SUOMEN TYöRIIDAT HEIKENSIVäT M-REALIN KANNATTAVUUTTA VUONNA 2005

M-real Oyj Pörssitiedote 8.2.2006 klo 13.00 1(28)

SUOMEN TYöRIIDAT HEIKENSIVäT M-REALIN KANNATTAVUUTTA VUONNA 2005

M-real-konsernin tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä
heikkeni vuonna 2005 -142 miljoonaan euroon edellisen vuoden -75
miljoonasta eurosta. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni 4
miljoonaan euroon 61 miljoonasta eurosta. Liiketulosta heikensivät
ennen kaikkea Suomen työriitojen aiheuttamat menetykset. Lisäksi
päällystämättömän hienopaperin hinnan lasku, öljypohjaisten raaka-
ainekustannusten sekä kuljetus-ja energiakustannusten nousu
heikensivät kannattavuutta. Toisaalta kannattavuutta paransivat
säästötoimenpiteiden vaikutukset sekä päällystetyn
aikakauslehtipaperin hinnan nousu.

Vuoden 2005 liiketulokseen kirjattiin kertaluonteisia eriä nettona 32
miljoonaa euroa (-33 vuonna 2004), joista merkittävimmät olivat Metsä-
Botnian 8 prosentin omistusosuuden myyntivoitto 81 miljoonaa euroa,
Ranskassa sijaitsevan Pont Sainte Maxence -hienopaperitehtaan
käyttöomaisuuserien alaskirjaukset 20 miljoonaa euroa sekä Ruotsin ja
Ranskan toimintojen tehostamisohjelmiin liittyvät kuluvaraukset
yhteensä 19 miljoonaa euroa.

Suomen työriitojen negatiivinen vaikutus liiketulokseen oli noin 85-
90 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 liiketulos oli 36 miljoonaa euroa
(28).

Vuoden 2005 avainluvut ilman kertaluonteisia eriä:
- Liiketulos 4 miljoonaa euroa (vuonna 2004 61)
- Tulos ennen veroja -142 miljoonaa euroa (-75)
- Osakekohtainen tulos -0,35 euroa (0,28 euroa)
- Sijoitetun pääoman tuotto 0,5 prosenttia (1,6)

Vuoden 2005 avainluvut:
- Liikevaihto 5 241 miljoonaa euroa (5 522)
- Liiketulos 36 miljoonaa euroa (28)
- Tulos ennen veroja -114 miljoonaa euroa (-108)
- Katsauskauden tulos -81 miljoonaa euroa (45)
- Osakekohtainen tulos -0,25 euroa (0,19 euroa)
- Sijoitetun pääoman tuotto 1,2 prosenttia (0,9)
- Omavaraisuusaste 36,6 prosenttia (37,5)
- Velkaantumisaste 95 prosenttia (89)
- Hallituksen esitys osingoksi 0,12 euroa osakkeelta (0,12)

- Kartongin toimitusmäärä 1 006 000 (1 374 000)
- Paperin toimitusmäärä 4 046 000 (3 995 000)

Vuoden 2005 tulosta ennen veroja paransi korkojohdannaisten
arvostusvoitto 4 miljoonaa euroa. Toisaalta tulosta rasittivat 33
miljoonan euron nettomääräiset valuuttakurssitappiot
myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja valuuttasuojausten
arvostuksesta (voittoa 4 miljoonaa euroa vuonna 2004). Nettokorot ja
muut rahoituskulut ilman korkojohdannaisten arvostusvoittoa ja
kertaluonteisia eriä laskivat 115 miljoonaan euroon vuoden 2004 140
miljoonasta eurosta alhaisempien korollisten nettovelkojen ansiosta.
Kokonaisuudessaan rahoitustuotot ja -kulut ilman kertaluonteisia eriä
olivat -144 miljoonaa euroa (-136).

Vuoden viimeisen neljänneksen tulos ennen veroja oli -49 miljoonaa
euroa. Kolmannella neljänneksellä tulosta kertyi 1 miljoonaa euroa.
Ilman kertaluonteisia eriä tulos oli -11 miljoonaa euroa (1). Tulosta
heikensivät lähinnä kausiluonteiset seikat, kuten joulukuun alhainen
käyntiaste ja kunnossapitotöiden aiheuttamat kustannukset sekä
energiakustannusten nousu ja hienopaperien toimitusmäärän lasku.
Tulokseen vaikutti sen sijaan parantavasti toimistopaperin- ja
päällystetyn aikakauslehtipaperin keskihinnan nousu sekä Metsä-
Botnian parempi liiketulos.

Toimitusjohtaja Hannu Anttila kommentoi M-realin tilannetta:

”Syksyllä 2004 aloitetun toimenpideohjelman viimeinen vuosi on
alkanut ja merkittävä osa ohjelmaan liittyvistä toimenpiteistä on
toteutettu. Olemme yksinkertaistaneet toimintamalleja, selkiyttäneet
tulosvastuuta ja vähentäneet tuntuvasti velkaisuutta. Yli puolet
toimenpiteistä, jotka mahdollistavat 200 miljoonan euron vuotuiset
kustannussäästöt, on toteutettu. Tämän lisäksi tuotantotehokkuuden
nostaminen mahdollistaa vähintään 30 miljoonan euron
tulosparannuksen. Koko ohjelma viedään loppuun tämän vuoden aikana.”

”Päätuotteidemme kysyntä ensimmäisellä neljänneksellä paranee ja
hinnankorotusten suhteen olemme optimistisia erityisesti
päällystämättömässä hienopaperissa. Myös aikakauslehtipaperin hinta
noussee jonkin verran. Huomattavasti nousseiden tuotantokustannusten
seurauksena tarve hinnankorotuksiin päällystetyssä hienopaperissa ja
kartonkituotteissa on merkittävä.”

”Tärkein tavoitteemme alkaneella vuodella on aikaansaada selkeä
tuloskäänne ja voitollinen tulos ennen veroja ja kertaluonteisia
eriä”, Anttila toteaa.

M-REAL OYJ

Konserniviestintä

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Hannu Anttila, puh. 010 469 4343
tai talous- ja rahoitusjohtaja Juhani Pöhö, puh. 010 469 5283


M-REAL OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2005

MARKKINATILANNE VUONNA 2005

Euroopan talouskasvu laski hieman vuonna 2005 edellisvuoteen
verrattuna jääden maltilliselle, noin 1,5 prosentin tasolle. Myös
Pohjois-Amerikan ja Aasian talouskasvu jäi hieman vuoden 2004 runsaan
neljän prosentin kasvusta. Länsi-Euroopan painettuun mainontaan
käytetyn rahamäärän kasvu jäi puoleen edellisvuoden 4 prosentin
tasosta. Raakaöljyn voimakkaasti noussut markkinahinta nosti
metsäteollisuuden käyttämien öljypohjaisten raaka-aineiden hintoja ja
kuljetuskustannuksia. Lisäksi erityisesti maakaasun ja sähkön
hintojen nousu vuoden toisella puoliskolla nosti merkittävästi
teollisuuden kustannuksia. Valuuttamarkkinoilla Yhdysvaltain dollarin
3 vuotta jatkunut heikkeneminen päättyi ja vuoden keskimääräinen
kurssi päätyi lähes vuoden 2004 tasolle. Englannin punta oli
edellisen vuoden tasolla.

Taivekartongin kysyntä M-realin päämarkkina-alueella Länsi-Euroopassa
pysyi edellisvuoden tasolla. Länsi-Euroopan tuottajien toimitukset
Itä-Eurooppaan kasvoivat voimakkaasti. Vienti Euroopan ulkopuolisille
markkinoille sen sijaan laski tuntuvasti Suomen työriitojen
seurauksena. Taivekartongin markkinahinnoissa ei tapahtunut
merkittävää muutosta. Liner-kartongin tuottajien toimitukset
kasvoivat hieman. Linerin markkinahinnat laskivat jonkin verran.

Paperin kysynnän kasvu hidastui ja oli Länsi-Euroopassa yleisen
talouden ja painetun mainonnan kasvun tasolla. Vienti Euroopan
ulkopuolisille markkinoille laski tuntuvasti Suomen työriitojen
seurauksena. Työriitojen lisäksi markkinatilannetta leimasi edelleen
Länsi-Euroopan markkinoiden ylikapasiteetti. Paperien kysyntä ja
tarjonta olivat kuitenkin paremmin tasapainossa valmistuskapasiteetin
vähäisen kasvun sekä Suomen työriitojen seurauksena.

Länsi-Euroopan päällystetyn ja päällystämättömän hienopaperin
tuottajien toimitukset olivat vuoden 2004 tasolla ja päällystetyn
aikakauslehtipaperin tuottajien toimitukset nousivat prosentin.
Hintakehitys oli Länsi-Euroopassa suotuisinta päällystetyssä
aikakauslehtipaperissa, jossa keskimääräiset markkinahinnat nousivat
2 prosenttia. Päällystetyn hienopaperin markkinahinnat olivat lähes
ennallaan ja päällystämättömän hienopaperin markkinahinnat laskivat 3
prosenttia. Loppuvuonna toimistopaperin pitkään jatkunut hinnan lasku
pysähtyi ja erityisesti alhaisempien laatujen hinnat kääntyivät
nousuun.

TILIKAUDEN TULOS

M-real-konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 5 241 miljoonaa euroa (5
522 vuonna 2004). Vertailukelpoinen liikevaihto laski 2,2 prosenttia.

Liiketulos oli 36 miljoonaa euroa (28). Liiketulokseen sisältyy
kertaluonteisia eriä nettona 32 miljoonaa euroa (-33).
Kertaluonteiset tuotot olivat 88 miljoonaa euroa (9) ja
kertaluonteiset kulut 56 (42) miljoonaa euroa.

Kertaluonteisista tuotoista merkittävin on ensimmäisellä
neljänneksellä kirjattu Metsä-Botnian 8 prosentin omistusosuuden
myyntivoitto 81 miljoonaa euroa.

Kertaluonteisista kuluista merkittävimmät ovat viimeisellä
neljänneksellä kirjattu Ranskassa sijaitsevan Pont Sainte Maxence -
hienopaperitehtaan käyttöomaisuuserien alaskirjaukset 20 miljoonaa
euroa euroa ja tehtaan tehostamisohjelmaan liittyvä kuluvaraus 4
miljoonaa euroa sekä toisella neljänneksellä kirjattu Ruotsin
toimintojen tehostamisohjelmaan liittyvä kuluvaraus 15 miljoonaa
euroa.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 4 miljoonaa euroa (61).
Kannattavuutta heikensivät ennen kaikkea Suomen työriitojen
aiheuttamat toimitusmäärämenetykset kartongissa ja päällystetyssä
aikakauslehtipaperissa sekä niin ikään työriitojen aiheuttama Metsä-
Botnian alhaisempi liiketulos. Työriitojen negatiivinen vaikutus
liiketulokseen oli noin 85-90 miljoonaa euroa. Lisäksi
päällystämättömän hienopaperin hinnan lasku, öljypohjaisten raaka-
aineiden kustannusten sekä kuljetus-ja energiakustannusten nousu
heikensivät kannattavuutta. Toisaalta kannattavuutta paransivat
säästötoimenpiteistä johtunut kustannustason aleneminen sekä
päällystetyn aikakauslehtipaperin hinnan nousu.

Kartongin toimitukset asiakkaille olivat 1 006 000 tonnia (1 374 000
tonnia). Savon Sellu sisältyi vuoden 2004 toimitusmäärään. Kemiart
Linersin toimitusmäärä on huomioitu täysimääräisenä molempina
vuosina. Vertailukauden vertailukelpoinen toimitusmäärä oli 1
151 000. Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 44 000 tonnilla
(95 000). Suomen työriidan vuoksi menetetty tuotanto ei sisälly
tuotannonrajoitusmäärään.

Paperin kokonaistoimitusmäärä oli 4 046 000 tonnia (3 995 000).
Tuotannonrajoitukset olivat 199 000 tonnia (335 000). Työriitojen
vuoksi menetetty tuotanto ei sisälly tuotannonrajoitusmäärään.

Consumer Packaging -toimialan kannattavuus heikkeni erityisesti
työriitojen aiheuttamien menetysten vaikutuksesta. Publishing-
toimialan kannattavuutta paransi keskimääräisen hinnan 3 prosentin
nousu. Tulosta puolestaan heikensivät työriitojen aiheuttamat
menetykset, öljypohjaisten raaka-ainekustannusten ja
energiakustannusten nousu. Commercial Printing -toimialan
kannattavuutta paransivat säästötoimenpiteiden myötä selvästi
alentuneet kiinteät kustannukset sekä toimitusmäärän kasvu.
Kannattavuutta puolestaan heikensivät keskimääräisen myyntihinnan,
pääasiassa päällystämättömien graafisten tuotteiden ja erikoispaperin
hinnan, lasku sekä öljypohjaisten raaka-ainekustannusten ja
energiakustannusten nousu. Office Papersin kannattavuus heikkeni
keskimääräisen myyntihinnan 2 prosentin laskun seurauksena. Tulosta
puolestaan paransivat toimitusmäärän kasvu ja kiinteiden kulujen
lasku. Map-tukkuriliiketoiminnan kannattavuutta heikensi alentunut
myyntikate. Kannattavuutta puolestaan paransivat toimitusmäärän kasvu
sekä toteutettujen tehostamistoimenpiteiden ansiosta alentuneet
kiinteät kustannukset.

Toisen neljänneksen alusta alkaen liiketulokseen sisältyy 39
prosenttia ja ensimmäisen neljänneksen liiketulokseen 47 prosenttia
Metsä-Botnian liiketuloksesta. Vuoden 2004 tulokseen sisältyy 47
prosentin osuus Metsä-Botnian liiketuloksesta.

Osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista olivat -2 miljoonaa euroa (0).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -148 miljoonaa euroa (-136).
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat -33 miljoonaa euroa (4).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat 115 miljoonaa euroa (140).

Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausten arvostusvoittoa 4
miljoonaa euroa sekä toisella vuosineljänneksellä kirjattuja muita
arvonalennuksia 4 miljoonaa euroa.

Valuutta- ja korkosuojauksilla suojataan tulevaa kassavirtaa
valuuttojen ja korkojen vaihtelulta. Kirjatut arvostusvoitot ja -
tappiot liittyvät pääosin Yhdysvaltain dollarin kurssin ja yleisen
korkotason muutoksiin. M-real on kolmannesta neljänneksestä alkaen
soveltanut IAS 39 mukaista osittaista suojauslaskentaa
dollarivirtaposition ja viimeisestä neljänneksestä alkaen myös
Ruotsin kruunun virtaposition suojauksessa. Suojauslaskentaan
siirtyminen parantaa vuoden 2005 tulosta aikaisempaan
laskentakäytäntöön verrattuna 3 miljoonaa euroa.

Joulukuun lopussa Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 13,4
prosenttia ja Englannin punnan eurokurssi 2,8 prosenttia korkeampi
kuin vuoden 2004 lopussa. Keskimäärin dollari oli vuoden 2004 tasolla
ja punta heikkeni 0,8 prosenttia.

Tulos ennen veroja oli -114 miljoonaa euroa (-108). Tulos ennen
veroja ilman kertaluonteisia eriä oli -142 miljoonaa euroa (-75).

Katsauskauden tulos oli -81 miljoonaa euroa (45). Vuoden 2004
tulokseen sisältyi Metsä Tissuen myyntivoitto 176 miljoonaa euroa
sekä tammikuussa 2005 myydyn Forestian tulosvaikutus -5 miljoonaa
euroa. Tuloverojen positiivinen vaikutus, mukaan lukien
laskennallisen verovelan muutos, oli 34 miljoonaa euroa (-17).

Osakekohtainen tulos oli -0,25 euroa (0,19). Ilman kertaluonteisia
eriä osakekohtainen tulos oli -0,35 (0,28).

Oman pääoman tuotto oli -3,4 prosenttia (-5,7), ilman kertaluonteisia
eriä -4,8 prosenttia (-4,6). Sijoitetun pääoman tuotto oli 1,2
prosenttia (0,9), ilman kertaluonteisia eriä 0,5 prosenttia (1,6).

LOKA-JOULUKUUN TULOS EDELLISEEN VUOSINELJäNNEKSEEN VERRATTUNA

Liikevaihto oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 1 369 miljoonaa
euroa (7-9/2005: 1 269). Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 7,8
prosenttia.

Liiketulos oli -27 miljoonaa euroa (20). Liiketulokseen sisältyy
kertaluonteisia eriä nettona -38 miljoonaa euroa. Kertaluonteiset
tuotot olivat 3 miljoonaa euroa ja kertaluonteiset kulut 41 miljoonaa
euroa. Edellisen neljänneksen liiketulokseen ei sisältynyt
kertaluonteisia eriä.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 11 miljoonaa euroa (20).
Liiketulosta heikensivät lähinnä kausiluonteiset seikat kuten
joulukuun alhainen käyntiaste ja kunnossapitotöiden aiheuttamat
kustannukset sekä energiakustannusten nousu ja hienopaperin
toimitusmäärän lasku. Tulokseen vaikutti sen sijaan parantavasti
toimistopaperin- ja päällystetyn aikakauslehtipaperin keskihinnan
nousu sekä Metsä-Botnian parempi liiketulos.

Kartongin toimitukset asiakkaille olivat 268 000 tonnia (226 000
tonnia). Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 20 000 tonnilla
(3 000). Suomen työriidan vuoksi menetetty tuotanto ei sisälly
kolmannen neljänneksen tuotannonrajoitusmäärään.

Paperin toimitukset tehtailta olivat 1 037 000 tonnia (991 000).
Tuotannonrajoitukset olivat 38 000 tonnia (43 000). Suomen työriidan
vuoksi menetetty tuotanto ei sisälly kolmannen neljänneksen
tuotannonrajoitusmäärään.

Consumer Packaging -toimialan kannattavuus parani välillisesti Metsä-
Botnian paremman liiketuloksen seurauksena. Publishing-toimialan
kannattavuus heikkeni korkeampien kunnossapitokustannusten ja
energiakustannusten sekä lähinnä henkilöstöön liittyvien
ylimääräisten kustannusten vaikutuksesta. Commercial Printing -
toimialan kannattavuutta heikensivät joulukuun alhainen käyntiaste,
korkeammat kunnossapitokustannukset, energiakustannusten nousu sekä
toimitusmäärän ja varastojen lasku. Office Papersin kannattavuutta
paransi keskimääräisen myyntihinnan nousu alhaisempien laatuluokkien
hinnankorotusten myötä. Edellisen neljänneksen tulosta rasittivat
vuosihuoltoseisokit. Map-tukkuriliiketoiminnan tulosta heikensi
alentunut myyntikate.

Osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista olivat 1 miljoonaa euroa (0).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -23 miljoonaa euroa (-19).
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat -7 miljoonaa euroa (0).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -16 miljoonaa euroa (-19).

Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkojohdannaisten arvostusvoittoa
10 miljoonaa euroa. Edellisellä neljänneksellä vastaavista
instrumenteista kirjattiin 11 miljoonan euron arvostusvoitto.

M-real on soveltanut kolmannesta neljänneksestä alkaen IAS 39
mukaista osittaista suojauslaskentaa dollarivirtaposition ja
viimeisestä neljänneksestä alkaen myös Ruotsin kruunun virtaposition
suojauksessa. Suojauslaskentaan siirtyminen paransi kolmannen
neljänneksen tulosta aikaisempaan laskentakäytäntöön verrattuna 1
miljoonaa euroa ja viimeisen neljänneksen tulosta 2 miljoonaa euroa.

Joulukuun lopussa Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 2,0 prosenttia
korkeampi ja Englannin punnan eurokurssi 0,5 prosenttia alhaisempi
kuin syyskuun lopussa. Keskimäärin dollari vahvistui 2,5 prosenttia
ja punta 0,5 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna.

Tulos ennen veroja oli -49 miljoonaa euroa (1). Ilman kertaluonteisia
eriä tulos ennen veroja oli -11 miljoonaa euroa (1).

Katsauskauden tulos oli -38 miljoonaa euroa (2). Tuloverojen
positiivinen vaikutus, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos,
oli 11 miljoonaa euroa (2).

Osakekohtainen tulos oli -0,12 euroa (-0,01), ilman kertaluonteisia
eriä -0,01 (0,01).

Oman pääoman tuotto oli -6,6 prosenttia (0,4), ilman kertaluonteisia
eriä -0,5 (0,4). Sijoitetun pääoman tuotto oli -1,8 prosenttia (2,3),
ilman kertaluonteisia eriä 1,4 (2,3).

HENKILÖSTÖ

M-realin palveluksessa oli vuonna 2005 keskimäärin 15 578 henkilöä
(2004: 16 532), joista Suomessa työskenteli 4 687 henkilöä (5 263).
Nettovähennys oli 954 henkilöä, josta yrityskauppojen osuus oli -344
henkilöä.

Vuoden lopussa henkilöstömäärä oli 15 154 henkilöä (15 960 henkilöä
31.12.2004), joista Suomessa työskenteli 4 488 henkilöä (4 912).
Nettovähennys oli 806 henkilöä. Yrityskauppojen vaikutus oli -374
henkilöä.

31. maaliskuuta 2005 alkaen henkilöstömäärään sisältyy 39 prosenttia
Metsä-Botnian henkilöstöstä. Sitä aikaisemmat luvut sisältävät 47
prosenttia Metsä-Botnian henkilöstöstä.

KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT

Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat vuonna 2005 yhteensä 452 miljoonaa
euroa (2004: 245 miljoonaa euroa), eli 8,6 prosenttia liikevaihdosta
(4,4).

Uusi valkaistua kemihierremassaa valmistava tehdas käynnistyi elokuun
lopussa Kaskisissa ja toimitukset alkoivat syyskuussa. Tehtaan
tuotantokapasiteetti on 300 000 tonnia ja koko tuotanto käytetään
raaka-aineena omilla paperi- ja kartonkitehtailla.

Maaliskuussa ilmoitettiin noin 60 miljoonan euron investoinnista
Simpeleen tehtaaseen. Tehtaan kartonkikone modernisoidaan,
pituusleikkuri ja rulla- ja arkkipakkaus uusitaan sekä
arkituskapasiteettia lisätään. Kartongin tuotantokapasiteetti nousee
investoinnin myötä 215 000 tonniin vuodessa. Investointi valmistuu
vaiheittain kesään 2006 mennessä.

YRITYSKAUPAT JA RAKENNEJÄRJESTELYT

Tammikuussa saatiin päätökseen kauppa metsäomaisuuden myynnistä
Forestia Holding Oy:lle. Kokonaiskauppahinta oli 172 miljoonaa euroa,
josta M-realin osuus oli 163 miljoonaa euroa.

Maaliskuussa tehtiin päätös M-realin, UPM-Kymmenen ja Metsäliiton
yhdessä omistaman resurssiyhtiö Metsä-Botnian investoinnista uuteen
sellutehtaaseen Uruguayssa. Kokonaisinvestointi on noin 1,1 miljardia
dollaria. Eukalyptussellua tuottavan tehtaan arvioidaan käynnistyvän
vuoden 2007 kolmannen neljänneksen aikana. Samassa yhteydessä M-real
ilmoitti myyvänsä 8 prosentin osuuden Metsä-Botniasta Metsäliitto
Osuuskunnalle 164 miljoonan euron kauppahinnalla. Myyntivoitto oli 81
miljoonaa euroa. Kaupan jälkeen Botnian omistusosuudet ovat M-real 39
prosenttia, Metsäliitto 14 prosenttia ja UPM-Kymmene 47 prosenttia.
Kauppa toteutui 31. maaliskuuta.

Kesäkuussa allekirjoitettiin yhteistoimintasopimus YIT Rakennus Oy:n
kanssa Tampereen Lielahden kaupunginosan kehittämisestä. Tavoitteena
on kehittää alueelle viihtyisä kaupunkimainen asuinalue yhteistyössä
Tampereen kaupungin kanssa.

230 MILJOONAN EURON SÄÄSTÖ- JA TEHOSTAMISOHJELMA

Keväällä 2004 käynnistetty säästö- ja tehostamisohjelma etenee
suunnitellusti. Vuonna 2005 käynnistettiin merkittäviä toimenpiteitä
ohjelman puitteissa:

Kesäkuussa Ruotsissa saatettiin loppuun henkilöstöneuvottelut, jotka
koskevat Wifstan hienopaperitehtaan integroimista Husumin sellu- ja
paperitehtaaseen. Henkilöstömäärä vähenee vuoden 2006 loppuun
mennessä noin 200 henkilöllä, ja muutosten tavoitteena on saavuttaa
vähintään 22 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.
Henkilöstövähennykseen liittyvä 15 miljoonan euron kuluvaraus on
kirjattu toisen neljänneksen liiketulokseen.

Joulukuussa päätettiin Ranskassa sijaitsevan Pont Sainte Maxence -
tehtaan (PSM) henkilöstön vähentämisestä 60 henkilöllä. Tästä on
kirjattu noin 4 miljoonan euron kuluvaraus. Lisäksi tehtaan kuluvan
käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo on poistettu kokonaan 20 miljoonan
euron suuruisella kertapoistolla.

Edellä mainittujen ohjelmien lisäksi menossa on lukuisia muita säästö-
ja tehostamisohjelmia jotka koskevat kaikkia liiketoiminta-alueita ja
tukifunktioita.

TUTKIMUS JA KEHITYS

Tutkimus- ja kehityskustannukset olivat vuonna 2005 noin 24 miljoonaa
euroa, joka on 0,6 prosenttia liikevaihdosta ilman Map Merchants -
tukkuriliiketoimintaa. Vuoden aikana haettujen patenttien määrä oli
13.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan painopistealueita olivat kuidun
ominaisuuksien parantaminen ja kuitujen käyttäytyminen erilaisissa
tuotantoprosesseissa. M-real on hyödyntänyt
kemihierreprosessiosaamistaan uudessa kemihierrettä valmistavassa
yksikössä Kaskisissa. Uusien kilpailukykyisten paperi- ja
kartonkilaatujen kehitystyössä on edetty sovellusvaiheeseen.

M-real on systemaattisesti lisännyt tutkimus- ja kehitysyhteistyötä
keskeisten asiakkaidensa kanssa ja kehittänyt uusia palvelutuotteita
heidän käyttöönsä.

Vuoden 2005 aikana M-realin tehtaissa panostettiin erityisesti
prosessien tehokkuuden parantamiseen. Tämän tuloksena tuottavuutta
onnistuttiin parantamaan lähes jokaisessa tuotantoyksikössä.

YMPÄRISTÖ

Vuoden 2005 aikana käynnistettiin EU:n päästökaupan käytännön
toteutus, jatkettiin vanhojen tehdasalueiden maaperän kunnostamista,
viimeisteltiin toiminnassa olevien tehtaiden maaperäselvityksiä ja
sertifioitiin tehtaiden puun alkuperäketjun hallintajärjestelmiä.

Ilmastostrategian mukaisesti hiilidioksidipäästöjä vähennetään
lisäämällä biopolttoaineista ja jätteistä valmistetun sähkön ja
höyryn tuotantoa ja käyttöä, maksimoimalla yhdistetyn lämmön ja
voiman (CHP) tuotantoa sekä parantamalla energiatehokkuutta.
Biberistin tehdas ryhtyi kesällä käyttämään paikallisen kunnallisen
jätteenpolttolaitoksen höyryä. Halleinin tehtaan biovoimalan
koekäyttö alkoi syksyllä ja se on toiminnassa viimeistään
maaliskuussa 2006. Lisäksi käynnistettiin ohjelma konsernin
energiatehokkuuden parantamiseksi. M-realin hiilidioksidipäästöt
vähenivät noin 7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mikä pääosin
johtui tuotantorakenteen muutoksesta ja Suomen tehtaiden
työnseisauksesta.

Päästökauppaa harjoitetaan keskitetysti ja päästöoikeuksien käyttö
optimoidaan konsernin tehtaiden kesken. Päästöoikeuksien määrä oli
riittävä vuonna 2005, mutta se johtui pääasiassa Suomen tehtaiden
pitkästä työnseisauksesta kesällä.

Kaikilla tuotantolaitoksilla on ISO 14001 standardin mukainen
sertifioitu ympäristöjärjestelmä ja toiminnan parantamiseen liittyvät
tavoitteet ja ohjelmat. Kokonaispäästöt vähenivät noin 20 prosenttia
edellisvuodesta. Päästöjen vähentyminen johtui Husumin jäteveden
puhdistuksen tehostumisesta, tuotantorakenteen muutoksesta sekä
Suomen tehtaiden työnseisauksesta. Elokuussa käynnistyneen Kaskisten
kemihierretehtaan rakentamiskustannuksista noin 24 miljoonaa euroa
kohdistuu ympäristönsuojelukohteisiin.

Ympäristövastuiden hoitamiseen tehdyt varaukset olivat vuoden lopussa
noin 5 miljoonaa euroa. Vilppulassa sijaitsevan Kolhon
kyllästämöalueen maaperän puhdistaminen saatettiin päätökseen. M-
realin osuus puhdistuskustannuksista vuonna 2005 oli noin 2 miljoonaa
euroa. Toiminnassa olevat tuotantoyksiköt jatkoivat ja viimeistelivät
tehdasalueidensa maaperäselvityksiä. Neljällä tehdasalueella on
löydetty likaantuneita maa-alueita, joille on laadittu tai ollaan
laatimassa suunnitelmat jatkotoimenpiteitä varten. Näistä PSM:n ja
Takon Lielahden tehdasalueen puhdistukset sisältyvät jo tehtyihin
varauksiin.

M-real on sitoutunut käyttämään puuraaka-ainetta, joka on peräisin
kestävästi hoidetuista talousmetsistä, ja edistämään
metsäsertifiointia ja sertifioidun puun ja kuitujen käyttöä
tuotteissaan. Lähes kaikilla tehtailla oli sertifioitu puun
alkuperäketjun hallintajärjestelmä vuoden 2005 lopussa. Tehtaiden
käyttämästä puusta 63 prosenttia toimitettiin sertifioiduista
metsistä.

M-real julkaisee vuodelta 2005 erillisen yhteiskuntavastuuraportin,
jonka osana raportoidaan ympäristövastuuseen liittyvät asiat.

RAHOITUS

Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 36,6 prosenttia (31.12.2004:
37,5) ja velkaantumisaste 95 prosenttia (89).

Korolliset nettovelat olivat vuoden lopussa 2 205 miljoonaa euroa (2
183). Vuoden vaihteessa pitkäaikaisista lainoista oli
valuuttamääräisiä 6 prosenttia. Lainoista oli vaihtuvakorkoisia 61
prosenttia ja loput kiinteäkorkoisia. Lainojen keskikorko oli vuoden
2005 lopussa 4,3 prosenttia ja pitkäaikaisten lainojen
keskimaturiteetti 3,4 vuotta. Lainojen korkosidonnaisuusaika oli
vuoden lopussa 16 kuukautta. Kauden aikana korkosidonnaisuusaika on
vaihdellut 15 ja 27 kuukauden välillä.

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja ja rahoitusta oli 318
miljoonaa euroa (413). Käyttöpääoma nousi 82 miljoonaa euroa (laski
52 miljoonaa euroa).

Nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna
keskimäärin 9 kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut 4 ja
9 kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta pääomasta oli
katsauskauden lopussa suojattuna noin 87 prosenttia.

Maksuvalmius on hyvä. Likviditeetti oli vuoden lopussa 1 246
miljoonaa euroa, josta 1 134 miljoonaa oli sitovia pitkäaikaisia
luottolupauksia ja 112 miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia.
Lisäksi konsernilla oli lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten
käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja
luottolimiittejä noin 700 miljoonan euron arvosta. Likviditeetti
heikkeni syyskuun lopusta 258 miljoonaa euroa johtuen pääasiassa
Kaskisten investointiin liittyvistä maksuista sekä kesän työriitojen
kassavirtavaikutuksesta.

Standard & Poors Ratings Services alensi maaliskuussa M-realin
pitkien luottojen luokituksen tasolta BB+ tasolle BB ja muutti
luokituksen näkymät negatiivisista vakaiksi.

Moody’s Investors Services muutti 19. lokakuuta M-realin Ba2
luottoluokituksen näkymät vakaista negatiivisiksi.

OSAKKEET

M-realin B-osakkeen ylin kurssi Helsingin Pörssissä vuonna 2005 oli
4,93 euroa, alin 3,82 euroa ja keskikurssi 4,36 euroa. Vuoden lopussa
B-osakkeen kurssi oli 4,22 euroa. Vuoden 2004 keskikurssi oli 5,59
euroa. Vuoden 2004 lopussa kurssi oli 4,70.

B-osakkeen vaihto oli 1 161 miljoonaa euroa, eli 91 prosenttia
osakekannasta. A- ja B-osakkeiden markkina-arvo oli vuoden lopussa
yhteensä 1 396 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti 38,6 prosenttia osakkeista vuoden
lopussa ja näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 60,5 prosenttia.
Ulkomaisten omistajien osuus osakkeista oli 32,2 prosenttia.

Yhtiökokous hyväksyi 14. maaliskuuta hallituksen ehdotuksen
yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yhtiöjärjestykseen on lisätty
osakkeiden muuntamista koskeva 16 pykälä, jonka pääasiallinen sisältö
on, että M-realin A-osake voidaan muuntaa B-osakkeeksi
osakkeenomistajan tai hallintarekisteröityjen osakkeiden hoitajan
kirjallisesta vaatimuksesta. Muuntamisesta ei suoriteta
rahavastiketta. Yhtiöjärjestysmuutos merkittiin kaupparekisteriin 18.
huhtikuuta. M-realin A-osaketta vaihdettiin B-osakkeiksi 1000
kappaletta 10. lokakuuta ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 11.
lokakuuta 2005. Osakejakauma tämän jälkeen on 36 339 550 A-osaketta
ja 291 826 062 B-osaketta.

Maaliskuussa haettiin Helsingin Pörssiltä lupa yhtiön osakkeiden
pörssierän pienentämiseksi 500 kappaleesta 200 kappaleeseen. Muutos
astui voimaan 14. maaliskuuta.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeanti- eikä vaihtovelkakirja-
tai optiolainojen liikkeeseenlaskuvaltuuksia.


HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 14. maaliskuuta M-realin hallituksen
jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin
metsätalousneuvos Heikki Asunmaa, Nokian Renkaat Oyj:n
toimitusjohtaja Kim Gran, Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtaja
Kari Jordan, Tapiola-yhtiöiden pääjohtaja Asmo Kalpala, Pohjoismaiden
Investointipankin varatoimitusjohtaja Erkki Karmila,
maanviljelysneuvos Runar Lillandt, OP-ryhmän pääjohtaja Antti
Tanskanen ja maanviljelysneuvos Arimo Uusitalo.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi Arimo Uusitalo.

M-realin tilintarkastajiksi valittiin Göran Lindell, KHT ja KHT-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena Jouko Malinen,
KHT sekä varatilintarkastajiksi Björn Renlund, KHT ja Markku
Marjomaa, KHT.

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi kestää
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

SIIRTYMINEN KANSAINVäLISEEN TILINPääTöSKäYTäNTööN (IFRS)

M-real siirtyi vuoden 2005 alusta suomalaisesta
tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS)
kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial
Reporting Standards, IFRS)

Siirtymäajankohta on 1.1.2004, jolle päivämäärälle on laadittu IFRS-
laskentaperiaatteiden mukainen avaava IFRS-tase. Aloittavaa tasetta
laadittaessa on käytetty eräitä IFRS:ään siirtyjille sallittuja
helpotuksia. Yksityiskohtaisempia tietoja ja erittelyjä siirtymisen
vaikutuksista yhtiön taseeseen ja tuloslaskelmaan sekä
laskentaperiaatteiden muutoksista on annettu 19.4.2005 julkaistussa
tiedotteessa.

Ensimmäinen kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukainen tilinpäätös
julkaistaan ajalta 1.1.-31.12.2005.

KILPAILUVIRANOMAISTEN TUTKIMUKSET

EU-komission kilpailuviranomaiset tekivät 25.5.2004 tarkastuskäynnin
M-realin toimitiloissa samanaikaisesti kun he tekivät
yllätystarkastuksia muihin Euroopan suurimpiin paperi- ja
metsäyhtiöihin. Käynti liittyy kilpailuviranomaisten tutkimuksiin,
joissa selvitetään väitettyä kiellettyä paperituottajien
kilpailijayhteistyötä. EU-komission tutkimukset jatkuvat edelleen.
         
EU-komission tarkastuksen jälkeen aikakauslehtipaperin suorat ja
välilliset ostajat ovat nostaneet Yhdysvaltain liittovaltion ja
osavaltioiden tuomioistuimissa useita joukkokanteita, joissa M-real
on muiden paperi- ja metsätuotteiden valmistajien kanssa nimetty
vastaajaksi. Joukkokanteiden käsittely Yhdysvalloissa jatkuu
edelleen.

ALKANEEN VUODEN NäKYMäT

Vuonna 2006 Länsi-Euroopan talouskasvun ennakoidaan hieman
voimistuvan, mutta se jäänee edelleen alle 2 prosentin. Painettuun
mainontaan käytetyn rahamäärän ennustetaan kasvavan hieman yleistä
talouskasvua nopeammin. Raakaöljyn korkeat markkinahinnat pitävät
öljypohjaisten raaka-aineiden hinnat korkeina ja nostavat
kuljetuskustannuksia. Lisäksi energian, erityisesti maakaasun ja
sähkön, hintojen nousu nostaa tuotantokustannuksia merkittävästi
vuoteen 2005 verrattuna.

M-realin päätuotteiden kysyntä oli vuoden viimeisen neljänneksen
aikana hyvä ja käyntiasteet korkeat lukuun ottamatta tavanomaista
kysynnän kausiluonteista hiljenemistä joulukuussa. Vuoden 2006
ensimmäisellä neljänneksellä päätuotteiden kysynnän ennakoidaan
paranevan kausiluonteisesti.

Toimistopaperin ja päällystetyn aikakauslehtipaperin keskihintojen
ennakoidaan ensimmäisellä neljänneksellä olevan jonkin verran vuoden
2005 viimeistä neljännestä korkeammalla tasolla. Toimenpiteitä
päällystetyn hienopaperin hintojen korottamiseksi jatketaan.
Taivekartongin hinnan odotetaan lähitulevaisuudessa pysyvän vakaana.

M-realin ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen ennen veroja ja ilman
kertaluonteisia eriä ennakoidaan olevan positiivinen.

Espoossa 8. helmikuuta 2006

HALLITUS


TOIMIALAT JA MARKKINAKEHITYS

Consumer Packaging

            2005 2004  IV  III  II I 05  IV 2005/
                   05  05  05     04  2004
                                 muuto
                                   s
Liikevaihto       864   1  231  196  199  238  256   -
               045                17,3%
EBITDA         125  180  37  33   6  49  45    
 EBITDA-%       14,5 17,2 16,0 16,8  3,0 20,6 17,6    
Liiketulos        41  93  16  14  -16  27  30    
 Liiketulos-%     4,7  8,9  6,9  7,1 -8,0 11,3 11,7    
Kertaluonteiset erät   0  +3   0   0   0   0  +3    
Sijoitetun pääoman   4,8 10,3  7,8  6,7 -6,9 11,9 12,8    
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   4,8 11,5  7,8  6,7 -6,9 11,9 11,5    
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t    1   1  268  226  231  281  340   -
            006  374                26,8%
Kartonkituotanto, 1   985   1  272  292  128  293  326   -
000t             330                25,9%
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia
Savon Sellu sisältyy vuoden 2004 lukuihin.

Vuosi 2005

Consumer Packaging -toimialan liiketulos vuonna 2005 oli 41 miljoonaa
euroa (2004: 93). Vuoden 2004 liiketulokseen sisältyi 3 miljoonan
euron kertaluonteiset nettotuotot.

Liiketuloksen lasku aiheutui pääosin Suomen työriitojen
vaikutuksista. Lisäksi öljypohjaisten raaka-ainekustannusten nousu
sekä energia- ja kuljetuskustannusten nousu rasittivat tulosta.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset laskivat
prosentin verrattuna vuoteen 2004. M-realin toimitukset laskivat 11
prosenttia. Taivekartongin euromääräinen keskihinta oli hieman vuotta
2004 korkeampi.

Liner-kartongin toimitusmäärä laski niin ikään työriitojen
seurauksena. Vuoden keskihinta jäi hieman vuoden 2004 tasosta.
Viimeisellä neljänneksellä toteutettiin kuitenkin Länsi-Euroopassa
noin 25 euron suuruiset päällystämättömän valkopintaisen linerin
alueelliset hinnankorotukset.

Neljäs vuosineljännes

Toimialan liiketulos vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 16
miljoonaa euroa (7-9/2005: 14). Tulokseen ei sisälly kertaluonteisia
eriä. Liiketulos parani välillisesti Metsä-Botnian paremman
liiketuloksen seurauksena.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset olivat edellisen
neljänneksen tasolla. M-realin taivekartongin toimitukset kasvoivat
23 prosenttia. Taivekartongin keskihinta nousi hieman verrattuna
edelliseen neljännekseen myynnin edullisemman rakenteen sekä dollarin
vahvistumisen seurauksena.

Liner-kartongin toimitusmäärä nousi niin ikään. Myyntihinta säilyi
lähes ennallaan.


Publishing

            2005 2004  IV  III  II I 05  IV 2005/
                   05  05  05     04  2004
                                 muuto
                                   s
Liikevaihto       796  802  230  181  177  208  225 -0,7%
EBITDA          98  101  34  35   0  29  26    
 EBITDA-%       12,3 12,6 14,8 19,3  0,0 13,9 11,6    
Liiketulos        14  12  13  14  -21   8   4    
 Liiketulos-%     1,8  1,5  5,7  7,7   -  3,8  1,8    
                        11,9
Kertaluonteiset erät   -2   1   0   0  -2   0  +1    
Sijoitetun pääoman   1,3  1,2  4,8  5,6 -7,7  2,9  1,6    
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   1,6  1,1  4,8  5,6 -7,0  2,9  1,1    
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t    1   1  326  257  256  307  336 -3,9%
            146  192
Tuotanto, 1 000t     1   1  315  294  155  308  314 -6,6%
            072  148
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Vuosi 2005

Publishing-toimialan liiketulos vuonna 2005 oli 14 miljoonaa euroa
(2004: 12). Tulokseen sisältyy toimialan osuus Ruotsin toimintojen
tehostamisohjelmaan liittyvästä 15 miljoonan euron kertaluonteisesta
kuluvarauksesta, noin 2 miljoonaa euroa. Vuoden 2004 tulokseen
sisältyy miljoonan euron kertaluonteinen tuotto.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 16 miljoonaa euroa (11).
Liiketulosta paransi keskimääräisen myyntihinnan 3 prosentin nousu.
Kannattavuutta puolestaan heikensivät työriitojen aiheuttamat
menetykset sekä öljypohjaisten raaka-ainekustannusten ja
energiakustannusten nousu.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset nousivat prosentin vuoteen 2004 verrattuna. Publishing-
toimialan toimitusmäärä laski 4 prosenttia.

Neljäs vuosineljännes

Toimialan liiketulos neljännellä neljänneksellä oli 13 miljoonaa
euroa (7-9/2005: 14). Tulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä.
Liiketulosta heikensivät korkeammat kunnosapitokustannukset,
energiakustannusten nousu ja lähinnä henkilöstöön liittyvät
ylimääräiset kustannukset.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset nousivat 9 prosenttia. Publishing-toimialan toimitusmäärä
nousi 27 prosenttia työriitojen negatiivisten vaikutusten vielä
heijastuessa kolmannen neljänneksen toimitusmäärään. Keskihinta nousi
hieman dollarin vahvistumisen myötä.

Commercial Printing

            2005     IV  III  II I 05  IV 2005/
               2004  05  05  05     04  2004
                                 muuto
                                   s
Liikevaihto        1   1  376  381  368  363  372 +0,9%
            488  474
EBITDA          58  56   3  25   9  22  -8    
 EBITDA-%       3,9  3,8  0,8  6,6  2,4  6,1 -2,2    
Liiketulos       -62  -49  -41   0  -17  -4  -35    
 Liiketulos-%     -4,2 -3,3   -  0,0 -4,6 -1,1 -9,4    
                  10,9
Kertaluonteiset erät  -29  -27  -29   0  -1  +1  -27    
Sijoitetun pääoman   -4,9 -3,7   -  0,0 -5,5 -1,0   -    
tuotto-%              13,7          10,4
Sijoitetun pääoman   -2,6 -2,5 -3,9  0,0 -5,1 -1,3 -2,5    
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t    1   1  469  480  464  453  469 +1,3%
            866  842
Tuotanto, 1 000t     1   1  476  482  452  470  472 -0,3%
            880  885
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Vuosi 2005

Commercial Printing -toimialan vuoden 2005 liiketulos oli -62
miljoonaa euroa (2004: -49). Tulokseen sisältyy 29 miljoonan euron
kertaluonteiset nettokulut, joista merkittävimmät ovat Ranskassa
sijaitsevan Pont Sainte Maxence -hienopaperitehtaan (PSM)
käyttöomaisuuserien alaskirjaukset 20 miljoonaa euroa euroa ja
tehtaan tehostamisohjelmaan liittyvä kuluvaraus 4 miljoonaa euroa.
Vuoden 2004 tulokseen sisältyy 27 miljoonan euron kertaluonteiset
kulut.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -33 miljoonaa euroa (-22).
Kannattavuutta heikensivät toimialan keskimääräisen myyntihinnan
lasku. Päällystetyn hienopaperin hinta oli keskimäärin vuoden 2004
tasolla. Erikoispaperin keskihinta laski myynnin epäedullisemmasta
rakenteesta johtuen. Päällystämättömien graafisten tuotteiden hinnat
laskivat niin ikään. Lisäksi kannattavuutta heikensivät
öljypohjaisten raaka-ainekustannusten ja energiakustannusten nousu
sekä Metsä-Botnian liiketuloksen lasku. Kannattavuutta toisaalta
paransivat säästötoimenpiteiden myötä selvästi alentuneet kiinteät
kustannukset sekä toimitusmäärän kasvu.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
olivat viime vuoden tasolla. M-realin päällystetyn hienopaperin
toimitusmäärä nousi 3 prosenttia. Eniten toimitukset nousivat Länsi-
ja Itä-Euroopassa.

Neljäs vuosineljännes

Toimialan liiketulos neljännellä neljänneksellä oli -41 miljoonaa
euroa (7-9/2005: 0). Tulokseen sisältyy yllä mainitut 29 miljoonan
kertaluonteiset kulut. Edellisen neljänneksen tulokseen ei sisälly
kertaluonteisia eriä.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -12 miljoonaa euroa (0).
Kannattavuutta heikensivät lähinnä kausiluonteisesti alhaisempi
käyntiaste joulukuussa, korkeammat kunnossapitokustannukset,
energiakustannusten nousu sekä toimitusmäärän ja tuotevarastojen
lasku.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat 4 prosenttia. M-realin päällystetyn hienopaperin
toimitusmäärä laski 3 prosenttia. Keskimääräinen myyntihinta oli
edellisen neljänneksen tasolla.


Office Papers

            2005 2004  IV  III  II  I 05  IV 2005/
                   05  05  05      04 2004
                                 muuto
                                   s
Liikevaihto       704  667  167  174  187  176  162 +5,5%
EBITDA          57  71  18  13   5   20  16   
 EBITDA-%       8,1 10,6 10,8  7,5  2,7  11,4  9,9   
Liiketulos        -5  10   3  -3  -10   5   0   
 Liiketulos-%     -0,7  1,5  1,8 -1,7 -5,3  2,8  0,0   
Kertaluonteiset erät   9   0   0   0  -12   3   0   
Sijoitetun pääoman   -0,5  1,3  1,6 -1,1 -5,1  2,4  0,1   
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   0,6  0,1  1,6 -1,1  1,0  1,0  0,1   
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t    1  961  242  254  279  259  233 +7,6%
            034
Tuotanto, 1 000t     1  975  258  260  268  248  244 +6,1%
            034
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Vuosi 2005

Office Papers -toimialan vuoden 2005 liiketulos oli -5 miljoonaa
euroa (2004: 10). Tulokseen sisältyy yhteensä 9 miljoonan euron
kertaluonteiset nettokulut, joista merkittävin on toimialan osuus
Ruotsin tehostamisohjelmaan liittyvästä kuluvarauksesta, 12 miljoonaa
euroa. Vuoden 2004 tulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 4 miljoonaa euroa (10).
Liiketulokseen vaikutti heikentävästi lähinnä keskimääräisen
myyntihinnan 2 prosentin lasku. Tulosta puolestaan paransivat
toimitusmäärän kasvu ja kiinteiden kulujen lasku.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien toimitukset
olivat viime vuoden tasolla. Office Papers -toimialan toimitusmäärä
nousi 8 prosenttia. Toimitukset kasvoivat etenkin Länsi- ja Itä-
Euroopassa.

Neljäs vuosineljännes

Toimialan liiketulos viimeisellä neljänneksellä oli 3 miljoonaa euroa
(7-9/2005: -3). Tuloksiin ei sisälly kertaluonteisia eriä.
Kannattavuutta paransi keskimääräisen myyntihinnan nousu alhaisempien
laatuluokkien hinnankorotusten myötä. Kolmannen neljänneksen tulosta
rasittivat suoritetut vuosihuoltoseisokit.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat 8 prosenttia. Office Papers -toimialan tuotteiden
toimitusmäärä laski 5 prosenttia.


Map Merchant Group

            2005 2004  IV  III  II I 05  IV  2005/
                   05  05  05     04  2004
                                 muuto
                                   s
Liikevaihto        1   1  357  341  351  341  343  +1,6%
            390  368
EBITDA          26  22   2   6   9   8   2    
 EBITDA-%       1,9  1,6  0,6  1,8  2,6  2,3  0,6    
Liiketulos        18  17   0   5   7   6   0    
 Liiketulos -%     1,3  1,2  0,0  1,5  2,0  1,8  0,0    
Kertaluonteiset erät   -4  -8  -4   0   0   0  -8    
Sijoitetun pääoman   6,0  5,6  2,1  4,5  9,3  8,3 -0,6    
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   7,2 10,5  7,1  4,5  9,3  8,3 10,5    
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t    1   1  347  337  343  332  330  +3,9%
            359  308
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Vuosi 2005

Map-tukkuriliiketoiminnan liiketulos vuonna 2005 oli 18 miljoonaa
euroa (17). Tulokseen sisältyy 4 miljoonan euron kertaluonteiset
kulut, joista merkittävimmät ovat kustannusäästöohjelmaan liittyvä
kuluvaraus miljoona euroa sekä kiinteistön arvonalennus miljoona
euroa. Vuoden 2004 tulokseen sisältyy 8 miljoonan euron
kertaluonteiset kulut.

Liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja oli 22 miljoonaa euroa (25).
Kannattavuutta heikensi alentunut myyntikate. Kannattavuutta
puolestaan paransivat toimitusmäärän kasvu sekä toteutettujen
tehostamistoimenpiteiden ansiosta alentuneet kiinteät kustannukset.

Vuoden 2004 lopulla aloitettu Modo Merchants -tukkuriketjun
toimintojen yhdistäminen James McNaughtoniin saatiin päätökseen
kolmannen neljänneksen aikana.

Neljäs vuosineljännes

Vuoden viimeisen neljänneksen liiketulos oli 0 miljoonaa euroa (7-
9/2005: 5). Liiketulokseen sisältyy yllämainitut kertaluonteiset
kulut.

Liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja oli 4 miljoonaa euroa (5).
Tulosta heikensi alentunut myyntikate.

M-REAL KONSERNITILINPÄÄTÖS (luvut ovat tilintarkastamattomia)

LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA

Milj. euroa        1-12/05 1-12/04  Muutos   10-
                           12/05
Liikevaihto         5 241  5 522   -281  1 369
Liiketoiminnan muut      206   86   120   32
tuotot
Liiketoiminnan kulut    -5 008 -5 188   180 -1 310
Poistot ja          -403  -392   -11  -118
arvonalentumiset
Liiketulos           36   28    8   -27
                             
% liikevaihdosta       0,7   0,5       -2,0
                     
Osuus osakkuusyhtiöiden    -2    0    -2    1
tuloksista
Kurssierot          -33    4   -37   -7
Muut rahoitustuotot ja -   -115  -140    25   -16
kulut              
Tulos ennen veroja      -114  -108    -6   -49
jatkuvista
liiketoiminnoista
% liikevaihdosta       -2,2  -2,0       -3,6
Tuloverot           34   -17    51   11
                     
Tilikauden tulos       -80  -125    45   -38
jatkuvista
liiketoiminnoista
% liikevaihdosta       -1,5  -2,3       -2,8
Tilikauden tulos           173   -173    0
myydyistä
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos       -80   48   -128   -38
                     
% liikevaihdosta       -1,5   0,9       -2,8
Vähemmistöosuudet       -1   -3    2    0
                     
Emoyhtiön           -81   45   -126   -38
osakkeenomistajille
kuuluva tilikauden tulos
 % liikevaihdosta      -1,5   0,8       -2,8

LYHENNETTY KONSERNIN TASE

TASE        31.12.20    % 31.12.20    %
             05       04
Milj. euroa                     
VARAT                        
Pitkäaikaiset varat                 
Aineettomat       654  10,3   643   9,8
käyttöomaisuushyödy
kkeet
Aineelliset      3 178  50,2  3 256  50,2
käyttöomaisuus-
hyödykkeet
Biologiset        36   0,6   30   0,5
hyödykkeet
Osuudet osakkuus-    114   1,8   127   2,0
ja muissa yhtiöissä
Korolliset saamiset    46   0,7   43   0,7
Laskennalliset      33   0,5   39   0,6
verosaamiset
Muut korottomat      23   0,4    9   0,1
saamiset
            4 084  64,5  4 147  63,9
Lyhytaikaiset varat                 
Vaihto-omaisuus     749  11,8   726  11,2
Saamiset                       
 Korolliset       167   2,7   38   0,6
saamiset
 Korottomat      1 215  19,2  1167  18,0
saamiset
Rahat ja         112   1,8   242   3,7
pankkisaamiset
            2 243  35,5  2173  33,5
Myytävänä olevat             166   2,6
omaisuuserät
Varat yhteensä     6 327  100,0  6 486  100,0
                          
OMA PÄÄOMA JA VELAT                 
Oma pääoma                     
Emoyhtiön       2 271  35,9  2 393  36,9
osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
Vähemmistöosuus      45   0,7   37   0,6
Oma pääoma yhteensä  2 316  36,6  2 430  37,5
Pitkäaikaiset velat              
 Laskennalliset     336   5,3   385   5,9
verovelat
 Eläkevelvoitteet    211   3,3   216   3,4
 Varaukset        62   1,0   36   0,5
 Muut korottomat     60   0,9   15   0,2
velat
 Korolliset velat   1 877  29,7  1 640  25,3
            2 546  40,2  2 292  35,3
Lyhytaikaiset velat              
 Korottomat velat    813  12,9   861  13,3
 Korolliset velat    652  10,3   866  13,3
            1 465  23,2  1 727  26,6
Myytävänä oleviin               
pitkäaikaisiin
omaisuuseriin               37   0,6
liittyvät velat
Velat yhteensä     4 011  63,4  4 056  62,5
Oma pääoma ja velat  6 327  100,0  6 486  100,0
yhteensä

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Milj. euroa       1-12/  1-12/  9-12/
             2005  2004  2005
Liiketoiminnan                
rahavirrat
Tilikauden tulos      -80   48   -37
 Oikaisut yhteensä    480   313   130
 Käyttöpääoman muutos   -82   52   -64
Liiketoiminnasta      318   413   29
kertyneet rahavirrat
Nettorahoituskulut    -136  -162   -40
Maksetut verot       -46   -34   -15
Liiketoiminnasta      136   217    
kertyneet                 -26
nettorahavirrat
Aineettoman ja      -452  -245  -144
aineellisen
käyttöomaisuuden
investoinnit
Omaisuuden myynnit ja   312   462   -8
muut
Investointien       -140   217  -152
nettorahavirrat
Osakeanti             448    0
Osakeanti, vähemmistön   12       12
osuus
Pitkäaikaisten      -100  -771   158
lainojen ja muiden
rahoituserien muutos
Maksetut osingot      -39   -54    0
Rahoituksen        -127  -377   170
nettorahavirrat
Rahavarojen muutos    -131   57   -8
Rahavarat kauden      242   185   120
alussa
Rahavarojen muuntoero    1    0    0
Rahavarojen muutos    -131   57   -8
Rahavarat kauden      112   242   112
lopussa

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Milj. euroa   Osake- Ylikurs Muunto- Arvon EdellistVähem- Yhteens
         pääoma  si-   ero  muutos  en  mistö-  ä
            rahasto    ja muut tilikausosuud
                    rahasto  ien   et
                     t   voitot
Oma pääoma     304  473       2   1 466  19  2 264
31.12.03, FAS
IFRS:ään                     -285  10   -275
siirtymisen
vaikutukset
Oma pääoma     304  473       2   1 181  29  1 989
1.1.04, IFRS
Muuntoerot             6                6
Vähemmistöosuus                     5     5
Tilikauden                    45   3    48
voitto
Kaudella              6   0    45   8    59
kirjatut tuotot
ja kulut
yhteensä
Osingonjako                   -54       -54
Osakeanti     254  194          -12       436
Oma pääoma     558  667   6   2   1 160  37  2 430
31.12.04
Muuntoerot                             0
Suoraan omaan               -2           -2
pääomaan
kirjatut
nettotulot
Vähemmistöosuus                     7     7
Tilikauden                    -81   1    -80
voitto
Kaudella                 -2   -81   8    -75
kirjatut tuotot
ja kulut
yhteensä
Osingonjako                   -39       -39
Oma pääoma     558  667   6   0   1 040  45  2 316
31.12.05

TUNNUSLUKUJA

             1-12/  1-12/ 10-12/
               05    04   05
Liikevaihto, Me      5 241  5 522  1 369
Liiketulos, Me        36    28   -27
ilman kertaluonteisia     4    61   11
eriä, Me
Tulos ennen veroja, Me   -114   -108   -49
ilman kertaluonteisia   -142   -75   -11
eriä, Me
Tilikauden tulos, Me    -80    48   -38
Osakekohtainen tulos, e  -0,25   0,19  -0,12
 ilman kertaluonteisia  -0,35   0,28  -0,01
 eriä, e
 jatkuvista       -0,25  -0,53  -0,12
 liiketoiminnoista, e
 myydyistä        0,00   0,72  0,00
 liiketoiminnoista, e
Oman pääoman tuotto, %   -3,4   -5,7  -6,6
ilman kertaluonteisia   -4,8   -4,6  -0,5
eriä, %
Sijoitetun pääoman     1,2   0,9  -1,8
tuotto, %
 ilman kertaluonteisia   0,5   1,6   1,4
 eriä, %
Omavaraisuusaste kauden  36,6   37,5  36,6
lopussa, %
Velkaantumisaste kauden   95    89   95
lopussa, %
Osakekohtainen oma     6,92   7,29  6,92
pääoma kauden lopussa,
e
Korolliset nettovelat   2 205  2 183  2 205
kauden lopussa, Me
Bruttoinvestoinnit, Me   452   245   144
Henkilöstö kauden    15 154  15 960 15 154
lopussa

Kauteen 1-9/2005 sisältyvät kertaluonteiset erät liiketuloksessa
koskevat Metsä-Botnian 8 prosentin osuuden myyntiä (81 Me) ja M-real
Alizayn saamaa vakuutuskorvausta (4 Me), Husumin tekemään varausta (-
15 Me) sekä rahoituserissä eräiden osakkeiden alaskirjausta (-4 Me).
Kaudella 10-12/2005 kertaluonteiset erät olivat yhteensä 37 Me,
joista Pont Sainte Maxencen uudelleen järjestely 24 Me.

KONSERNIN VASTUUT

             12/05  12/04
Milj. euroa
Omasta puolesta       108   161
Osakkuusyhtiöiden       1    1
puolesta
Saman konsernin        5    5
yritysten puolesta
Muiden puolesta       11    11
Yhteensä          125   178
                    
AVOIMET
JOHDANNAISSOPIMUKSET

             12/05  12/04
Milj. euroa
Korkojohdannaiset     7 416  15 265
Valuuttajohdannaiset   5 365  6 641
Muut johdannaiset      54    9
Yhteensä         12 835  21 915

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa -37,3 milj. euroa (+1,6 milj. euroa
31.12.2004). Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut
sopimukset, joiden määrä yhteensä on 8 164,8 milj. EUR.


TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA


LYHENNETTY         1-12/2004
KONSERNIN
TULOSLASKELMA

Milj. euroa     Raporto IFRS:ään  IFRS
           itu FAS siirtymi 1-12/04
           1-12/04   sen
               vaikutus
Liikevaihto      5 460    62  5 522
Liiketoiminnan muut    86    0   86
tuotot
Liiketoiminnan    -5 152   -36 -5 188
kulut
Osuus           -7    7    0
osakkuusyhtiöiden
tuloksista
Poistot ja       -462    70  -392
arvonalentumiset
Liiketulos        -75   103   28
Osuus           0    0    0
osakkuusyhtiöiden
tuloksista
Kurssierot        13    -9    4
Muut rahoitustuotot   -147    7  -140
ja -kulut
Tulos ennen veroja   -209   101  -108
jatkuvista
liiketoiminnoista
Tuloverot         22   -39   -17
                       
Tilikauden tulos    -187    62  -125
jatkuvista
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos     173    0   173
myydyistä
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos     -14    62   48
Vähemmistöosuudet     -1    -2   -3
Emoyhtiön osakkeen-        60    
omistajille kuuluva             
tilikauden tulos     -15        45


TASEEN TÄSMÄYTYSLASKELMA

LYHENNETTY      Raportoitu  IFRS:ään    IFRS
KONSERNIN TASE       FAS siirtymise
Milj. euroa      31.12.04     n
                vaikutukse
                     t
VARAT                        
Pitkäaikaiset varat                 
Aineettomat         666    -23    643
käyttöomaisuus-
hyödykkeet
Aineelliset        3 182     74   3 256
käyttöomaisuus-
hyödykkeet
Biologiset         187    -157     30
hyödykkeet
Osuudet osakkuus-      119     8    127
ja muissa yhtiössä
Korolliset saamiset     40     3     43
Laskennalliset        26     13     39
verosaamiset
Muut korottomat        9     0     9
saamiset
             4 229    -82   4 147
Lyhytaikaiset varat                 
Vaihto-omaisuus       727     -1    726
Saamiset                  
 Korolliset         41     -3     38
saamiset
 Korottomat       1 155     12   1 167
saamiset
Rahat ja          242     0    242
pankkisaamiset
             2 165     8   2 173
Myytävänä olevat       0    166    166
pitkäaikaiset
omaisuuserät
Varat yhteensä      6 394     92   6 486
                           
OMA PÄÄOMA JA VELAT Raportoitu  IFRS:ään    IFRS
              FAS siirtymise
            31.12.04     n
                vaikutukse
                     t
Oma pääoma                 
Emoyhtiön         2 627    -234   2 393

osakkeenomistajille
 kuuluva oma
pääoma
 Vähemmistöosuus      24     13     37
Oma pääoma yhteensä    2 651    -221   2 430
Pitkäaikaiset velat                  
 Laskennalliset      379     6    385
verovelat
 Eläkevelvoitteet      21    195    216
 Varaukset         37     -1     36
 Muut korottomat      12     3     15
velat
 Korolliset velat    1 629     11   1 640
             2 078    214   2 292
Lyhytaikaiset velat                  
 Korottomat velat     810     51    861
 Korolliset velat     855     11    866
             1 665     62   1 727
Myytävänä oleviin       0     37     37
pitkäaikaisiin
omaisuuseriin
liittyvät velat
Velat yhteensä      3 743    313    4056
Oma pääoma ja       6 394     92   6 486
velat yhteensä

Tiedot vuosineljänneksittäin

LIIKEVAIHTO     I-IV I-IV IV  III  II I 05  IV  III
SEGMENTEITTäIN    05  04 05   05  05     04  04
Milj. euroa
Consumer Packaging  864 1045 231  196  199  238  256  264
Publishing      796  802 230  181  177  208  225  202
Commercial     1488 1474 376  381  368  363  372  368
Printing
Office Papers    704  667 167  174  187  176  162  168
Map Merchant Group 1390 1368 357  341  351  341  343  332
Sisäinen myynti ja  -1  166  8  -4  -23  18   6  53
muu toiminta
Konserni      5241 5522 1369 1269 1259 1344 1364 1387

LIIKETULOS     I-IV I-IV IV  III  II I 05  IV  III
SEGMENTEITTäIN    05  04 05   05  05     04  04
Milj. euroa
Consumer Packaging  41  93  16  14  -16  27  30  25
Publishing      14  12  13  14  -21   8   4   9
Commercial      -62  -49 -41   0  -17  -4  -35  -7
Printing
Office Papers     -5  10  3  -3  -10   5   0   4
Map Merchant Group  18  17  0   5   7   6   0   4
Muu toiminta     30  -55 -18  -10  -15  73  -16  -18
Liiketulos      36  28 -27  20  -72  115  -17  17
 % liikevaihdosta  0,7  0,5  -  1,6 -5,7  8,6 -1,3  1,2
                2,0
Osuus         -2   0  2   0  -4   1  -1   1
osakkuusyhtiöiden
tuloksista
Kurssierot      -33   4  -7   0  -15  -11  21   4
Muut        -115 -140 -17  -19  -52  -28  -42  -36
rahoitustuotot ja
-kulut
Tulos ennen veroja -114 -108 -49   1 -143  77  -39  -14
jatkuvista
liiketoiminnoista
Tuloverot       34  -17  11   2  21   0  -8  -8
Tilikauden tulos   -80 -125 -38   3 -122  77  -47  -23
jatkuvista
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos    0  173  0   0   0   0   2  -8
myydyistä
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos   -80  48 -38   3 -122  77  -45  -31
Vähemmistöosuudet   -1  -3  2  -1   1  -1  -1  -1
Emoyhtiön      -81  45 -36   2 -121  76  -46  -32
osakkeenomistajill
e kuuluva
tilikauden tulos
Osakeantioikaistu   - 0,19  - 0,01   - 0,23   -   -
tulos/osake, euroa 0,26    0,1    0,37    0,23 0,15
                 3


                                   
KERTALUONTEISET   I-IV I-IV  IV  III  II I 05  IV III
ERÄT         05  04  05  05  05     04  04
Consumer Packaging   0  3   0   0  0   0   3  0
Publishing      -2  1   0   0  -2   0   1  0
Commercial      -29 -27  -29   0  -1   1  -27  0
Printing
Office Papers     -9  0   0   0 -12   3   0  0
Map Merchant Group  -4  -8  -4   0  0   0  -8  0
Muu toiminta     76  -2  -5   0  0  81  -2  0
Kertaluonteisia    32 -33  -38   0 -15  85  -33  0
eriä
liiketuloksessa
yhteensä
Rahoituserien     -4  0   0   0  -4   0   0  0
kertaluonteiset
erät
Kertaluonteiset    28 -33  -38   0 -19  85  -33  0
erät yhteensä
                                
Liiketulos ilman    4  61  11  20 -57  30  19  8
kertaluonteisia
eriä
% liikevaihdosta   0,1 1,1  0,8  1,6 -4,5  2,2  1,4 0,6
Tulos ennen veroja -142 -75  -11   1 -124  -9  -3 -24
ilman kertal. eriä
% liikevaihdosta  -2,7 -1,4 -0,8  0,1 -9,8 -0,7 -0,2 -1,7
Tulos per osake    - 0,28   - 0,01  -   -   -  -
ilman kertal.    0,35    0,01    0,32 0,03 0,15 0,15
eriä, euroa
Oman pääoman    -4,9 -4,6 -0,6  0,4  - -1,3 -3,6 -6,1
tuotto ilman               17,6
kertal. eriä, %
Sijoitetun pääoman  0,4 1,6  1,3  2,3 -0,3  3,0  1,7 1,0
tuotto ilman
kertal. eriä, %


SIJOITETUN   I-IV  I-IV IV 05 III 05 II 05 I 05 IV 04 III 04
PÄÄOMAN     05   04
TUOTTO, %
Consumer    4,8  10,3  7,8  6,7  -6,9 11,9  12,8 10,6
Packaging
Publishing   1,3  1,2  4,8  5,6  -7,7  2,9  1,6  3,2
Commercial   -4,9  -3,7 -13,7  0,0  -5,5 -1,0 -10,4 -1,8
Printing
Office     -0,5  1,3  1,6  -1,1  -5,1  2,4  0,1  2,0
Papers
Map Merchant  6,0  5,6  2,1  4,5  9,3  8,3  -0,6  5,1
Group
KONSERNI    1,2  0,9 -1,8  2,3  -5,7 10,1  -1,4  1,7

SIJOITETTU     12/05   9/05  6/05  3/05  12/04  9/04
PÄÄOMA
Milj. euroa
Consumer       878   857   835   894   943   949
Packaging
Publishing     1094   1077  1056  1121  1132  1144
Commercial     1178   1204  1225  1249  1313  1362
Printing
Office Papers    762   764   780   805   818   826
Map Merchant     324   315   308   306   301   301
Group
Muu pääoma      610   506   479   476   428   23
KONSERNI      4846   4723  4683  4851  4935  4605
Toimialojen sijoitettu pääoma sisältää toimialan varat (= liikearvo,
muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, vaihto-omaisuus
ja myyntisaamiset) vähennettynä toimialan veloilla (= ostovelat ja
saadut ennakot).


HENKILÖSTÖ         2005     
Keskimäärin             2004
Consumer Packaging     2 667  3 082
Publishing         1 486  1 526
Commercial Printing    4 816  4 963
Office Papers       1 948  2 036
Map Merchant Group     2 515  2 528
Muut toiminnot       2 146  2 397
KONSERNI         15 578  16 532TOIMITUKSET                           
1000 tonnia     I-IV I-IV IV 05  III II 05 I 05 IV 04  III
           05  04      05           04
Consumer Packaging 1006 1374  268  226  231 281  340  345
Publishing     1146 1192  326  257  256 307  336  301
Commercial Printing 1866 1842  469  480  464 453  469  464
Office Papers    1034  961  242  254  279 259  233  246
Paperiliiketoiminta 4046 3995  1037  991  999 1019 1038 1011
yhteensä
Map Merchant Group 1359 1308  347  337  343 332  330  321

TUOTANTO                             
1000 tonnia     I-IV I-IV IV 05  III II 05 I 05 IV 04  III
           05  04      05           04
Consumer Packaging  985 1330  272  292  128 293  326  355
Publishing     1072 1148  315  294  155 308  314  309
Commercial Printing 1880 1885  476  482  452 470  472  471
Office Papers    1034  975  258  260  268 248  244  241
Paperitehtaat    3985 4008  1048 1036  875 1026 1030 1021
yhteensä
Metsä-Botnian sellu 901 1151  252  234  108 307  283  290
1)
M-realin sellu   1533 1533  421  379  350 383  399  384

1) Vastaa M-realin omistusosuutta Metsä-Botniasta (39% alkaen II 05,
47% I 05 saakka).


M-REAL OYJ

Hannu Anttila
toimitusjohtaja


Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa