METSÄ TISSUEN TULOS NOUSI HIEMAN ENSIMMÄ

Metsä Tissue Oyj PÖRSSITIEDOTE 1(8) 25.4.2003 klo 14.00

METSÄ TISSUEN TULOS NOUSI HIEMAN ENSIMMÄISELLÄ
VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

* Voitto ennen satunnaiseriä nousi hieman 9,9 miljoonaan euroon
 (9,6 vuonna 2002).

* Liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia 164,7 miljoonaan euroon
 (159,2).

* Voitto/osake nousi 0,23 euroon (0,22).

* Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,5 prosenttia (14,0), oman
 pääoman tuotto 16,3 prosenttia (18,4).

* Investointi- ja kehitysohjelmien toteuttaminen etenee.

* Puolalaisen Krapexin enemmistöosuuden hankinta varmistui.

Tulos ja liikevaihto

Konsernin liikevoitto oli 11,7 (11,6) miljoonaa euroa ja
liikevoittoprosentti oli 7,1 (7,3). Tulosta paransivat myyntimäärien
pieni kasvu ja tuotevalikoiman paraneminen, mutta sitä heikensivät
uusien tuotteiden lanseerausvaiheen kustannukset. Lisäksi
tuotannossa syntyi jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia, jotka
rasittivat katsauskauden tulosta.

Liikevoitto nousi 5,8 miljoonaa euroa verrattuna edellisen vuoden
viimeiseen neljännekseen. Tämä johtuu etenkin vertailukauden
tulokseen sisältyvistä kertaluonteisista kustannuksista ja
kausiluontoisesti paremmasta myyntijaksosta.

Liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia edellisvuodesta ja oli 164,7
(159,2) miljoonaa euroa. Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa noin 3
prosentilla. Myyntimäärät kasvoivat noin yhden prosentin, mutta
keskimääräiset myyntihinnat olivat noin prosentin verran alle
edellisen vuoden tason.

Poistot olivat katsauskaudella 10,3 (9,7) miljoonaa euroa.
Nettorahoituskulut laskivat 1,8 miljoonaan euroon (2,0), joka on 1,1
prosenttia liikevaihdosta (1,3 prosenttia).

Voitto ennen satunnaiseriä nousi 9,9 (9,6) miljoonaan euroon, mikä
on 6,0 (6,0) prosenttia liikevaihdosta. Katsauskauden tulosta
rasittavat verot olivat yhteensä 2,9 (3,0) miljoonaa euroa. Voitto
verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 6,9 (6,6) miljoonaa euroa.

Tärkeimmät tapahtumat

Metsä Tissue kehittää voimakkaasti liiketoimintojaan konsernin
kaikilla toimialueilla. Investointi- ja kehitysohjelmien myötä Metsä
Tissuen kuluttajatuotteiden jalostusaste ja tuotteiden laatutaso
kohoavat aiempaa kilpailukykyisemmiksi. Kehitysohjelmat toteutetaan
pääosin vuosien 2002-2004 välisenä aikana ja niihin liittyvät
investoinnit ovat yhteensä noin 90 miljoonaa euroa,
josta tämän vuoden aikana käytetään noin 45 miljoonaa euroa.
Kehitysohjelmien toteuttaminen on edennyt katsauskaudella
suunnitellusti. Ensimmäiset parannetut tuotteet on esitelty
markkinoille katsauskauden aikana. Niiden positiivinen vaikutus
alkaa näkyä lähitulevaisuudessa.

Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 1998 alkaen toiminut Hannu Anttila
siirtyi Metsäliitto-Yhtymän palvelukseen 19. maaliskuuta 2003. Metsä
Tissuen uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 1. elokuuta 2003
alkaen DI Mikko Helander. Vt. toimitusjohtajana 19.3.-31.7. välisenä
aikana toimii Metsä Tissue -konsernin Supply Teamin johtaja COO Lars
Warvne.

Katsauskauden päättymisen jälkeen huhtikuussa Metsä Tissue hankki 38
prosentin osakeosuuden puolalaisesta pehmopaperituotteiden
jalostajasta Krapex Sp.zoo:sta saatuaan yrityskauppaan tarvittavan
hyväksynnän Puolan viranomaisilta. Kauppahinta oli 0,8 miljoonaa
euroa ja se perustui koko Krapexin (100 %) noin 3 miljoonan euron
velattomaan arvoon. Aiemmin Metsä Tissue omisti yhtiöstä 47
prosenttia, ja kaupan myötä Metsä Tissuen osuus yhtiöstä nousi 85
prosenttiin. Krapex konsolidoidaan Metsä Tissuen
konsernitilinpäätökseen huhtikuun 2003 alusta lukien. Krapexin
vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja tulos
voitollinen.

Tunnusluvut

Tilikauden osakekohtainen voitto nousi 0,23 (0,22) euroon ja
osakekohtainen oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 5,68 (4,86).
Liiketoimintaan sijoitettu pääoma oli kauden lopussa 323,3 miljoonaa
euroa (325,5 miljoonaa euroa 31.12.2002). Sijoitetun pääoman tuotto
oli 14,5 (14,0) prosenttia ja oman pääoman tuotto oli 16,3 (18,4)
prosenttia.

Rahoitus

Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli katsauskauden aikana
negatiivinen, mikä johtuu vuodenvaihteessa poikkeuksellisen
alhaisella tasolla olleen nettokäyttöpääoman palautumisesta
normaalille tasolle. Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja
oli -4,0 (22,0) miljoonaa euroa ja kassavirta investointien jälkeen
oli -10,0 (19,6).

Konsernin velkaantumisaste oli katsauskauden lopussa lähes ennallaan
81,0 prosentissa (77,5 prosenttia 31.12.2002) ja omavaraisuusaste
oli 39,3 prosenttia (37,4 prosenttia 31.12.2002).

Metsä Tissuen korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 151,6
(158,2) miljoonaa euroa. Konsernin likviditeettitilanne on ollut
katsauskaudella hyvä. Likvidit varat olivat maaliskuun päättyessä
12,5 miljoonaa euroa (28,6 miljoonaa euroa 31.12.2002), minkä
lisäksi käyttämättömiä neuvoteltuja rahoitussopimuksia oli 102,0
miljoonaa euroa (104,6 miljoonaa euroa 31.12.2002). Näistä oli
sitovia 97,7 miljoonaa ja eisitovia 4,3 miljoonaa euroa. Konsernin
korolliset nettovelat olivat 139,1 (129,6) miljoonaa euroa.

Metsä Tissuella on voimassaolevia merkittäviä sellun
hintasuojaussopimuksia. Sopimukset vastaavat noin 20 prosenttia
vuotuisesta kulutuksesta vuoden 2005 puoliväliin asti. Lisäksi
konserni on suojannut valuuttajohdannaissopimuksilla Norjan ja
Tanskan kruunuissa tapahtuvaa myyntiä kyseessä olevien valuuttojen
mahdollisilta kurssivaihteluilta Ruotsin kruunua vastaan.
Katsauskauden lopussa tämä myynti oli suojattu vuoden 2003 loppuun
saakka.

Markkinatilanne

Pehmopaperituotteiden kysyntä kasvaa yleisen taloudellisen tilanteen
heikentymisen seurauksena erittäin hitaasti Euroopassa.
Samanaikaisesti markkinoille on tullut uutta tuotantokapasiteettia,
minkä vuoksi kilpailutilanne on jatkunut kireänä.

Tärkeimpien raaka-aineiden hinnat nousivat katsauskauden aikana.
Pääraaka-aineen sellun euromääräinen hinta oli katsauskauden lopussa
14 prosenttia yli vuodenvaihteen tason. Lisäksi keräyspaperin,
energian ja pakkaustarvikkeiden hinnat kohosivat.

Kehitys liiketoiminta-alueittain

Consumer-liiketoiminta-alueen liikevaihto nousi 1,9 prosenttia 89,1
miljoonaan euroon (87,3). Liikevoitto oli 4,9 (5,6) miljoonaa euroa
eli 5,5 (6,4) prosenttia liikevaihdosta. Myyntimäärät nousivat
hieman Keski-Euroopassa, mutta eivät yltäneet edellisvuoden tasolle
Pohjoismaissa. Myyntihinnat olivat lähes ennallaan.
Markkinointipanostusten lisääminen rasitti katsauskauden tulosta,
kun uudistettujen Lambi-tuotteiden lanseeraus Pohjoismaiden ja
Puolan markkinoille aloitettiin.

Away-from-Home-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 46,6 (44,2)
miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 5,4 prosenttia
edellisvuodesta. Liikevoitto nousi 5,0 (4,7) miljoonaan euroon, ja
liikevoittoprosentti oli 10,8 (10,7) prosenttia liikevaihdosta.
Myyntimäärät nousivat jonkin verran edellisvuodesta ja
keskimääräiset myyntihinnat pysyivät edellisvuotisella tasolla.
Viime syksynä lanseerattu Katrintuotevalikoima on saanut myönteisen
vastaanoton markkinoilla.

Muut toiminnot -alueella liikevaihto oli 31,1 miljoonaa euroa
(29,4). Liikevoitto nousi 1,7 (1,4) miljoonaan euroon eli 5,4 (4,6)

prosenttiin liikevaihdosta. Baking & Cooking liiketoiminta-alueella
myyntimäärät nousivat edellisvuoteen verrattuna, mutta
keskimääräiset myyntihinnat olivat hieman edellisvuotista alemmat.
Liiketoiminnan kannattavuus parani toiminnan tehostumisen ansiosta.
Pehmoraakapaperin myynti ja kannattavuus pysyivät suunnilleen
edellisen vuoden tasolla. Muut toiminnot -alueeseen sisältyy
syksystä 2002 alkaen myös Puolassa sijaitseva Krapkowicen tehtaan
pakkauskartonkiliiketoiminta.

Table Top -liiketoiminta-alueella myyntimäärät kasvoivat jonkin
verran edellisvuoteen verrattuna. Myyntihinnoissa ei tapahtunut
oleellisia muutoksia. Jalostetuotannon kehittämistä jatkettiin
edelleen ja liiketoiminta-alueen tulos kehittyi positiivisesti.

Investoinnit

Kokonaisinvestoinnit katsauskauden aikana olivat yhteensä 6,0 (2,4)
miljoonaa euroa. Osakeostoihin käytettiin yhteensä 0,1 (0,0) ja
käyttöomaisuuteen 5,9 (2,4) miljoonaa euroa. Katsauskaudella ei
ollut käyttöomaisuuden myyntejä.

Käyttöomaisuusinvestoinnit kohdistuivat kehitysohjelmien mukaisesti
erityisesti tuotekehitykseen sekä jalostuslinjojen
tuotantotehokkuuden lisäämiseen. Investointeja tehtiin kaikissa
toimipaikoissa. Katsauskauden osakeostot käsittivät Metsä Tissuen
omistusosuuden lisäämisen Zaklady Papiernicze w Krapkowicach S.A.ssa
(ZPK) 2,2 prosenttiyksiköllä 91,6 prosenttiin.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä katsauskaudella keskimäärin oli 3 250 (2
916) henkilöä. Maaliskuun lopussa konsernin palveluksessa oli 3 203
(2 936) henkilöä. Yritysostot kasvattivat konsernin keskimääräistä
henkilöstömäärää yhteensä 374 henkilöllä verrattuna edelliseen
vuoteen.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA luopui omistuksestaan Metsä
Tissuessa 20. tammikuuta 2003. Samana päivänä M-real-konsernin
omistusosuus Metsä Tissue Oyj:ssä nousi yli 90 prosentin ja Mreal
ilmoitti hankkivansa kaikki Metsä Tissuen osakkeet omistukseensa. M-
real käynnisti 3. maaliskuuta 2003 osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n
mukaisen lunastusmenettelyn Metsä Tissuen osakkeista ja Metsä
Tissuen osakkeiden noteeraaminen Helsingin Pörssissä päättyy silloin
kun M-real-konserni on saanut haltuunsa kaikki Metsä Tissuen
osakkeet. Katsauskauden lopussa Mreal-konsernin omistusosuus oli
99,9 prosenttia.

Katsauskaudella Metsä Tissue Oyj:n osakekurssi oli ylimmillään 12,37
euroa ja alimmillaan 9,51 euroa. Keskikurssi oli 9,81 euroa.
Osakkeen kurssi maaliskuun lopussa oli 12,30 euroa. Metsä Tissuen
osakkeiden vaihto tammi-maaliskuussa oli 127,8 miljoonaa euroa ja
vaihdon osuus osakkeiden kokonaismäärästä 34,7 prosenttia. Yhtiön
osakkeiden markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 369 miljoonaa
euroa.

Maaliskuun lopussa Metsä Tissuella oli 156 rekisteröityä
osakkeenomistajaa. Ulkomaisen omistuksen osuus oli 0,01 prosenttia.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä
vaihtovelkakirja- tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

Yhtiökokous

Metsä Tissue Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2003.
Yhtiön hallitukseen valittiin Ari Heiniö, Jouko M. Jaakkola, Curt
Lindbom, Jussi Länsiö, Antti Oksanen ja Arimo Uusitalo. Hallituksen
jäsenten toimikausi kestää vuonna 2004 pidettävän varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun. Hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Antti Oksasen ja varapuheenjohtajaksi Arimo
Uusitalon.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Göran
Lindell, KHT.

Tulevaisuuden näkymät

Pehmopaperituotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan suhteellisen
vakaana lähitulevaisuudessa. Oleellista kasvun nopeutumista ei ole
näkyvissä, joten kilpailutilanne pysyy kireänä. Raakaaineiden
hintojen arvioidaan nousevan jonkin verran loppuvuoden aikana.
Kannattavuuden varmistamiseksi myös pehmopaperituotteiden
myyntihintoja on pyrittävä korottamaan.

Metsä Tissuen operatiivisessa toiminnassa jatketaan tuotekehitykseen
ja kustannustehokkuuden parantamiseen tähtäävien kehitysohjelmien
toteuttamista kaikilla liiketoiminta-alueilla. Suuri osa näistä
kehitysohjelmista toteutetaan vuoteen 2004 mennessä.

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Espoossa 25. huhtikuuta 2003

HALLITUS

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Lars Warvne GSM +46 70 572 8921

Talousjohtaja Timo Suuriniemi
Puh. 010 469 4580, GSM 050 560 8271

Liitteet

Tuloslaskelma ja tase
Kassavirtalaskelma ja kehitys vuosineljänneksittäin
Tunnusluvut

Metsä Tissue Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2003 julkaistaan
perjantaina 25. heinäkuuta 2003.

Osavuosikatsaukset, vuosikertomukset, yhtiön pörssitiedotteet ja muu
taloudellinen informaatio ovat saatavilla myös internetissä
osoitteessa www.metsatissue.com


METSÄ TISSUE -KONSERNI
(luvut ovat tilintarkastamattomia)

                                   
TULOSLASKELMA 
(milj. euroa)                  Muutos   Q1-
             Q1/03  % Q1/02   %     %  4/02   %
                                            
                                         
Liikevaihto       164,7 100,0 159,2 100,0 5,5 3,5 647,8 100,0
Liiketoiminnan muut 
tuotot           1,1     1,2    -0,1     5,6    
Toimintakulut      143,9    139,1    4,8    571,1    
Suunnitelman mukaiset 
poistot          10,3     9,7     0,6    39,2    
Liikevoitto        11,7  7,1 11,6  7,3 0,1 0,7  43,1  6,7
Kurssierot        -0,5    -0,4    -0,1    -0,3    
Muut rahoitustuotot ja
kulut           -1,3 -1,1 -1,6 -1,3 0,3     -5,6 -0,9
Voitto ennen satunnais
eriä            9,9  6,0  9,6  6,0 0,3 3,0  37,1  5,7
Satunnaiset tuotot     0,0     0,0    0,0     0,0    
Satunnaiset kulut     0,0     0,0    0,0     0,0    
Voitto ennen veroja    9,9  6,0  9,6  6,0 0,3 3,0  37,1  5,7
ja vähemmistöosuutta                             
Verot           -2,9    -3,0    0,1    -9,2    
Vähemmistöosuus      0,0     0,0    0,0     0,0    
                                          
Katsauskauden voitto    6,9  4,2  6,6  4,1 0,3 5,2  28,0  4,3

  
TASE (milj. euroa)    Q1/03   %  Q1/02   %  Q4/02  %
                                     
Vastaavaa                             
Käyttöomaisuus ja muut                     
pitkäaikaiset 
sijoitukset       255,1  58,4  244,3  54,8 262,7 58,8
Vaihto-omaisuus     66,7  15,3  66,9  15,0  60,9 13,6
Rahoitusomaisuus     115,0  26,3  134,7  30,2 123,5 27,6
                                
Yhteensä         436,8 100,0  445,9 100,0 447,1 100,0
                                
Vastattavaa                          
Oma pääoma                           
Sidottu oma pääoma    100,1     100,3     100,1  
Vapaa oma pääoma     70,5      45,7     65,6  
Oma pääoma yhteensä   170,5  39,0  146,0  32,7 165,7 37,1
                                
Vähemmistöosuus      1,2  0,3   0,3  0,1  1,5  0,3
Pakolliset varaukset   15,7  3,6  13,0  2,9  15,6  3,5
                                
Vieras pääoma                         
Pitkäaikainen      162,2     169,3     163,9  
Lyhytaikainen       87,1     117,4     100,4  
Vieras pääoma yhteensä  249,4  57,1  286,7  64,3 264,3 59,1
                                
Yhteensä         436,8 100,0  445,9 100,0 447,1 100,0


METSÄ TISSUE -KONSERNI
(luvut ovat tilintarkastamattomia)
                        
                               
KASSAVIRTALASKELMA (milj.euroa)  Q1/      Q1/     Q1-4/
                 2003      2002      2002
                                     
Voitto ennen satunnaiseriä    9,9      9,6     37,1
Suunnitelman mukaiset 
poistot             10,3      9,7     39,2
Verot              -2,5     -2,5     -11,6
Muut muutokset           0,2      -0,4      2,2
Tulorahoitus           17,8     16,4     66,8
Käyttöpääoman muutos      -21,8      5,6      30,4
Liiketoiminnan 
kassavirta            -4,0     22,0     97,3
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1)  -6,0     -2,4     -47,1
Käyttöomais. myynnit ja 
muut muutokset                        3,5
Kassavirta investointien
jälkeen             -10,0     19,6     53,7
Osingot              0,0      0,0     -3,0
Muut muutokset           0,5      1,2      1,8
Korollisten nettovelkojen 
muutos              -9,5      20,8      52,5
(+ = vähennys, = lisäys)                               
  
1) Eivät sisällä hankittujen yhtiöiden velkoja
  
KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
2001 - 2003
  
LIIKEVAIHTO    2003          2002                       
Milj. euroa     Q1  Q1-4   Q4   Q3   Q2   Q1  
                                                 
Consumer      89,1 350,0  92,8  86,2  83,8  87,3 
Away-from-Home   46,6 177,3  43,7  45,9  43,6  44,2 
Muut liiketoimin
not        31,1 127,2  35,9  31,6  30,3  29,4 
Sisäinen myynti  -2,0  -6,8  -1,7  -1,4  -2,0  -1,7  
                                               
Yhteensä     164,7 647,8 170,7 162,3 155,7 159,2 
  

LIIKEVAIHTO           2001
Milj. euroa    Q1-4   Q4   Q3   Q2   Q1
         
Consumer     359,3  91,6  91,1  89,0  87,5
Away-from-Home  173,5  42,7  42,2  44,4  44,1
Muut liike
toiminnot     121,0  30,8  28,1  30,4  31,6
Sisäinen myynti  -4,2  -1,9  -0,5  -0,8  -0,9
Yhteensä     649,6 163,3 161,0 163,0 162,3


LIIKEVOITTO    2003          2002                       
Milj. euroa     Q1  Q1-4   Q4   Q3   Q2   
                                                 
Consumer      4,9  19,7  2,3  7,9  3,9  
Away-from-Home   5,0  17,7  2,7  6,4  4,0  
Muut liike
toiminnot      1,7  6,6  1,1  3,1  1,0  
Muut/eliminoinnit  0,1  -0,9  -0,1  -0,2  -0,5  
          
                                                   
Yhteensä      11,7  43,1  5,9  17,2  8,4  
Liikevoitto-%    7,1  6,7  3,5  10,6  5,4  
                                               
Kurssierot     -0,5  -0,3  0,3  -0,2  -0,1  
Muut rahoitustuo
tot ja -kulut   -1,3  -5,6  -1,2  -1,5  -1,3  
                                                   
Voitto ennen 
satunnaiseriä    9,9  37,1  5,0  15,5  7,0  


LIIKEVOITTO               2001
Milj. euroa     Q1  Q1-4   Q4   Q3   Q2   Q1

Consumer      5,6  21,9  8,4  6,8  4,5  2,3
Away-from-Home   4,7  12,1  4,0  4,1  2,5  1,6
Muut liiketoimin
not         1,4  3,7  1,8  0,4  0,7  0,9
Muut/eliminoinnit -0,1  -1,3  -0,3  -0,1  -0,4  -0,3

Yhteensä      11,6  36,5  13,8  11,1  7,2  4,4
Liikevoitto-%    7,3  5,6  8,4  6,9  4,4  2,7

Kurssierot     -0,4  1,0  0,5  -1,0  0,6  0,9
Muut rahoitustuo
tot ja -kulut   -1,6 -10,3  -1,8  -2,5  -2,9  -3,2 
Voitto ennen 
satunnaiseriä    9,6  27,1  12,5  7,6  4,9  2,1 


METSÄ TISSUE -KONSERNI
(luvut ovat tilintarkastamattomia)
                                Q1-4/
TUNNUSLUVUT             Q1/2003    Q1/2002   2002
                                 
Osakekohtaiset luvut, euro                  
Osakekohtainen tulos          0,23     0,22   0,93
Osakekohtainen oma pääoma        5,68     4,86   5,52
                                   
Investoinnit                             
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa     6,0      2,4   47,1
Investoinnit, % liikevaihdosta      3,6      1,5    7,3
Korollinen nettovelka, milj. euroa   139,1     153,3   129,6
                                   
Tunnusluvut                             
Oman pääoman tuotto, %         16,3     18,4   18,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %      14,5     14,0   13,2
Pääoman kiertonopeus          2,03     1,90   1,94
Velkaantumisaste, %           81,0     104,8   77,5
Omavaraisuusaste, %           39,3     32,8   37,4
                                   
Henkilöstö                              
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin   3 250     2 916   3 067
Henkilöstön lukumäärä jakson lopussa  3 203     2 936   3 299
                                   
Leasingvastuut, milj. euroa                     
Maksut seuraavien 12 kk:n ajalle     2,2      2,9    2,4
Maksut seuraavien vuosien ajalle     3,4      3,8    3,5
                                   
Johdannaisvastuut, milj. euroa                    
Valuuttajohdannaiset          53,3     60,9   75,4
Korkojohdannaiset           240,0          240,0
Hyödykejohdannaiset           55,0     74,7   63,3
                                   
Kiinnitykset, milj. euroa        3,3      2,5    3,4
Takaukset, milj. euroa          0,0      0,1    0,0
Muut vastuut, milj. euroa        0,1      0,0    0,1

Yrityksestä

Metsä Tissuewww.metsatissue.com Metsä Tissue sorgt für einen saubereren Alltag. Wir sind ein führender Lieferant von Tissue-Papieren für Haushalte und Profis in Europa und der weltweit führende Hersteller von fettdichtem Papier. Unsere Marken sind Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin und SAGA. Mit Produktionsstätten in fünf Ländern beschäftigen wir rund 2.700 Mitarbeiter. Unser Umsatz belief sich 2019 auf 1 Milliarden Euro. Metsä Tissue ist Teil von Metsä Group, ein Vorreiter in nachhaltiger Bioökonomie.

Tilaa