Maisemasuunnittelu onnistuu puuntuotannon ohessa

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suositusjulkaisuja on täydennetty puuntuotannon maisemasuunnittelun suosituksilla. Lähtökohtana maisemasuunnittelun oppaassa on metsänomistajan vapaaehtoisuus.


Tapion uuden maisemaoppaan ohjenuorana on maiseman ottaminen huomioon samalla, kun metsässä tavoitellaan puuntuotannon kannattavuutta.

”Tarkoituksena ei ole museoida metsää maiseman säilyttämiseksi ennallaan, vaan antaa vinkkejä vapaaehtoisuuteen pohjautuvaan maisemasuunnitteluun, kannustaa tunnistamaan maisemallisesti tärkeät kohteet ja kehittämään maisemaa metsänkäsittelyn yhteydessä. Tämä ei välttämättä vaadi suurta taloudellista panostusta”, sanoo ympäristöpäällikkö Armi Purhonen Metsä Groupista.

Maisemakysymykset pyritään ottamaan huomioon metsien hoidossa ja käytössä erityisesti silloin, kun sillä on merkitystä metsän sijainnin tai maiseman arvokkuuden vuoksi. Se ei kuitenkaan aina ole yksiselitteistä ja vaatii valintoja.

Käytännön maisemanhoitoa toteutettaessa tulee vastaan tilanteita, joissa joutuu arvottamaan, mistä suunnasta katsottaessa maisema on arvokkaimmillaan. Opas ei tarjoa tähän valmiita ratkaisuehdotuksia, mutta antaa siihen työkaluja muun muassa havainnollistavien esimerkkikuvien avulla.

Luonnonhoidon laatuseurannan tulosten mukaan keskimäärin joka viidennellä hakkuualalla on maisemallista merkitystä, esimerkiksi ohikulkevan tien vuoksi. Seurantatuloksissa maiseman huomioon ottaminen on ollut arvioiduilla kohteilla vähintään hyvällä tasolla.

Oppaan valmisteluunkin osallistunut Metsä Group ottaa sen tulevaisuudessa käyttöön metsänomistajien neuvonnan tukena. Suositukset (Talousmetsät sulautuvat maisemaan) ovat saatavissa Metsä Groupin verkkosivuilla: http://www.metsaforest.fi/metsanjaluonnonhoito

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 103 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2018 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 840 henkilöä.

Tilaa