METSÄ TISSUEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

Metsä Tissue Oyj PÖRSSITIEDOTE 6.2.2003 klo 9.00

METSÄ TISSUEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

METSÄ TISSUE SAAVUTTI TULOSTAVOITTEENSA VUONNA 2002 - VOITTO NOUSI
37,1 MILJOONAAN EUROON

* Voitto ennen satunnaiseriä nousi 37,1 miljoonaan euroon (27,1
 vuonna 2001).

* Liikevaihto laski 0,3 prosenttia 647,8 miljoonaan euroon
 (649,6).

* Voitto/osake nousi 0,93 euroon (0,80).

* Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,2 prosenttia, oman pääoman
 tuotto 18,1 prosenttia.

* Velkaantumisaste laski 77,5 prosenttiin (31.12.2001 123,2
 prosenttia).

* Kehitysohjelmia koskevat 90 miljoonan euron investoinnit
 käynnistettiin.

* Liiketoiminta Puolassa laajeni.

* Vuodelle 2002 asetetut tulos- ja kassavirtatavoitteet
 saavutettiin.

* Hallitus esittää, että vuodelta 2002 ei jaeta osinkoa.

Tulos ja liikevaihto

Konsernin liikevoitto nousi 43,1 (36,5) miljoonaan euroon ja
liikevoittoprosentti oli 6,7 (5,6). Tulos parani
kustannustehokkuuden nousun, tuotevalikoiman paranemisen ja
myyntimäärien kasvun ansiosta. Liikevoitto viimeisellä
vuosineljänneksellä oli 5,9 miljoonaa euroa, mikä on 11,2
miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä.
Tämä johtuu kausiluontoisesti huonommasta myyntijaksosta
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja tulokseen sisältyvistä
kertaluonteisista kustannuksista. Neljännen vuosineljänneksen
tulokseen sisältyvät yhteensä 3,7 miljoonan euron suuruiset
varaukset toimintojen uudelleenjärjestelyjä varten. Näistä suurin
osa kohdistuu Saksan liiketoimintaan.

Liikevaihto laski 0,3 prosenttia edellisvuodesta ja oli 647,8
(649,6) miljoonaa euroa. Myyntimäärät kasvoivat
vertailukelpoisesti ilman yritysostoja kokonaisuutena noin 3
prosenttia, mutta keskimääräiset myyntihinnat olivat noin 5
prosenttia alle edellisen vuoden tason. Keskimääräisten
myyntihintojen laskuun vaikutti varsinkin raakapaperien
markkinahintojen tuntuva aleneminen. Yritysostot kasvattivat
liikevaihtoa vajaalla yhdellä prosentilla.

Poistot olivat tilikaudella 39,2 (40,1) miljoonaa euroa.
Nettorahoituskulut laskivat 6,0 miljoonaan euroon (9,3), joka on
0,9 prosenttia liikevaihdosta (1,4 prosenttia).
Rahoituskustannusten pienenemiseen vaikutti etenkin korollisten
velkojen pieneneminen hyvän liiketoiminnan kassavirran ansiosta.

Tilikauden voitto ennen satunnaiseriä nousi 37,1 (27,1) miljoonaan
euroon, mikä on 5,7 (4,2) prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden
tulosta rasittavat verot olivat yhteensä 9,2 (0,7) miljoonaa
euroa. Tilikauden veroja pienentäen on kirjattu 3,3 miljoonan
euron suuruinen kertaluonteinen laskennallisten verosaamisten
lisäys, joka koskee Saksan yhtiöitä. Tilikauden voitto verojen ja
vähemmistöosuuden jälkeen oli 28,0 (24,1) miljoonaa euroa.

Tärkeimmät tapahtumat tilikauden aikana

Metsä Tissue on kehittämässä voimakkaasti liiketoimintojaan
konsernin kaikilla toimialueilla. Markkinalähtöisten investointi-
ja kehitysohjelmien tavoitteena on erityisesti kuluttajatuotteiden
jalostusasteen ja tuotteiden laatutason nostaminen sekä
samanaikainen tuotantotehokkuuden merkittävä parantaminen.
Ohjelmien myötä Metsä Tissuen kuluttajatuotteiden jalostusaste ja
tuotteiden laatutaso nousevat aiempaa kilpailukykyisemmiksi.
Pääosin vuosina 2002-2004 toteutettavien investointi- ja
kehitysohjelmien kokonaiskustannus on noin 90 miljoonaa euroa.

Pohjoismaissa investointi- ja kehitysohjelmien kokonaismäärä on
noin 30 miljoonaa euroa. Ohjelmilla tuetaan erityisesti
merkkituotteiden laatukehitystä sekä kustannustehokkuuden
merkittävää parantamista. Ohjelmat toteutetaan suurelta osin
vuoden 2003 loppuun mennessä.

Syyskuussa päätettiin Puolan liiketoimintojen kehitysohjelmasta,
jonka tavoitteena on nostaa Krapkowicen ja Varsovan
tuotantolaitosten jalostuskapasiteettia, parantaa tuotteiden
laatua sekä nostaa tuottavuutta vähintään kaksinkertaiseksi.
Puolan liiketoiminnan kehittämiseen investoidaan noin 15 miljoonaa
euroa seuraavan 18 kuukauden kuluessa.

Lokakuussa Metsä Tissue päätti Saksan liiketoimintaan
kohdistuvasta mittavasta investointi- ja kehitysohjelmasta.
Ohjelman tavoitteena on erityisesti kuluttajatuotteiden
jalostusasteen ja laatutason nostaminen sekä tuottavuuden
parantaminen yli kolmanneksella. Lisäksi logistisia ratkaisuja
rationalisoidaan, ja tarkoituksena on rakentaa rautatieyhteys myös
Kreuzaun tehtaalle. Käynnistettyyn kehitysohjelmaan liittyvien
investointien kokonaismäärä on noin 45 miljoonaa euroa, ja ohjelma
toteutetaan pääosin vuoden 2004 loppuun mennessä. Ohjelmaan
sisältyy myös merkittäviä henkilöstövähennyksiä, joita varten
vuoden 2002 tilinpäätökseen sisältyy 3,0 miljoonan euron suuruinen
kuluvaraus.

Metsä Tissue hankki enemmistöosuuden puolalaisesta
pehmopaperiyhtiö Zaklady Papiernicze w Krapkowicach S.A.sta (ZPK).
Vuoden aikana Metsä Tissuen omistusosuutta ZPK:ssa lisättiin 64,7
prosentilla ja tilikauden päättyessä omistusosuus yhtiöstä oli
89,4 prosenttia. Osakehankinnat olivat yhteensä 3,3 miljoonaa
euroa, minkä lisäksi ZPK:n korolliset velat 5,1 miljoonan euron
määräisinä siirtyivät Metsä Tissuen vastuulle. ZPK konsolidoitiin
Metsä Tissuen konsernitilinpäätökseen tytäryhtiönä lokakuun alusta
lukien. Yritysoston seurauksena Metsä Tissuen markkinaosuus Puolan
kuluttajamarkkinoilla nousi lähes 20 prosenttiin.

Joulukuussa Metsä Tissue teki sopimuksen 38 prosentin osakeosuuden
ostamisesta puolalaisesta pehmopaperituotteiden jalostajasta
Krapex Sp.zoo:sta. Kauppahinta on 0,8 miljoonaa euroa ja se
perustuu koko Krapexin (100 %) noin 3 miljoonan euron velattomaan
arvoon. Kaupan toteutuminen riippuu Due diligence -prosessin
tuloksista sekä Puolan kilpailuviranomaisten ja
sisäasiainministeriön hyväksynnästä. Viranomaisten hyväksyntä
saataneen vuoden 2003 alkupuolella. Edellä mainittujen ehtojen
täyttyessä Metsä Tissuen osuus Krapexin osakkeista ja äänistä
nousee 85 prosenttiin. Kaupan myötä Metsä Tissuesta tulisi Puolan
suurin pehmopaperijalosteiden toimittaja.

Tunnusluvut

Tilikauden osakekohtainen voitto kasvoi 0,93 (0,80) euroon ja
osakekohtainen oma pääoma oli tilikauden päättyessä 5,52 (4,70).
Liiketoimintaan sijoitettu pääoma oli vuoden lopussa 325,5
miljoonaa euroa (342,3 miljoonaa euroa 31.12.2001). Sijoitetun
pääoman tuotto oli 13,2 (10,3) prosenttia ja oman pääoman tuotto
oli 18,1 (20,2) prosenttia.

Rahoitus

Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli hyvä tilikauden aikana,
minkä seurauksena velkaantumisaste aleni edelleen. Liiketoiminnan
kassavirta ennen investointeja oli 97,3 (85,7) miljoonaa euroa ja
kassavirta investointien jälkeen oli 53,7 (65,5). Konsernin
nettokäyttöpääomaa pystyttiin alentamaan vuoden aikana
huomattavasti. Tilikauden lopussa nettokäyttöpääoma oli hyvin
alhaisella tasolla.

Konsernin velkaantumisaste laski tilikauden lopussa 77,5
prosenttiin (123,2 prosenttia 31.12.2001) ja omavaraisuusaste
nousi 37,4 prosenttiin (31,5 prosenttia 31.12.2001).

Metsä Tissuen korolliset velat olivat vuoden lopussa 158,2 (196,0)
miljoonaa euroa. Konsernin likviditeetti on ollut koko vuoden
hyvä. Likvidit varat olivat tilikauden päättyessä 28,6 miljoonaa
euroa (26,3 miljoonaa euroa 31.12.2001), minkä lisäksi
käyttämättömiä neuvoteltuja rahoitussopimuksia oli 104,6 miljoonaa
euroa (74,8 miljoonaa euroa 31.12.2001). Näistä oli sitovia 100,2
miljoonaa ja ei-sitovia 4,4 miljoonaa euroa. Konsernin korolliset
nettovelat pienenivät vuoden aikana yhteensä 44,5 miljoonalla
eurolla 129,6 (174,1) miljoonaan euroon.

Konsernin korollisista veloista 92 prosenttia oli sidottu alle
vuoden kuluessa vaihtuviin markkinakorkoihin loppujen ollessa
kiinteäkorkoisia. Lainojen korkosidonnaisuusaikaa on pidennetty
korkojohdannaisilla, minkä vuoksi konsernin lainojen
korkosidonnaisuusaika oli tilikauden päättyessä 16,7 kuukautta.
Korollisten velkojen keskikorko vuoden lopussa oli 4,0 (3,8)
prosenttia.

Metsä Tissue teki tilikauden aikana merkittäviä sellun
hintasuojaussopimuksia. Sopimukset vastaavat noin 20 prosenttia
vuotuisesta kulutuksesta vuoden 2005 puoliväliin asti. Lisäksi
Metsä Tissuella on valuuttajohdannaissopimuksia suojaamassa Norjan
ja Tanskan kruunuissa tapahtuvaa myyntiä kyseessä olevien
valuuttojen mahdollisilta kurssivaihteluilta Ruotsin kruunua
vastaan. Tilikauden lopussa tämä myynti oli suojattu vuoden 2003
loppuun saakka.

Markkinatilanne

Pehmopaperia myydään Euroopassa jonkin verran yli viisi miljoonaa
tonnia vuodessa. Metsä Tissuen toiminta-alueella
pehmopaperimarkkinoiden koko on noin 3,5 miljoonaa tonnia. Metsä
Tissuen osuus näistä markkinoista on noin 10 prosenttia.

Euroopan yleisen taloudellisen tilanteen heikentyminen on
vaikuttanut myös pehmopaperituotteiden kysyntään, joka on vuonna
2002 kokonaisuutena kasvanut erittäin hitaasti Euroopassa.
Joillakin markkina-alueilla, esimerkiksi Saksassa, joidenkin
pehmopaperituotteiden kysyntä on jopa laskenut hieman.
Samanaikaisesti uutta tuotantokapasiteettia on tullut
markkinoille, minkä vuoksi kilpailutilanne on edelleen kiristynyt.

Pehmopaperimarkkinat ovat historiallisesti olleet Euroopassa
varsin hajautuneet lähes jokaisen maan muodostaessa oman markkina-
alueen, mutta markkinoiden harmonisoitumiskehitys on käynnissä.
Tähän ovat vuoden 2002 aikana vaikuttaneet etenkin vähittäiskaupan
kansainvälistyminen ja keskittyminen sekä yhteisen euro-valuutan
käyttöönotto.

Tärkeimpien raaka-aineiden hinnat olivat kokonaisuutena
tilikaudella jonkin verran alemmat kuin edellisenä vuonna.
Pääraaka-aine sellun euromääräinen keskihinta oli 16 prosenttia
alle edellisvuoden tason, mutta keräyspaperin, energian sekä
pakkaustarvikkeiden hinnat nousivat edellisvuodesta.

Kehitys liiketoiminta-alueittain

Consumer-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 2,6 prosenttia
350,0 miljoonaan euroon (359,3). Liikevoitto oli 19,7 (21,9)
miljoonaa euroa eli 5,6 (6,1) prosenttia liikevaihdosta.
Myyntimäärät nousivat hieman Keski-Euroopassa. Kireän
kilpailutilanteen johdosta keskimääräiset myyntihinnat olivat
jonkin verran alemmat kuin edellisvuonna. Pohjoismaissa omien
tuotemerkkien markkina-asema vahvistui edelleen. Mola-tuotemerkin
myynti Puolassa kasvoi neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna.

Away-from-Home-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 177,3
miljoonaa euroa (173,5). Se kasvoi 2,2 prosenttia edellisvuodesta.
Liikevoitto nousi 17,7 (12,1) miljoonaan euroon eli 10,0 (7,0)
prosenttiin liikevaihdosta. Myyntimäärät nousivat jonkin verran
edellisvuoteen verrattuna ja keskimääräiset myyntihinnat pysyivät
lähes edellisvuoden tasolla. Tulosta paransivat kustannusten
aleneminen ja myyntivalikoiman suotuisa kehitys. Syksyllä
lanseerattiin markkinoille uusi virtaviivaistettu Katrin-
tuotevalikoima, joka sisältää myös nykyaikaistetut
annostelijajärjestelmät.

Muut toiminnot -alueella liikevaihto oli 127,2 miljoonaa euroa
(121,0). Liikevoitto oli 6,6 (3,7) miljoonaa euroa eli 5,2 (3,1)
prosenttia liikevaihdosta. Baking & Cooking -liiketoiminta-
alueella myyntimäärät nousivat edellisvuoteen verrattuna. Kasvu
johtuu erityisesti jatkojalostettujen tuotteiden myynnin
suotuisasta kehityksestä. Kannattavuuden paranemiseen vaikutti
myös toiminnan tehostuminen ja aikaansaadut kustannussäästöt.
Pehmoraakapaperin myyntimäärät pysyivät suunnilleen edellisvuoden
tasolla, mutta keskimääräiset myyntihinnat olivat edellisvuotta
alhaisemmat. Muut toiminnot -alueeseen sisältyy myös Krapkowicen
tehtaan pakkauskartonkiliiketoiminta Puolassa viimeisen
vuosineljänneksen ajalta.

Table Top -liiketoiminta-alueen myyntimäärät olivat lähes
edellisvuotisella tasolla, mutta eivät yltäneet tavoitteisiin.
Liikevoiton kehitys oli kuitenkin positiivista toiminnan
tehostumisen ja kustannusten alenemisen ansiosta.

Investoinnit

Kokonaisinvestoinnit tilikauden 2002 aikana olivat yhteensä 47,1
(21,1) miljoonaa euroa. Osakeostoihin käytettiin yhteensä 3,3
(5,1) ja käyttöomaisuuteen 43,8 (16,0) miljoonaa euroa.
Käyttöomaisuuden myynnit olivat tilikaudella 3,5 (0,9) miljoonaa
euroa.

Merkittävin osakehankinta tilikaudella oli puolalaisen
pehmopaperiyhtiö Zaklady Papiernicze w Krapkowicach S.A.n (ZPK)
enemmistöosuuden hankinta. Osakeostot olivat yhteensä 3,3
miljoonaa euroa, minkä lisäksi ZPK:n korolliset velat 5,1
miljoonan euron määräisinä siirtyivät Metsä Tissuen vastuulle.
Metsä Tissuen omistusosuus ZPK:sta vuoden lopussa oli 89,4
prosenttia. Tilikauden aikana lisättiin myös 20 prosentilla
omistusosuutta Mäntän Energia Oy:ssä 45 prosenttiin.

Käyttöomaisuusinvestoinnit kohdistuivat kehitysohjelmien
mukaisesti erityisesti tuotekehitykseen sekä jalostuslinjojen
tuotantotehokkuuden lisäämiseen. Investointeja tehtiin kaikissa
tehtaissa. Lisäksi tilikauden lopussa hankittiin Serla-tuotemerkki
kaikkine oikeuksineen.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä tilikaudella keskimäärin oli 3 067 (3
000) henkilöä. Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli 3 299
(2 923) henkilöä. Yritysostojen vaikutus tilikauden lopun
henkilöstömäärään oli yhteensä 409 henkilöä.

Henkilöstö maittain:
                       Keskimäärin 
           31.12.2001 31.12.2002     2002
Suomi            672     648     693
Muut Pohjoismaat       685     675     689
Saksa           1 280    1 237    1 270
Puola            253     707     382
Muut maat           33     32      33
Yhteensä          2 923    3 299    3 067

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Tilikaudella Metsä Tissue Oyj:n osakekurssi oli ylimmillään 11,00
euroa ja alimmillaan 8,50 euroa. Keskikurssi oli 9,81 euroa.
Osakkeen kurssi vuoden lopussa oli 10,50 euroa.

Metsä Tissuen osakkeiden vaihto tammi-joulukuussa oli 17,5
miljoonaa euroa ja vaihdon osuus osakkeiden kokonaismäärästä 5,9
prosenttia. Yhtiön osakkeiden markkina-arvo tilikauden lopussa oli
315 miljoonaa euroa.

Tilikauden lopussa Metsä Tissuella oli 1 498 rekisteröityä
osakkeenomistajaa. Osakepääomasta 65,6 prosenttia omistaa M-real
Oyj. Ulkomaisen omistuksen osuus oli 21,8 prosenttia.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä
vaihtovelkakirja- tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

Yhtiökokous, hallitus ja tilintarkastajat

Metsä Tissue Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2002.
Yhtiön hallitukseen valittiin Ari Heiniö, Jouko M. Jaakkola, Curt
Lindbom, Jussi Länsiö, Antti Oksanen ja Arimo Uusitalo.
Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuonna 2003 pidettävän
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Antti Oksasen ja varapuheenjohtajaksi Arimo
Uusitalon.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Göran
Lindell, KHT.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 1998 alkaen Hannu
Anttila. Hän siirtyy Metsäliitto-Yhtymän finanssijohtajaksi kevään
2003 aikana, jolloin Metsä Tissuelle nimitetään uusi
toimitusjohtaja.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Tilikauden päättymisen jälkeen 20. tammikuuta 2003 Svenska
Cellulosa Aktiebolaget SCA luopui omistuksestaan Metsä Tissuessa.
Samalla M-real -konsernin omistusosuus Metsä Tissue Oyj:ssä nousi
yli 90 prosentin ja M-real ilmoitti hankkivansa kaikki Metsä
Tissuen osakkeet omistukseensa. Tämä merkitsee sitä, että Metsä
Tissuen osakkeiden noteeraaminen Helsingin Pörssissä päättyy.

Tammikuussa tehdyillä osakekaupoilla Metsä Tissue Oyj nosti
omistusosuuttaan puolalaisessa pehmopaperiyhtiössä Zaklady
Papiernicze w Krapkowicach S.A:ssa (ZPK) 90,6 prosenttiin.
 
Tulevaisuuden näkymät

Pehmopaperituotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan suhteellisen
vakaana lähitulevaisuudessa. Oleellista kasvun nopeutumista ei ole
näkyvissä, joten kilpailutilanne pysyy kireänä. Raaka-aineiden
hintojen arvioidaan nousevan jonkin verran nykyiseltä tasoltaan
loppuvuoden 2003 aikana.

Metsä Tissuen operatiivisessa toiminnassa jatketaan
tuotekehitykseen ja kustannustehokkuuden parantamiseen tähtäävien
ohjelmien toteuttamista kaikilla liiketoiminta-alueilla. Suuri osa
näistä ohjelmista saadaan toteutettua kesään 2004 mennessä.

Vuonna 2003 Metsä Tissuen liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan
kehittyvän positiivisesti.

Voittovarojen käyttö

Metsä Tissue -konsernin jakokelpoiset varat 31.12.2002 ovat 
42 012 000 euroa. Metsä Tissue Oyj:n hallitus esittää 18.3.2003
kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa
31.12.2002 päättyneeltä tilikaudelta.

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Espoossa 5. helmikuuta 2003

HALLITUS

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Hannu Anttila
Puh. 010 469 4959, matkapuhelin 050 2398

Talousjohtaja Timo Suuriniemi
Puh. 010 469 4580, matkapuhelin 050 560 8271

Liitteet

Tuloslaskelma ja tase
Kassavirtalaskelma ja kehitys vuosineljänneksittäin
Tunnusluvut

Metsä Tissue Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2003
julkaistaan perjantaina 25. huhtikuuta 2003.

Osavuosikatsaukset, vuosikertomukset, yhtiön pörssitiedotteet ja
muu taloudellinen informaatio ovat saatavilla myös internetissä
osoitteessa www.metsatissue.com

METSÄ TISSUE -KONSERNI
(luvut ovat tilintarkastamattomia)  
  
                 Q1      Q1
TULOSLASKELMA (milj. euroa)  4/02   %  4/01   % Muutos   %
                                     
Liikevaihto          647,8 100,0 649,6 100,0  -1,8  -0,3
Liiketoiminnan muut tuotot   5,6      5,2      0,4    
Toimintakulut         571,1     578,2      -7,1    
Suunnitelman mukaiset poistot 39,2      40,1      -0,9    
Liikevoitto          43,1  6,7  36,5  5,6   6,6    
Kurssierot           -0,3      1,0      -1,3    
Muut rahoitustuotot ja
kulut             -5,6  -0,9 -10,3  -1,4   4,7    
Voitto ennen satunnaiseriä   37,1  5,7  27,1  4,2   9,9    
Satunnaiset tuotot       0,0      0,0      0,0    
Satunnaiset kulut        0,0      0,0       0,0    
Voitto ennen veroja      37,1  5,7  27,1  4,2   9,9    
ja vähemmistöosuutta                        
Verot             -9,2     -0,7      -8,5    
Vähemmistöosuus         0,0      2,4      -2,4    
                                     
Tilikauden voitto       28,0  4,3  24,1  3,7   3,9    
  
  
TASE (milj. euroa)      Q4/02   % Q4/01   %
                               
Vastaavaa                        
Käyttöomaisuus ja muut                
pitkäaikaiset sijoitukset   262,7  58,8 250,1  55,8
Vaihto-omaisuus        60,9  13,6  69,1  15,4
Rahoitusomaisuus       123,5  27,6 129,1  28,8
                           
Yhteensä           447,1 100,0 448,4 100,0
                           
Vastattavaa                     
Oma pääoma                      
Sidottu oma pääoma      100,1     100,1  
Vapaa oma pääoma        65,6     40,9  
Oma pääoma yhteensä      165,7  37,1 141,0  31,4
                           
Vähemmistöosuus         1,5  0,3  0,3  0,1
Pakolliset varaukset      15,6  3,5  13,4  3,0
                           
Vieras pääoma                    
Pitkäaikainen         163,9     169,3  
Lyhytaikainen         100,4     124,4  
Vieras pääoma yhteensä    264,3  59,1 293,7  65,5
                           
Yhteensä           447,1 100,0 448,4 100,0


METSÄ TISSUE -KONSERNI
(luvut ovat tilintarkastamattomia)  

KASSAVIRTALASKELMA (milj.euroa)  Q1-4/2002   Q1-4/2001
Voitto ennen satunnaiseriä       37,1     27,1
Suunnitelman mukaiset poistot     39,2     40,1
Verot                 -11,6     -9,7
Muut muutokset               2,1      7,6
Tulorahoitus              66,8     65,1
Käyttöpääoman muutos          30,4      20,6
Liiketoiminnan kassavirta       97,2     85,7
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1)     -47,1     -21,1
Käyttöomais. myynnit ja muut muutokset 3,6      0,9
Kassavirta investointien jälkeen    53,7     65,5
Korollisten velkojen muutos      -47,8     -57,6
Korollisten saamisten muutos      -2,2      0,2
Osingot                -3,0      0,0
Muut muutokset               1,8      -0,7
Likvidien varojen muutos         2,4      7,4
  
1) Eivät sisällä hankittujen yhtiöiden velkoja
  
  
KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
2001 - 2002
  
LIIKEVAIHTO      
Milj.         2002             2001     
euroa   Q1-4  Q4  Q3  Q2  Q1 Q1-4  Q4  Q3  Q2  Q1
                                              
Consumer 350,0 92,8 86,2 83,8 87,3 359,3 91,6 91,1 89,0 87,5
Away-from-
Home   177,3 43,7 45,9 43,6 44,2 173,5 42,7 42,2 44,4 44,1
Muut liike-
toiminnot 127,2 35,9 31,6 30,3 29,4 121,0 30,8 28,1 30,4 31,6
Sisäinen 
myynti   -6,8 -1,7 -1,4 -2,0 -1,7 -4,3 -1,8 -0,4 -0,8 -0,9
                                            
Yhteensä 647,8 170,7 162,3 155,7 159,2 649,6 163,2 161,0 163,0 162,2
  
LIIKEVOITTO 
Milj.         2002             2001     
euroa   Q1-4  Q4  Q3  Q2  Q1 Q1-4  Q4  Q3  Q2  Q1
                                               
Consumer  19,7  2,3  7,9  3,9  5,6 21,9  8,4  6,8  4,5  2,3
Away-from-
Home    17,7  2,7  6,4  4,0  4,7 12,1  4,0  4,1  2,5  1,6
Muut liike-
toiminnot  6,6  1,1  3,1  1,0  1,4  3,7  1,8  0,4  0,7  0,9
Muut/elimi-
noinnit  -0,9 -0,1 -0,2 -0,4 -0,1 -1,2 -0,3 -0,1 -0,4 -0,3
                                              
Yhteensä  43,1  5,9 17,2  8,4 11,6 36,5 13,8 11,1  7,3  4,4
Liike-
voitto-%  6,7  3,5 10,6  5,4  7,3  5,7  8,5  6,9  4,5  2,6
                                            
Kurssierot -0,3  0,3 -0,2 -0,1 -0,4  1,0  0,5 -1,0  0,6  0,9
Muut rahoitustuotot
ja -kulut -5,6 -1,2 -1,5 -1,3 -1,6 -10,3 -1,8 -2,5 -2,9 -3,2
                                              
Voitto ennen satunnais-
eriä    37,1  5,0 15,5  7,0  9,6 27,1 12,5  7,6  5,0  2,1

METSÄ TISSUE -KONSERNI
(luvut ovat tilintarkastamattomia)
  
TUNNUSLUVUT                  Q1-4/2002   Q1-4/2001
                            
Osakekohtaiset luvut, euro                 
Osakekohtainen tulos                0,93      0,80
Osakekohtainen oma pääoma             5,52      4,70
                              
Investoinnit                        
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa          47,1      21,1
Investoinnit, % liikevaihdosta           7,3      3,2
Korollinen nettovelka, milj. euroa        129,6     174,1
                              
Tunnusluvut                        
Oman pääoman tuotto, %               18,1      20,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %            13,2      10,3
Pääoman kiertonopeus                1,94      1,80
Nettovelkaisuusaste, %               77,5     123,2
Omavaraisuusaste, %                37,4      31,5
                              
Henkilöstö                         
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin         3 067     3 000
Henkilöstön lukumäärä jakson lopussa       3 299     2 923
                              
Leasingvastuut, milj. euroa                
Maksut seuraavien 12 kk:n ajalle          2,4      2,7
Maksut seuraavien vuosien ajalle          3,5      3,5
                              
Johdannaisvastuut, milj. euroa               
Valuuttajohdannaiset                75,4      70,8
Korkojohdannaiset                 240,0  
Hyödykejohdannaiset                63,3      26,1
                              
Kiinnitykset, milj. euroa              3,4      2,4
Takaukset, milj. euroa               0,0      0,0
Muut vastuut, milj. euroa              0,1      0,1
 

Yrityksestä

Metsä Tissuewww.metsatissue.com Metsä Tissue sorgt für einen saubereren Alltag. Wir sind ein führender Lieferant von Tissue-Papieren für Haushalte und Profis in Europa und der weltweit führende Hersteller von fettdichtem Papier. Unsere Marken sind Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin und SAGA. Mit Produktionsstätten in fünf Ländern beschäftigen wir rund 2.700 Mitarbeiter. Unser Umsatz belief sich 2019 auf 1 Milliarden Euro. Metsä Tissue ist Teil von Metsä Group, ein Vorreiter in nachhaltiger Bioökonomie.

Tilaa