Earenoamáš jahki buvttii Meahciráđđehussii buori bohtosa

Jahki 2008 lei Suomas muorragávppi dáfus eahpedábálaš. Sivvan ledje Ruošša muorratuollut, industriija muorravátnivuohta, dálkkádatnuppástussii gullán, energiijaáššit ja loahpas vuovdeindustriija buvttadeami gáržžideamit. Molsašuddi diliin fuolatkeahttá Meahciráđđehus lihkostuvai dahkat measta seamma buori bohtosa go ovddit jagi. Meahciráđđehusa jagi 2008 vuovdimat ledje 342 miljon euro ja boađus 104 miljon euro.

Jahki 2008 lei Suomas muorragávppi dáfus eahpedábálaš. Sivvan ledje Ruošša muorratuollut, industriija muorravátnivuohta, dálkkádatnuppástussii gullán, energiijaáššit ja loahpas vuovdeindustriija buvttadeami gáržžideamit. Molsašuddi diliin fuolatkeahttá Meahciráđđehus lihkostuvai dahkat measta seamma buori bohtosa go ovddit jagi. Meahciráđđehusa jagi 2008 vuovdimat ledje 342 miljon euro ja boađus 104 miljon euro.

Konsearnna vuovdimat ledje 30 miljon euro eanet ja boađus guokte miljon euro unnit go jagi 2007.

– Eahpedábálaš áiggit vuhttojedje maiddái Meahciráđđehusas, oaivehoavda Jyrki Kangas lohká. Muhtun fitnodoaimmain jearran jaskkodii jo mannan čavčča ja stuorra muorravátnivuohta rievddai fáhkkestaga liigefállamin.
– Muora vuovdinmearri vuovdeindustriijai boahtá leat dán jagi mihtilmasat unnit go ovddit jagi. Dán mielde maiddái min boađus ja oasusmáksonákča stáhtii unnu čielgasit, Kangas ávastallá.

– Mis goittotge juvllat jorret, Kangas deattuha. Ovddit allakonjunktuvrajagiin šaddan vuvddiid ođasmahttindoaimmat dahkkojuvvojit áigemeriid siste, vesáeatnamat dollojuvvojit buvttadanortnegis ja muora buvttadeapmái bidjat resurssaid. – Ovddidit maiddái ođđa fitnodatdoaimmaid: áigut earret eará dahkat energiijamuora vuovdinmeari máŋggageardásažžan ja váldit háldui oppa dan doaimmahangollosa, Kangas čilge.

Meahciráđđehusa fitnodoaimmain Vuovdedoallu buvttii vuovdimiidda 287 miljon euro ja Fitnodatdoaibmaportfolio 55 miljon euro, sullii 10 % eanet go ovddit jagi.
Portfolio gávpevuoitu bázii beallái, dása mearkkašahtti sivvan ledje eana-ávnnasgávppi ja duktásadjegávppi maŋosmannan konjunktuvrraid hedjoneami dihte.

Luonddubálvalusat jukse jagi 2008 dasa ásahuvvon ulbmiliid guovddáš osiin ja ovttaga gánnáheapmi buorránii čielgasit. Meahciráđđehus juvssaid váldooassái luondotiipainventerema sihke rekonstruerema ja luonddudikšuma viidodat- ja čuovvunulbmiliid. Maiddái áittatvuloš šlájaid čuovvumat ja riddoguovlluid luondotiipaid inventeremat lihkostuvve plánaid mielde. Álbmotmehciid fitnanmearit jotke stuorruma. Beavttálmuvvan márkanastima ja buorránan bálvalusaid dihte guolástulobiid jearran ja vuovdin stuorui fuomášahtti láhkai ovddit jagis.

Meahciráđđehus dagai jagi 2008 loahpas doaibmabirrasa kártema, mii mielddisbuvttii ođasmahttojuvvon doaibmastrategiija. Dan mielde Meahciráđđehusa doaibma vuođđuduvvá guovtti čiehkageađggi ala: buot stáhta eana- ja čáhceguovlluid dikšun lea čohkkejuvvon seamma organisašuvdnii ja organisašuvnna sierra doaimmaid dikšu ovttadagat bargat ain deahttasut ovttasbarggu gaskeaneaset. Meahciráđđehus háliida leat ovdavázzi ruoná márkaniin.

Lassidieđut:
Oaivehoavda Jyrki Kangas, Meahciráđđehus, tel. 0205 644201
Kommunikašuvdnahoavda Juha Mäkinen, Meahciráđđehus, tel. 040 570 9307

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.