Metsä Groupin vuoden 2016 tammi–syyskuun vertailukelpoinen liiketulos 332 miljoonaa euroa

Liikevaihto oli 3 483 miljoonaa euroa (3 811 milj. euroa). Liiketulos oli 333 miljoonaa euroa (414). Vertailukelpoinen liiketulos oli 332 miljoonaa euroa (415). Tulos ennen veroja oli 275 miljoonaa euroa (355). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 275 miljoonaa euroa (358).

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2016 pörssitiedote 2.11.2016 klo 12.00

Tammi–syyskuu 2016 (1–9/2015)

 • Liikevaihto oli 3 483 miljoonaa euroa (3 811 milj. euroa). 
   
 • Liiketulos oli 333 miljoonaa euroa (414). Vertailukelpoinen liiketulos oli 332 miljoonaa euroa (415).
   
 • Tulos ennen veroja oli 275 miljoonaa euroa (355). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 275 miljoonaa euroa (358).
   
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 10,5 prosenttia (14,2). Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto ilman strategisiin investointihankkeisiin liittyvää keskeneräistä käyttöomaisuutta oli 11,9 prosenttia (14,6).
   
 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 298 miljoonaa euroa (626).

Heinä–syyskuu 2016 (7–9/2015)

 • Liikevaihto oli 1 143 miljoonaa euroa (1 225 milj. euroa). 
   
 • Liiketulos oli 107 miljoonaa euroa (142). Vertailukelpoinen liiketulos oli 103 miljoonaa euroa (149).
   
 • Tulos ennen veroja oli 89 miljoonaa euroa (121). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 85 miljoonaa euroa (128).
   
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 9,8 prosenttia (14,6). Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto ja ilman strategisiin investointihankkeisiin liittyvää keskeneräistä käyttöomaisuutta oli 11,1 prosenttia (15,1).
   
 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 177 miljoonaa euroa (293).
   

Tapahtumat vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä

 • Biotuotetehdasprojektin valmiusaste syyskuun lopussa oli lähes 75 prosenttia.
   
 • Pitkäkuituisen sellun markkinahinta nousi 2 prosenttia. Lyhytkuituisen sellun hinta laski 3 prosenttia.
   
 • Kerto® LVL:n toimitusmäärät jatkoivat vahvaa kasvua Australiassa ja Pohjois-Amerikassa.
   
 • Metsä Boardin päällystämättömän hienopaperin tuotanto loppui heinäkuussa.
   
 • Metsä Boardin Kyron tehtaan tapetin pohjapaperikone PK3 suljettiin syyskuussa. 
   
 • Metsä Group ilmoitti, että sen suomalaiset sahat siirretään sisäisellä järjestelyllä Metsä Woodilta Metsä Fibrelle 1.11.2016.

Tulosohjeistus loka–joulukuu 2016

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden 2016 kolmannen neljänneksen tasolla.

Pääjohtaja Kari Jordan:

”Metsä Groupin vuoden 2016 kannattavuuteen edelliseen vuoteen verrattuna vaikuttavat sellun alhaisempi markkinahinta sekä Husumin uuden taivekartonkikoneen käyttöönottovaihe. Tästä huolimatta olemme tänäkin vuonna ylittäneet vertailukelpoisen sijoitetun pääoman tuotolle asettamamme 10 prosentin tavoitetason.

Husumissa kartonkituotantoa on määrätietoisesti kasvatettu suunnitelman mukaisesti. Uusi taivekartonkikone käy jo lähes täydellä tuotantokapasiteetilla. Uuden ensi vuonna käynnistyvän ekstruusiopäällystyslinjan rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti.

Äänekoskelle rakennettavan biotuotetehtaan valmiusaste on jo lähes kolme neljäsosaa. Olemme edenneet hyvin aikataulussa ja budjetissa. Ensimmäisenä valmistuvien osastojen koekäytöt alkavat jo vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä ja koko tehdas käynnistyy kolmannella neljänneksellä.

Puutuoteteollisuuden noin 100 miljoonan euron kehitysohjelma etenee myös tavoitteidemme mukaisesti. Lohjan Kerto®LVL -tehtaan laajennustyöt ovat alkaneet. Kehitysohjelma sisältää investointeja Suomeen ja Viroon ja se toteutetaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Metsä Group panostaa vahvasti ydinliiketoimintojen kasvattamiseen. Resurssitehokas jalostus tuotteiksi luo suomalaisesta puusta eniten lisäarvoa. Se toimii erinomaisena lähtökohtana kiertotaloudelle.”

TUNNUSLUKUJA

  2016 2015 2016 2015 2015
Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12
Liikevaihto 3 482,7 3 810,6 1 143,3 1 225,2 5 016,0
  Liiketoiminnan muut tuotot 52,3 78,8 27,1 10,6 95,7
  Liiketoiminnan kulut -3 011,6 -3 277,5 -998,0 -1 032,4 -4 311,4
  Poistot ja arvonalentumiset -190,8 -197,9 -65,0 -61,4 -258,2
Liiketulos 332,7 413,9 107,4 142,0 542,1
  Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -1,4 8,5 -0,5 -0,8 11,2
  Kurssierot 0,8 -3,8 1,3 -0,6 -1,2
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -56,5 -63,7 -18,7 -20,0 -83,8
Kauden tulos ennen veroja 275,5 355,0 89,5 120,7 468,4
  Tuloverot -63,8 -91,4 -21,7 -38,4 -112,6
Kauden tulos 211,7 263,6 67,8 82,3 355,7

  

  2016 2015 2016 2015 2015
Kannattavuus 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12
Liiketulos, milj. euroa 332,7 413,9 107,4 142,0 542,1
  Vertailukelpoinen liiketulos 332,1 414,7 102,8 149,0 537,4
  % liikevaihdosta 9,5 10,9 9,0 12,2 10,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,6 14,2 10,2 13,9 13,7
  Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto 10,5 14,2 9,8 14,6 13,6
Oman pääoman tuotto, % 11,5 16,0 10,9 14,2 15,9
  Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 11,5 16,2 10,2 15,4 15,8


  2016 2015 2016 2015 2015
Taloudellinen asema 30.9. 30.9. 30.6. 30.6. 31.12.
Omavaraisuusaste, % 44,0 42,7 44,8 41,9 43,2
Nettovelkaantumisaste, % 40 29 38 34 25
Korolliset nettovelat, milj. euroa 991 682 945 779 610

  
LIIKETOIMINTA-ALUEET

Liikevaihto ja liiketulos
1–9/2016, milj. euroa
Puunhankinta ja metsä-
palvelut
Puutuote-teollisuus Sellu-
teollisuus
Kartonki-
teollisuus
Pehmo- ja
ruoanlaitto-paperit
Liikevaihto 1 135,2 631,6 962,9 1 298,5 741,6
  Liiketoiminnan muut tuotot 5,4 7,0 20,5 28,6 2,5
  Liiketoiminnan kulut -1 116,0 -594,4 -762,0 -1 151,5 -670,0
  Poistot ja arvonalentumiset -2,5 -23,3 -44,9 -81,9 -29,7
Liiketulos 22,0 20,9 176,6 93,8 44,5
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - 5,5 -11,7 10,9 -2,0
Vertailukelpoinen liiketulos 22,0 26,4 164,9 104,7 42,5
  % liikevaihdosta 1,9 4,2 17,1 8,1 5,7

Vuoden 2016 kolmannesta neljänneksestä lähtien Metsä Group uudelleen nimeää aiemmin käyttämänsä “ilman kertaluonteisia eriä” ei-IFRS-tunnuslukunsa “vertailukelpoinen” tunnusluvuilla.

Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu etupäässä kuusitukkiin, sulan maan aikana korjattaviin harvennuskohteisiin ja energiapuussa latvusmassaan. Kestävän metsätalouden rahoituslakiin liittyvät epävarmuudet vaikuttavat negatiivisesti metsänhoitopalveluiden kysyntään.

Puutuoteteollisuudessa kilpailu on kiristymässä uusien investointien myötä. Sahatavarassa Aasian kysyntä tukee kuusisahatavaran markkinatasapainoa, mutta mäntysahatavarassa ylitarjontatilanne tulee jatkumaan. Levytuotteiden kysynnän odotetaan heikkenevän hieman kausiluonteisesti. Ison-Britannian markkinalla rakentamisen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla.

Sellun globaali kysyntä on pysynyt vakaana eikä merkittäviä markkinatilamuutoksia ole näkyvissä. Uutta kapasiteettia tulee markkinoille, mutta sellun kysynnän arvioidaan vastaavasti jatkavan kasvua maailmanlaajuisesti. Metsä Fibren sellutehtaiden käyntiasteiden odotetaan olevan hyvällä tasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Korkealaatuisten ensikuitukartonkien kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä niin Euroopassa kuin Amerikassakin. Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden viimeisellä neljänneksellä pysyvän edellisen vuosineljänneksen tasolla.

Eurooppalaisten taivekartonkituottajien kasvanut kapasiteetti ei ole vaikuttanut negatiivisesti Metsä Boardin tuotteiden kysyntään tai hintaan. Taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin markkinahintojen arvioidaan pysyvän vakaina tai nousevan hieman.

Metsä Boardin neljännen vuosineljänneksen tulosta heikentää Husumin tehdasintegraatin vuosittainen huoltoseisokki, jota pidennettiin noin viikolla sellutehtaan soodakattilassa ilmenneiden ongelmien johdosta.

Pehmo- ja ruoanlaittopaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla. Pehmopaperin kysynnän odotetaan kasvavan erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa ja ruoanlaittopapereiden kysynnän Aasiassa.

Tulosohjeistus loka–joulukuu 2016

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden 2016 kolmannen neljänneksen tasolla.

Espoossa 2.11.2016

HALLITUS

METSÄ GROUP

Lisätiedot:
Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

www.metsagroup.fi

Metsä Group on biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2015 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 600 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 116 000 suomalaista metsänomistajaa.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 103 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2019 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 840 henkilöä.