Metsä Groupin vuoden 2020 tammi-maaliskuun vertailukelpoinen liiketulos 62 miljoonaa euroa

Report this content

Metsä Group osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020, 29.4.2020 kello 12.00

Tammi–maaliskuu 2020 (1–3/2019)

 • Liikevaihto oli 1 253 miljoonaa euroa (1 438).
 • Liiketulos oli 61 miljoonaa euroa (183). Vertailukelpoinen liiketulos oli 62 miljoonaa euroa (180).
 • Tulos ennen veroja oli 46 miljoonaa euroa (167). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 48 miljoonaa euroa (163).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 4,9 % (13,8).
 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 49 miljoonaa euroa (41).

Tapahtumat vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä

 • Pitkäkuituisen sellun dollarimääräinen keskiarvomarkkinahinta pysyi vakaana ja lyhytkuituisen laski hieman edelliseen neljännekseen verrattuna. Hinnat olivat kuitenkin selvästi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmat.
 • Suomessa toteutuneet kaikkia Metsä Groupin toimialoja koskevat lakot vaikuttivat liiketulokseen negatiivisesti.
 • Kartonkitoimitukset olivat viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Valkoisen kraftlainerin keskihinta Euroopassa oli hieman edellisvuoden tammi–maaliskuuta alhaisempi ja taivekartongin vastaava pysyi vakaana.
 • Viruspandemia lisäsi pehmopapereiden, taivekartongin ja valkoisen krafltainerin kysyntää.
 • Metsä Fibre julkisti rakentavansa maailman moderneimman sahan Raumalle. Investoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa.
 • Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelu jatkuu. Lapin ELY-keskus antoi YVA-selostuksesta perustellun päätelmän, johon ympäristövaikutusten arviointi päättyi. Päätösvalmius investoinnista saavutetaan aikaisintaan syksyllä 2020.
 • Metsä Board sai Husumin uuden soodakattilan rakentamiselle aloitusluvan. Lopullinen investointipäätös tehdään, kun ympäristölupa on saatu.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Metsä Fibre sopi huhtikuun lopulla päälaitehankinnoista Rauman uudelle sahalle sekä Kemin suunnitellulle biotuotetehtaalle. Sopimusten arvo on yhteensä noin 500 miljoonaa euroa ja niiden kotimaisuusaste on 70 prosenttia.

Koronaviruspandemia

Metsä Groupissa seurataan ja noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia koronavirukseen liittyen. Tärkein varotoimenpide on lähikontaktien minimoiminen koko henkilöstön osalta. Mahdollisen epidemian laajenemisen osalta Metsä Groupin eri toiminnoissa on valmisteltu varotoimenpiteet etukäteen niin, että sekä henkilöstön turvallisuudesta että toiminnan jatkuvuudesta pystytään huolehtimaan. Resurssitilanne on koronaviruspandemian aikana kaiken kaikkiaan ollut normaali. Tuotanto ja toimitukset ovat olleet normaalisti käynnissä Metsä Woodin UK:n laitosten ja osin Venäjällä Svirin sahan ja puunhankinnan toimintaa lukuun ottamatta.

Tulosohjeistus huhti–kesäkuu 2020

Metsä Groupin vuoden 2020 toisen neljänneksen vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

”Metsä Group jäi vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä ennakoidusti edellisen vuosineljänneksen tuloksesta. Tuloksentekokykyämme heikensivät kaikkia toimialojamme koskeneet pitkät lakot. Pandemiaksi kehittynyt covid-19-taudin leviäminen ei kuluneen kvartaalin aikana vaikuttanut negatiivisesti tuotteidemme kysyntään, lukuun ottamatta sahatavaramarkkinaa erityisesti Euroopassa ja Metsä Woodin Britannian jalostusliiketoimintaa.

Sellumarkkinan kehitys on alkuvuonna ollut lievästi positiivinen. Pandemian vaikutus näkyy eri asiakassegmenteissä erisuuntaisena pehmopapereihin käytettävän sellun kysynnän vahvistuessa ja painopapereiden kulutuksen vähentyessä. Markkinasellun tuottajat eri puolilla maailmaa ovat ilmoittaneet tuotannonrajoituksista joko viranomaismääräyksistä tai muista pandemian heijastusvaikutuksista johtuen. Metsä Groupin sellutehtaat ovat olleet Suomen helmikuisten lakkojen jälkeen käynnissä täydellä kapasiteetilla.

Taive- ja lainerikartongin kysynnässä pandemia on vaikuttanut kokonaiskysyntää kasvattavasti. Kysyntä on taivekartongissa painottunut erityisesti elintarvikepakkaamiseen.

Pehmopaperien kysyntä on voimakasta erityisesti kuluttajatuotteissa ja käsihygieniaan käytettävissä pyyhkeissä. Kasvaneeseen kysyntään on vastattu tuoteportfoliota muuttamalla, joka on mahdollistanut tuotantovolyymien kasvua.

Metsä Group jatkaa konsernin kehityshankkeita suunnitelluissa aikatauluissa, joihin pandemia toki pitkittyessään voi vaikuttaa. Kvartaalin aikana tehtiin investointipäätös Raumalle rakennettavasta uuden teknologiasukupolven sahasta. Husumin sellutehtaan uudistusinvestointia jatketaan ensimmäisen vaiheen rakennustöillä. Kemin biotuotetehtaan ympäristölupaprosessissa saatiin ympäristövaikutusarvioinnin perusteltu lausunto, jonka perusteella tehtaan teknistä konseptia edelleen kehitetään ja ympäristölupahakemus päivitetään vastaamaan YVA-lausuntoa.

Metsä Group on taseeltaan, liiketoimintojen rakenteeltaan ja organisaatioltaan vahvassa asemassa käymään läpi pandemian aloittaman vakavan maailmantalouden murroksen. Tässä tilanteessa prioriteettimme ovat henkilöstömme ja kumppaniemme turvallisuus, pandemian leviämisen esto osana yhteiskuntaa ja liiketoiminnan jatkuvuuden ylläpito. Metsä Group jalostaa suomalaisesta puusta tuotteita, jotka tuovat Suomeen vientituloja vuosittain noin 4 miljardia euroa. Poikkeustilanteessa selviämiseen näiden vientiteollisuuden rahavirtojen merkitys kansantaloudelle on entistäkin tärkeämpi.”

Tunnuslukuja             

2020 2019 2019
Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa 1–3 1–3 1–12
Liikevaihto 1 253,0 1 437,7 5 473,4
  Liiketoiminnan muut tuotot 6,4 17,1 59,2
  Liiketoiminnan kulut -1 118,0 -1 198,6 -4 742,9
  Poistot ja arvonalentumiset -80,4 -73,2 -415,5
Liiketulos 61,1 183,0 374,3
  Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,5 -0,4 3,3
  Kurssierot -0,3 -2,6 -6,4
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -15,1 -13,4 -55,4
Kauden tulos ennen veroja 46,2 166,6 315,7
  Tuloverot -11,1 -33,9 -76,8
Kauden tulos 35,1 132,7 238,9

 

2020 2019 2019
Kannattavuus 1–3 1–3 1–12
Liiketulos, milj. euroa 61,1 183,0 374,3
  Vertailukelpoinen liiketulos 62,4 179,7 494,9
  % liikevaihdosta 5,0 12,5 9,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,8 14,1 7,3
  Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto 4,9 13,8 9,6
Oman pääoman tuotto, % 3,8 14,5 6,4
  Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 3,9 14,1 9,7
 

2020

2019 2019
Taloudellinen asema 31.3. 31.3. 31.12.
Omavaraisuusaste, % 56,2 53,3 56,2
Nettovelkaantumisaste, % 12 18 10
Korolliset nettovelat, milj. euroa 449 646 374

Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto ja liiketulos1–3/2020, milj. euroa Puunhankinta ja metsä-palvelut Puutuote-teollisuus Sellu- ja saha-teollisuus Kartonki-teollisuus Pehmo- ja
tiivispaperit
Liikevaihto 430,6 87,3 411,5 472,1 292,7
  Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 0,3 2,8 2,2 2,8
  Liiketoiminnan kulut -425,8 -86,1 -401,2 -414,9 -245,6
  Poistot ja arvonalentumiset -2,4 -4,9 -34,5 -25,6 -10,7
Liiketulos 3,4 -3,3 -21,3 33,8 39,1
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
Vertailukelpoinen liiketulos 3,4 -3,3 -21,3 33,8 40,5
  % liikevaihdosta 0,8 -3,8 -5,2 7,2 13,8

Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin harvennushakkuisiin ja energiapuussa latvusmassaan. Metsänhoitopalveluiden kysyntä jatkuu tasaisena. Koronaviruspandemiasta johtuva sahatavaran kysynnän lasku vähentää puunkorjuuta Itämeren alueella.

Alkuvuoden lakkojen aiheuttaman tuotantovajeen tukemana puutuotteiden tilauskannat ovat kaikissa tuoteryhmissä viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeammat. Koronaviruspandemia kuitenkin vaikuttaa heikentävästi tilauskertymään.

Kysyntänäkymä Kerto LVL -tuotteissa on epävakaa rakentamisen aloitusten vähentyessä. Havuvanerissa päämarkkinoiden kysyntä jatkuu hyvänä. Koivuvanerissa kysyntänäkymät ovat epävakaat.

Pitkäkuituisen markkinasellun kysyntää ovat lisänneet sekä pehmopaperi- että hygieniatuotteiden kysynnän merkittävä kasvu ja kierrätyspaperin saatavuuden heikentyminen. Samanaikaisesti puuraaka-aineen saatavuudesta johtuvat tuotannon rajoitukset erityisesti Kanadassa ovat vähentäneet pitkäkuituisen markkinasellun tarjontaa. Näiden tekijöiden arvioidaan pitävän kysynnän ja tarjonnan tasapainossa huolimatta paino- ja kirjoituspaperien kysynnän laskusta ja monien tehtaiden huoltoseisokkien siirrosta toiselle vuosipuoliskolle.

Sahatavaran kysynnän odotetaan jatkuvan nykyisellä tasolla päämarkkinoilla. Sahatavaran kysyntä on koronaviruspandemian seurauksena laskenut selvästi Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa. Kysyntä Kiinan markkinalla on parantunut alkuvuodesta. Koronaviruspandemia lisää epävarmuutta sellu- ja sahatavaramarkkinoilla.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden toisella neljänneksellä pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin markkinahintojen paikallisissa valuutoissa arvioidaan pysyvän vakaina.

Pehmopaperien alkuvuonna voimakkaasti kasvaneen kysynnän odotetaan tasaantuvan lähiaikoina. Koronaviruspandemian leviämisen estämiseksi asetettujen liikkumisrajoitusten myötä kysyntä painottuu lyhyellä aikavälillä enemmän kuluttajatuotteisiin sekä pehmo- että tiivispapereissa. Pandemian myötä kasvaneen hygieniatietoisuuden odotetaan lisäävän pehmopapereiden kysyntää niin kuluttaja- kuin ammattiasiakkaissa.

METSÄ GROUP

Lisätiedot:
Vesa-Pekka Takala, EVP, CFO Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

Metsä Group

www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä.  Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia:       
Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare

Tilaa

Liitteet & linkit