"METSÄ LIFE" - HANKKEESSA ENNALLISTETAAN 5000 HEHTAARIA SUOJELUALUEIDEN METSIÄ

TIEDOTE Julkaistavissa heti 20.1.2004 "METSÄ LIFE" -HANKKEESSA ENNALLISTETAAN 5000 HEHTAARIA SUOJELUALUEIDEN METSIÄ EU:n LIFE Luonto -rahaston tukemassa hankkeessa "Boreaalisten metsien ja puustoisten soiden ennallistaminen" ennallistetaan 33 Natura-alueella yhteensä 5000 hehtaaria metsiä. Alueet ovat pääosin valtion omistuksessa olevia luonnonsuojelualueita ja ne sijoittuvat Etelä-Suomen rannikolta aina Etelä-Lappiin Kemin korkeudelle asti. Ennallistettavat kohteet ovat suojelualuerajausten sisällä olevia entisiä talousmetsiä, joiden suojeluarvoa parannetaan. Ennallistamistoimet käsittävät ainoastaan pienen osan suojelualueiden pinta-alasta. Metsien ennallistaminen on suhteellisen uusi monimuotoisuuden suojelukeino. Nyt käynnistyneessä "Metsä Life" -hankkeessa ennallistetaan Natura-alueiden metsiä polttamalla, monipuolistamalla metsikön rakennetta pienaukotuksin sekä lisäämällä lahopuun määrää puita vaurioittamalla. Toteutettavat toimenpiteet perustuvat tarkkoihin kohteille laadittuihin ennallistamissuunnitelmiin, jotka sisältävät tiedon kohteiden luontoarvoista ja luonnontilaisuudesta. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on nopeuttaa muuten hidasta luonnonmetsän rakennepiirteiden lisääntymistä suojelualueilla. Tavoitteita ovat mm. palaneen puun ja lahopuun monipuolistuminen ja lisääntyminen sekä lehtipuuosuuden kasvaminen. Samalla luodaan elinympäristöjä myös metsien uhanalaisille eliölajeille. Erityisesti lahoavalla puulla elävät lajit ovat uhanalaistuneet maassamme viimeisten vuosikymmenten aikana. Hanke käsittää lisäksi valkoselkätikkametsien hoitoa ja puustoisten soiden ennallistamista. Ennallistamistoimet ovat kertaluontoisia, minkä jälkeen ennallistettujen alueiden kehitys jatkuu luontaisesti. Koska ennallistamisen vaikutuksista tiedetään toistaiseksi vähän, niitä selvitetään hankkeeseen liittyvien seurantojen avulla. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,7 miljoonaa euroa, josta EU:n LIFE Luonto -rahaa on puolet. Hankkeen työllistävä vaikutus on 61 henkilötyövuotta, ja se parantaa erityisesti metsureiden työllisyystilannetta talvisin. Hanke on osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa (METSO), jonka tavoitteena on nykyistä paremmin turvata metsäisille luontotyypeille ja uhanalaisille lajeille tärkeitä elinympäristöjä ja metsien rakennepiirteitä. Metsä Life -hanke kestää vuoden 2007 loppuun ja sen toteutuksesta vastaa Metsähallitus yhteistyökumppaneinaan Joensuun yliopisto, Karjalan prikaati, Suomen WWF sekä UPM-Kymmene. Lisätietoja: Jussi Päivinen, FT Projektikoordinaattori, Metsä Life Metsähallitus, Luonnonsuojelu Tel. 0205 64 5068 Gsm. 040 8669346 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00030/wkr0002.pdf