OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2003

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2003 METSÄ TISSUEN ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON TULOS VIIME VUODEN TASOLLA · Voitto ennen satunnaiseriä oli 16,4 miljoonaa euroa (16,6 vuonna 2002). · Liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia 333,8 miljoonaan euroon (314,9). · Voitto/osake oli 0,39 euroa (0,39). · Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,2 prosenttia (12,2), oman pääoman tuotto 13,6 prosenttia (16,1). · Investointi- ja kehitysohjelmien toteuttaminen etenee suunnitellusti. · Metsä Tissuen noteeraaminen Helsingin pörssissä päättyi. Tulos ja liikevaihto Konsernin liikevoitto oli 20,0 (20,0) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 6,0 (6,4). Tulosta heikensi uusien tuotantolinjojen käyntiinlähtöön liittyvät kustannukset, sitä paransi myyntimäärien lievä kasvu ja tuotevalikoiman paraneminen. Liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia edellisvuodesta ja oli 333,8 (314,9) miljoonaa euroa. Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa noin 4 prosentilla. Lisäksi myyntimäärät kasvoivat noin 3 prosenttia, mutta keskimääräiset myyntihinnat olivat jonkin verran alle edellisen vuoden tason. Poistot olivat katsauskaudella 20,9 (17,9) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 3,6 miljoonaa euroa (3,4), joka on 1,1 prosenttia liikevaihdosta (1,1 prosenttia). Voitto ennen satunnaiseriä oli 16,4 (16,6) miljoonaa euroa, mikä on 4,9 (5,3) prosenttia liikevaihdosta. Katsauskauden tulosta rasittavat verot olivat yhteensä 4,7 (4,9) miljoonaa euroa. Voitto verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 11,7 (11,7) miljoonaa euroa. Tärkeimmät tapahtumat Metsä Tissue kehittää voimakkaasti liiketoimintojaan konsernin kaikilla toimialueilla. Investointi- ja kehitysohjelmien myötä Metsä Tissuen kuluttajatuotteiden jalostusaste ja tuotteiden laatutaso kohoavat aiempaa kilpailukykyisemmiksi. Kehitysohjelmat toteutetaan pääosin vuosina 2002-2004, ja niihin liittyvät investoinnit ovat yhteensä noin 90 miljoonaa euroa, josta tämän vuoden aikana käytetään noin 45 miljoonaa euroa. Kehitysohjelmien toteuttaminen on edennyt katsauskaudella suunnitellusti. Ensimmäiset parannetut tuotteet on esitelty markkinoille kuluvan vuoden aikana. Tuotteet ovat saaneet hyvän vastaanoton ja niiden positiivisia tulosvaikutuksia odotetaan lähitulevaisuudessa. Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 1998 alkaen toiminut Hannu Anttila siirtyi Metsäliitto-Yhtymän palvelukseen 19. maaliskuuta 2003. Metsä Tissuen uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 1. elokuuta 2003 alkaen DI Mikko Helander. Vt. toimitusjohtajana 19.3.-31.7. toimii Metsä Tissue -konsernin Supply Teamin johtaja, COO Lars Warvne. Huhtikuussa Metsä Tissue hankki 38 prosentin osakeosuuden puolalaisesta pehmopaperituotteiden jalostajasta Krapex Sp.zoo:sta saatuaan yrityskauppaan tarvittavan hyväksynnän Puolan viranomaisilta. Kauppahinta oli 0,8 miljoonaa euroa ja se perustui koko Krapexin (100 %) noin 3 miljoonan euron velattomaan arvoon. Aiemmin Metsä Tissue omisti yhtiöstä 47 prosenttia, ja kaupan myötä Metsä Tissuen osuus yhtiöstä nousi 85 prosenttiin. Krapex on konsolidoitu tytäryhtiönä Metsä Tissuen konsernitilinpäätökseen huhtikuun 2003 alusta lukien. Tunnusluvut Tilikauden osakekohtainen voitto oli 0,39 (0,39) euroa ja osakekohtainen oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 5,82 (4,95). Liiketoimintaan sijoitettu pääoma oli kauden lopussa 335,9 miljoonaa euroa (325,5 miljoonaa euroa 31.12.2002). Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,2 (12,2) prosenttia ja oman pääoman tuotto oli 13,6 (16,1) prosenttia. Rahoitus Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 9,6 (35,5) miljoonaa euroa ja kassavirta investointien jälkeen oli -9,7 (21,0). Konsernin velkaantumisaste oli katsauskauden lopussa 81,4 prosenttia (77,5 prosenttia 31.12.2002) ja omavaraisuusaste oli 39,1 prosenttia (37,4 prosenttia 31.12.2002). Metsä Tissuen korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 160,4 (158,2) miljoonaa euroa. Konsernin likviditeettitilanne on ollut katsauskaudella hyvä. Likvidit varat olivat kesäkuun päättyessä 17,5 miljoonaa euroa (28,6 miljoonaa euroa 31.12.2002), minkä lisäksi käyttämättömiä neuvoteltuja rahoitussopimuksia oli 85,7 miljoonaa euroa (104,6 miljoonaa euroa 31.12.2002). Näistä oli sitovia 81,3 miljoonaa ja ei-sitovia 4,4 miljoonaa euroa. Konsernin korolliset nettovelat olivat 142,8 (129,6) miljoonaa euroa. Metsä Tissuella on voimassaolevia merkittäviä sellun hintasuojaussopimuksia. Sopimukset vastaavat noin 20 prosenttia vuotuisesta kulutuksesta vuoden 2005 puoliväliin asti. Lisäksi konserni on suojannut valuuttajohdannaissopimuksilla Norjan ja Tanskan kruunuissa tapahtuvaa myyntiä kyseessä olevien valuuttojen mahdollisilta kurssivaihteluilta Ruotsin kruunua vastaan. Katsauskauden lopussa tämä myynti oli suojattu vuoden 2003 loppuun saakka. Markkinatilanne Pehmopaperituotteiden kysyntä kasvaa yleisen taloudellisen tilanteen heikentymisen seurauksena erittäin hitaasti Euroopassa. Samanaikaisesti markkinoille on tullut uutta tuotantokapasiteettia, minkä vuoksi kilpailutilanne on jatkunut kireänä. Tärkeimpien raaka-aineiden hinnat ovat nousseet katsauskaudella. Pääraaka-aineen sellun euromääräinen hinta oli katsauskauden lopussa 11 prosenttia yli vuodenvaihteen tason. Lisäksi keräyspaperin, energian ja pakkaustarvikkeiden hinnat nousivat. Kehitys liiketoiminta-alueittain Consumer-liiketoiminta-alueen liikevaihto nousi 4,7 prosenttia 179,0 miljoonaan euroon (171,0). Liikevoitto oli 8,4 (9,5) miljoonaa euroa eli 4,7 (5,5) prosenttia liikevaihdosta. Myyntimäärät nousivat hieman Keski- Euroopassa, mutta olivat edellisvuoden tason alapuolella Pohjoismaissa. Myyntihinnat olivat lähes entisellään. Uusien tuotantolinjojen käyntiinlähtöön liittyvät kustannukset rasittivat tulosta. Uudistettujen Lambi-tuotteiden lanseeraus Pohjoismaiden ja Puolan markkinoille aloitettiin ja tuotteet ovat saaneet hyvän vastaanoton. Away-from-Home-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 94,7 (88,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 7,0 prosenttia edellisvuodesta. Liikevoitto nousi 9,0 (8,7) miljoonaan euroon, ja liikevoittoprosentti oli 9,5 (9,9) prosenttia liikevaihdosta. Myyntimäärät nousivat jonkin verran edellisvuodesta, minkä lisäksi Krapexin hankinta kasvatti myyntiä Puolan markkinoille selvästi. Keskimääräisissä myyntihinnoissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Muut toiminnot -alueella liikevaihto oli 65,1 miljoonaa euroa (59,7). Liikevoitto nousi 2,6 (2,4) miljoonaan euroon eli 4,1 (4,0) prosenttiin liikevaihdosta. Baking & Cooking -liiketoiminta-alueella myyntimäärät nousivat edellisvuoteen verrattuna, mutta keskimääräiset myyntihinnat olivat alemmat. Liiketoiminnan kannattavuus parani edelleen toiminnan tehostumisen ansiosta. Pehmoraakapaperin myynti ja kannattavuus pysyivät suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Muut toiminnot -alueeseen kuului syksystä 2002 alkaen myös Puolassa sijaitseva Krapkowicen tehtaan pakkauskartonkiliiketoiminta, joka myytiin toukokuussa 2003 toimintaa jatkavalle paikalliselle yritykselle. Table Top -liiketoiminta-alueella myyntimäärät kasvoivat jonkin verran edellisvuodesta. Keskimääräiset myyntihinnat olivat ennallaan. Jalostetuotannon kehittäminen jatkui edelleen ja liiketoiminta-alueen tulos nousi hieman edellisvuodesta. Investoinnit Kokonaisinvestoinnit katsauskauden aikana olivat yhteensä 19,3 (14,5) miljoonaa euroa. Osakeostoihin käytettiin yhteensä 2,1 (1,1) ja käyttöomaisuuteen 17,2 (13,4) miljoonaa euroa. Katsauskaudella ei myyty käyttöomaisuutta. Käyttöomaisuusinvestoinnit kohdistuivat kehitysohjelmien mukaisesti erityisesti tuotekehitykseen sekä jalostuslinjojen tuotantotehokkuuden lisäämiseen. Investointeja tehtiin kaikissa toimipaikoissa. Katsauskauden osakeostot käsittivät Metsä Tissuen omistusosuuden lisäämisen 100 prosenttiin Zaklady Papiernicze w Krapkowicach S.A:ssa (ZPK) ja 38 prosentin lisäosuuden oston Krapex Sp.zoo:ssa. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä katsauskaudella keskimäärin oli 3 334 (3 000) henkilöä. Kesäkuun lopussa konsernin palveluksessa oli 3 478 (3 107) henkilöä. Yritysostot kasvattivat konsernin keskimääräistä henkilöstömäärää yhteensä 354 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Osakkeet ja osakkeenomistajat M-real -konserni osti Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA:n omistamat Metsä Tissuen osakkeet 20. tammikuuta 2003. Samana päivänä M-realin omistusosuus Metsä Tissue Oyj:ssä nousi yli 90 prosentin ja M-real ilmoitti hankkivansa kaikki Metsä Tissuen osakkeet omistukseensa. M-real käynnisti 3. maaliskuuta 2003 osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n mukaisen lunastusmenettelyn Metsä Tissuen osakkeista. Välimiesoikeus vahvisti 10. kesäkuuta M-realin oikeuden lunastaa vähemmistöosakkeet ja Metsä Tissuen osakkeiden noteeraaminen Helsingin Pörssissä päättyi 19. kesäkuuta, kun M-real oli saanut omistukseensa kaikki Metsä Tissuen osakkeet. Metsä Tissue Oyj ei jatkossa julkaise omia osavuosikatsauksiaan, vaan Metsä Tissuen katsaukset ovat osana M-realin osavuosikatsauksia. Katsauskaudella Metsä Tissue Oyj:n osakekurssi oli ylimmillään 12,37 euroa ja alimmillaan 9,51 euroa. Keskikurssi oli 9,81 euroa ja viimeinen noteeraus oli 12,30 euroa. Metsä Tissuen osakkeiden vaihto tammi- kesäkuussa oli 127,7 miljoonaa euroa ja vaihdon osuus osakkeiden kokonaismäärästä 34,7 prosenttia. Kesäkuun lopussa M-real omisti 100 prosenttia Metsä Tissuen osakkeista. Tulevaisuuden näkymät Pehmopaperituotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan suhteellisen vakaana lähitulevaisuudessa. Oleellista kasvun nopeutumista ei ole näkyvissä, joten kilpailutilanne pysyy kireänä. Raaka-aineiden hintojen arvioidaan pysyvän melko vakaina loppuvuoden aikana. Metsä Tissuen operatiivisessa toiminnassa jatketaan tuotekehitykseen ja kustannustehokkuuden parantamiseen tähtäävien kehitysohjelmien toteuttamista kaikilla liiketoiminta-alueilla. Suuri osa näistä kehitysohjelmista toteutetaan vuoden 2004 loppuun mennessä. Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Espoossa 25. heinäkuuta 2003 HALLITUS Lisätietoja Talousjohtaja Timo Suuriniemi Puh. 010 469 4580, GSM 050 560 8271 Toimitusjohtaja Lars Warvne GSM +46 70 572 8921 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Kassavirtalaskelma ja kehitys vuosineljänneksittäin Tunnusluvut Lisätietoja yrityksestä on saatavilla internetissä osoitteessa www.metsatissue.com. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/25/20030725BIT00160/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/25/20030725BIT00160/wkr0002.pdf The full report

Yrityksestä

Metsä Tissue is the market leader in tissue products in the Nordic countries and a major tissue supplier to the markets of continental and northern Europe. We are also the European market leader in baking and cooking papers.