Metsä Groupin vuoden 2016 tammi–maaliskuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 109 miljoonaa euroa

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2016 pörssitiedote 3.5.2016 klo 12.00
 

Tammi–maaliskuu 2016 (1–3/2015)

• Liikevaihto oli 1 156 miljoonaa euroa (1 255 milj. euroa). 
• Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 109 miljoonaa euroa (129). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 107 miljoonaa euroa (118).
• Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 90 miljoonaa euroa (117). Sisältäen kertaluonteiset erät tulos ennen veroja oli 88 miljoonaa euroa (106).
• Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,6 prosenttia (13,5). Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä ja ilman strategisiin investointihankkeisiin liittyvää keskeneräistä käyttöomaisuutta oli 11,5 prosenttia (13,6).
• Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat -31 miljoonaa euroa (67).

Tapahtumat vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä

• Biotuotetehdasprojekti eteni aikataulussa. Maaliskuun lopussa hankkeesta oli valmiina kolmannes.
• Pitkäkuituisen sellun markkinahinta laski keskimäärin 3 prosenttia ja lyhytkuituisen sellun hinta 5 prosenttia.
• Kartonkien kysyntä pysyi hyvällä tasolla sekä Euroopassa että Amerikassa. Hintatasot olivat vakaat. 
• Uusi taivekartongin tuotantolinja Husumin tehtaalla Ruotsissa käynnistyi helmikuussa, hieman jäljessä alkuperäisestä aikataulusta.
• Metsä Forestin yksityismetsistä hankkimasta puusta lähes 20 prosenttia ostettiin sähköisesti. Metsänhoitopalvelujen myynnissä osuus oli 25 prosenttia.
• Standard & Poor’s Ratings Services nosti Metsä Board Oyj:n luottoluokituksen helmikuussa yhdellä pykälällä tasolta BB tasolle BB+.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Metsä Board ilmoitti käynnistävänsä tehostamisohjelman Husumin tehdasintegraatissa Ruotsissa. Tehostamisohjelmalla tavoitellaan vähintään 10 miljoonan euron kustannussäästöjä vuositasolla.

Tulosohjeistus huhti–kesäkuu 2016

Metsä Groupin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuoden 2016 toisella neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen tasolla.

 

Pääjohtaja Kari Jordan:

Metsä Groupin liiketoiminta kehittyi vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä odotetusti. Liiketulokseen vaikuttivat sellun hieman alentunut hinta ja Metsä Boardin Husumin tehtaan uuden taivekartonkikoneen käyntiinlähtövaihe. Uusi, huhtikuussa vihitty kone on käynnistynyt hyvin ja laatutavoitteet on saavutettu. Täyteen tuotantokapasiteettiin arvioidaan päästävän tämän vuoden loppuun mennessä.

Biotuotetehtaan rakentaminen Äänekoskelle etenee aikataulussa ja budjetissa. Ensimmäisen neljänneksen aikana solmittiin uusia sopimuksia biotuotekonseptiin liittyvien kumppaniemme kanssa. Puunhankinta biotuotetehtaalle on alkanut. Tehdas käynnistyy vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä.

Sähköinen puukauppa on kasvattanut suosiotaan nopeasti. Alkuvuonna yksityismetsistä hankkimastamme puusta jo lähes 20 prosenttia ostettiin sähköisesti. Metsänhoitopalvelujen myynnissä osuus oli neljännes.

Olennaista talouden kasvun vauhdittumista ei ole näköpiirissä. Valuuttakurssien sekä raaka-aineiden hintojen kasvanut volatiliteetti on jonkin verran heikentänyt liiketoimintaympäristön ennustettavuutta.”

  

 Metsä Group

  2016 2015 2015
Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa 1–3 1–3 1–12
Liikevaihto 1 155,6 1 255,1 5 016,0
  Liiketoiminnan muut tuotot 8,3 15,4 95,7
  Liiketoiminnan kulut -990,8 -1 083,2 -4 311,4
  Poistot ja arvonalentumiset -66,3 -69,4 -258,2
Liiketulos 106,8 117,8 542,1
  Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -0,1 6,1 11,2
  Kurssierot -1,0 3,5 -1,2
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -17,8 -21,3 -83,8
Kauden tulos ennen veroja 87,8 106,1 468,4
  Tuloverot -19,5 -17,5 -112,6
Kauden tulos 68,3 88,6 355,7

 

  2016 2015 2015
Kannattavuus 1–3 1–3 1–12
Liiketulos, milj. euroa 106,8 117,8 542,1
  ilman kertaluonteisia eriä 109,5 128,6 537,4
  % liikevaihdosta 9,5 10,2 10,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,3 12,5 13,7
  ilman kertaluonteisia eriä 10,6 13,5 13,6
Oman pääoman tuotto, % 11,3 16,7 15,9
  ilman kertaluonteisia eriä 11,8 18,8 15,8

 

  2016 2015 2015
Taloudellinen asema 31.3. 31.3. 31.12.
Omavaraisuusaste, % 42,8 39,0 43,2
Nettovelkaantumisaste, % 35 41 25
Korolliset nettovelat, milj. euroa 847 887 610

  

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Liikevaihto ja liiketulos
1–3/2016, milj. euroa
Puunhankinta ja metsä-
palvelut
Puutuote-teollisuus Sellu-
teollisuus
Kartonki-
teollisuus
Pehmo- ja
ruoanlaitto-paperit
Liikevaihto 401,2 208,7 323,4 435,6 246,2
  Liiketoiminnan muut tuotot 2,4 0,8 2,2 6,0 0,9
  Liiketoiminnan kulut -394,9 -198,0 -239,6 -386,1 -223,9
  Poistot ja arvonalentumiset -0,8 -6,2 -22,4 -22,9 -9,7
Liiketulos 7,8 5,4 63,7 32,7 13,5
  Kertaluonteiset erät - 0,4 - 2,3 -
Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä
7,8 5,8 63,7 35,0 13,5
  % liikevaihdosta 1,9 2,8 19,7 8,0 5,5

  

Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin hakkuukohteisiin ja energiapuussa latvusmassaan. Metsänhoitopalveluiden myynnin ennakoidaan jatkuvan hyvänä.

Sahatavaran markkinatasapainon ja myyntihintojen odotetaan paranevan. Pohjois-Afrikan markkinatilanne luo epävarmuutta mäntysahatavaran kysyntään. Kerto® LVL -puutuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan vilkkaana ja vanerituotteiden kilpailun kireänä.

Taloudellinen globaali epävarmuus sekä muutokset valuuttamarkkinoilla vaikuttavat Metsä Fibren toimintaympäristöön. Sellun kysyntä on kuitenkin pysynyt vakaana, eikä merkkejä merkittävistä muutoksista markkinoilla ole näkyvissä.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten odotetaan kasvavan huhti–kesäkuussa vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä. Kartonkien kysynnän odotetaan pysyvän vakaana niin Euroopassa kuin Amerikassakin. Taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin markkinahintojen arvioidaan pysyvän vakaina.

Metsä Boardin taivekartongin keskihintaa laskee sisäänajolaatujen alhaisempi hinta. Yhtiö arvioi, että Husumin uuden taivekartonkikoneen täysi tuotantokapasiteetti saavutetaan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Pehmo- ja ruoanlaittopaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla. Pehmopaperin kysynnän odotetaan kasvavan erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa ja ruoanlaittopapereiden kysynnän Aasiassa.

Metsä Groupin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuoden 2016 toisella neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen tasolla.

 

Julkistamismenettely

Metsä Group noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Metsä Groupin vuoden 2016 tammi–maaliskuun osavuosikatsaustiedotteesta. Osavuosikatsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla konsernin internetsivulla osoitteessa www.metsagroup.fi.

METSÄ GROUP

  

Lisätiedot:

Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

 

www.metsagroup.fi

Metsä Group on biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2015 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 600 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 116 000 suomalaista metsänomistajaa.

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 103 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2018 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 840 henkilöä.

Tilaa

Liitteet & linkit