Metsä Groupin tammi–syyskuun 2015 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 415 miljoonaa euroa

Metsä Group osavuosikatsaus 1–9/2015 pörssitiedote 5.11.2015 klo 12.00


Tammi–syyskuun 2015 tulos
•   Liikevaihto oli 3 811 miljoonaa euroa (1–9/2014: 3 723 milj. euroa).
•   Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 415 miljoonaa euroa (301). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 414 miljoonaa euroa (333).
•   Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 358 miljoonaa euroa (238). Sisältäen kertaluonteiset erät tulos ennen veroja oli 355 miljoonaa euroa (262).
•   Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia erä oli 14,2 prosenttia (11,1).
•   Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 626 miljoonaa euroa (374).


Heinä–syyskuun 2015 tulos
•   Liikevaihto oli 1 225 miljoonaa euroa (7–9/2014: 1 204 milj. euroa).
•   Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 149 miljoonaa euroa (104). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 142 miljoonaa euroa (103).
•   Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 128 miljoonaa euroa (81). Sisältäen kertaluonteiset erät tulos ennen veroja oli 121 miljoonaa euroa (79).
•   Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia erä oli 14,6 prosenttia (10,7).
•   Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 293 miljoonaa euroa (180).
 

Tapahtumat vuoden toisella neljänneksellä 
•   Metsä Fibren biotuotetehtaan rakentaminen Äänekoskelle eteni suunnitelmien mukaan.
•   Kartonkitoimitukset Eurooppaan ja Amerikkaan kasvoivat. Kartonkien hintatasot olivat vakaat.
•   Päällystetyn paperin tuotanto loppui Husumin tehtaalla.
•   Metsä Tissue vahvisti pehmopaperin jalostuskapasiteettiaan Puolan Krapkowicen tehtaalla. Tuotanto uudella jalostuslinjalla aloitetaan tämän vuoden lopussa.
•   Metsä Wood ilmoitti sopeuttavansa tuotantoaan Suomessa mänty- ja kuusisahoilla.

  
”Metsä Groupin tuloksentekokyky jatkuu vahvana.  Kolmannen neljänneksen liiketulos, ilman kertaluonteisia eriä, parani hieman edellisestä neljänneksestä ja se oli selvästi viime vuoden vastaavaa jaksoa parempi. Kassavirtamme oli kolmannella neljänneksellä vahva.

Päätuotteiden kysyntä oli kolmannella neljänneksellä sahatavaraa lukuun ottamatta hyvällä tasolla, eikä keskimääräisissä hinnoissa tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kannattavuuttamme puolestaan rasitti Suomen hallituksen toimia vastustanut mielenilmaisu, joka kohdistui erityisen voimakkaasti metsäteollisuuteen. Toimintavarmuus on noussut merkittäväksi tekijäksi uusia investointeja harkittaessa.

Olen tyytyväinen siitä, että biotalous on Suomessa noussut keskustelun keskiöön ja metsien rooli maamme tärkeimpänä luonnonvarana alkaa saada taas ansaitsemansa arvon. Suomen epävarmasta taloustilanteesta nousemiseen ja yleisen negatiivisen kierteen kääntämiseen tarvitaan rohkeita toimia ja uusia ajatuksia. Tähän haasteeseen Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas vastaa merkittävällä tavalla. Muurasimme biotuotetehtaan peruskiven lokakuussa ja etenemme määrätietoisesti kohti vuoden 2017 syksyä, jolloin tehdas käynnistyy. Myös Ruotsissa sijaitsevan Husumin tehtaan investointiohjelma etenee hyvin. Loppuvuoden aikana tehtaalle asennetaan uusi taivekartonkikone ja kaksi paperikonetta suljetaan.

Suomen hallituksen toimet maamme kilpailukykyongelman ratkaisemiseksi ovat vientiteollisuuden näkökulmasta oikeansuuntaisia ja välttämättömiä. Yleinen taloustilanne jatkuu haasteellisena. Kalliit mielenilmaisut vaikeuttavat tilannetta entisestään.”

Pääjohtaja Kari Jordan


Metsä Group

  2015 2014 2015 2014 2014
Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12
Liikevaihto 3 810,6 3 722,8 1 225,2 1 203,6 4 970,3
  Liiketoiminnan muut tuotot 78,8 141,2 10,6 16,9 170,3
  Liiketoiminnan kulut -3 277,5 -3 342,3 -1 032,4 -1 054,5 -4 447,5
  Poistot ja arvonalentumiset -197,9 -188,9 -61,4 -63,1 -276,2
Liiketulos 413,9 332,7 142,0 102,9 416,9
  Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 8,5 14,5 -0,8 -0,9 16,4
  Kurssierot -3,8 -1,2 -0,6 -0,0 2,7
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -63,7 -83,7 -20,0 -22,6 -106,1
Kauden tulos ennen veroja 355,0 262,3 120,7 79,4 329,9
  Tuloverot -91,4 -58,6 -38,4 -17,4 -69,7
Kauden tulos 263,6 203,7 82,3 62,0 260,3

  

  2015 2014 2015 2014 2014
Kannattavuus 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12
Liiketulos, milj. euroa 413,9 332,7 142,0 102,9 416,9
   - ” -, ilman kertaluonteisia eriä 414,7 300,9 149,0 104,3 418,1
   - ” -, % liikevaihdosta 10,9 8,1 12,2 8,7 8,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,2 12,0 13,9 10,6 11,1
   - ” -, ilman kertaluonteisia eriä 14,2 11,1 14,6 10,7 11,4
Oman pääoman tuotto, % 16,0 13,6 14,2 12,4 13,0
   - ” -, ilman kertaluonteisia eriä 16,2 12,0 15,4 12,6 13,4


  

  2015 2014 2015 2014 2014
Taloudellinen asema 30.9. 30.9. 30.6. 30.6. 31.12.
Omavaraisuusaste, % 42,7 38,5 41,9 37,9 37,9
Nettovelkaantumisaste, % 29 62 34 70 46
Korolliset nettovelat, milj. euroa 682 1 258 779 1 389 938


Liiketoiminta-alueet
  

Liikevaihto ja liiketulos
1–9/2015, milj. euroa
Puunhankinta ja metsäpalvelut Puutuote-teollisuus Sellu-teollisuus Kartonki-teollisuus Pehmo- ja
ruoanlaitto-paperit
Liikevaihto 1 153,2 664,3 1 071,1 1 545,3 751,9
  Liiketoiminnan muut tuotot 6,2 4,4 12,9 37,8 2,9
  Liiketoiminnan kulut -1 134,0 -643,7 -778,0 -1 339,7 -706,4
  Poistot ja arvonalentumiset -2,7 -23,6 -49,3 -78,5 -30,8
Liiketulos 22,7 1,4 256,7 164,9 17,7
  Kertaluonteiset erät - 22,5 - -20,1 18,9
Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä
22,7 23,9 256,7 144,8 36,6
- " -, %:a liikevaihdosta 2,0 3,6 24,0 9,4 4,9


Lähiajan näkymät

Sulan maan aikana korjattavien hakkuukohteiden ja latvusmassan kysyntä jatkuu tasaisena. Metsänhoitopalveluiden myynnin kasvun arvioidaan jatkuvan.

Puutuoteteollisuuden liikevaihdon odotetaan laskevan hieman vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden vertailujaksoon verrattuna. Ylitarjonnasta johtuen kilpailu sahatavaran osalta jatkuu kireänä ja Metsä Wood jatkaa tuotannonrajoituksia sahoilla loka–joulukuun aikana. Muiden puutuotteiden kysyntä jatkuu vakaana.

Havusellun maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan jatkavan maltillista kasvua. Metsä Fibren tehtaiden käyntiasteiden odotetaan viimeisen vuosineljänneksen aikana pysyvän kolmannen neljänneksen tasolla.

Kartonkien toimitusmäärien ja hintojen arvioidaan vuoden viimeisellä neljänneksellä olevan edellisen vuosineljänneksen tasolla. Metsä Board on ilmoittanut korottavansa taivekartongin hintaa Euroopassa 1.12.2015 alkaen.

Husumin uuden kartonkikoneen asennukseen liittyvän tuotantoseisokin vaikutus Metsä Boardin viimeisen vuosineljänneksen liiketulokseen on noin 12 miljoonaa euroa.

Pehmopaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla ja kasvavan erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa.

Metsä Groupin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä heikkenevän vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Liiketulosta heikentävät Husumin investoin tiohjelmaan liittyvä integraattiseisokki ja selluteollisuuden kunnossapitoseisokit.

Julkistamismenettely

Metsä Group noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Metsä Groupin vuoden 2015 tammi–syyskuun osavuosikatsaustiedotteesta. Osavuosikatsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla konsernin internetsivulla osoitteessa www.metsagroup.fi


METSÄ GROUP
Konserniviestintä

Lisätietoja: 
Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541


www.metsagroup.fi 
  

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, ensikuitukartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 800 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 120 000 suomalaista metsänomistajaa. 

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 103 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2018 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 840 henkilöä.

Tilaa

Liitteet & linkit