Osavuosikatsaus 26.10.2000

METSÄ TISSUEN TAMMI - SYYSKUUN LIIKEVAIHTO 448,8 MILJOONAA EUROA, TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ 19,2 MILJOONAA EUROA * Metsä Tissue -konsernin liikevaihto tammi - syyskuussa 2000 oli 448,8 miljoonaa euroa (432,5). * Liiketappio oli 12,2 miljoonaa euroa (liikevoitto 20,8). * Tappio ennen satunnaiseriä oli 19,2 miljoonaa euroa (voitto 15,3). * Omavaraisuusaste oli 25,5 prosenttia (31,8). * Tappio/osake oli 0,69 euroa (voitto 0,31). * Tuloskehityksessä on kolmannen neljänneksen aikana tapahtunut käänne parempaan suuntaan. Keski-Euroopassa toiminnan kehittämisen tarve on edelleen suuri. * Euroopan Unionin kilpailuviranomaiset ovat 26.9.2000 päättäneet siirtää Metsä-Serlan ja SCA:n välisen Metsä Tissuen osakkeiden myyntiä koskevan kaupan niin sanottuun toisen vaiheen jatkokäsittelyyn, joka kestää noin neljä kuukautta. Metsä-Serla omistaa 65,58 prosenttia Metsä Tissuen osakkeista. Liikevaihto ja tulos Metsä Tissuen liikevaihto tammi - syyskuussa oli 448,8 (432,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 3,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuoden 1999 liikevaihto sisältää nyt jo lopetettujen liiketoimintojen liikevaihtoa. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu on noin 7 prosenttia. Liiketappio oli 12,2 miljoonaa euroa eli -2,7 prosenttia liikevaihdosta (liikevoitto 20,8 miljoonaa euroa, 4,8 prosenttia). Katsauskauden tappiollinen tulos johtuu erityisesti siitä, että hinnankorotuksilla ja muilla toiminnan tehostamistoimenpiteillä ei ole vielä saatu katettua raaka-aineiden ja muiden tuotannontekijöiden hintojen nousua. Kolmannella neljänneksellä tuloskehityksessä on kuitenkin tapahtunut käänne parempaan suuntaan. Tappio ennen satunnaiseriä oli 19,2 (voitto 15,3) miljoonaa euroa. Tappio verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 20,6 (voitto 9,2) miljoonaa euroa. Vähemmistön osuus tuloksesta oli 0,3 miljoonaa euroa ja välittömät verot laskennallisen verovelan muutos mukaan lukien 1,7 miljoonaa euroa. Tunnusluvut Tappio/osake oli 0,69 euroa (voitto 0,31). Sijoitetun pääoman tuotto oli - 4,4 (7,9) prosenttia. Oman pääoman tuotto oli -21,0 (7,9) prosenttia. Omavaraisuusaste oli 25,5 (31,8) prosenttia ja nettovelkaisuusaste (gearing) oli 193,8 (131,0) prosenttia. Rahoitusasema ja maksuvalmius Konsernin maksuvalmius katsauskauden aikana oli hyvä. Likvidit varat syyskuun lopussa olivat 10,6 miljoonaa euroa (17,4 miljoonaa euroa 31.12.1999). Lisäksi konsernilla on käyttämättömiä neuvoteltuja rahoitussopimuksia 28,5 (45,8 miljoonaa euroa 31.12.1999) miljoonaa euroa, joista sitovia 23,8 miljoonaa ja ei-sitovia 4,7 miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 234,5 miljoonaa euroa (200,9 miljoonaa euroa 31.12.1999). Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli -4,6 (11,6) miljoonaa euroa ja investoinnit 18,6 (22,6) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 7,0 miljoonaa euroa, joka on 1,6 prosenttia liikevaihdosta. Osakkeet ja osakkeenomistajat Tammi - syyskuussa Metsä Tissue Oyj:n osakekurssi oli ylimmillään 14,20 euroa ja alimmillaan 9,50 euroa. Keskikurssi oli 12,12 euroa. Osakkeen kurssi 19.9.2000 oli 13,50 euroa. Metsä Tissuen osakkeilla ei käyty syyskuussa enää tämän jälkeen kauppaa Helsingin Pörssissä. Metsä Tissuen osakkeiden vaihto tammi - syyskuussa oli 21,7 miljoonaa euroa ja vaihdon osuus osakkeiden kokonaismäärästä 17,2 prosenttia. Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 29.9.2000 oli 405 miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa Metsä Tissuella oli 1 485 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Osakepääomasta 65,58 prosenttia omistaa Metsä-Serla Oyj. Ulkomaisen omistuksen osuus on 25,3 prosenttia. Metsä-Serla Oyj on 31.5.2000 ilmoittanut allekirjoittaneensa sopimuksen Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA:n (SCA) kanssa omistamiensa Metsä Tissue Oyj:n osakkeiden myymisestä SCA:n tytäryhtiö SCA Mölnlycke Holding B.V.:lle. Kauppahinta on 15 euroa osakkeelta. Metsä-Serla omistaa 19 675 000 Metsä Tissue Oyj:n osaketta, mikä vastaa 65,58 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kokonaisäänimäärästä. SCA B.V. omistaa entuudestaan 5 781 200 Metsä Tissue Oyj:n osaketta, mikä vastaa 19,27 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kokonaisäänimäärästä. Kaupan toteuduttua SCA B.V.:n omistusosuus ja äänimäärä Metsä Tissue Oyj:ssä nousee 84,85 prosenttiin. Lisäksi SCA on 12.7.2000 ilmoittanut saaneensa Metsä Tissue Oyj:n vähemmistöosakkailta kirjallisia myyntisitoumuksia, joiden toteutuessa SCA:n osakkeenomistus Metsä Tissuessa ylittäisi 90 prosenttia. Edellä mainittujen sopimusten lopullisen voimaanastumisen edellytyksenä on EU:n kilpailuviranomaisten hyväksyntä. Euroopan Unionin kilpailuviranomaiset ovat 26.9.2000 päättäneet siirtää osakkeiden myyntiä koskevan kaupan niin sanottuun toisen vaiheen jatkokäsittelyyn, joka kestää noin neljä kuukautta. Liiketoiminta-alueiden katsaukset Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat: Consumer, Away-from-Home ja Muut toiminnot. Table Top -liiketoiminta on erillinen tuotealue Consumer- ja Away-from-Home-liiketoiminta-alueiden sisällä. Pehmopaperituotteiden kysyntä on jatkunut hyvänä. Tuotteiden hintoja on korotettu edelleen vuoden kolmannen neljänneksen aikana kaikilla liiketoiminta-alueilla. Myyntihinnat ovat selvästi yli edellisvuoden tason. Toimenpiteet hintojen korottamiseksi raaka-aineiden hintojen nousua vastaavasti jatkuvat. Consumer-liiketoiminta-alueen liiketappio oli 8,9 (liikevoitto 8,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 11,3 prosenttia 233,6 (209,9) miljoonaan euroon. Pehmopaperijalosteiden myynti oli niin Pohjoismaissa kuin Keski-Euroopassakin edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna korkeammalla tasolla. Yhtiön omien tuotemerkkien osuus myynnistä on kasvanut. Table Top -kattaustuotteiden myynti on kehittynyt suotuisasti ja erityisesti syyskauden myynti on alkanut hyvin. Away-from-Home-liiketoiminta-alueen liiketappio oli 0,5 (liikevoitto 7,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 3,8 prosenttia 121,1 (125,9) miljoonaan euroon. Liikevaihdon lasku johtuu Keski-Euroopan tuotevalikoiman karsimisesta. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi lievästi. Pohjoismaissa myynnin kehitys on jatkunut varsin hyvänä. Muiden liiketoimintojen liiketappio oli 2,1 (liikevoitto 5,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 7,4 prosenttia 98,4 (106,3) miljoonaan euroon. Muihin liiketoimintoihin luetaan Baking and Cooking -tuotealue, pehmoraakapaperi sekä vielä kuluvan vuoden ajan naisten hygieniatuotteiden välitysmyynti. Baking and Cooking -tuotealueella oman jatkojalostuksen osuus myynnistä on kasvanut. Investoinnit Katsauskauden kokonaisinvestoinnit olivat 18,6 (22,6) miljoonaa euroa, ja ne kohdistuivat pääasiassa jalostusasteen nostoon ja rationalisointihankkeisiin. Suurin osa kuluvan vuoden investoinneista on saatettu loppuun ja niiden vaikutus loppuvuoden tuloskehitykseen on positiivinen. Lähitulevaisuuden investoinnit kohdistuvat pääasiassa tuoteominaisuuksien parannushankkeisiin. Henkilöstö Metsä Tissue -konsernin henkilöstön lukumäärä keskimäärin tammi-syyskuussa oli 3 247 (3 491). Syyskuun lopussa henkilöstön määrä oli 3 097 (3 410). Lähiajan näkymät Hinnankorotusten määrätietoinen läpivieminen on edelleen keskeisin tulokseen vaikuttava tekijä. Kaikilla tehtailla jatketaan myös kustannustehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Raaka-aine- ja muiden tuotannontekijäkustannusten nousun siirtäminen myyntihintoihin on ollut odotettua hitaampaa, minkä vuoksi vuoden 2000 tulos ennen satunnaiseriä jää selvästi tappiolliseksi. Toteutettujen ja meneillään olevien hinnankorotusten sekä tehostamistoimenpiteiden ansiosta yhtiön tuloksentekokyky paranee merkittävästi tilikauden loppuun mennessä. Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Espoossa 25. päivänä lokakuuta 2000 HALLITUS Liitteet * Tuloslaskelma ja tase * Tunnusluvut * Kehitys vuosineljänneksittäin Lisätietoja Toimitusjohtaja Hannu Anttila Puh. 01046 94959, matkapuhelin 050 2398 Talousjohtaja Mikko Hietanen Puh. 01046 94595, matkapuhelin 050 558 1280 Metsä Tissue Oyj:n vuoden 2000 tilinpäätös julkistetaan 14.2.2001. Osavuosikatsaus, vuoden 1999 vuosikertomus, yhtiön pörssitiedotteet ja muu taloudellinen informaatio ovat saatavilla myös internetissä osoitteessa www.metsatissue.com. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00050/bit0001.doc Koko rapportti http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00050/bit0002.pdf Koko rapportti