METSÄ TISSUEN POSITIIVINEN TULOSKEHITYS JATKUI - TULOS NOUSI 32,1 MILJOONAAN EUROON TAMMI-SYYSKUUSSA 2002

Report this content

METSÄ TISSUEN POSITIIVINEN TULOSKEHITYS JATKUI - TULOS NOUSI 32,1 MILJOONAAN EUROON TAMMI-SYYSKUUSSA 2002 · Metsä Tissue -konsernin voitto ennen satunnaiseriä nousi yli kaksinkertaiseksi, eli 32,1 miljoonaan euroon (14,6 tammi-syyskuussa vuonna 2001). · Liikevaihto laski 1,9 prosenttia 477,1 miljoonaan euroon (486,4). · Voitto/osake nousi 0,78 euroon (0,25). · Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,0 prosenttia (8,5), oman pääoman tuotto 20,7 prosenttia (11,0). · Velkaantumisaste laski 85,0 prosenttiin (31.12.2001 123,2 prosenttia). · Konserni parantaa koko vuoden tulosta ennen satunnaiseriä edellisvuoteen verrattuna tavoitteensa mukaisesti. Tulos ja liikevaihto Konsernin liikevoitto nousi 37,2 (22,7) miljoonaan euroon ja liikevoittoprosentti oli 7,8 (4,7). Liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli 17,2 miljoonaa euroa, mikä on 8,8 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä.Tuloksen nousu johtuu tuotevalikoiman parantumisesta, kustannustehokkuuden noususta, kustannusten alenemisesta sekä viimeisen vuosineljänneksen osalta edellistä vuosineljännestä paremmasta myyntijaksosta. Liikevaihto tammi-syyskuussa laski 1,9 prosenttia edellisvuodesta ja oli 477,1 (486,4) miljoonaa euroa. Myyntimäärät nousivat kokonaisuutena lähes 3 prosenttia, mutta keskimääräiset myyntihinnat olivat noin 5 prosenttia alle viime vuoden tason. Tämä johtuu pääosin raakapaperilaatujen markkinahintojen alemmasta tasosta sekä yksittäisistä hintojen laskuista jalostetuotteissa. Konsernin nettorahoituskulut laskivat velkojen lyhentämisen ja korkotason laskun myötä 5,1 miljoonaan euroon (8,1), joka on 1,1 prosenttia liikevaihdosta (1,7 prosenttia). Katsauskauden voitto ennen satunnaiseriä nousi edellisvuoteen verrattuna yli kaksinkertaiseksi 32,1 (14,6) miljoonaan euroon. Voitto verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 23,1 (7,6) miljoonaa euroa. Tärkeimmät tapahtumat Metsä Tissue on kehittämässä voimakkaasti liiketoimintojaan konsernin kaikilla toimialueilla. Markkinalähtöisten investointi- ja kehitysohjelmien tavoitteena on erityisesti kuluttajatuotteiden jalostusasteen ja tuotteiden laatutason nostaminen sekä samanaikainen tuotantotehokkuuden merkittävä parantaminen. Ohjelmien myötä Metsä Tissuen kuluttajatuotteiden jalostusaste ja tuotteiden laatutaso nousevat erittäin kilpailykykyisiksi. Pääosin vuosina 2002-2004 toteutettavien investointi- ja kehitysohjelmien investointien kokonaiskustannus on noin 90 miljoonaa euroa. Uusia tuotantolinjoja otetaan käyttöön keväästä 2003 alkaen ja kehitysohjelmat saadaan valmiiksi pääosin vuoden 2004 loppuun mennessä. Pohjoismaissa investointi- ja kehitysohjelmien kokonaismäärä on noin 30 miljoonaa euroa. Ohjelmilla tuetaan erityisesti merkkituotteiden laatukehitystä sekä kustannustehokkuuden merkittävää parantamista. Ohjelmat toteutetaan suurelta osin vuoden 2003 loppuun mennessä. Katsauskaudella päätettiin Puolan liiketoimintojen kehitysohjelmasta, jonka tavoitteena on nostaa Krapkowicen ja Varsovan tuotantolaitosten jalostuskapasiteettia, parantaa tuotteiden laatua sekä nostaa tuottavuutta vähintään kaksinkertaiseksi. Puolan liiketoiminnan kehittämiseen investoidaan noin 15 miljoonaa euroa seuraavan kahden vuoden kuluessa. Katsauskauden päättymisen jälkeen lokakuussa Metsä Tissue päätti Saksan liiketoimintaan kohdistuvasta mittavasta investointi- ja kehitysohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on erityisesti kuluttajatuotteiden jalostusasteen ja laatutason nostaminen sekä tuottavuuden parantaminen yli kolmanneksella. Lisäksi logistisia ratkaisuja rationalisoidaan, ja tarkoituksena on rakentaa rautatieyhteys myös Kreuzaun tehtaalle. Käynnistettyyn kehitysohjelmaan liittyvien investointien kokonaismäärä on noin 45 miljoonaa euroa, ja ohjelma toteutetaan pääosin vuoden 2004 loppuun mennessä. Ohjelmaan sisältyy myös merkittäviä henkilöstövähennyksiä, joita varten tullaan vuoden 2002 lopussa kirjaamaan noin 3 miljoonan euron suuruinen kuluvaraus. Metsä Tissue hankki 11.10.2002 puolalaisesta pehmopaperiyhtiö Zaklady Papiernicze w Krapkowicach S.A.sta (ZPK) 9,9 prosentin lisäosuuden Puolan sisäasiainministeriön hyväksyttyä yrityskaupan. Metsä Tissuen omistusosuus ko. yhtiössä nousi 50,3 prosenttiin ja ZPK konsolidoidaan lokakuusta alkaen Metsä Tissuen konsernitilinpäätökseen. Osakkeiden kauppahinta perustui koko ZPK:n (100 %) noin 10 miljoonan euron velattomaan arvoon. Yritysoston seurauksena Metsä Tissuen markkinaosuus Puolan kuluttajamarkkinoilla nousee lähes 20 prosenttiin, ja Metsä Tissue on volyymissa mitattuna Puolan suurin pehmopaperijalosteiden toimittaja. Yrityskaupalla ei ole olennaista vaikutusta Metsä Tissuen osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2002. Raaka-aineiden hinnoissa tapahtui kesän aikana selvä käänne nousuun. Erityisesti keräyspaperin, pakkaustarvikkeiden sekä energian hinnat ovat nousseet. Viime aikoina hintojen nouseva kehitys on tasaantunut. Tunnusluvut Katsauskauden osakekohtainen voitto kasvoi 0,78 (0,25) euroon. Liiketoimintaan sijoitettu pääoma oli katsauskauden lopussa 334,1 miljoonaa euroa (342,3 miljoonaa euroa 31.12.2001). Katsauskaudella sijoitetun pääoman tuotto nousi 15,0 (8,5) prosenttiin ja oman pääoman tuotto oli 20,7 (11,0) prosenttia. Rahoitus Konsernin liiketoiminnan kassavirta on jatkunut hyvänä katsauskauden aikana, minkä seurauksena velkaantumisaste on laskenut edelleen. Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 64,5 (56,6) miljoonaa euroa ja kassavirta investointien jälkeen oli 42,6 (42,7). Konsernin velkaantumisaste laski syyskuun lopussa 85,0 prosenttiin (123,2 prosenttia 31.12.2001) ja omavaraisuusaste oli 35,5 prosenttia (31,5 prosenttia 31.12.2001). Konsernin korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 174,0 (196,0) miljoonaa euroa. Konsernin likviditeetti on ollut katsauskauden ajan hyvä. Likvidit varat olivat syyskuun lopussa 37,9 miljoonaa euroa (26,3 miljoonaa euroa 31.12.2001), lisäksi käyttämättömiä neuvoteltuja rahoitussopimuksia oli 89,3 miljoonaa euroa (74,8 miljoonaa euroa 31.12.2001). Näistä oli sitovia 85,0 miljoonaa ja ei-sitovia 4,4 miljoonaa euroa. Metsä Tissue teki keväällä merkittäviä sellun hintasuojaussopimuksia. Sopimukset vastaavat noin 20 prosenttia vuotuisesta kulutuksesta vuoden 2005 puoliväliin asti. Lisäksi Metsä Tissuella on valuuttajohdannaissopimuksia suojaamassa Norjan ja Tanskan kruunuissa tapahtuvaa myyntiä ko. valuuttojen mahdollisilta kurssivaihteluilta Ruotsin kruunua vastaan. Katsauskauden lopussa tämä myynti oli suojattu vuoden 2003 loppuun saakka. Konsernin lainojen korkosidonnaisuusaika oli katsauskauden päättyessä 9,2 kuukautta. Osakkeet ja osakkeenomistajat Katsauskaudella Metsä Tissue Oyj:n osakekurssi oli ylimmillään 10,80 euroa ja alimmillaan 8,50 euroa. Keskikurssi oli 9,80 euroa. Osakkeen kurssi katsauskauden lopussa oli 9,50 euroa. Metsä Tissuen osakkeiden vaihto tammi-syyskuussa oli 16,7 miljoonaa euroa ja vaihdon osuus osakkeiden kokonaismäärästä 5,7 prosenttia. Yhtiön osakkeiden markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 285 miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa Metsä Tissuella oli 1 497 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Osakepääomasta 65,6 prosenttia omistaa M-real Oyj. Ulkomaisen omistuksen osuus oli 21,7 prosenttia. Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirja- tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskuvaltuuksia. Kehitys liiketoiminta-alueittain Pehmopaperituotteiden kysyntä on kasvanut erittäin hitaasti Euroopassa. Samanaikaisesti uutta tuotantokapasiteettia on tullut markkinoille, minkä vuoksi kilpailutilanne on edelleen kiristynyt. Consumer-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 3,9 prosenttia 257,2 miljoonaan euroon (267,6). Liikevoitto oli 17,4 (13,5) miljoonaa euroa eli 6,8 (5,1) prosenttia liikevaihdosta. Myyntimäärät nousivat hieman Keski-Euroopassa. Kireän kilpailutilanteen johdosta keskimääräiset myyntihinnat olivat jonkin verran alemmat kuin edellisvuonna. Pohjoismaissa omien tuotemerkkien markkina-asema vahvistui edelleen. Mola-tuotemerkin myynti Puolassa kasvoi lähes kolmanneksen edellisvuoteen verrattuna. Away-from-Home-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 133,6 miljoonaa euroa (130,8). Se kasvoi 2,1 prosenttia edellisvuodesta. Liikevoitto nousi 15,1 (8,1) miljoonaan euroon eli 11,3 (6,2) prosenttiin liikevaihdosta. Tuotteiden myyntimäärät nousivat hieman edellisvuoteen verrattuna ja keskimääräiset myyntihinnat pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Tuloksen paranemiseen vaikutti kustannusten aleneminen sekä myynnin rakenteen suotuisa kehitys. Katsauskauden lopulla lanseerattiin markkinoille uusi virtaviivaistettu Katrin- tuotevalikoima, joka sisältää myös modernisoidut annostelijajärjestelmät. Muut toiminnot -alueella liikevaihto oli 91,4 miljoonaa euroa (90,2). Liikevoitto oli 5,5 (1,9) miljoonaa euroa eli 6,0 (2,1) prosenttia liikevaihdosta. Baking & Cooking -liiketoiminta-alueella myyntimäärä nousi edellisvuoteen verrattuna ja jatkojalostettujen tuotteiden osuus myynnistä kasvoi edelleen. Kannattavuus parani toiminnan tehostumisen ja aikaansaatujen kustannussäästöjen ansiosta. Pehmoraakapaperin myyntimäärät pysyivät suunnilleen edellisvuoden tasolla, mutta keskimääräiset myyntihinnat olivat edellisvuotta alhaisemmat. Raakapaperin hintoja nostettiin kolmannella vuosineljänneksellä kannattavuuden palauttamiseksi tyydyttävälle tasolle. Table Top -liiketoiminta-alueen myyntimäärät olivat edellisvuotisella tasolla jääden tavoitteista jälkeen. Liikevoitto kehittyi kuitenkin positiivisesti toiminnan tehostumisen ja kustannusten alenemisen ansiosta. Investoinnit Katsauskauden kokonaisinvestoinnit olivat yhteensä 21,9 (13,9) miljoonaa euroa. Osakeostoihin käytettiin yhteensä 1,1 (5,2) ja aineellisiin käyttöomaisuusinvestointeihin 20,8 (8,7) miljoonaa euroa. Toisella vuosineljänneksellä tehdyt osakeostot käsittivät 15,6 prosentin lisäosuuden hankinnan ZPK:ssa sekä 20 prosentin lisäosuuden hankinnan Mäntän Energia Oy:ssä, jossa omistusosuus nousi 45 prosenttiin. Käyttöomaisuusinvestoinnit kohdistuivat kehitysohjelmien mukaisesti erityisesti tuotekehitykseen sekä jalostuslinjojen tuotantotehokkuuden lisäämiseen. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä katsauskaudella tammi-syyskuussa oli keskimäärin 2 979 (3 022) henkilöä. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 2 950 (2 961) henkilöä. Tulevaisuuden näkymät Pehmopaperituotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan suhteellisen vakaana lähitulevaisuudessa. Oleellista kasvua ei ole odotettavissa, joten kilpailutilanne pysyy erittäin kireänä. Raaka-aineiden hintojen arvioidaan pysyvän kokonaisuutena tarkastellen jokseenkin nykyisellä tasolla loppuvuoden aikana. Metsä Tissuen operatiivisessa toiminnassa jatketaan käynnistettyjen tuotekehitykseen ja kustannustehokkuuden parantamiseen tähtäävien ohjelmien toteuttamista kaikilla liiketoiminta-alueilla. Konserni parantaa koko vuoden tulosta ennen satunnaiseriä edellisvuoteen verrattuna tavoitteensa mukaisesti ja konsernin velkaantumisaste pysyy pitkän aikavälin tavoitetason alapuolella alle sadassa prosentissa. Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Espoossa 29. lokakuuta 2002 HALLITUS Lisätietoja Toimitusjohtaja Hannu Anttila Puh. 010 469 4959, matkapuhelin 050 2398 Talousjohtaja Timo Suuriniemi Puh. 010 469 4580, matkapuhelin 050 560 8271 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Kassavirtalaskelma ja kehitys vuosineljänneksittäin Tunnusluvut Metsä Tissue Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2002 julkaistaan torstaina 6. helmikuuta 2003. Osavuosikatsaukset, vuosikertomukset, yhtiön pörssitiedotteet ja muu taloudellinen informaatio ovat saatavilla myös internetissä osoitteessa www.metsatissue.com ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00480/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00480/wkr0002.pdf The Full Report