ja käynnistettiin toiminnassa
olevien tehtaiden maaperäselvitykset.

Keväällä 2004 viimeisteltiin M-realin ilmastostrategian suuntaviivat.
Biopolttoaineiden käytön lisäämiseen tähtäävä investointiprojekti
käynnistyi Halleinin tehtaalla ja vastaavanlainen projekti eteni
Biberistin tehtaalla. Tuotantoyksiköt ovat hankkineet EU:n
päästökaupan käynnistymiseen liittyvät päästöluvat ja -oikeudet
kansallisten lakien ja säädösten mukaisesti. Energiatehokkuuteen
liittyviä arviointeja tavoitteenaan energian säästökohteiden
kartoittaminen jatkettiin. M-realin hiilidioksidipäästöt lisääntyivät
noin prosentin (poislukien Metsä Tissue) edellisvuoteen verrattuna.

M-realin kaikilla tuotantolaitoksilla on ISO 14001 standardin
mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä ja toiminnan parantamiseen
liittyvät tavoitteet ja ohjelmat. Kokonaispäästöt kasvoivat noin
prosentin (poislukien Metsä Tissue) edellisvuodesta. Merkittävin
investointi oli Husumin jätevedenpuhdistamo, joka käynnistyi vuoden
2004 syksyllä. Investointikustannus oli noin 40 miljoona euroa. Kyron
kartonkitehtaan jätevedenpuhdistuksen laajennus pienensi
jätevesipäästöjä selvästi alle tehtaan lupaehtojen.

M-realin ympäristövastuiden hoitamiseen tehdyt varaukset olivat
vuoden 2004 lopussa 7 miljoonaa euroa. Vuonna 2005 toteutetaan
Vilppulassa sijaitsevan Kolhon kyllästämöalueen maaperän
puhdistaminen. M-realin osuus kustannuksista on noin 2 miljoonaa
euroa. Toiminnassa olevat tuotantoyksiköt käynnistivät
tehdasalueidensa maaperäselvitykset mahdollisten likaantuneiden
alueiden kartoittamiseksi. Tulokset valmistuvat keväällä 2005.

M-real on sitoutunut käyttämään puuraaka-ainetta, joka on peräisin
kestävästi hoidetuista talousmetsistä, ja edistämään
metsäsertifiointia ja sertifioidun puun ja kuitujen käyttöä
tuotteissaan. Vuonna 2004 aloitettiin M-realin tuotteiden
valmistuksessa käytetyn puun alkuperän raportointi Paper Profile
ympäristötuoteselosteen liitesivulla. M-realin puunhankinnasta Suomen
ulkopuolella vastaava Thomesto Oy on lisännyt Venäjällä
hakkuutyömaiden tarkastuksia niin, että 62 prosenttia puumäärästä
tuli tarkastetuista kohteista vuonna 2004.

M-real julkaisee vuodelta 2004 erillisen yhteiskuntavastuuraportin,
jonka osana raportoidaan ympäristövastuuseen liittyvät asiat.

RAHOITUS

Korolliset nettovelat olivat joulukuun lopussa 2 161 miljoonaa euroa
(12/2003: 3 109).

Omavaraisuusaste oli 41,5 prosenttia (12/2003: 31,9) ja
velkaantumisaste 82 prosenttia (12/2003: 137).

Maksuvalmius on hyvä. Likviditeetti oli joulukuun lopussa 1 798
miljoonaa euroa, josta 1 556 miljoonaa oli sitovia pitkäaikaisia
luottolupauksia ja 242 miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia.
Lisäksi konsernilla oli lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten
käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja
luottolimiittejä noin 600 miljoonan euron arvosta.

Nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna
keskimäärin neljä kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut
neljän ja viiden kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta
pääomasta oli katsauskauden lopussa suojattuna noin 98 prosenttia.
Konsernin velkojen korkosidonnaisuusaika oli kauden lopussa 23
kuukautta. Kauden aikana korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 18 ja 25
kuukauden välillä.

Vuoden vaihteessa pitkäaikaisista lainoista oli ei-euromääräisiä 7
prosenttia. Lainoista oli vaihtuvakorkoisia 32 prosenttia ja loput
kiinteäkorkoisia. Lainojen keskikorko oli vuoden 2004 lopussa 4,2
prosenttia ja pitkäaikaisten lainojen keskimaturiteetti 4,0 vuotta.

Huhtikuussa Standard&Poors muutti M-realin pitkien luottojen
luokituksen BB+ näkymät vakaista negatiivisiksi.

Heinäkuussa Moody’s Investors Services asetti M-realin tarkkailuun
luottoluokituksen mahdolliseksi alentamiseksi.

Marraskuussa Moody’s Investors Services laski M-realin
luottoluokituksen Ba1:stä Ba2:een, näkymät vakaat.

Joulukuussa allekirjoitettiin 500 miljoonan euron suuruinen sitova
luottolimiittisopimus. Luotolla jälleenrahoitetaan vuonna 2000
allekirjoitettu 700 miljoonan euron suuruinen luottosopimus. Luoton
laina-aika on viisi vuotta. Järjestelyyn osallistui yhteensä 21
pankkia.

Vuoden aikana tehtiin kansainvälisen joukkovelkakirjalainaohjelman
puitteissa 7 lainaemissiota, joiden yhteismäärä oli noin 172
miljoonaa euroa.

OSAKKEET

M-realin B-osakkeen ylin osakeantikorjattu kurssi Helsingin Pörssissä
viime vuonna oli 6,43 euroa, alin 4,18 euroa ja keskikurssi 5,59
euroa. Vuoden 2003 keskikurssi oli 6,11 euroa. Katsauskauden lopussa
31.12.2004 B-osakkeen kurssi oli 4,70 euroa.

B-osakkeen vaihto oli 1 013 miljoonaa euroa eli 62 prosenttia
osakeannin jälkeisestä kokonaisosakekannasta. A- ja B-osakkeiden
markkina-arvo oli 31.12.2004 yhteensä 1 542 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti 38,6 prosenttia osakkeista 31.12.2004
ja näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 60,5 prosenttia.
Ulkomaisten omistajien osuus osakkeista oli 38,3 prosenttia.

Hallitus päätti 7.9.2004 ylimääräisen yhtiökokouksen 6.9.2004 antaman
valtuutuksen nojalla järjestää 447 498 561 euron merkintäoikeusannin.
Osakkeiden merkintäaika alkoi 15.9.2004 ja päättyi 1.10.2004.
Merkintähinta oli 3,00 euroa osakkeelta. M-realin osakkeenomistajalla
oli oikeus merkitä jokaista täsmäytyspäivänä 10.9.2004 omistamaansa
kuutta (6) A- ja/tai B-sarjan osaketta kohden viisi (5) uutta B-
sarjan osaketta. Merkintäoikeudet olivat julkisen kaupankäynnin
kohteena Helsingin Pörssissä 15.-24.9.2004 ja niiden vaihto oli 63
miljoonaa euroa eli 49 miljoonaa kappaletta. Merkintäoikeuden ylin
kurssi oli 1,60 euroa ja alin 1,11 euroa. Merkintäoikeusannin
lopullisen tuloksen mukaan ensisijaisen merkintäetuoikeuden
perusteella merkittiin 148 633 415 B-sarjan osaketta, mikä vastaa
99,64 prosenttia tarjottujen osakkeiden yhteismäärästä. Tämän lisäksi
toissijaisessa merkinnässä annettiin merkintäsitoumuksia 31 098 942 B-
sarjan osakkeesta, mikä ylitti jaettavissa olevan määrän (532 772
osaketta) lähes 60-kertaisesti.

Ensisijaisessa merkinnässä merkityt osakkeet otettiin kaupankäynnin
kohteeksi Helsingin Pörssissä 4.10.2004 eri arvo-osuuslajina (”M-real
B uudet”). Vastaava osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin
ja arvo-osuuslaji M-real B uudet yhdistettiin M-realin nykyiseen B-
sarjan osakelajiin 7.10.2004. Toissijaisessa merkinnässä hyväksyttyjä
merkintöjä vastaava osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin
13.10.2004.

Toissijaisessa merkinnässä merkittyjen osakkeiden rekisteröinnin
jälkeen M-realin osakepääoma on 557 881 540, 40 euroa, joka koostuu
328 165 612 osakkeesta, joista 36 340 550 on A-sarjan osakkeita ja
291 825 062 B-sarjan osakkeita.

Merkintäoikeusannilla saatu nettomääräinen oman pääoman lisäys
kulujen jälkeen oli 430 miljoonaa euroa. Osakepääoma nousi 253,6
miljoonaa euroa 557,9 miljoonaan euroon.

Merkintäoikeusannilla kerätyt varat on käytetty yhtiön
velkaantuneisuuden vähentämiseen.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeanti- eikä vaihtovelkakirja-
tai optiolainojen liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.3.2004 M-realin hallituksen
jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin
Metsäliitto-Yhtymän pääjohtaja, vuorineuvos Antti Oksanen,
maanviljelysneuvos Arimo Uusitalo, Nokian Renkaat Oyj:n
toimitusjohtaja Kim Gran, maanviljelysneuvos Timo Haapanen, Tapiola-
yhtiöiden pääjohtaja Asmo Kalpala, Pohjoismaiden Investointipankin
varatoimitusjohtaja Erkki Karmila, maanviljelysneuvos Runar Lillandt
ja Osuuspankkiryhmän pääjohtaja Antti Tanskanen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Antti Oksanen ja varapuheenjohtajaksi Arimo Uusitalo.

Tilintarkastajiksi valittiin Göran Lindell, KHT ja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena Ilkka Haarlaa, ekonomi,
KHT sekä varatilintarkastajiksi Björn Renlund, KHT ja Jouko Malinen,
KHT.

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi kestää
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

CORPORATE GOVERNANCE

M-realin hallitus päätti huhtikuun alussa perustaa uuden
pörssiyhtiöitä koskevan Corporate Governance suosituksen mukaisesti
tarkastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnat. Kukin valiokunta
avustaa hallitusta omalle vastuualueelleen kuuluvien asioiden
valmistelussa. Hallitus on lisäksi vahvistanut valiokunnille
kirjalliset työjärjestykset.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Tapiola-yhtiöiden pääjohtaja Asmo
Kalpala (pj.), Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja Kim Gran ja
Pohjoismaiden Investointipankin varatoimitusjohtaja Erkki Karmila.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Metsäliitto-Yhtymän pääjohtaja,
vuorineuvos Antti Oksanen (pj.), Pohjoismaiden Investointipankin
varatoimitusjohtaja Erkki Karmila ja maanviljelysneuvos Arimo
Uusitalo.

Nimitysvaliokunnan jäsenet ovat maanviljelysneuvos Arimo Uusitalo
(pj.), maanviljelysneuvos Runar Lillandt ja Osuuspankkiryhmän
pääjohtaja Antti Tanskanen.

UUSI TOIMITUSJOHTAJA

M-realin hallitus nimitti kesäkuussa yhtiön uudeksi
toimitusjohtajaksi ekonomi Hannu Anttilan (49). Anttila aloitti M-
realin varatoimitusjohtajana 1.7.2004, siirtyi operatiiviseksi
varatoimitusjohtajaksi (COO) 1.9.2004 ja toimitusjohtajaksi
1.1.2005, jolloin edellinen toimitusjohtaja Jouko M. Jaakkola jäi
eläkkeelle.

TARKISTETTU STRATEGIA, UUSI ORGANISAATIO JA JOHTOKUNTA

Elokuussa ilmoitettiin tarkistetusta liiketoimintastrategiasta ja
uudistetusta toimiala- ja organisaatiorakenteesta.

Ydintoimialat ovat Consumer Packaging, Publishing, Commercial
Printing ja Office Papers. Map Merchant -tukkuriliiketoiminnan
kehitysmahdollisuuksia ja tähän liittyen valmiutta
omistusjärjestelyihin arvioidaan.

Yhtiön keskeisin lähivuosien tavoite on kannattavuuden ja sisäisen
tehokkuuden selkeä parantaminen.

Taloudellisiksi tavoitteiksi määritettiin vähintään 10 prosentin
tuotto sijoitetulle pääomalle keskimäärin yli suhdannesyklin ja
enintään 100 prosentin velkaantumisaste. Kokonaisinvestoinnit, mukaan
luettuina mahdolliset yritysostot, eivät ylitä poistojen määrää
vuosina 2005 ja 2006.

Uudistetun toimiala- ja organisaatiorakenteen mukaisesti kunkin
toimialan johto on kokonaisvastuussa oman toimialansa toiminnasta,
mukaan lukien myynti, markkinointi ja tuotanto. Lisäksi
toimialajohtajat vastaavat toimialansa strategian toteuttamisesta ja
kannattavuudesta sekä sijoitetun pääoman tuotosta.
         
Uudessa organisaatiossa toimialajohtajat kuuluvat konsernin
johtokuntaan. Johtokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa kunkin
toimialan strategian ja strategisten investointien arvioiminen
huomioiden yhtiön taloudelliset tavoitteet.
         
Uusi organisaatiorakenne astui voimaan 1.9.2004.

VUODEN 2005 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

M-realin taloudellinen raportointi muuttuu uuden toimialarakenteen
mukaiseksi vuoden 2005 alusta. Uuden toimialarakenteen mukaiset
vertailuluvut julkistetaan huhtikuun 2005 alkupuolella.

SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN (IFRS)

M-real siirtyi noudattamaan kansainvälistä tilinpäätöskäytäntöä
(IFRS) 1.1.2005 alkaen. Yhtiö julkisti elokuussa ennakkoarvion
siirtymisen vaikutuksista IFRS:n mukaiseen aloittavaan taseeseen per
1.1.2004. Arvion mukaan konsernin oma pääoma pienenee IFRS:n
siirtymisen seurauksena 320 miljoonalla eurolla. Tästä
käyttöomaisuuden ja goodwillin alaskirjausten vaikutusta on 110
miljoonaa euroa, etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vaikutusta 141
miljoonaa euroa ja muiden laskentaperiaatteiden muutosten vaikutuksia
69 miljoonaa euroa. Taseen on arvioitu kasvavan noin 70 miljoonalla
eurolla ja korollisten velkojen lisääntyvän noin 60 miljoonalla
eurolla.

Arvioon oman pääoman pienenemisestä (320 milj. eur) sisältyy 40
miljoonaa euroa Suomen TEL–työkyvyttömyyseläkevastuuta. Ennakkoarvion
julkistamisen jälkeen Suomen viranomaiset ovat hyväksyneet
työkyvyttömyyseläkemaksujen laskentaperiaatteisiin muutoksia, jotka
tulevat voimaan 1.1.2006. Muutosten seurauksena järjestely katsotaan,
poiketen aikaisemmasta tulkinnasta, maksupohjaiseksi järjestelyksi.
Aloittavaan IFRS–taseeseen kirjataan tällöin varauksia vain sen
verran, että ne riittävät kattamaan vuosien 2004 ja 2005 aikana
toteutuviksi arvioidut työkyvyttömyyseläketapaukset. Tämän arvioidaan
olevan 20 prosenttia alkuperäisestä summasta 40 miljoonasta eurosta.

M-real julkaisee huhtikuun 2005 alkupuolella erillisen tiedotteen,
joka sisältää IFRS:n mukaiset tilinpäätösperiaatteet, niiden
merkittävimmät vaikutukset sekä vertailuluvut ja täsmäytyslaskelmat
verrattuna suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön vuodelta 2004.

EU-KOMISSION KILPAILUVIRANOMAISTEN TUTKIMUKSET

EU-komission kilpailuviranomaiset tekivät 25.5.2004 tarkastuskäynnin
M-realin toimitiloissa. Käynti liittyi kilpailuviranomaisten
tutkimuksiin, joissa selvitetään väitettyä hienopaperituottajien
kilpailijayhteistyötä.

M-real on antanut tehtäväksi kansainväliselle asianajotoimisto
Herbert Smithille tarkastaa asiakirjat, jotka luovutettiin
kilpailuviranomaisille tarkastuskäynnin yhteydessä ja suorittaa
sisäiset tutkimukset, jotka jatkuvat edelleen.

M-realia kohtaan on nostettu asiaan liittyviä joukkokanteita
Yhdysvalloissa.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tammikuun lopussa toteutettiin joulukuun lopussa solmitun
aiesopimuksen mukaisesti metsäomaisuuden myynti Forestia Holding
Oy:lle. Kokonaiskauppahinta oli 172 miljoonaa euroa, josta M-realin
osuus on 163 miljoonaa euroa. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta
M-realin tulokseen.

ALKANEEN VUODEN NäKYMäT

Euroopan talouskasvu voimistui vuonna 2004 vuoteen 2003 verrattuna.
Kasvun arvioidaan jääneen maltilliselle, noin 2 prosentin tasolle.
Myös Pohjois-Amerikan ja Aasian talouskasvu parantui edelliseen
vuoteen verrattuna. Vuonna 2005 talouskasvun ennakoidaan yleisesti
hidastuvan sekä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa että Aasiassa.
Talouden kehitystä läheisesti seuraavan painettuun mainontaan
käytetyn rahamäärän arvoidaan Länsi-Euroopassa kuitenkin kasvavan
vuoden 2004 vauhtia. Yhdysvaltain dollarin heikentyminen alentaa
jatkuessaan Länsi-Eurooppan metsäteollisuuden dollaripohjaisen
viennin kilpailukykyä.

Paperin kysyntä jatkui hyvänä vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä.
Päällystämätöntä hienopaperia lukuunottamatta M-realin paperin
toimitukset kasvoivat kaikille päämarkkinoille. Tuotantokapasiteetti
oli kuitenkin edelleen vajaakäytössä. M-realin kartongin toimitukset
säilyivät edellisen neljänneksen hyvällä tasolla. Paperin ja
kartongin kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä yleisen talouden
kehityksen ja painetun mainonnan kasvun jatkuessa suotuisina.

Päällystetyn hienopaperin, päällystetyn aikakauslehtipaperin ja
taivekartongin keskimääräisten hintojen ennakoidaan ensimmäisen
neljänneksen päättyessä olevan jonkin verran vuoden 2004 viimeistä
neljännestä korkeammalla tasolla.

M-realin ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen ennen veroja ja ilman
kertaluonteisia eriä ennakoidaan kuitenkin jäävän lievästi
tappiolliseksi.

Espoossa 4. helmikuuta 2005

HALLITUS

LIIKETOIMINNAT JA MARKKINAKEHITYS

Cartons

          2004 2003  IV III  II I 04  IV  2003-
                 04  04  04     03  2004
                                
                              muutos
Liikevaihto     879, 809, 227, 237, 210, 204, 196,  +8,7%
            7   0   9  6   1   1   2
Liiketulos     60,3 33,3 25,8 10,7  9,8 14,0 -2,3 +81,1%
Liiketulos-%     6,9  4,1 11,3 4,5  4,7  6,9 -1,2    
Sijoitetun pääoman  7,6  3,9 13,2 5,6  4,9  6,7 -1,1    
tuotto-%
Toimitukset, 1 000t  1   1  305 310  275  265  250 +14,7%
           155  007
Kartonkituotanto, 1  1  913  294 322  242  253  217 +21,7%
000t         111
Käyntiaste,%     89  84  85  96  86  89  79    

Cartons-liiketoiminnan toimintaympäristöä vuonna 2004 leimasi
Euroopan yleisen talouden maltillinen kasvu sekä euron vahvistuminen.
Kaikkien päätuoteryhmien kysyntä kasvoi. Kysyntä kasvoi Itä-
Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Liiketoiminnan liikevoitto vuonna 2004 oli 60,3 miljoonaa euroa
(2003: 33,3). Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä nettona -
5,4 miljoonaa euroa (-4,0), joista merkittävimmät ovat kolmannella
neljänneksellä kirjattu Savon Sellun käyttöomaisuuserien alaskirjaus
22,4 miljoonaa euroa sekä Kemiart Liners Oy:n osakkeiden ostoon
liittyvä konsernireservin tuloutus 14,3 miljoonaa euroa. Viimeisellä
neljänneksellä kirjattiin Savon Sellun käyttöomaisuuserien arvon
palautusta 8,4 miljoonaa euroa toteutuneen Savon Sellun
liiketoiminnan myynnin ja siitä saadun kauppahinnan johdosta.
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 65,7 miljoonaa euroa
(37,3). Kannattavuutta paransivat lähinnä toimitusmäärän kasvu
kaikissa tuoteryhmissä sekä toteutetut kustannussäästöt. Euron
vahvistuminen laski kaikkien tuoteryhmien euromääräistä myyntihintaa.
Kartonkikoneiden keskimääräinen käyntiaste oli 89 prosenttia (84).
Keskimääräinen tilauskanta oli joulukuun lopussa noin kolme viikkoa.
Kemiart Liners sisältyy kokonaan toisen vuosipuoliskon lukuihin.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset kasvoivat 6
prosenttia verrattuna vuoteen 2003. Tuottajien toimitukset Länsi-
Eurooppaan olivat ennallaan. M-realin taivekartongin toimitukset
kasvoivat 13 prosenttia. Voimakkaimmin toimitukset kasvoivat Länsi-
ja Itä-Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa. Taivekartongin
keskimääräinen myyntihinta laski etenkin euron vahvistumisen myötä.

Liner-kartongin toimitusmäärä kasvoi hieman poislukien Kemiart Liners
-kaupan aiheuttaman toimitusmäärän kasvun. Myyntihinta laski euron
vahvistumisen myötä.

Aallotuskartongin toimitusmäärä kasvoi. Toimitusmäärää ja
myyntihintaa onnistuttiin nostamaan erityisesti Euroopan
ulkopuolisilla alhaisemman kannattavuuden markkinoilla. Euromääräinen
myyntihinta laski kuitenkin euron vahvistumisen myötä.

Loka-joulukuun liiketulos oli 25,8 miljoonaa euroa (7-9: 10,7).
Liiketulos ilman loka-joulukuulle kirjattuja kertaluonteisia eriä oli
23,1 miljoonaa euroa (33,1). Liiketulosta heikensivät euron
vahvistumisen aiheuttama euromääräisen myyntihinnan lasku, joulukuun
huoltoseisokkien aiheuttamat kustannukset, liner-kartongin ja
aallotuskartongin toimitusmäärän lasku sekä öljypohjaisten raaka-
aineiden kustannusten nousu. Lisäksi tulokseen vaikuttivat
parantavasti tammi-syyskuussa tehtyjen kulujaksotusten peruutukset,
jotka olivat noin 7 miljoonaa euroa.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset laskivat 2
prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. M-realin
taivekartongin toimitukset nousivat hieman. Taivekartongin
myyntihinnassa ei tapahtunut merkittävää muutosta.

Graphics products and Speciality papers

          2004  2003  IV  III   II  I  IV 2003-
                  04  04   04  04  03  2004
                                muuto
                                  s
Liikevaihto    2 377 2 348 616, 589,  581, 591 572, +1,3%
           ,9   ,0   2   5   1  ,1   6
Liiketulos     -90,0  24,3   -   -   - 2,5   -    
                 47,4 33,2  11,9    12,8
Liiketulos-%    -3,8  1,0 -7,7 -5,6  -2,1 0,4 -2,2    
Sijoitetun     -3,4  1,0 -7,7 -5,1  -1,6 0,5 -1,7    
pääoman tuotto-%
Toimitukset, 1   3 168 2 965  837  797  767 767  745 +6,8%
000t
Tuotanto, 1 000t  3 169 2 912  817  814  763 775  708 +8,8%
Käyntiaste, %     88   84  90  90   85  87  80    

Graphics products and Speciality papers -liiketoiminnan
päätuoteryhmien markkinatilanne oli kaksijakoinen vuonna 2004.
Painetun mainonnan myönteinen kehitys kasvatti kysyntää päämarkkina-
alueilla Länsi- ja Itä-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Aasiassa.
Toisaalta myyntihinnat laskivat Euroopassa ja euron vahvistuminen
laski Länsi-Euroopan tuottajien dollaripohjaisesta viennistä saatua
euromääräistä myyntihintaa.

Liiketoiminnan liiketulos oli -90,0 miljoonaa euroa (24,3).
Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä nettona -56,2 miljoonaa
euroa (-6,4), joista merkittävimmät ovat kolmannella neljänneksellä
kirjattu Saksassa sijaitsevan Zandersin Reflex-tehtaan
käyttöomaisuuserien alaskirjaus 31,0 miljoonaa euroa sekä viimeisellä
neljänneksellä kirjattu Zandersin Gohrsmühlen ja Reflexin tehtailla
käynnistettyyn kannattavuuden parantamisohjelmaan liittyvä
kertaluonteinen kuluvaraus 24 miljoonaa euroa. Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä oli -33,8 miljoonaa euroa (30,7). Kannattavuutta
heikensi lähinnä keskimääräisen myyntihinnan lasku.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat 11 prosenttia ja päällystetyn aikakauslehtipaperin
tuottajien toimitukset 8 prosenttia. M-realin päällystetyn
hienopaperin toimitusmäärä nousi 10 prosenttia ja päällystetyn
aikakauslehtipaperin laski 5 prosenttia. M-realin erikoispaperin
toimitusmäärä nousi.

Paperikoneiden käyntiaste oli 88 prosenttia (84). Tilauskanta oli
joulukuun lopussa runsaat kaksi viikkoa.

Päällystetyn hienopaperin keskimääräinen hinta laski 5 prosenttia ja
päällystetyn aikakauslehtipaperin 3 prosenttia. Erikoispaperin hinnat
laskivat keskimäärin hieman. Euron vahvistuminen laski kaikkien
tuoteryhmien euromääräistä myyntihintaa.

Loka-joulukuun liiketulos oli -47,4 miljoonaa euroa (-33,2).
Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä nettona -25,2 miljoonaa
euroa (-31,0) joista merkittävin on yllä mainittu Zandersin
kannattavuuden parantamisohjelmaan liittyvä 24 miljoonan euron
kuluvaraus. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -22,2 miljoonaa
euroa (-2,2). Kannattavuutta heikensivät euron vahvistumisen
aiheuttama euromääräisen myyntihinnan lasku, vuosihuoltoseisokkien
aiheutamat kustannukset sekä öljypohjaisten raaka-aineiden
kustannusten nousu.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat loka-joulukuussa 5 prosenttia ja päällystetyn
aikakauslehtipaperin tuottajien toimitukset 11 prosenttia edelliseen
neljännekseen verrattuna. M-realin päällystetyn hienopaperin
toimitusmäärä nousi 5 prosenttia ja päällystetyn aikakauslehtipaperin
18 prosenttia. M-realin erikoispaperin toimitusmäärä laski.

Päällystetyn hienopaperin ja päällystetyn aikakauslehtipaperin
keskimääräiset hinnat olivat edellisen neljänneksen tasolla.
Erikoispaperin hinnat laskivat hieman. Euron vahvistuminen laski
kaikkien tuoteryhmien euromääräistä myyntihintaa.

Offices

           2004 2003  IV  III  II I 04  IV  2003-
                  04  04  04     03   2004
                                muutos
Liikevaihto     670, 682, 164, 167, 158, 180, 169,  -1,9%
            0   9   1   1  5   3   5
Liiketulos      -3,9 48,2 -1,2  0,0 -6,2  3,5  8,6     
Liiketulos-%     -0,6  7,1 -0,7  0,0 -3,9  2,0  5,1     
Sijoitetun pääoman  -0,6  5,4 -1,2  0,0 -3,2  2,1  4,1     
tuotto-%
Toimitukset, 1 000  961  892  233  246 228  254  209  +7,7%
t
Tuotanto, 1 000t   975  873  244  241 243  247  203  +11,7%
Käyntiaste,%      89  82  91  86  87  92  75     

Offices-liiketoiminnan markkinatilanne jatkui kysynnän piristymisestä
huolimatta vaikeana vuonna 2004. Dollarin heikentymisen seurauksena
kasvanut päällystämättömän hienopaperin tuonti Länsi-Euroopan
markkinoille sekä kasvanut tuotantokapasiteetti pitivät
kilpailutilanteen erittäin kireänä koko vuoden. Tämän seurauksena
päällystämättömän hienopaperin myyntihinnat laskivat voimakkaasti.
Länsi-Euroopan tuottajien toimitukset Euroopan ulkopuolisille
markkinoille pysyivät jokseenkin ennallaan dollarin heikentymisestä
huolimatta.

Liiketoiminnan liiketulos oli -3,9 miljoonaa euroa (48,2).
Kannattavuutta heikensi lähinnä myyntihinnan lasku.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat 5 prosenttia. Offices-liiketoiminnan tuotteiden
toimitusmäärä nousi 8 prosenttia. Paperikoneiden käyntiaste oli 89
prosenttia (82). Tilauskanta oli joulukuun lopussa runsaat kaksi
viikkoa.

Keskimääräinen myyntihinta laski noin 9 prosenttia.

Loka-joulukuun liiketulos oli edellisen neljänneksen tasolla.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat viimeisellä neljänneksellä prosentin. Offices-liiketoiminnan
tuotteiden toimitusmäärä laski 5 prosenttia.

Map Merchant Group

         2004  2003 IV   III  II  I 04  IV 2003-
               04    04  04      03  2004
                               muuto
                                 s
Liikevaihto   1 368 1 392 342, 332, 339,  354, 347, -1,7%
          ,4   ,6   8   4   2   0   6
Liiketulos     4,7  6,5 -2,9  0,9  3,0  3,8  0,4    
Liiketulos-%    0,3  0,5 -0,8  0,3  0,9  1,1  0,1    
Sijoitetun     1,5  2,0 -2,9  0,9  3,2  4,6  0,4    
pääoman tuotto-
%
Toimitukset, 1  1 308 1 283  330  321  319  338  327 +1,9%
000 t

Paperimarkkinoiden jatkuneesta vaikeasta markkinatilanteesta
huolimatta Map-tukkuriliiketoiminnan tuotteiden kysyntä kasvoi vuonna
2004. Kysynnän kasvun ja toteutettujen tehostamistoimenpiteiden
ansiosta liiketoiminnan kannattavuus parani kaikilla päämarkkina-
alueilla. Toimintojen integrointia ja uudelleenorganisointia
jatkettiin vuoden aikana ja muun muassa Iso-Britanniassa Modo
Merchants -tukkuri päätettiin yhdistää James McNaughton -tukkuriin.

Liiketulos oli 4,7 miljoonaa euroa (6,5). Liiketulokseen sisältyy
kertaluonteisia eriä nettona -8,3 miljoonaa euroa, joista
merkittävimmät ovat Modo Merchants Ltd:n ja James McNaughton Paper
Group Ltd:n uudelleenjärjestelyyn liittyvä kuluvaraus 5,3 miljoonaa
euroa sekä Modo Merchantsin varastokiinteistön leasingsopimuksen
purkukulut 2,4 miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
oli 13,0 miljoonaa euroa (6,5). Tulosta paransivat toimitusmäärän
kasvu sekä tehostamistoimenpiteiden positiiviset vaikutukset.

Loka-joulukuun tulos oli -2,9 miljoonaa euroa (0,9). Liiketulos ilman
yllä mainittuja kertaluonteisia eriä oli 5,4 miljoonaa euroa (0,9).
Tulosta paransi lähinnä toimitusmäärän kasvu. Kolmatta neljännestä
heikensivät myös lomakauden kausiluonteiset tekijät.


M-REAL-KONSERNI (luvut ovat tilintarkastamattomia)

TULOSLASKELMA      1-12/04 1-12/03 Muutos   10-
(milj. euroa)                   12/04
Liikevaihto       5 460,3 6 044,1 -583,8 1 382,8
 Osuus          -7,4   -5,2  -2,2  -2,7
osakkuusyhtiöiden
 tuloksista
 Liiketoiminnan muut   86,3   73,8  12,5  22,6
 tuotot
 Toimintakulut     5 152,4 5 557,9 -405,5 1330,7
 Poistot         461,5  481,0  -19,5  99,5
Liikevoitto        -74,7   73,8 -148,5  -27,5
% liikevaihdosta      -1,4   1,2      -2,0
 Kurssierot        12,5   20,7  -8,2   8,1
 Muut rahoitustuotot  -146,8  -174,7  27,9  -52,2
 ja -kulut                       
Voitto ennen       -209,0  -80,2 -128,8  -71,6
satunnaiseriä
% liikevaihdosta      -3,8   -1,3      -5,2
 Satunnaiset erät    198,2  -15,1  213,3   3,3
Voitto ennen veroja ja  -10,8  -95,3  84,5  -68,3
vähemmistöosuutta                    
% liikevaihdosta      -0,2   -1,6      -4,9
 Verot          -3,1   -0,7  -2,4   3,9
 Vähemmistöosuus     -1,4   1,0  -2,4   0,3
Katsauskauden tulos    -15,3  -95,0  79,7  -64,1
% liikevaihdosta      -0,3   -1,6      -4,6

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.


TASE           12/2004   % 12/2003   %
(milj. euroa)
Vastaavaa                        
 Pysyvät vastaavat    4 198,7  65,7 4 768,7  67,1
 Vaihtuvat vastaavat                  
  Vaihto-omaisuus     726,8  11,4  802,0  11,3
  Muut vaihtuvat     1 227,3  19,1 1 351,9  19,0
vastaavat
  Likvidit varat      241,6  3,8  183,6  2,6
Yhteensä         6 394,4 100,0 7 106,2 100,0
                            
Vastattavaa                       
 Osakepääoma ja muu oma  2 626,8  41,1 2 245,3  31,6
 pääoma
 Vähemmistöosuus       23,9  0,4   18,9  0,3
 Pakolliset varaukset    58,1  0,9   77,4  1,1
 Pitkäaikainen vieras   2 019,8  31,5 3 030,6  42,6
pääoma
 Lyhytaikainen vieras   1 665,8  26,1 1 734,0  24,4
pääoma
Yhteensä         6 394,4 100,0 7 106,2 100,0


KASSAVIRTALASKELMA       1-12/04 1-12/03 10-12/04
(milj. euroa)
 Voitto ennen satunnaiseriä   -209,0  -80,2  -71,6
 Poistot             461,5  481,0   99,5
 Verot              -30,9  -19,0  -11,8
 Muuntoerot ja muut muutokset   10,4   35,5   -3,9
Tulorahoitus           232,0  417,3   12,2
 Käyttöpääoman muutos       19,6   7,8   83,6
Liiketoiminnan kassavirta    251,6  425,1   95,8
 Investoinnit 1)        -258,8  -396,7  -99,7
 Myynnit ja muut         439,7   -2,5   13,8
 muutokset
Kassavirta investointien     432,5   25,9   9,9
jälkeen
 Osakepääoman korotus      447,5   0,0  106,7
 Konsernirakenteen muutokset   121,5   -8,5   0,5
2)
 Osingot             -53,7  -107,4   0,0
Korollisten nettovelkojen    947,8  -90,0  117,1
muutos
(+ vähennys/- lisäys)                  

 1) Eivät sisällä hankittujen yhtiöiden velkoja.
 2) Sisältää hankittujen ja myytyjen yhtiöiden korolliset
 nettovelat.

TUNNUSLUVUT          1-12/04 1-12/03 10-12/04
Osakekohtainen tulos, euroa   -0,79  -0,43  -0,21
Sijoitetun pääoman tuotto, %   -1,0   1,6   -2,1
Oman pääoman tuotto, %      -7,7   -3,8  -11,6
Bruttoinvestoinnit, milj.     259   397   100
euroa 1)
Henkilöstö keskimäärin     16 490  20 372  16 068
                 12/04  12/03
Osakekohtainen oma pääoma,    8,00  10,56
euroa
Omavaraisuusaste, %        41,5   31,9
Velkaantumisaste, %         82   137
1) Eivät sisällä hankittujen yhtiöiden velkoja.

Konsernin vastuut (milj.     12/04  12/03
euroa)
Omasta puolesta          192   287
Osakkuusyhtiöiden puolesta      1    1
Saman konsernin yritysten      5    5
puolesta
Muiden puolesta           11    15
Yhteensä              209   308
                        
Avoimet johdannaissopimukset          
(milj. euroa)          12/04  12/03
Korkojohdannaiset        15 265  13 017
Valuuttajohdannaiset       6 641  4 601
Muut johdannaiset          9    0
Yhteensä            21 915  17 618

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa 1,6 milj. euroa (-1,6).


LIIKEVAIHTO      Vuosi       Neljänneksittäin
Milj. euroa    2004  2003 IV 04 III 04 II 04  I 04 IV 03
Cartons      879,7  809,0  227,9 237,6 210,1 204,1 196,2
Graphics     2377,9 2348,0  616,2 589,5 581,1 591,1 572,6
products
and Speciality
papers
Offices      670,0  682,9  164,1 167,1 158,5 180,3 169,5
Map Merchant   1368,4 1392,6  342,8 332,4 339,2 354,0 347,6
Group
Sisäinen myynti  164,2  811,6  31,8  36,1  44,4  52,0 188,3
ja muu
toiminta
KONSERNI     5 460,3 6 044,1 1382,8 1362,7 1333,3 1381,5 1474,2

LIIKEVAIHTO         
Milj. euroa   III 03  II 03  I 03
Cartons      200,3  196,9 215,6
Graphics     578,7  574,6 622,1
products
and Speciality
papers
Offices      151,3  170,5 191,6
Map Merchant   332,5  345,0 367,5
Group
Sisäinen myynti  204,4  220,8 198,1
ja muu
toiminta
KONSERNI     1467,2 1507,8 1594,9

LIIKEVOITTO JA    Vuosi       Neljänneksittäin
TULOS
Milj. euroa    2004  2003 IV 04 III 04 II 04  I 04 IV 03
Cartons      60,3  33,3  25,8  10,7  9,8  14,0  -2,3
Graphics     -90,0  24,3  -47,4 -33,2 -11,9  2,5 -12,8
products
and Speciality
papers
Offices      -3,9  48,2  -1,2  0,0  -6,2  3,5  8,6
Map Merchant    4,7   6,5  -2,9  0,9  3,0  3,8  0,4
Group
Muu toiminta   -45,8  -38,5  -1,8  -6,5 -14,5 -23,0 -31,2
LIIKEVOITTO    -74,7  73,8  -27,5 -28,1 -19,9  0,8 -37,3
% liikevaihdosta  -1,4   1,2  -2,0  -2,1  -1,5  0,1  -2,5
Kurssierot     12,5  20,7   8,1  0,0  -0,8  5,2  9,7
Muut       -146,8 -174,7  -52,2 -31,4 -28,9 -34,3 -77,6
rahoitustuotot
ja
-kulut
VOITTO ENNEN   -209,0  -80,2  -71,6 -59,5 -49,6 -28,3 -105,2
SATUNNAISERIÄ
% liikevaihdosta  -3,8  -1,3  -5,2  -4,4  -3,7  -2,1  -7,1

LIIKEVOITTO JA       
TULOS
Milj. euroa   III 03  II 03  I 03
Cartons      15,1   2,5  18,1
Graphics      10,0  -2,1  29,1
products
and Speciality
papers
Offices       3,9  13,9  21,8
Map Merchant    -2,7   3,4  5,4
Group
Muu toiminta    2,6  -2,9  -7,0
LIIKEVOITTO    28,9  14,8  67,4
% liikevaihdosta  2,0   1,0  4,2
Kurssierot     -0,5   5,3  6,2
Muut       -32,3  -29,8 -35,0
rahoitustuotot
ja
-kulut
VOITTO ENNEN    -3,9  -9,7  38,6
SATUNNAISERIÄ
% liikevaihdosta  -0,3  -0,6  2,4

LIIKEVOITTO, %    Vuosi       Neljänneksittäin
          2004  2003 IV 04 III 04 II 04  I 04 IV 03
Cartons       6,9   4,1  11,3   4,5  4,7  6,9  -1,2
Graphics      -3,8   1,0  -7,7  -5,6  -2,1  0,4  -2,2
products
and Speciality
papers
Offices      -0,6   7,1  -0,7   0,0  -3,9  2,0  5,1
Map Merchant    0,3   0,5  -0,8   0,3  0,9  1,1  0,1
Group
KONSERNI      -1,4   1,2  -2,0  -2,1  -1,5  0,1  -2,5

LIIKEVOITTO, %  
         III 03  II 03  I 03
Cartons       7,5   1,2  8,4
Graphics      1,7  -0,4  4,7
products
and Speciality
papers
Offices       2,6   8,2  11,4
Map Merchant    -0,8   1,0  1,5
Group
KONSERNI      2,0   1,0  4,2


SIJOITETUN PÄÄOMAN     Vuosi   Vuosi   Vuosi
TUOTTO, %
              2004   2003    2002
Cartons           7,6    3,9    9,4
Graphics products and    -3,4    1,0    5,5
Speciality papers
Offices           -0,6    5,4    11,0
Map Merchant Group      1,5    2,0    -3,0
KONSERNI          -1,0    1,6    5,8
                           
SIJOITETTU PÄÄOMA,  31.12.2004 31.12.200 31.12.200
milj. euroa               3     2
Cartons          913,4   882,1   921,6
Graphics products and  2 591,5  2 849,7  2 893,1
Speciality papers
Offices          854,3   839,0   973,7
Map Merchant Group     387,7   383,2   410,4
Muu pääoma         387,8   734,4   698,3
KONSERNI         5 134,7  5 688,4  5 897,1

HENKILöSTö,        Vuosi   Vuosi   Vuosi
keskimäärin         2004   2003    2002
Cartons          2 842   2 970   3 080
Graphics products and   6 670   6 957   7 671
Speciality papers
Offices          2 036   2 107   2 125
Map Merchant Group     2 528   2 554   2 745
Muut toiminnot       2 414   5 784   5 449
KONSERNI         16 490  20 372   21 070


TOIMITUKSET      Vuosi       Neljänneksittäin
1000 tonnia     2004 2003  IV 04 III 04 II 04  I 04 IV 03
Cartons 1)     1155 1007   305  310  275  265  250
Graphics products  3168 2965   837  797  767  767  745
and Speciality
papers
Offices       961  892   233  246  228  254  209
Paperitoiminnot   4129 3857  1070  1043  995  1021  955
yhteensä
Map Merchant    1308 1283   330  321  319  338  327
Group

TOIMITUKSET         
1000 tonnia    III 03 II 03  I 03
Cartons 1)      246  246  265
Graphics products  729  727  763
and Speciality
papers
Offices       207  229  246
Paperitoiminnot   937  956  1009
yhteensä
Map Merchant     312  317  328
Group

TUOTANTO       Vuosi       Neljänneksittäin
1000 tonnia     2004 2003  IV 04 III 04 II 04  I 04 IV 03
Cartons,      1111  913   294  322  242  253  217
kartonkitehtaat
1)
Graphics products  3169 2912   817  814  763  775  708
and Speciality
papers
Offices       975  873   244  241  243  247  203
Paperitehtaat    4144 3785  1061  1055 1006  1022  912
yhteensä
Metsä-Botnian    1151 1124   282  290  279  300  270
sellu 2)
M-realin sellu   1533 1439   399  384  369  381  368

TUOTANTO          
1000 tonnia    III 03 II 03  I 03
Cartons,       238  208  250
kartonkitehtaat
1)
Graphics products  719  718  767
and Speciality
papers
Offices       200  233  237
Paperitehtaat    919  950  1004
yhteensä
Metsä-Botnian    305  269  280
sellu 2)
M-realin sellu    350  355  366

1) Vastaa M-realin omistusosuutta (47 % Kemiart Linersista QII 2004
saakka ja 100% alkaen QIII 2004).
2) Vastaa M-realin omistusosuutta (47 % Metsä-Botniasta).

KÄYNTIASTE, %     Vuosi        Neljänneksittäin
          2004 2003  IV 04 III 04 II 04  I 04 IV 03
Cartons,       89  84   85   96  86   89   79
kartonkitehtaat
Graphics products   88  84   90   90  85   87   80
and Speciality
papers
Offices        89  82   91   86  87   92   75
Paperitehtaat     88  83   90   89  86   88   79
yhteensä

KÄYNTIASTE, %        
         III 03 II 03  I 03
Cartons,       87   78   94
kartonkitehtaat
Graphics products   83   83   89
and Speciality
papers
Offices        73   89   93
Paperitehtaat     80   84   90
yhteensä

M-REAL OYJ

Hannu Anttila
toimitusjohtajaYrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa