Metsä Groupin vuoden 2014 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 418 miljoonaa euroa

Metsä Group pörssitiedote 5.2.2015 kello 12.00


Vuoden 2014 tulos
• Liikevaihto oli 4 970 miljoonaa euroa (2013: 4 939 milj. euroa).
• Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 418 miljoonaa euroa (343). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 417 miljoonaa euroa (335).
• Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 339 miljoonaa euroa (232). Sisältäen kertaluonteiset erät, tulos ennen veroja oli 330 miljoonaa euroa (224).
• Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia erä oli 11,4 prosenttia (9,1).
• Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 764 miljoonaa euroa (491).
• Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt ehdottaa hallintoneuvostolle, että osuuspääomalle maksetaan tilikaudelta 2014 korkoa 5,5 prosenttia (5,5 + 1,0 prosenttia vuodelta 2013). Lisäosuuspääoma A:lle ehdotettu korko on 5,0 prosenttia (5,0), ja lisäosuuspääoma B:lle 4,5 prosenttia (4,5).

Loka–joulukuun 2014 tulos
• Liikevaihto oli 1 248 miljoonaa euroa (10–12/2013: 1 219 milj. euroa).
• Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 117 miljoonaa euroa (87). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 84 miljoonaa euroa (88).
• Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 101 miljoonaa euroa (61). Sisältäen kertaluonteiset erät, tulos ennen veroja oli 68 miljoonaa euroa (60).
• Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia erä oli 12,0 prosenttia (9,3).

• Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 390 miljoonaa euroa (195).

Tapahtumat vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä
• Metsä Groupin kaikkien liiketoimintojen kannattavuus parani edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
• Metsä Board käynnisti toimenpiteet rakennemuutoksensa loppuunsaattamiseksi ja investoi noin 170 miljoonaa euroa uuteen taivekartonkikoneeseen Husumin tehtaalla Ruotsissa. Lisäksi yhtiö suunnittelee paperintuotannosta irtautumista ja on käynnistänyt prosessin Saksassa sijaitsevan tappiollisen Gohrsmühlen tehtaan myymiseksi.
• Metsäliitto Osuuskunta ilmoitti myyvänsä Metsä Woodin Isossa-Britanniassa toimivan pylväsliiketoimintaa harjoittavan Burt Boulton & Haywood Ltd:n koko osakekannan. Kauppa toteutui helmikuussa 2015. Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tulokseen.
• DI, MBA Mika Joukio aloitti Metsä Board Oyj:n toimitusjohtajana 1.10.2014.


Tilikauden jälkeiset tapahtumat
• Metsä Tissue Oyj:n hallitus nimitti DI, KTM Petri Helskyn (48) yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään ja Metsä Groupin johtoryhmän jäsenenä viimeistään 1.7.2015.


”Vuosi 2014 oli keskeisten tunnuslukujemme valossa ja toimintaympäristö huomioiden hyvä. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi, sijoitetun pääoman tuotto nousi, nettovelka pieneni edelleen, ja kassavirta oli vahva.

Jatkamme keskittymiseen perustuvan strategiamme määrätietoista toteuttamista. Olemme markkinajohtaja puunhankinnassa ja metsäpalveluissa, ja tänä vuonna digitalisoimme ensimmäisenä Suomessa kaikki puu-kaupan ja metsänhoidon osto- ja myyntiprosessit.

Metsä Woodin päätös keskittyä suuriin teollisiin asiakkaisiin on jo vahvistanut asemaamme puutuotemarkkinoilla. Pehmo- ja ruoanlaittopapereissa olemme niin ikään johtavien toimijoiden joukossa meille keskeisillä markkinoilla. Metsä Boardin päätös irtautua paperintuotannosta ja uuden kartonkikoneen rakentaminen Husumiin viimeistelevät yhtiön rakennemuutoksen kartonkiyhtiöksi.

Mikäli investoinnin edellytykset täyttyvät, Metsä Fibren Äänekoskelle suunnitteilla olevan biotuotetehtaan rakentamista koskeva investointipäätös tehdään tänä keväänä. Päätöstä edeltävät valmistelut ovat edenneet
kitkatta.

Lähtökohtamme vuoteen 2015 on hyvä: taloutemme on vakaalla pohjalla, tuotteemme ovat huippuluokkaa ja suunnitellut investoinnit vahvistavat markkina-asemaamme edelleen. Suuntaamme tulevaisuuteen luottavaisin mielin.”

Pääjohtaja Kari Jordan, Metsä Group


TUNNUSLUKUJA

Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa 2014 2013 2014 2013
Vuoden 2013 tiedot on oikaistu 1-12 1-12 10-12 10-12
Liikevaihto 4 970,3 4 938,7 1 247,5 1 219,3
Liiketoiminnan muut tuotot 170,3 81,0 29,2 25,1
Liiketoiminnan kulut -4 447,5 -4 427,7 -1 105,2 -1 094,8
Poistot ja arvonalentumiset -276,2 -257,1 -87,4 -61,3
Liiketulos 416,9 335,0 84,1 88,3
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 16,4 9,6 1,9 0,1
Kurssierot 2,7 -4,6 3,9 -2,6
Muut rahoitustuotot ja -kulut -106,1 -116,2 -22,4 -24,3
Kauden tulos ennen veroja 329,9 223,8 67,6 61,5
Tuloverot -69,7 -35,1 -11,1 10,2
Kauden tulos 260,3 188,7 56,5 71,7

 

 

Kannattavuus 2014 2013 2014 2013
Vuoden 2013 tiedot on oikaistu 1-12 1-12 10-12 10-12
Liiketulos, milj. euroa 416,9 335,0 84,1 88,3
- ” -, ilman kertaluonteisia eriä 418,1 342,9 117,3 87,3
- ” -, % liikevaihdosta 8,4 6,9 9,4 7,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,1 8,9 8,7 9,4
- ” -, ilman kertaluonteisia eriä 11,4 9,1 12,0 9,3
Oman pääoman tuotto, % 13,0 9,9 11,1 14,9
- ” -, ilman kertaluonteisia eriä 13,4 10,3 17,6 14,7

 

 

Taloudellinen asema 2014 2013 2014 2013
Vuoden 2013 tiedot on oikaistu 31.12. 31.12. 30.9. 30.9.
Omavaraisuusaste, % 37,9 37,9 38,5 35,9
Nettovelkaantumisaste, % 46 77 62 85
Korolliset nettovelat, milj. euroa 938 1 510 1 258 1 604


LIIKETOIMINTA-ALUEET

 

Liikevaihto ja liiketulos
1–12/2014, milj. euroa
Puunhankinta ja metsä-palvelut Puutuote-teollisuus Sellu-teollisuus Kartonki- ja paperi-teollisuus Pehmo- ja
ruoanlaitto-paperit
Liikevaihto 1 575,0 896,9 1 295,7 2 008,4 1 012,8
Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 10,1 33,4 69,6 9,3
Liiketoiminnan kulut -1 552,0 -842,5 -1 039,2 -1 835,8 -921,6
Poistot ja arvonalentumiset -3,0 -30,4 -62,0 -125,6 -38,7
Liiketulos 26,7 34,1 227,9 116,5 61,8
Kertaluonteiset erät 1,5 3,1 -20,3 19,9 0,4
Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä
28,2 37,2 207,5 136,5 62,2
- " -, %:a liikevaihdosta 1,8 4,1 16,0 6,8 6,1Lähiajan näkymät
Metsä Forest ostaa puuta koko maassa, ensisijaisesti sulan maan aikana korjattavia leimikoita. Talvella korjattavia leimikoita ostetaan rajoitetusti, koska osa viime talven leimikoista jäi huonon sään takia tämän talven korjuuseen. Metsänhoitopalveluissa tavoitteena on jatkaa voimakasta kasvua ja olla halutuin kumppani omistajajäsenille.

Kysynnän kausivaihtelusta huolimatta puutuoteteollisuuden vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen myynnin odotetaan kehittyvän vakaana vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen nähden. Rakentamisen näkymä Euroopassa ja erityisesti Suomessa on haasteellinen. Ylitarjonnasta kärsivän sahatavaramarkkinan kilpailun uskotaan jatkuvan kireänä ja tuotannonrajoituksia voidaan joutua jatkamaan. Keskeisten kilpailijamaiden valuuttojen vaihtokurssit ovat heikentyneet euroa enemmän pääkauppavaluuttoihin nähden, mikä heikentää suomalaisen puutuoteteollisuuden kilpailukykyä.

Sellun kysyntä on pysynyt vakaana eikä merkkejä nopeista markkinamuutoksista ole näkyvissä. Dollarin vahvistuminen euroa vastaan on parantanut euroalueen selluvalmistajien kannattavuutta.

Kartonkien toimitusmäärän arvioidaan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä nousevan hieman edelliseen neljännekseen verrattuna. Olennaisia kartonkien hintamuutoksia ei ole näköpiirissä tällä hetkellä.

Metsä Boardin paperitoimitusten arvioidaan ensimmäi-sellä neljänneksellä hieman nousevan mutta keskihinnan puolestaan laskevan.

Hintakilpailu pehmo- ja ruoanlaittopapereiden vähittäiskaupassa jatkuu kireänä kaikilla markkinoilla. Kysynnän odotetaan jatkuvan vuoden 2014 tasolla. Metsä Tissuen liiketuloksen kehitykseen vaikuttavat merkittävästi energian ja raaka-aineiden hintojen muutokset sekä keräyspaperin laatu ja paikallinen saatavuus.

Metsä Groupin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä olevan suunnilleen samalla tasolla verrattuna vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen.


Julkistamismenettely
Metsä Group noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Metsä Groupin vuoden 2014 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätös taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla konsernin internetsivulla osoitteessa www.metsagroup.fi
 

Vuonna 2015 Metsä Group julkaisee seuraavat taloudelliset raportit:
7.5. osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015
6.8. osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2015
5.11. osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2015


METSÄ GROUP
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4260
Reeta Kaukiainen, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541, 050 522 0924
 

Tilaa

Liitteet & linkit