PAPERIN HINTA JA DOLLARIN KURSSI HEIKENS


M-real Oyj Pörssitiedote 6.2.2003 klo 12.00 1 (22)

PAPERIN HINTA JA DOLLARIN KURSSI HEIKENSIVÄT M-REALIN KANNATTAVUUTTA

M-real-konsernin liikevoitto vuonna 2002 laski 324,3 miljoonaan
euroon edellisen vuoden 389,2 miljoonasta eurosta. Kannattavuuden
heikkenemisen keskeiset syyt olivat paperin alhaisemmat myyntihinnat
sekä Yhdysvaltain dollarin kurssin lasku. Tulosta heikensivät myös
Äänekosken ja Kyron kartonkitehtaan investointien vaatimat seisokit
ja käyntiinajokulut. Paperin vertailukelpoiset toimitukset sen sijaan
lisääntyivät 3 prosenttia.

Vuoden 2002 avainluvut:
- Osakekohtainen tulos 0,36 euroa (vuonna 2001 0,55 euroa)
- Hallituksen esitys osingoksi 0,60 euroa (0,60)
- Tilikauden tulos 208,9 (212,2)
- Voitto ennen satunnaiseriä 134,3 miljoonaa euroa (154,0)
- Liikevoitto 324,3 miljoonaa euroa (389,2)
- Liiketoiminnan kassavirta 666,4 miljoonaa euroa (695,9)
- Sijoitetun pääoman tuotto 5,8 prosenttia (6,9)
- Liikevaihto 6 564,2 miljoonaa euroa (6 923,3)
- Omavaraisuusaste vuoden lopussa 34,2 prosenttia (30,0)
- Kartonkitehtaiden käyntiaste 92 prosenttia (88), paperitehtaiden
käyntiaste 85 prosenttia (82)

Neljännellä neljänneksellä M-realin kaikkien toimialojen kannattavuus
heikkeni. Kartonkien myyntihinta oli edellisen neljänneksen tasolla.
Kartonkitehtaiden käyntiaste oli 92 prosenttia (7-9/2002: 95).
Paperitoimialojen loka-marraskuun kysyntä oli kausiluontoisesti
edellisiä kuukausia parempi. Paperitehtaiden käyntiaste oli 83
prosenttia (83).

öKoko vuoden 2002 jatkunut maailmantalouden vaihteleva alavireisyys
näkyi myös paperi- ja kartonkiteollisuudessa monin tavoin. Viestinnän
ja mainonnan tarvitsemien laadukkaiden painopapereiden kysyntä pysyi
vuonna 2002 edelleen heikkona, minkä vuoksi tuotannon supistuksia
jatkettiin. Kuluttajapakkaamisessa käytettävän taivekartongin samoin
kuin muiden kartonkilajien kysyntä säilyi hyvänäö, toimitusjohtaja
Jouko M. Jaakkola kuvaa vuoden 2002 markkinatilannetta.

Vuoden 2003 alussa M-real lisäsi omistustaan Metsä Tissuesta yli 90
prosentin voidakseen tehdä itsenäisiä päätöksiä Metsä Tissuen
tulevaisuudesta. Koska Metsä Tissue ei edelleenkään kuulu M-realin
ydinliiketoimintoihin, tavoitteena on löytää kumppani yhtiön
kehittämiseksi.

Alkaneen vuoden talousnäkymät maailman keskeisillä talousalueilla
ovat edelleen epävarmat, joskin joitakin yksittäisiä merkkejä
paremmasta kehityksestä voidaan havaita Yhdysvalloissa. Keskeiset
taloutta kuvaavat mittarit eivät kuitenkaan anna selkeää suuntaa
tulevalle kehitykselle. öPaperiteollisuuden näkymät ovat edelleen
hyvin epävarmat. Suhdannenousun alkua on edelleen vaikea ennustaa,
mutta uskon paperilajien kysynnän pohjan jo saavutetunö, Jaakkola
arvioi.

M-REAL OYJ

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118,
GSM 050 2261
Veli-Matti Mynttinen, varatoimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469
4655, GSM 050 2895

M-REAL OYJ

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2002
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

MARKKINATILANNE

Taivekartongin kysyntä oli koko vuoden 2002 hyvä ja kapasiteetti oli
lähes täydessä käytössä lukuun ottamatta Äänekosken uusittua ja
käyntiinajossa ollutta kartonkikonetta. Liner-kartongin toimitukset
lisääntyivät ja aallotuskartongin laskivat edelliseen vuoteen
verrattuna.

Länsi-Euroopassa taivekartongin kysyntä nousi 3 prosenttia.
Myyntihinta oli vuoden 2001 tasolla. Liner- ja aallotuskartongin
myyntihinta laski 1-2 prosenttia.

Paperin kysyntä pysyi heikkona koko vuoden. Päällystämättömän
hienopaperin kysyntä oli kuitenkin edellisvuotta ja muita papereita
parempi, erityisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja toisen
neljänneksen alussa. Päällystetyn hienopaperin kysyntä oli tasaisen
alhainen koko vuoden lukuun ottamatta kysynnän kausiluontoisia
muutoksia. Päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä sen sijaan
piristyi hieman toisella vuosipuoliskolla.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperituottajien toimitukset
nousivat 2 prosenttia edellisvuodesta. Myyntihinta laski noin 8
prosenttia. Päällystetyn hienopaperituottajien toimitukset nousivat 6
prosenttia ja päällystämättömän hienopaperin 2 prosenttia.
Edellisvuonna alkaneen heikon kysynnän aiheuttamasta laskupaineesta
huolimatta hinta laski maltillisesti: päällystetyn hienopaperin
myyntihinta oli 6 prosenttia ja päällystämättömän hienopaperin 3
prosenttia alhaisempi kuin edellisenä vuonna.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä aikakauslehtipaperin ja
päällystetyn hienopaperin kysyntä kasvoi kausiluontoisesti.
Aikakauslehtipaperin toimitukset lisääntyivät 9 prosenttia ja
päällystetyn hienopaperin 2 prosenttia. Päällystämättömän
hienopaperin toimitukset sen sijaan laskivat 3 prosenttia.

Metsä Tissuen pehmopaperituotteiden kysyntä säilyi vakaana koko
vuoden.

TILIKAUDEN TULOS

M-real-konsernin liikevoitto vuonna 2002 oli 324,3 miljoonaa euroa
(389,2 miljoonaa euroa vuonna 2001). Liikevoiton osuus liikevaihdosta
oli 4,9 prosenttia (5,6). Consumer packaging- ja Publishing-
toimialojen kannattavuus heikkeni. Home & Office ja Commercial
printing paransivat kannattavuuttaan. Myös Metsä Tissuen tulos
parani.

Kannattavuuden heikkenemisen keskeiset syyt olivat paperin, etenkin
aikakauslehtipaperin, alhaisempi myyntihinta, investointien vaatimat
seisokit ja käyntiinajokulut Äänekosken ja Kyron kartonkitehtaissa
sekä Yhdysvaltain dollarin kurssin lasku. Lisäksi tilikauden
liikevoittoon sisältyy 25 miljoonaa euroa kertaluonteisia tuottoja ja
37 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja. Kertaluonteisista
tuotoista kaikki ja kertaluonteisista kuluista 28 miljoonaa euroa
kohdistuu viimeiselle neljännekselle. Kertaluonteisista tuotoista
merkittävin on Zandersin kauppahinnan täsmäytykseen liittyvä
konsernireservin tuloutus 17 miljoonaa euroa, jolla on pienennetty
liikearvopoistoja. Kertaluonteisista kuluista merkittävimmät ovat Map-
tukkuritoimialan uudelleenjärjestelykulut ja omaisuuserien
arvonalennuskirjaukset yhteensä 17 miljoonaa euroa.

M-real toimitti asiakkaille kartonkia 1 129 000 tonnia (1 128 000
tonnia). Tehtaiden tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 41 000
tonnia (122 000). Käyntiaste oli 92 prosenttia (88).

Paperin toimitukset tehtailta olivat 3 638 000 tonnia (3 643 000).
Vertailukelpoinen toimitusmäärä nousi 3 prosenttia edellisvuodesta.
Päällystetyn ja päällystämättömän hienopaperin toimitusmäärä nousi 4
prosenttia ja aikakauslehtipaperin vertailukelpoinen toimitusmäärä 11
prosenttia. Kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta johtuen tuotantoa
jouduttiin edellisen vuoden tapaan merkittävästi rajoittamaan.
Tuotannonrajoitukset olivat 605 000 tonnia (677 000 tonnia).
Tehtaiden käyntiaste oli 85 prosenttia (82).

Valuuttakurssien muutoksen, suojaustuotot mukaan lukien, vaikutus
liikevoittoon oli -29,9 miljoonaa euroa (18,6). Vuoden 2002 loppuun
mennessä Yhdysvaltain dollari heikkeni 19 prosenttia ja Englannin
punta 6,9 prosenttia edelliseen vuodenvaihteeseen verrattuna.
Keskimäärin dollarin eurokurssi oli 5,5 prosenttia ja punnan kurssi
1,1 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2001.

Liikevaihto oli 6 564,2 miljoonaa euroa (6 923,3). Vertailukelpoinen
liikevaihto laski 4 prosenttia. Myynti Suomeen oli 6 prosenttia
liikevaihdosta (7).
         
Nettorahoituskulut olivat 190,0 miljoonaa euroa (235,2).
Rahoituskuluihin sisältyy pääomalainan ja muiden rahoituserien
kurssitappiota 30,5 miljoonaa euroa. Nettokorot ja muut rahoituskulut
olivat 159,5 miljoonaa euroa (212,5).

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 73,4 miljoonaa euroa (71,2).
Summaan ei sisälly kertaluontoisia eriä.

Voitto ennen satunnaiseriä oli 134,3 miljoonaa euroa (154,0).

Satunnaisiin tuottoihin on kirjattu Albbruckin osakkeiden
myyntivoitto 156 miljoonaa euroa sekä järjestelyyn liittyviä
veroluonteisia kulueriä 12,8 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos oli 208,9 miljoonaa euroa (212,2). Verot, mukaan
lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat 59,8 miljoonaa euroa
(115,0).

Osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,55).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,8 prosenttia (6,9). Oman pääoman
tuotto oli 3,0 prosenttia (4,7).

LOKA-JOULUKUUN TULOS EDELLISEEN VUOSINELJäNNEKSEEN VERRATTUNA

Liikevoitto oli 50,7 miljoonaa euroa (7-9/2002: 97,1). Liikevoiton
osuus liikevaihdosta oli 3,2 prosenttia (6,1). Kaikkien toimialojen
kannattavuus heikkeni. Liikevoittoon sisältyy 25 miljoonaa euroa
kertaluonteisia tuottoja ja 28 miljoonaa euroa kertaluontoisia
kuluja.

Consumer packaging-toimialan kannattavuuden heikkeneminen johtui
lähinnä Äänekosken kartonkikoneen käyntiinajokuluista, dollarin
kurssin laskusta sekä työehtosopimuksen mukaisista joulukuun
seisokeista. Kartonkien myyntihinta oli edellisen neljänneksen
tasolla. Kartonkia toimitettiin 283 000 tonnia (284 000 tonnia).
Käyntiaste oli 92 prosenttia (95).

Paperitoimialojen loka-marraskuun kysyntä oli kausiluontoisesti
edellisiä kuukausia parempi. Viimeisen neljänneksen kannattavuuden
heikkeneminen johtui lähinnä päällystetyn hienopaperin sekä
aikakauslehtipaperin hieman alentuneesta myyntihinnasta, Yhdysvaltain
dollarin ja Englannin punnan kurssin laskusta sekä joulukuun lopun
tavanomaisesta myynnin hiljenemisestä pyhien ajaksi. Hienopaperin
toimitusmäärä oli edellisen neljänneksen tasolla ja
aikakauslehtipaperin toimitusmäärä nousi 9 prosenttia. Paperin
kokonaistoimitusmäärä oli 891 000 tonnia (870 000).
Tuotannonrajoitukset olivat 164 000 tonnia (198 000 tonnia).
Paperitehtaiden käyntiaste oli 83 prosenttia (83).

Konsernin liikevaihto oli 1 587,3 miljoonaa euroa (1 604,1).

HENKILöSTö

Henkilöstömäärä oli joulukuun lopussa 20 323 henkilöä (21 515
henkilöä 31.12.2001), joista Suomessa työskenteli 5 941 henkilöä (6
091). Henkilöstön nettovähennys oli 1 192 henkilöä. Yrityskauppojen
vaikutus vähennykseen oli nettomääräisesti 82 henkilöä.

Konsernin henkilömäärään sisältyy 47 prosenttia Metsä-Botnian
henkilöstöstä.
         
KäYTTöOMAISUUSINVESTOINNIT

M-realin käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2002 olivat yhteensä 304
miljoonaa euroa.

Kyron tapettipaperikoneen ja Äänekosken kartonkikoneen
uudistusprojektit valmistuivat. Kyron modernisoitu tuotantolinja
käynnistyi suunnitellusti keväällä ja Äänekosken uusittu kartonkikone
syyskuussa. Kummankin koneen ajo täyteen tuotantoon on edennyt hyvin.
Äänekosken kartonkikone keskittyy terveydenhoitotuotteiden
pakkauksissa käytettävän uudentyyppisen kartongin valmistukseen.
Kyron ja Äänekosken investointien yhteenlaskettu kustannus oli noin
110 miljoonaa euroa.

Zandersin kehittämisohjelman investoinnit etenevät suunnitelmien
mukaisesti ja valmistuvat vuoden 2003 aikana. M-realin hallitus
päätti joulukuussa Husumin tehtaan jätevesien puhdistuslaitoksen
uusimisesta noin 42 miljoonan euron investoinnilla. Laitoksen
suunnittelu on käynnissä ja rakentaminen aloitetaan maaliskuussa
2003. Uusi laitos otetaan käyttöön vuoden 2004 joulukuussa.

M-realilla ei ole käynnissä muita merkittäviä keskeneräisiä
investointeja.

Metsä Tissue päätti Saksan liiketoimintoja käsittävästä investointi-
ja kehitysohjelmasta lokakuussa. Ohjelman investointien kokonaismäärä
on noin 45 miljoonaa euroa ja ohjelma toteutetaan pääosin vuoden 2004
loppuun mennessä.

Metsä-Botnian Kemin sellutehtaan haihduttamon uusintainvestointi on
edennyt suunnitelmien mukaisesti ja uusi haihduttamo otetaan käyttöön
tammikuussa 2003.

YRITYSKAUPAT

M-real osti huhtikuussa 85 prosenttia saksalaisesta paperin ja
painatuksen palveluyhtiö CN Papiervertriebs GmbH:n osakekannasta. M-
real myi huhtikuussa paperin ja kartongin arkitusta harjoittavan
Winpac-ryhmän sen toimivalle johdolle. M-real myi kesäkuussa
ranskalaisen Coupe Service SA arkitusyhtiön koko osakekannan Procop
SA:lle.

M-real myi kesäkuussa 50 prosentin omistusosuutensa Papierfabrik
Albbruck GmbH & Co. KG:sta Myllykoski Oyj:lle. Kauppahinta oli 235
miljoonaa euroa ja M-realin kaupasta saama myyntivoitto oli 156
miljoonaa euroa.

M-real ja Transfennica Oy Ab:n muut osakkaat myivät heinäkuussa 51
prosenttia Transfennican osakkeista hollantilaiselle kuljetusyritys
Spliethoff’s Bevrachtingskantoor B.V.:lle.

Metsä Tissue sai 3. lokakuuta Puolan sisäasianministeriöltä luvan
ostaa 9,9 prosentin lisäosuuden puolalaisesta pehmopaperiyhtiöstä
Zaklady Papiernicze Krapkowicach SA:sta. Osakkeet siirtyivät Metsä
Tissuen omistukseen 11. lokakuuta, jolloin yhtiön omistusosuus
ZPK:sta nousi 50,3 prosenttiin ja yhtiöstä tuli Metsä Tissuen
tytäryhtiö. Joulukuussa Metsä Tissue osti lisää ZPK:n osakkeita,
jonka seurauksena omistusosuus nousi 89,4 prosenttiin.

Map Merchants allekirjoitti joulukuussa sopimuksen tsekkiläisen
toimistopaperitukkurin Narpexin ostosta vahvistaakseen asemaansa
Tsekin tasavallassa. Yhtiön velaton kauppahinta on hieman yli 3
miljoonaa euroa. Viranomaishyväksyntä kaupalle on saatu.

MUUT RAKENNEJÄRJESTELYT

M-real sopi helmikuussa Myllykoski Oyj:n kanssa vuodesta 1996 M-real
alliancen nimissä toimineen myynti- ja markkinointiyhteistyön
lopettamisesta. Toimintojen eriyttäminen saatiin päätökseen syksyn
aikana.

Ruotsissa sijaitsevan Silverdalenin paperitehtaan toiminta
lopetettiin maaliskuun lopussa aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti.

M-real Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Metsäliitto Osuuskunta ja Oy Metsä-
Botnia Ab toteuttivat Kemiart Liners -liiketoiminnan yhtiöittämisen
huhtikuun alusta alkaen. Päätökset liiketoiminnan tulevasta
strategiasta ja omistusrakenteesta tehdään vuoden 2004 loppuun
mennessä.

M-real lunasti elokuussa Zanders Feinpapiere AG:n pienomistajien
osakkeet. Zandersista tuli näin M-realin täysin omistama tytäryhtiö.

TUTKIMUS JA KEHITYS

Tutkimustoiminnan kokonaisvolyymi säilyi vuoden 2001 tasolla.
Tutkimus- ja kehitystoiminnan tehokkuutta, tiedonkulkua sekä
yhteistyötä tehtaiden kanssa tehostettiin.

Tutkimus- ja kehitysohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa on
hyödynnetty kasvavassa määrin kansainvälisiä tutkimusyhteisöjen
verkostoja.

Tutkimuksen pääpaino on ollut loppukäyttöön liittyvien
laatukilpailutekijöiden parantamisessa. Erityisesti digitaalisen
neliväripainatuksen osalta on saavutettu merkittävä kaupallinen
läpimurto.

Muista tutkimustuloksista mainittakoon, että kuidutuksen
energiankulutuksen tehokkuutta on merkittävästi parannettu pitkään
jatkuneen kehitysyhteistyön tuloksena. Äänekosken kartonkikoneen
uusinnan yhteydessä kehitettiin uusi parannettu kartonkilaatu ja Home
& Office puolella lisäksi omaan teknologiaan perustuvia uusia
tulostuspaperituotteita.

Tulevaisuuden haasteina tutkitaan kulutustuotteiden käytettävyyden ja
toimivuuden parantamista yhdistämällä informaatiotekniikkaa M-realin
kuluttajatuotteisiin. Myös visuaalisen laadun ymmärtäminen ja
kaupallistaminen kuuluvat tuleviin haasteisiin.

YMPäRISTö

M-real tarkisti ympäristöpolitiikkansa. Muun muassa johtamisen, omien
toimintojen, hankintojen ja viestinnän toimintoja määriteltiin
uudelleen.

M-real ja sen puunhankkija Metsäliitto ovat sitoutuneet käyttämään
puuraaka-ainetta, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä.
Tämän vuoksi jatkettiin toimenpiteitä puuraaka-aineen alkuperän
hallinnan kehittämiseksi ja metsäsertifioinnin edistämiseksi.
Venäjällä ja Baltian maissa jatkettiin hakkuutyömaiden sisäisiä
tarkastuksia. Selluntoimittajille asetettuja vaatimuksia
täsmennettiin siten, että vaatimustaso on sama kuin omalle
puunhankinnalle.

Merkittävin lähivuosien ympäristöinvestointi M-realissa on Husumin
tehtaan jätevedenpuhdistamo, joka käynnistyy vuonna 2004.

M-real jatkoi panostusta energiatehokkuuden parantamiseen, omien
voimaloiden päästöjen vähentämiseen ja bioenergian osuuden
lisäämiseen. Kertomusvuonna käynnistyi Äänekosken uusi puuenergiaa
hyödyntävä voimala.

M-real julkaisee vuodelta 2002 erillisen ympäristöraportin.

RAHOITUS

Korolliset nettovelat olivat tilikauden lopussa 3 019 miljoonaa euroa
(12/2001: 3 482).

Omavaraisuusaste oli 34,2 prosenttia (12/2001: 30,0) ja
velkaantumisaste 119 prosenttia (12/2001: 145).

Maksuvalmius on hyvä. Likviditeetti oli vuoden lopussa 1 400
miljoonaa euroa, josta 1 200 miljoonaa oli sitovia pitkäaikaisia
luottolupauksia ja 200 miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia
(273). Lisäksi konsernilla oli lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten
käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja
luottolimiittejä noin 800 miljoonan euron arvosta.

Nettovaluuttavirrasta oli tilikauden lopussa suojattuna keskimäärin 4
kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut 2 ja 4 kuukauden
välillä. Ei-euromääräisestä omasta pääomasta oli katsauskauden
lopussa suojattuna noin 90 prosenttia. Konsernin velkojen
korkosidonnaisuusaika oli vuoden lopussa 15 kuukautta. Kauden aikana
korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 10 ja 15 kuukauden välillä.

Vuoden vaihteessa pitkäaikaisista lainoista oli valuuttamääräisiä 22
prosenttia. Lainoista oli vaihtuvakorkoisia 56 prosenttia ja loput
kiinteäkorkoisia. Lainojen keskikorko oli vuoden 2002 lopussa 4,7
prosenttia ja keskimaturiteetti 7,4 vuotta.

Kesäkuussa M-real laski liikkeelle yhteismäärältään 350 miljoonan
Yhdysvaltain dollarin joukkovelkakirjalainat. Lainojen maturiteetit
olivat 7, 10 ja 12 vuotta.

Elokuussa M-real maksoi ennenaikaisesti takaisin vuonna 1997
liikkeellelasketun 350 miljoonan Yhdysvaltain dollarin vaihdettavan
pääomalainan. Pääomalainan kokonaiskurssitappioksi muodostui 63,9
miljoonaa euroa. Tilikauden tulokseen kurssitappiota on kirjattu
yhteensä 42,2 miljoonaa euroa ja vuoden 2001 tulokseen 21,7 miljoonaa
euroa.

Marraskuussa allekirjoitettiin 850 miljoonan euron suuruinen
syndikaattilaina, jonka maturiteetti on 5 vuotta. Lainalla
jälleenrahoitettiin vuosina 1996 ja 1997 otetut syndikaattilainat.
Järjestelyyn osallistui yhteensä 22 pankkia.

Vuoden 2001 kesäkuun lopussa M-real ja eräät sen tytäryhtiöt sopivat
myyvänsä myyntisaamisiaan kolmannelle osapuolelle jatkuvalla ja
peruuttamattomalla kaupalla (arvopaperistaminen). Myyntisaamisten
arvopaperistamista on jatkettu. Arvopaperistetut myyntisaamiset
sisältyvät konsernin taseeseen. Edellisen vuoden tase ja tunnusluvut
on muutettu vertailukelpoiseksi (vuonna 2001 arvopaperistetut
myyntisaamiset eivät sisältyneet konsernin taseeseen).

Yhtiön luottoluokitukset pysyivät tilikauden aikana ennallaan.
Standard & Poors’in luokitus M-realin pitkille luotoille on BBB- ja
lyhyille luotoille A3, näkymät neutraalit. Moodys’in luokitus
pitkille luotoille on Baa3 ja lyhyille P3, näkymät negatiiviset.
         
HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.3.2002 M-realin hallituksen
jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin
edelleen maanviljelysneuvos Timo Haapanen, pääjohtaja Asmo Kalpala,
varatoimitusjohtaja Erkki Karmila, maanviljelysneuvos Runar Lillandt,
varatoimitusjohtaja Matti Niemi, vuorineuvos Antti Oksanen
(puheenjohtaja), pääjohtaja Antti Tanskanen ja maanviljelysneuvos
Arimo Uusitalo (varapuheenjohtaja).

Tilintarkastajiksi valittiin Göran Lindell, KHT ja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena Ilkka Haarlaa, KHT sekä
varatilintarkastajiksi Björn Renlund, KHT ja Jouko Malinen, KHT.
         
OSAKKEET

M-realin B-osakkeen ylin kurssi Helsingin Pörssissä tilikauden aikana
oli 10,44 euroa ja alin 5,88 euroa. Keskikurssi oli 8,28 euroa.
Vuoden 2001 keskikurssi oli 6,96 euroa. Tilikauden lopussa 31.12.2002
B-osakkeen kurssi oli 8,00 euroa.

B-osakkeen vaihto oli 857 miljoonaa euroa eli 72,5 prosenttia
osakekannasta. A- ja B- osakkeiden markkina-arvo oli 31.12.2002
yhteensä 1 427 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti 38,5 prosenttia osakkeista 31.12.2002
ja näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 64,2 prosenttia.
Ulkomaisten omistajien osuus osakkeista oli 35,1 prosenttia.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeanti- eikä vaihtovelkakirja-
tai optiolainojen liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

IAS-PROJEKTI

Euroopan Unionin komissio hyväksyi 7.6.2002 asetusehdotuksen, jonka
mukaan EU:n alueella rekisteröityjen julkisesti noteerattujen
yhtiöiden tulee laatia konsernitilinpäätöksensä IAS:n (International
Accounting Standards) mukaisesti viimeistään vuodelta 2005.

M-realissa käynnistettiin syksyllä 2001 projekti IAS-valmiuksien
luomiseksi. Projekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja yhtiö
laatii konsernitilinpäätöksensä IAS:n mukaisesti vuoden 2005 alusta
lukien.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

M-real osti 20.1.2003 SCA:n (Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
(publ)) omistamat 5.781.200 kappaletta Metsä Tissuen osakkeita.
Kauppahinta oli 12,30 euroa osakkeelta eli yhteensä 71,1 miljoonaa
euroa. Osakkeiden osuus Metsä Tissuen koko osakekannasta on 19,3
prosenttia. Kaupan myötä M-real-konsernin omistusosuus Metsä
Tissuesta nousi 84,85 prosenttiin. Myöhemmin samana päivänä M-real
osti lisää osakkeita nostaen omistusosuutensa yli 90 prosenttiin.
Tämän myötä M-realille syntyi osakeyhtiölain mukainen lunastusoikeus
loppuihin Metsä Tissuen osakkeisiin. M-real ilmoitti käynnistävänsä
osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn niin pian kuin se on
käytännössä tarkoituksenmukaista.

ALKANEEN VUODEN NäKYMäT

Talouskasvun vuonna 2000 alkanut hidastuminen jatkui Euroopassa.
Pohjois-Amerikan talouskasvun sen sijaan odotetaan yleisesti
parantuneen vuonna 2002 vuoden 2001 lähes nollatasoon verrattuna.
Aasian talouden kasvun arvioidaan olleen hieman vuotta 2001 parempi.
Valuuttamarkkinoilla Yhdysvaltain dollari ja Englannin punta
heikkenivät selvästi suhteessa euroon vuoden 2002 aikana.

Alkaneen vuoden talousnäkymät maailman keskeisillä talousalueilla
ovat edelleen epävarmat, joskin joitakin yksittäisiä merkkejä
paremmasta kehityksestä voidaan havaita Yhdysvalloissa. Keskeiset
taloutta kuvaavat mittarit eivät kuitenkaan anna selkeää suuntaa
tulevalle kehitykselle.

M-realin alkaneen vuoden tulokseen vaikuttaa keskeisesti
maailmantalouden kehitys. Paperi- ja kartonkiteollisuuden
suhdannenousun alkua on edelleen vaikea ennustaa. Paperin kysynnän
pohja lienee kuitenkin jo saavutettu. Olennaista muutosta M-realin
päätuotteiden kysynnässä ei ennakoida tapahtuvan. Paperin tuotantoa
joudutaan rajoittamaan kysyntää vastaavaksi myös kuluvana vuonna.

Käynnissä olevat toiminnan tehostamistoimenpiteet saadaan päätökseen
vuoden aikana. Täysimääräisinä kustannussäästöt näkyvät konsernin
tuloksessa vuoden 2004 alusta.

Espoossa 6. helmikuuta 2003

HALLITUS

TOIMIALAT JA MARKKINAKEHITYS

Consumer packaging

        2002 2001  IV III  II I 02  IV  2001-
               02  02  02     01   2002
                             muutos
Liikevaihto   921, 951, 227, 231, 232, 230, 242,  -3,2%
          1   3   0  7   4   0  7
Liikevoitto   83,4 130,  8,1 24,8 16,7 33,8 28,0  -35,8%
             0
Liikevoitto-%  9,1 13,7  3,6 10,7  7,2 14,7 11,5     
Sijoitetun    9,7 15,0  5,2 11,6  7,6 16,0 12,3     
pääoman
tuotto-%
Tehdas-     1129 1128  283 284  287  274 288    0%
toimitukset,
1 000 t
Kartonki-     92  88  92  95  90  90  86     
tehtaiden
käyntiaste,%

Consumer packaging-toimialan tuotteiden kysyntä oli hyvä koko
katsauskaudella. Taivekartongin tuotantokapasiteetti oli Äänekosken
uusittua konetta lukuun ottamatta täydessä käytössä lähes koko vuoden
ajan. Liner-kartongin kysyntä lisääntyi ja aallotuskartongin laski.
Dollarin heikkeneminen laski kaikkien tuoteryhmien euromääräistä
keskimyyntihintaa.

Liikevoitto oli 83,4 miljoonaa euroa (130,0). Kannattavuuden
heikkeneminen johtui lähinnä investointien vaatimista seisokeista ja
käyntiinajokuluista Äänekosken ja Kyron kartonkitehtaissa sekä
dollarin kurssin laskusta. Suhteessa liikevaihtoon liikevoitto oli
9,1 prosenttia (13,7). Liikevaihto laski 3 prosenttia edelliseen
vuoteen verrattuna. Kartonkitehtaiden käyntiaste oli 92 prosenttia
(88).

Länsi-Euroopan taivekartongin toimitukset kasvoivat 3 prosenttia
edelliseen vuoteen verrattuna. M-realin taivekartongin kysyntä oli
vilkasta koko vuoden ajan, mutta toimitusmäärät pysyivät vuoden 2001
tasolla Äänekosken ja Kyron koneuusintojen aiheuttamasta tilapäisestä
tuotantomäärän pienenemisestä johtuen. Myyntihinnat olivat vuoden
2001 tasolla. Euromääräinen keskimyyntihinta laski kuitenkin hieman
dollarin heikkenemisen vaikutuksesta.

Liner-kartongin toimitusmäärä kasvoi 7 prosenttia. Pääosa kasvusta
tuli Euroopan markkinoilta (11 %). Euromääräinen keskimyyntihinta
laski dollarin heikkenemisen vaikutuksesta 3 prosenttia.

Aallotuskartongin kysyntä laski hieman ja toimitusmäärä laski vuoden
2001 ennätystasosta 2 prosenttia. Euromääräinen keskimyyntihinta
laski 5 prosenttia.

Tapettikartongin maailmanlaajuinen kysynnän heikentyminen jatkui ja
toimitusmäärä laski 4 prosenttia vuoteen 2001 verrattuna.
Euromääräinen keskimyyntihinta laski 9 prosenttia.

Viimeisen neljänneksen liikevoitto laski 67 prosenttia edelliseen
neljännekseen verrattuna. Kannattavuutta heikensivät Äänekosken
kartonkikoneen käyntiinajokulut, joulukuun kausiluontoiset tekijät
sekä dollarin heikkenemisen aiheuttama euromääräisen
keskimyyntihinnan lasku. Taivekartongin toimitukset laskivat 5
prosenttia. Liner-kartongin toimitukset laskivat 7 prosenttia.
Aallotuskartongin toimitukset sen sijaan nousivat 5 prosenttia.

Commercial printing

         2002  2001  IV  III  II I 02  IV  2001-
                02  02  02     01  2002
                              muutos
Liikevaihto  1218,1 1289,4 293, 291, 300, 333, 325,  -5,5%
                 1   0  1   9   2
Liikevoitto   97,0  79,6 19,8 19,9 25,0 32,3 34,1  21,9%
Liikevoitto-%   8,0   6,2 6,8  6,8 8,3  9,7 10,5    
Sijoitetun    8,8   6,9 7,1  7,3 7,9 10,2 12,7    
pääoman
tuotto-%
Tehdas-     1409  1389 345  337 351  375  353  1,4%
toimitukset,
1 000 t
Käyntiaste, %   83   82  82  76  83  90  82    

Commercial printing-toimiala kärsi koko vuoden jo vuoden 2001
alkupuolella alkaneesta heikosta kysynnästä ja käyntiasteet pysyivät
alhaisina. Heikko kysyntä aiheutti myös hintojen alenemisen. Hinnan
lasku pysyi kuitenkin maltillisena, noin 5 prosentissa. Lisäksi
Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen sekä kasvaneet toimitukset
Euroopan ulkopuolisille markkinoille laskivat euromääräistä
keskimyyntihintaa.

Kannattavuus parani edellisvuodesta. Liikevoitto oli 97,0 miljoonaa
euroa (2001: 79,6). Liikevoittoa paransivat tuotantotehokkuuden
paraneminen, kustannusten karsinta, alentuneet raaka-
ainekustannukset, Silverdalenin tehtaan toiminnan lopettaminen
maaliskuussa sekä lisääntyneet toimitusmäärät. Suhteessa
liikevaihtoon liikevoitto oli 8,0 prosenttia (6,2). Liikevaihto laski
6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat vuonna 2002 6 prosenttia. M-realin tuotteiden toimitusmäärä
nousi yhden prosentin. Paperikoneiden keskimääräinen käyntiaika oli 7
vuorokautta pidempi kuin vuonna 2001 ja käyntiaste oli 83 prosenttia
(82). Tilauskanta oli vuoden lopussa runsaan viikon.

Vuoden viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto oli edellisen
neljänneksen tasolla. Myyntihinnat laskivat hieman ja lisäksi
dollarin heikkeneminen laski euromääräistä keskimyyntihintaa.
Toimitusmäärät nousivat.

Kankaan paperitehdas on siirretty Publishing-toimialaan vuoden 2002
alusta alkaen. Vuoden 2000 ja 2001 luvut on muutettu vastaavasti.

Home & Office

          2002  2001  IV III  II I 02  IV  2001-
                 02  02  02     01  2002
                              muutos
Liikevaihto    934,1 875,1 221, 222, 234, 255, 223,  6,7%
                  5  2   6   8  7
Liikevoitto    107,2  84,7 19,9 32,8 24,6 29,9 10,3  26,6%
Liikevoitto-%   11,5  9,7  9,0 14,8 10,5 11,7 4,6    
Sijoitetun     9,6  6,6  7,3 12,2  8,3 10,6 4,3    
pääoman
tuotto-%
Tehdas-       902  832  211 218  223  250 219  8,4%
toimitukset,
1 000 t
Käyntiaste,%     89   88  79  88  91  96  88    

Home & Office-toimialan tuotteiden kysyntä oli erittäin hyvä
ensimmäisellä neljänneksellä ja toisen neljänneksen alussa. Touko-
kesäkuussa kysyntä heikkeni voimakkaasti ja pysyi tällä alhaisemmalla
tasolla koko loppuvuoden ajan. Myyntihinta laski noin 3 prosenttia
vuoden 2001 tasosta.

Liikevoitto oli 107,2 miljoonaa euroa (84,7). Kannattavuuden
parantuminen johtui lähinnä lisääntyneistä toimitusmääristä sekä
tuotantotehokkuuden paranemisesta. Suhteessa liikevaihtoon
liikevoitto oli 11,5 prosenttia (9,7). Liikevaihto nousi 7 prosenttia
edelliseen vuoteen verrattuna.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien toimitukset
laskivat vuonna 2002 2 prosenttia. M-realin toimitusmäärä nousi 8
prosenttia. Paperikoneiden keskimääräinen käyntiaika oli 2
vuorokautta pidempi kuin vuonna 2001 ja käyntiaste oli 89 prosenttia
(88). Tilauskanta oli vuoden lopussa runsaat kaksi viikkoa.

Viimeisen neljänneksen liikevoitto laski 39 prosenttia edelliseen
neljännekseen verrattuna. Kannattavuuden lasku johtui pääosin
alhaisemmasta toimitusmäärästä sekä kulujen kausiluonteisesta
kasvusta.

Publishing

        2002 2001  IV III  II I 02  IV  2001-
               02  02  02     01   2002
                             muutos
Liikevaihto   790, 924, 204, 191, 193, 201, 210,  -14,5%
          1   4   0  0   5   6  5
Liikevoitto   39,4 74,7  9,4 14,4 -0,7 16,3 8,3     
Liikevoitto-%  5,0  8,1  4,6 7,5 -0,4  8,1 3,9     
Sijoitetun    3,5  6,0  3,4 5,5 -0,2  5,4 3,3     
pääoman
tuotto-%
Tehdas-     977   1  255 233  234  235 250  -8,1%
toimitukset,      063
1 000 t
Käyntiaste,%   84  79  87  87  77  85  79     

Publishing-toimialan tuotteiden vuoden 2001 toisella neljänneksellä
alkanut heikko kysyntä jatkui vuonna 2002. Myyntihinta laski tämän
johdosta selvästi. Lisäksi dollarin heikkeneminen laski euromääräistä
keskimyyntihintaa. 50 prosentin omistus Albbruckin tehtaasta myytiin
kesäkuussa.

Liikevoitto oli 39,4 miljoonaa euroa (74,7). Kannattavuuden
heikkeneminen johtui noin 8 prosenttia alhaisemmista myyntihinnoista,
dollarin heikkenemisestä sekä MD Papierin ja Albbruckin myyntien
aiheuttamasta toimitusmäärän laskusta. Suhteessa liikevaihtoon
liikevoitto oli 5,0 prosenttia (8,1). Liikevaihto laski 15 prosenttia
edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 3
prosenttia.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin (LWC) toimitukset
nousivat 2 prosenttia. M-realin vertailukelpoinen toimitusmäärä nousi
11 prosenttia. MD Papierin ja Albbruckin myynti aiheutti
toimitusmäärän laskun. Paperikoneiden keskimääräinen käyntiaika oli
24 vuorokautta pidempi kuin vuonna 2001 ja käyntiaste oli 84
prosenttia (79). Tilauskanta oli vuoden lopussa vajaat kolme viikkoa.

Viimeisen neljänneksen liikevoitto laski 35 prosenttia edelliseen
neljännekseen verrattuna. Kannattavuuden lasku johtui joulukuun
kausiluontoisesti heikommasta kysynnästä ja työehtosopimuksen
mukaisista seisokeista Suomessa sekä alhaisemmista myyntihinnoista.
Dollarin heikkeneminen neljänneksen aikana alensi myös euromääräistä
keskimyyntihintaa.

Kankaan paperitehdas siirrettiin Publishing -toimialaan vuoden 2002
alusta alkaen. Vuoden 2000 ja 2001 luvut on muutettu vastaavasti.

Map Merchant Group

        2002 2001  IV  III  II I 02  IV  2001-
               02  02  02     01  2002
                             muutos
Liikevaihto   1542 1635 375, 371, 387, 409, 389,  -5,7%
         ,8  ,6   0   7  1   0   3
Liike-       - -3,6 -9,3 -5,9 -0,9  1,2   -    
voitto     14,9                14,4
Liikevoitto-%  -1,0 -0,2 -2,5 -1,6 -0,2  0,3 -3,7    
Sijoitetun   -3,0 -0,8 -9,0 -4,0 -0,8  1,8   -    
pääoman                      12,2
tuotto-%
Toimitus-    1270   1  311  307 314  338  331  -6,0%
määrät,        351
1 000 t

Myös Map-tukkuritoimialan tilikautta sävytti jatkunut vaikea
markkinatilanne. Toimintojen integrointi ja uudelleenorganisointi
jatkui.

Liiketulos oli –14,9 miljoonaa euroa (-3,6). Kannattavuutta heikensi
heikon kysynnän aiheuttama toimitusmäärän lasku. Lisäksi liikevoittoa
rasittivat yhteisarvoltaan 17,3 miljoonan euron kertaluonteiset
uudelleenjärjestelykulut, luottotappiot sekä omaisuuserien
arvonalennuskirjaukset. Heikon kysynnän aiheuttamasta
hintakilpailusta huolimatta keskimääräinen myyntihinta laski
maltillisesti. Liikevaihto laski 6 prosenttia.

Katsausvuoden toimitusmäärä oli 1 270 000 tonnia, mikä on 6
prosenttia vähemmän kuin vuoden 2001 toimitukset. Toimitusmäärä pysyi
tasaisen alhaisena koko vuoden.

Zanders

         2002 2001  IV III  II  I   IV  2001-
                02  02  02  02   01   2002
                              muutos
Liikevaihto   459, 512, 83,7 122, 121, 131, 120,1  -10,4%
          4   9     4   7  6
Liikevoitto    2,4  0,2 -4,1 -1,5  1,9 6,1  -2,0     
Liikevoitto-%   0,5  0,0 -4,9 -1,2  1,6 4,6  -1,7 
Sijoitetun    0,9  0,3 -5,4 -0,9  2,4 7,0  -2,3     
pääoman
tuotto-%
Tehdas-      350  360  80  82  90  97   89  -2,8%
toimitukset,
1 000 t
Käyntiaste,%    76  78  69  65  80  90   78     

Heikko markkinatilanne piti myös Zandersin toimitukset ja
käyntiasteet alhaisina. Myyntihinta laski hieman. Lisäksi myynnin
tuoterakenteen muutos sekä dollarin heikkeneminen laskivat
euromääräistä keskimyyntihintaa. Zandersin toiminnan integrointia M-
realiin jatkettiin katsauskauden aikana. Toiminnan
uudelleenjärjestelyt ja tuotannon tehostamistoimenpiteet etenivät
suunnitellusti. Toiminnan tehostamis- ja investointiohjelmasta oli
vuoden loppuun mennessä toteutettu noin 60 prosenttia.

Liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa (0,2). Kannattavuuden paraneminen
johtui toiminnan uudelleenorganisoinnin aiheuttamasta kiinteiden
kulujen laskusta sekä alhaisemmista raaka-ainekustannuksista.
Kannattavuutta heikensivät kuitenkin loppuvuonna investointien
aiheuttamat häiriöt tuotantotoiminnassa. Liikevaihto laski 10
prosenttia.

Paperikoneiden keskimääräinen käyntiaste oli 76 prosenttia (78).

M-real lunasti elokuussa Zanders Feinpapiere AG:n pienomistajien
osakkeet. Zandersista tuli näin M-realin täysin omistama tytäryhtiö.

Viimeisen neljänneksen liikevoitto laski edelliseen neljännekseen
verrattuna. Kannattavuutta laski investointien aiheuttamat häiriöt
tuotantotoiminnassa, myyntihintojen lasku, dollarin heikkeneminen
sekä hieman alhaisempi toimitusmäärä. Lisäksi liikevoittoa rasitti
2,4 miljoonan euron kertaluonteinen kulu Zandersin myyntiverkoston
integroimisesta M-realin myyntiverkostoon.

MUUT LIIKETOIMINNAT

Metsä Tissue Oyj

         2002  2001  IV  III  II I 02  IV  2001-
                02  02  02     01  2002
                             muutos
Liikevaihto   647,  649, 170, 162, 155, 159, 163,  -0,3%
          8   6  7   3  7   2   2
Liikevoitto   43,1  36,5 5,9 17,2 8,4 11,6 13,8  18,1%
Liikevoitto-%   6,7  5,6 3,5 10,6 5,4  7,3  8,5 
Sijoitetun    13,2  10,3 7,6 21,0 10,5 14,0 16,6  
pääoman
tuotto-%

Vuoden 2002 liikevoitto oli 43,1 miljoonaa euroa (1-12/2001: 36,5).
Kannattavuuden paraneminen johtui kustannustehokkuuden noususta,
tuotevalikoiman parantumisesta sekä hieman lisääntyneistä
toimituksista. Suhteessa liikevaihtoon liikevoitto oli 6,7 prosenttia
(5,6). Liikevaihto oli 647,8 miljoonaa euroa (649,6).

Pehmopaperituotteiden kysynnän kasvu on ollut Euroopassa vähäistä.
Samanaikaisesti uutta kapasiteettia on tullut markkinoille, minkä
vuoksi kilpailutilanne on edelleen kiristynyt.

Metsä Tissuen myyntimäärä nousi vertailukelpoisesti 3 prosenttia,
mutta euromääräinen keskimyyntihinta laski 5 prosenttia
edellisvuoteen verrattuna. Keskimyyntihinnan laskuun vaikutti
varsinkin raakapaperien markkinahintojen aleneminen.

Viimeisen neljänneksen liikevoitto laski 5,9 miljoonaan euroon
edellisen neljänneksen 17,2 miljoonasta eurosta. Kannattavuuden
heikkeneminen johtui edellistä neljännestä huonommasta myyntijaksosta
sekä viimeisen neljänneksen tulokseen sisältyvistä kertaluonteisista
toiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvistä kuluvarauksista,
yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Varaukset kohdistuvat suurimmalta osin
Saksan liiketoimintaan.

Vuonna 2002 Metsä Tissue Oyj:n osakekurssi oli ylimmillään 11,00
euroa ja alimmillaan 8,50 euroa. Vuoden lopussa osakekurssi oli 10,50
euroa. Metsä Tissuen osakkeiden vaihto oli 17,5 miljoonaa euroa ja
vaihdon osuus osakkeiden kokonaismäärästä 5,9 prosenttia. 31.12.2002
yhtiön osakkeiden markkina-arvo oli 315 miljoonaa euroa. M-real
omisti tilikauden lopussa 65,6 prosenttia Metsä Tissuen osakkeista.
Ulkomaisten omistajien osuus oli katsauskauden lopussa 21,8
prosenttia.

Metsä Tissue ilmoitti lokakuussa käynnistäneensä Saksan
liiketoimintoja käsittävän investointi- ja kehitysohjelman. Ohjelman
tavoitteena on erityisesti kuluttajatuotteiden jalostusasteen ja
laatutason nostaminen sekä tuottavuuden parantaminen. Ohjelman
investointien kokonaismäärä on noin 45 miljoonaa euroa ja se
toteutetaan pääosin vuoden 2004 loppuun mennessä. Ohjelmaan
sisältyvien henkilöstövähennysten johdosta neljännen neljänneksen
tulokseen sisältyy noin 3 miljoonan euron kuluvaraus.


M-REAL–KONSERNI (luvut ovat tilintarkastamattomia)

TULOSLASKELMA         1-12/02    % 1-12/01    %
(milj. euroa)
Liikevaihto          6 564,2  100,0 6 923,3  100,0
 Osuus osakkuusyhtiöiden                    
 tuloksista           -4,9        4,5 
 Liiketoiminnan muut       73,4       71,2 
 tuotot
 Toimintakulut        5 850,7      6 131,4 
 Poistot            457,7       478,4 
Liikevoitto           324,3   4,9  389,2   5,6
 Kurssierot           -30,5       -22,7 
 Muut rahoitustuotot ja -   -159,5   -2,9  -212,5  -3,4
 kulut
Voitto ennen satunnaiseriä   134,3   2,0  154,0   2,2
 Satunnaiset erät        144,5       183,3 
Voitto ennen veroja ja                     
vähemmistöosuutta        278,8   4,2  337,3   4,9
 Verot             -59,8      -115,0 
 Vähemmistöosuus        -10,1       -10,1 
Katsauskauden tulos       208,9   3,2  212,2   3,1

TULOSLASKELMA         Muutos    % 10-12/02    %
(milj. euroa)
Liikevaihto          -359,1   -5,2 1 587,3  100,0
 Osuus osakkuusyhtiöiden                    
 tuloksista           -9,4       -1,9    
 Liiketoiminnan muut       2,2       26,7    
 tuotot
 Toimintakulut         -280,7      1 454,7    
 Poistot            -20,7       106,7    
Liikevoitto           -64,9  -16,7   50,7   3,2
 Kurssierot           -7,8        5,0    
 Muut rahoitustuotot ja -    53,0       -45,6    
 kulut
Voitto ennen satunnaiseriä   -19,7  -12,8   10,0   0,6
 Satunnaiset erät        -38,8        0,0    
Voitto ennen veroja ja                     
vähemmistöosuutta        -58,5  -17,3   10,0   0,6
 Verot              55,2       -1,8    
 Vähemmistöosuus         0,0       -1,4    
Katsauskauden tulos       -3,3   -1,6   6,9   0,4

M-REAL–KONSERNI (luvut ovat tilintarkastamattomia)

TASE              12/2002    %  12/2001   %
(milj. euroa)
Vastaavaa                            
 Pysyvät vastaavat       4 934,5   66,6  5 164,4  64,5
 Vaihtuvat vastaavat                      
  Vaihto-omaisuus        814,9   11,0   877,5  11,0
  Muut vaihtuvat vastaavat  1 460,9   19,7  1 689,3  21,1
  Likvidit varat        199,9   2,7   273,4  3,4
Yhteensä            7 410,2  100,0  8 004,6 100,0
                                
Vastattavaa                           
 Osakepääoma ja muu oma    2 461,0   33,2  2 651,2  33,1
pääoma
 Vähemmistöosuus         74,6   1,0   59,6  0,7
 Pakolliset varaukset       66,3   0,9   113,9  1,4
 Pitkäaikainen vieras     3 030,3   40,9  2 919,6  36,6
pääoma
 Lyhytaikainen vieras     1 778,0   24,0  2 260,3  28,2
pääoma
Yhteensä            7 410,2  100,0  8 004,6 100,0

M-REAL–KONSERNI (luvut ovat tilintarkastamattomia)

KASSAVIRTALASKELMA       1-12/02 1-12/01
(milj. euroa)
 Voitto ennen satunnaiseriä   134,3  154,0
 Poistot             457,7  478,4
 Verot              -56,7  -45,2
 Muut muutokset         -14,3   20,6
Tulorahoitus           521,0  607,8
 Käyttöpääoman muutos      145,4   88,1
Liiketoiminnan kassavirta    666,4  695,9
 Käyttöomaisuus-        -310,0  -740,0
 investoinnit 1)
 Myynnit ja muut         223,9  277,9
 muutokset
Kassavirta investointien     580,3  233,8
jälkeen
 Osakeanti             0,0  280,0
 Konsernirakenteen muutos     -9,0  -219,2
 Osingot            -108,4  -83,4
Korollisten nettovelkojen    462,9  211,2
muutos
(+ vähennys / - lisäys)            

1) Eivät sisällä hankittujen yhtiöiden velkoja.

M-REAL–KONSERNI (luvut ovat tilintarkastamattomia)

TUNNUSLUVUT          1-12/02 1-12/01 10-12/02
Osakekohtainen tulos, euroa    0,36   0,55   0,04
(laimennettu 1-12/02; 0,36            
euroa)
Sijoitetun pääoman tuotto, %    5,8   6,9   3,8
Oman pääoman tuotto, %       3,0   4,7   1,3
Bruttoinvestoinnit, milj.     310   740   130
euroa 1)
Henkilöstö keskimäärin     21 070  22 237  20 469
                        
                 12/02  12/01
Osakekohtainen oma pääoma,    13,75  13,08
euroa
Omavaraisuusaste, %        34,2   30,0
Velkaantumisaste, %        119   145

Konsernin vastuut, milj. euroa  12/02  12/01
Omasta puolesta          487   581
Osakkuusyhtiöiden puolesta      0    1
Saman konsernin yritysten      26    5
puolesta
Muiden puolesta           5    31
Yhteensä              518   618
                        
                        
Avoimet johdannaissopimukset,         
milj. euroa           12/02  12/01
Korkojohdannaiset        9 998  10 816
Valuuttajohdannaiset       4 832  3 368
Yhteensä            14 830  14 184

1) Eivät sisällä hankittujen yhtiöiden velkoja.

M-REAL–KONSERNI           Kehitys neljänneksittäin
         
LIIKEVAIHTO    Neljännes I-IV      Neljänneksittäin
Milj. euroa     2002  2001  IV 02 III 02  II 02  I 02 IV 01
 Commercial   1 218,1 1 289,4  293,1 291,0  300,1  333,9 325,2
 printing
 Home & Office   934,1  875,1  221,5 222,2  234,6  255,8 223,7
 Publishing    790,1  924,4  204,0 191,0  193,5  201,6 210,5
 Consumer     921,1  951,3  227,0 231,7  232,4  230,0 242,7
 packaging
 Map Merchant  1 542,8 1 635,6  375,0 371,7  387,1  409,0 389,3
 Group
 Zanders      459,4  512,9  83,7 122,4  121,7  131,6 120,1
 Metsä Tissue   647,8  649,6  170,7 162,2  155,7  159,2 163,2
 Sisäinen myynti  50,8  85,0  12,3  12,0  11,6  15,0  27,0
 ja muu toiminta
KONSERNI     6 564,2 6 923,3 1587,3 1604,1 1636,7 1736,1 1 701,7
                                   
LIIKEVOITTO JA  Neljännes I-IV      Neljänneksittäin
TULOS
Milj. euroa     2002  2001  IV 02 III 02 II 02  I 02 IV 01
 Commercial     97,0  79,6  19,8  19,9  25,0  32,3  34,1
 printing
 Home & Office   107,2  84,7  19,9  32,8  24,6  29,9  10,3
 Publishing     39,4  74,7   9,4  14,4  -0,7  16,3  8,3
 Consumer      83,4  130,0   8,1  24,8  16,7  33,8  28,0
 packaging
 Map Merchant   -14,9  -3,6  -9,3  -5,9  -0,9   1,2 -14,4
 Group
 Zanders       2,4   0,2  -4,1  -1,5  1,9   6,1  -2,0
 Metsä Tissue    43,1  36,5   5,9  17,2  8,4  11,6  13,8
 Muu toiminta   -33,3  -12,9   1,0  -4,6 -17,3  -12,4  -5,8
 LIIKEVOITTO    324,3  389,2  50,7  97,1  57,7  118,8  72,3
 %          4,9   5,6   3,2   6,1  3,5   6,8  4,3
liikevaihdosta
 Kurssierot    -30,5  -22,7   5,0  -16,8  0,2  -18,8 -19,9
 Muut rahoitus-  -159,5 -212,5  -45,6  -38,7 -37,2  -38,0 -46,8
 tuotot ja -
kulut
VOITTO ENNEN    134,3  154,0  10,1  41,5  20,7  62,0  5,6
SATUNNAISERIÄ
 %          2,0   2,2   0,6   2,6  1,3   3,6  0,3
liikevaihdosta

LIIKEVOITTO, %  Neljännes I-IV      Neljänneksittäin
          2002  2001  IV 02 III 02 II 02  I 02 IV 01
 Commercial     8,0   6,2   6,8   6,8  8,3   9,7  10,5
 printing
 Home & Office   11,5   9,7   9,0  14,8  10,5  11,7  4,6
 Publishing     5,0   8,1   4,6   7,5  -0,4   8,1  3,9
 Consumer      9,1  13,7   3,6  10,7  7,2  14,7  11,5
 packaging
 Map Merchant    -1,0  -0,2  -2,5  -1,6  -0,2   0,3  -3,7
 Group
 Zanders       0,5   0,0  -4,9  -1,2  1,6   4,6  -1,7
 Metsä Tissue    6,7   5,6   3,5  10,6  5,4   7,3  8,5
KONSERNI       4,9   5,6   3,2   6,1  3,5   6,8  4,3

M-REAL–KONSERNI

SIJOITETUN PÄÄOMAN          I-IV      Vuosi
TUOTTO, %
                   2002    2001    2000
 Commercial printing         8,8     6,9    16,4
 Home & Office            9,6     6,6    9,3
 Publishing              3,5     6,0    21,0
 Consumer packaging          9,7    15,0    22,2
 Map Merchant Group         -3,0    -0,8    7,4
 Zanders               0,9     0,3 
 Metsä Tissue            13,2    10,3    -3,1
KONSERNI               5,8     6,9    13,5
                                
SIJOITETTU PÄÄOMA,         12/02    12/01   12/00
Milj. euroa
                              
 Commercial printing       1 113,5   1 178,6  1 171,0
 Home & Office          1 129,9   1 179,4  1 482,0
 Publishing            1 103,9   1 219,4  1 254,2
 Consumer packaging         944,4    904,6   856,5
 Map Merchant Group         410,4    484,8   496,7
 Zanders              341,7    323,9 
 Metsä Tissue            325,5    342,3   378,9
 Muu pääoma             527,8    660,8   452,5
KONSERNI             5 897,1   6 293,8  6 091,8

Henkilöstö keskimäärin        2002    2001
                         
 Commercial printing        3 507    3 678
 Home & Office           2 125    2 106
 Publishing             1 769    2 261
 Consumer packaging         3 151    3 089
 Map Merchant Group         2 745    2 855
 Zanders              2 324    2 724
 Metsä Tissue            3 067    3 000
 Muu toiminta            2 382    2 524
KONSERNI              21 070   22 237

M-REAL–KONSERNI

TUOTANTO         Neljännes I-IV   Neljänneksittäin
1000 tonnia        2002  2001  IV 02  III 02  II 02
 Commercial printing    1410  1378   357   331   353
 Home & Office       915   873   207   231   233
 Publishing 1)       990  1073   256   244   235
 Zanders          348   357   80    75   95
 Kartonki          679   665   173   167   169
 Fluting          224   228   57    64   49
 Liner 2)          151   132   37    40   39
 CTMP            280   136   76    79   63
 Metsä Tissue        432   408   110   112   106
 Metsä-Botnian sellu 2)  1057   946   249   294   250
 M-realin sellu      1191  1074   308   290   304

TUOTANTO              Neljänneksittäin
1000 tonnia        I 02  IV 01 III 01  II 01  I 01
 Commercial printing    369   348   332   325   373
 Home & Office       244   207   199   221   246
 Publishing 1)       255   242   246   272   313
 Zanders           98   85   91    88   93
 Kartonki          170   152   170   161   182
 Fluting           54   60   57    54   57
 Liner 2)          35   36   35    31   30
 CTMP            62   49   34    25   28
 Metsä Tissue        104   97   108    98   105
 Metsä-Botnian sellu 2)   264   234   258   209   245
 M-realin sellu       289   264   251   261   298


1) Sisältää 50 % MD Papierin (30.6.2001 asti) ja Albbruckin
(30.6.2002 asti) tuotannosta.
2) Vastaa M-realin omistusosuutta (47%).


M-REAL OYJ

Jouko M. Jaakkola
toimitusjohtaja

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa