Metsä Groupin vuoden 2019 tammi–syyskuun vertailukelpoinen liiketulos 418 miljoonaa euroa

Report this content

Metsä Group osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2019, 31.10.2019 klo 12.00

Tammi–syyskuu 2019 (1–9/2018)

 • Liikevaihto oli 4 183 miljoonaa euroa (4 290).
 • Liiketulos oli 342 miljoonaa euroa (635). Vertailukelpoinen liiketulos oli 418 miljoonaa euroa (641).
 • Tulos ennen veroja oli 298 miljoonaa euroa (576). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 374 miljoonaa euroa (582).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 11,0 % (17,1).
 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 421 miljoonaa euroa (591).

Heinä–syyskuu 2019 (7–9/2018)

 • Liikevaihto oli 1 374 miljoonaa euroa (1 386).
 • Liiketulos oli 110 miljoonaa euroa (223). Vertailukelpoinen liiketulos oli 110 miljoonaa euroa (223).
 • Tulos ennen veroja oli 96 miljoonaa euroa (208). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 96 miljoonaa euroa (208).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 8,7 % (18,3).
 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 239 miljoonaa euroa (314).

Tapahtumat vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä

 • Pitkä- ja lyhytkuituisen sellun hinnat Euroopassa laskivat 13 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Kiinassa pitkäkuituisen sellun hinta laski 15 % ja lyhytkuituisen hinta 24 %.
 • Metsä Board allekirjoitti pankkirahoitusjärjestelyn, joka koostuu 150 miljoonan euron lainasta ja 200 miljoonan euron valmiusluotosta (RCF).
 • Metsä Board käynnisti uuden arkituslinjan Äänekosken kartonkitehtaalla.

Kauden jälkeiset tapahtumat

 • Yhtiö voitti Outstanding Achievement for Sustainability -palkinnon ja saavutti Recognised for Excellence 6 Stars -arvion.
 • Metsä Board ilmoitti 30.10.2019 tekevänsä taloudellisia sitoumuksia liittyen Husumin investointihankkeen toteutusvaiheeseen ennen lopullista investointipäätöstä. Sitoumusten kokonaisarvo on enintään 100 miljoonaa euroa ja ne sisältyvät investoinnin ensimmäisen vaiheen kokonaisarvoon, arviolta 320 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistus loka–joulukuulle 2019

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä heikkenevän vuoden 2019 kolmannesta neljänneksestä.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

Metsä Groupin kolmannen neljänneksen tulos heikkeni ennakoidusti edelliseen neljännekseen verrattuna. Sellun hintataso Euroopassa jatkoi laskemistaan Kiinan matalamman hintatason seurauksena. Kiinassa havusellun hinnat olivat kolmannen neljänneksen aikana vakaat ja kääntyivät syyskuun lopussa lievään nousuun havuselluvarastojen lähestyessä keskimääräistä tasoaan ja useiden tuottajien ilmoitettua markkinatilanteesta ja teknisistä syistä johtuvista tuotannon rajoituksista.

Metsä Board antoi positiivisen tulosvaroituksen heti kolmannen neljänneksen päätyttyä. Ennakoitua vahvempi kartonkimarkkina johti tuloksen pysymiseen edellisen neljänneksen tasolla.

Sahatavaran ja puuviilutuotteiden markkina jatkui normaalia heikompana erityisesti Euroopan kysynnän ollessa matalalla tasolla. Sahatavaramarkkinaa heikensi myös Keski-Euroopan myrskytuhojen markkinoille tuoma lisätuotanto.

Metsä Tissuen tuotteiden kysyntä jatkui vakaana. Sellun hinnan lasku paransi yhtiön tulosta yhdessä alkuvuoden aikana toteutetun liiketoiminnan uudelleenorganisoinnin kanssa.

Kemin, Rauman ja Husumin investointien hankesuunnittelu jatkuu, ja tavoitteenaan on saada hankkeet päätösvalmiuteen vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla.

Äänekosken tekstiilikuidun koetehtaan laiteasennukset etenevät. Tuotanto alkaa alkuvuonna 2020.”

TUNNUSLUKUJA

2019 2018 2019 2018 2018
Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12
Liikevaihto 4 183,1 4 290,2 1 373,7 1 385,8 5 709,1
  Liiketoiminnan muut tuotot 36,0 34,9 8,2 14,0 58,1
  Liiketoiminnan kulut -3 580,6 -3 473,3 -1 202,4 -1 110,1 -4 639,5
  Poistot ja arvonalentumiset -296,5 -216,3 -69,2 -66,7 -284,8
Liiketulos 342,1 635,4 110,3 223,1 843,0
  Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 2,6 4,5 0,2 3,7 7,0
  Kurssierot -5,5 -5,9 -1,1 -1,4 -6,3
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -41,1 -57,8 -13,8 -17,3 -74,6
Kauden tulos ennen veroja 298,1 576,3 95,6 208,2 769,1
  Tuloverot -74,9 -117,4 -19,7 -38,3 -156,4
Kauden tulos 223,2 458,9 75,9 169,9 612,7

                                                                          

2019 2018 2019 2018 2018
Kannattavuus 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12
Liiketulos, milj. euroa 342,1 635,4 110,3 223,1 843,0
  Vertailukelpoinen liiketulos 418,4 641,0 110,3 223,0 848,5
  % liikevaihdosta 10,0 14,9 8,0 16,1 14,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,0 17,0 8,7 18,3 16,6
  Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto 11,0 17,1 8,7 18,3 16,8
Oman pääoman tuotto, % 8,1 19,0 8,1 20,1 18,5
  Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 10,8 19,2 8,1 20,1 18,7


2019 2018 2019 2018 2018
Taloudellinen asema 30.9. 30.9. 30.6. 30.6. 31.12.
Omavaraisuusaste, % 56,0 52,7 56,2 51,2 53,1
Nettovelkaantumisaste, % 13 18 15 26 13
Korolliset nettovelat, milj. euroa 488 622 562 841 463

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Liikevaihto ja liiketulos 1–9/2019, milj. euroa Puunhankinta ja metsä- palvelut Puutuote-teollisuus Sellu- ja saha- teollisuus Kartonki- teollisuus Pehmo- ja tiivispaperit
Liikevaihto 1 508,0 341,1 1 745,8 1 453,4 796,5
  Liiketoiminnan muut tuotot 7,7 4,5 7,9 34,4 3,3
  Liiketoiminnan kulut -1 487,8 -321,7 -1 432,6 -1 252,7 -727,5
  Poistot ja arvonalentumiset -6,1 -13,6 -82,5 -74,3 -135,8
Liiketulos 21,8 10,3 238,7 160,8 -63,5
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - -2,0 - -15,5 110,3
Vertailukelpoinen liiketulos 21,8 8,3 238,7 145,3 46,7
  % liikevaihdosta 1,4 2,4 13,7 10,0 5,9

Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin leimikoihin ja energiapuussa latvusmassaan. Metsänhoitopalveluiden kysyntä jatkuu hyvänä. Itämeren alueella puun ylitarjonnan odotetaan jatkuvan.

Kerto LVL- ja koivuvanerituotteiden kysyntä jatkuu epävarmana, ja tuotannon sopeuttamista jatketaan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Havuvanerituotteissa kolmannella neljänneksellä alkaneen kysynnän hiljentymisen ennakoidaan jatkuvan myös neljännellä vuosineljänneksellä.

Ison-Britannian markkinalla vuoden viimeisen neljänneksen toimitusmäärät laskevat kausiluontoisesti, ja Brexitin tuoma epävarmuus näkyy yhä vahvemmin Tee Se Itse -segmentin kysynnässä.

Pitkäkuituisen markkinasellun kysynnän odotetaan kehittyvillä markkinoilla jatkuvan hyvänä loppuvuoden aikana. Kysynnän ja tarjonnan suhdetta tasapainottavat selluntuottajien ilmoittamat tuotannonrajoitukset sekä kolmannelle ja neljännelle vuosineljännekselle ajoittuvat vuosihuoltoseisokit.

Sahatavaran kysynnän odotetaan jatkuvan haasteellisena päämarkkinoilla runsaan tarjonnan ja korkeiden varastotasojen vuoksi. Erityisesti Euroopassa on myrsky- ja hyönteistuhojen seurauksena tarjolla runsaasti halpaa raaka-ainetta.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden viimeisellä neljänneksellä laskevan kolmannen vuosineljänneksen tasosta. Toimitusmäärien laskuun vaikuttaa mm. kausiluonteisesti hiljaisempi joulukuu.

Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin hintojen arvioidaan pysyvän vakaina.

Pehmo- ja tiivispaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla. Positiivisesti viimeisen neljänneksen kannattavuuteen vaikuttavat suoritetut tehostamistoimenpiteet, korkeammat myyntihinnat ja alhaisemmat raaka-ainekustannukset.

METSÄ GROUP

Lisätiedot:
Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare