Metsä Tissuen tulos nousi hieman ensimmäisellä vuosineljänneksellä

METSÄ TISSUEN TULOS NOUSI HIEMAN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ · Voitto ennen satunnaiseriä nousi hieman 9,9 miljoonaan euroon (9,6 vuonna 2002). · Liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia 164,7 miljoonaan euroon (159,2). · Voitto/osake nousi 0,23 euroon (0,22). · Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,5 prosenttia (14,0), oman pääoman tuotto 16,3 prosenttia (18,4). · Investointi- ja kehitysohjelmien toteuttaminen etenee. · Puolalaisen Krapexin enemmistöosuuden hankinta varmistui. Tulos ja liikevaihto Konsernin liikevoitto oli 11,7 (11,6) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 7,1 (7,3). Tulosta paransivat myyntimäärien pieni kasvu ja tuotevalikoiman paraneminen, mutta sitä heikensivät uusien tuotteiden lanseerausvaiheen kustannukset. Lisäksi tuotannossa syntyi jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia, jotka rasittivat katsauskauden tulosta. Liikevoitto nousi 5,8 miljoonaa euroa verrattuna edellisen vuoden viimeiseen neljännekseen. Tämä johtuu etenkin vertailukauden tulokseen sisältyvistä kertaluonteisista kustannuksista ja kausiluontoisesti paremmasta myyntijaksosta. Liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia edellisvuodesta ja oli 164,7 (159,2) miljoonaa euroa. Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa noin 3 prosentilla. Myyntimäärät kasvoivat noin yhden prosentin, mutta keskimääräiset myyntihinnat olivat noin prosentin verran alle edellisen vuoden tason. Poistot olivat katsauskaudella 10,3 (9,7) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut laskivat 1,8 miljoonaan euroon (2,0), joka on 1,1 prosenttia liikevaihdosta (1,3 prosenttia). Voitto ennen satunnaiseriä nousi 9,9 (9,6) miljoonaan euroon, mikä on 6,0 (6,0) prosenttia liikevaihdosta. Katsauskauden tulosta rasittavat verot olivat yhteensä 2,9 (3,0) miljoonaa euroa. Voitto verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 6,9 (6,6) miljoonaa euroa. Tärkeimmät tapahtumat Metsä Tissue kehittää voimakkaasti liiketoimintojaan konsernin kaikilla toimialueilla. Investointi- ja kehitysohjelmien myötä Metsä Tissuen kuluttajatuotteiden jalostusaste ja tuotteiden laatutaso kohoavat aiempaa kilpailukykyisemmiksi. Kehitysohjelmat toteutetaan pääosin vuosien 2002-2004 välisenä aikana ja niihin liittyvät investoinnit ovat yhteensä noin 90 miljoonaa euroa, josta tämän vuoden aikana käytetään noin 45 miljoonaa euroa. Kehitysohjelmien toteuttaminen on edennyt katsauskaudella suunnitellusti. Ensimmäiset parannetut tuotteet on esitelty markkinoille katsauskauden aikana. Niiden positiivinen vaikutus alkaa näkyä lähitulevaisuudessa. Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 1998 alkaen toiminut Hannu Anttila siirtyi Metsäliitto-Yhtymän palvelukseen 19. maaliskuuta 2003. Metsä Tissuen uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 1. elokuuta 2003 alkaen DI Mikko Helander. Vt. toimitusjohtajana 19.3.-31.7. välisenä aikana toimii Metsä Tissue -konsernin Supply Teamin johtaja COO Lars Warvne. Katsauskauden päättymisen jälkeen huhtikuussa Metsä Tissue hankki 38 prosentin osakeosuuden puolalaisesta pehmopaperituotteiden jalostajasta Krapex Sp.zoo:sta saatuaan yrityskauppaan tarvittavan hyväksynnän Puolan viranomaisilta. Kauppahinta oli 0,8 miljoonaa euroa ja se perustui koko Krapexin (100 %) noin 3 miljoonan euron velattomaan arvoon. Aiemmin Metsä Tissue omisti yhtiöstä 47 prosenttia, ja kaupan myötä Metsä Tissuen osuus yhtiöstä nousi 85 prosenttiin. Krapex konsolidoidaan Metsä Tissuen konsernitilinpäätökseen huhtikuun 2003 alusta lukien. Krapexin vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja tulos voitollinen. Tunnusluvut Tilikauden osakekohtainen voitto nousi 0,23 (0,22) euroon ja osakekohtainen oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 5,68 (4,86). Liiketoimintaan sijoitettu pääoma oli kauden lopussa 323,3 miljoonaa euroa (325,5 miljoonaa euroa 31.12.2002). Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,5 (14,0) prosenttia ja oman pääoman tuotto oli 16,3 (18,4) prosenttia. Rahoitus Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli katsauskauden aikana negatiivinen, mikä johtuu vuodenvaihteessa poikkeuksellisen alhaisella tasolla olleen nettokäyttöpääoman palautumisesta normaalille tasolle. Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli -4,0 (22,0) miljoonaa euroa ja kassavirta investointien jälkeen oli -10,0 (19,6). Konsernin velkaantumisaste oli katsauskauden lopussa lähes ennallaan 81,0 prosentissa (77,5 prosenttia 31.12.2002) ja omavaraisuusaste oli 39,3 prosenttia (37,4 prosenttia 31.12.2002). Metsä Tissuen korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 151,6 (158,2) miljoonaa euroa. Konsernin likviditeettitilanne on ollut katsauskaudella hyvä. Likvidit varat olivat maaliskuun päättyessä 12,5 miljoonaa euroa (28,6 miljoonaa euroa 31.12.2002), minkä lisäksi käyttämättömiä neuvoteltuja rahoitussopimuksia oli 102,0 miljoonaa euroa (104,6 miljoonaa euroa 31.12.2002). Näistä oli sitovia 97,7 miljoonaa ja ei-sitovia 4,3 miljoonaa euroa. Konsernin korolliset nettovelat olivat 139,1 (129,6) miljoonaa euroa. Metsä Tissuella on voimassaolevia merkittäviä sellun hintasuojaussopimuksia. Sopimukset vastaavat noin 20 prosenttia vuotuisesta kulutuksesta vuoden 2005 puoliväliin asti. Lisäksi konserni on suojannut valuuttajohdannaissopimuksilla Norjan ja Tanskan kruunuissa tapahtuvaa myyntiä kyseessä olevien valuuttojen mahdollisilta kurssivaihteluilta Ruotsin kruunua vastaan. Katsauskauden lopussa tämä myynti oli suojattu vuoden 2003 loppuun saakka. Markkinatilanne Pehmopaperituotteiden kysyntä kasvaa yleisen taloudellisen tilanteen heikentymisen seurauksena erittäin hitaasti Euroopassa. Samanaikaisesti markkinoille on tullut uutta tuotantokapasiteettia, minkä vuoksi kilpailutilanne on jatkunut kireänä. Tärkeimpien raaka-aineiden hinnat nousivat katsauskauden aikana. Pääraaka-aineen sellun euromääräinen hinta oli katsauskauden lopussa 14 prosenttia yli vuodenvaihteen tason. Lisäksi keräyspaperin, energian ja pakkaustarvikkeiden hinnat kohosivat. Kehitys liiketoiminta-alueittain Consumer-liiketoiminta-alueen liikevaihto nousi 1,9 prosenttia 89,1 miljoonaan euroon (87,3). Liikevoitto oli 4,9 (5,6) miljoonaa euroa eli 5,5 (6,4) prosenttia liikevaihdosta. Myyntimäärät nousivat hieman Keski- Euroopassa, mutta eivät yltäneet edellisvuoden tasolle Pohjoismaissa. Myyntihinnat olivat lähes ennallaan. Markkinointipanostusten lisääminen rasitti katsauskauden tulosta, kun uudistettujen Lambi-tuotteiden lanseeraus Pohjoismaiden ja Puolan markkinoille aloitettiin. Away-from-Home-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 46,6 (44,2) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 5,4 prosenttia edellisvuodesta. Liikevoitto nousi 5,0 (4,7) miljoonaan euroon, ja liikevoittoprosentti oli 10,8 (10,7) prosenttia liikevaihdosta. Myyntimäärät nousivat jonkin verran edellisvuodesta ja keskimääräiset myyntihinnat pysyivät edellisvuotisella tasolla. Viime syksynä lanseerattu Katrin- tuotevalikoima on saanut myönteisen vastaanoton markkinoilla. Muut toiminnot -alueella liikevaihto oli 31,1 miljoonaa euroa (29,4). Liikevoitto nousi 1,7 (1,4) miljoonaan euroon eli 5,4 (4,6) prosenttiin liikevaihdosta. Baking & Cooking -liiketoiminta-alueella myyntimäärät nousivat edellisvuoteen verrattuna, mutta keskimääräiset myyntihinnat olivat hieman edellisvuotista alemmat. Liiketoiminnan kannattavuus parani toiminnan tehostumisen ansiosta. Pehmoraakapaperin myynti ja kannattavuus pysyivät suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Muut toiminnot -alueeseen sisältyy syksystä 2002 alkaen myös Puolassa sijaitseva Krapkowicen tehtaan pakkauskartonkiliiketoiminta. Table Top -liiketoiminta-alueella myyntimäärät kasvoivat jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Myyntihinnoissa ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Jalostetuotannon kehittämistä jatkettiin edelleen ja liiketoiminta-alueen tulos kehittyi positiivisesti. Investoinnit Kokonaisinvestoinnit katsauskauden aikana olivat yhteensä 6,0 (2,4) miljoonaa euroa. Osakeostoihin käytettiin yhteensä 0,1 (0,0) ja käyttöomaisuuteen 5,9 (2,4) miljoonaa euroa. Katsauskaudella ei ollut käyttöomaisuuden myyntejä. Käyttöomaisuusinvestoinnit kohdistuivat kehitysohjelmien mukaisesti erityisesti tuotekehitykseen sekä jalostuslinjojen tuotantotehokkuuden lisäämiseen. Investointeja tehtiin kaikissa toimipaikoissa. Katsauskauden osakeostot käsittivät Metsä Tissuen omistusosuuden lisäämisen Zaklady Papiernicze w Krapkowicach S.A.ssa (ZPK) 2,2 prosenttiyksiköllä 91,6 prosenttiin. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä katsauskaudella keskimäärin oli 3 250 (2 916) henkilöä. Maaliskuun lopussa konsernin palveluksessa oli 3 203 (2 936) henkilöä. Yritysostot kasvattivat konsernin keskimääräistä henkilöstömäärää yhteensä 374 henkilöllä verrattuna edelliseen vuoteen. Osakkeet ja osakkeenomistajat Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA luopui omistuksestaan Metsä Tissuessa 20. tammikuuta 2003. Samana päivänä M-real-konsernin omistusosuus Metsä Tissue Oyj:ssä nousi yli 90 prosentin ja M-real ilmoitti hankkivansa kaikki Metsä Tissuen osakkeet omistukseensa. M-real käynnisti 3. maaliskuuta 2003 osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n mukaisen lunastusmenettelyn Metsä Tissuen osakkeista ja Metsä Tissuen osakkeiden noteeraaminen Helsingin Pörssissä päättyy silloin kun M-real-konserni on saanut haltuunsa kaikki Metsä Tissuen osakkeet. Katsauskauden lopussa M- real-konsernin omistusosuus oli 99,9 prosenttia. Katsauskaudella Metsä Tissue Oyj:n osakekurssi oli ylimmillään 12,37 euroa ja alimmillaan 9,51 euroa. Keskikurssi oli 9,81 euroa. Osakkeen kurssi maaliskuun lopussa oli 12,30 euroa. Metsä Tissuen osakkeiden vaihto tammi-maaliskuussa oli 127,8 miljoonaa euroa ja vaihdon osuus osakkeiden kokonaismäärästä 34,7 prosenttia. Yhtiön osakkeiden markkina- arvo katsauskauden lopussa oli 369 miljoonaa euroa. Maaliskuun lopussa Metsä Tissuella oli 156 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Ulkomaisen omistuksen osuus oli 0,01 prosenttia. Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirja- tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskuvaltuuksia. Yhtiökokous Metsä Tissue Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2003. Yhtiön hallitukseen valittiin Ari Heiniö, Jouko M. Jaakkola, Curt Lindbom, Jussi Länsiö, Antti Oksanen ja Arimo Uusitalo. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuonna 2004 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti Oksasen ja varapuheenjohtajaksi Arimo Uusitalon. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Göran Lindell, KHT. Tulevaisuuden näkymät Pehmopaperituotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan suhteellisen vakaana lähitulevaisuudessa. Oleellista kasvun nopeutumista ei ole näkyvissä, joten kilpailutilanne pysyy kireänä. Raaka-aineiden hintojen arvioidaan nousevan jonkin verran loppuvuoden aikana. Kannattavuuden varmistamiseksi myös pehmopaperituotteiden myyntihintoja on pyrittävä korottamaan. Metsä Tissuen operatiivisessa toiminnassa jatketaan tuotekehitykseen ja kustannustehokkuuden parantamiseen tähtäävien kehitysohjelmien toteuttamista kaikilla liiketoiminta-alueilla. Suuri osa näistä kehitysohjelmista toteutetaan vuoteen 2004 mennessä. Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Espoossa 25. huhtikuuta 2003 HALLITUS Lisätietoja Toimitusjohtaja Lars Warvne GSM +46 70 572 8921 Talousjohtaja Timo Suuriniemi Puh. 010 469 4580, GSM 050 560 8271 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Kassavirtalaskelma ja kehitys vuosineljänneksittäin Tunnusluvut Metsä Tissue Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2003 julkaistaan perjantaina 25. heinäkuuta 2003. Osavuosikatsaukset, vuosikertomukset, yhtiön pörssitiedotteet ja muu taloudellinen informaatio ovat saatavilla myös internetissä osoitteessa www.metsatissue.com ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00710/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00710/wkr0002.pdf The Full Report

Yrityksestä

Metsä Tissue is the market leader in tissue products in the Nordic countries and a major tissue supplier to the markets of continental and northern Europe. We are also the European market leader in baking and cooking papers.