Evon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma valmis: Retkeilyreitistöä kehitetään toimivammaksi ja opastusta selkeyte

TIEDOTE Julkaistavissa 25.6.2003 kello 11.00 Evon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma valmis: Retkeilyreitistöä kehitetään toimivammaksi ja opastusta selkeytetään Lammin kunnassa sijaitsevan Evon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistunut. Suunnitelmassa linjataan ja sovitetaan yhteen Evon alueen erilaisia käyttömuotoja kuten virkistyskäyttöä, luonnonsuojelua, luontomatkailua, metsätaloutta sekä tutkimus- ja opetuskäyttöä. Evon retkeilyalue on perustettu v. 1994. Sen pinta-ala on 4680 hehtaariaa. Retkeilyalueeseen liittyvät kiinteästi Hämeen ammattikorkeakoulun opetusmetsät sekä Hämeenlinnan kaupungin virkistysmetsät, jotka yhdessä muodostavat noin 8500 hehtaarin toiminnallisen kokonaisuuden. Retkeilyn osalta suunnitelma kattaa koko Evon alueen, muiden toimintojen osalta se koskee vain valtion retkeilyaluetta. Evon alueella on pitkät monikäyttöperinteet. Suunnittelun yleisenä tavoitteena oli sovittaa yhteen alueen eri toimintoja, kehittää virkistyskäytön ja luontomatkailun edellytyksiä sekä varmistaa Natura- luontotyyppien säilyminen ja lajiston suotuisa suojelun taso. Hoito- ja käyttösuunnitelman laatimiseen on osallistunut keskeisten sidosryhmien edustajia. Myös paikallisten asukkaiden, luontomatkailuyrittäjien ja alueen käyttäjien mielipiteet on otettu huomioon. Suunnittelun pohjaksi kartoitettiin retkeilyalueen nykytila eli eri toimintamuodot, maankäyttöratkaisut sekä olemassa oleva palveluvarustus. Samassa yhteydessä kartoitettiin myös Natura-alueeseen sisältyvien luontotyyppien sijainti ja päivitettiin metsätaloustoimia ohjaava alue- ekologinen suunnitelma. Evo on suosittu retkeilykohde, jossa vierailee vuosittain noin 60 000 kävijää. Evolla kulkee Ilves-vaellusreitti ja alueella on runsaasti retkeilyrakenteita, luontopolkuja sekä suosittu virkistyskalastusalue. Alueella on kaikkiaan noin 70 km retkeilyreitistöä. Retkeilytoiminnan kehittämiseksi alue jaettiin perusosaan ja virkistyskäyttövyöhykkeeseen. Virkistyskäyttövyöhykkeellä kiinnitetään erityistä huomiota palveluvarustuksen kehittämiseen sekä kävijöiden ohjaukseen. Alueelle tulee joitakin uusia retkeilyreittejä ja viitoitusta parannetaan. Evokeskuksesta kehitetään retkeilyn opastus- ja lähtöpiste. Perusosa on varattu omatoimiseen retkeilyyn eikä sinne aktiivisesti ohjata kävijöitä. Evon alue on myös luonnonsuojelullisesti merkittävä ja alueella on jo aiemmin tehty luonnonsuojelua tukevia maankäyttöpäätöksiä. Evolla on kaksi vanhojen metsien suojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on 700 hehtaaria. Vanhojen metsien suojelutavoitteita tukemaan Metsähallitus on perustanut vuonna 1997 niiden yhteyteen 1300 hehtaarin laajuisen suojelumetsän, joka tullaan palauttamaan luonnontilaan ennallistamisen keinoin. Hoito- ja käyttösuunnitelman yhteydessä kartoitettiin alueen Natura- luontotyyppien sijanti ja ne jätetään metsätaloustoiminnan ulkopuolelle. Samalla päivitettiin alue-ekologinen suunnitelma, jossa on määritetty kokonaan metsätalouskäytön ulkopuolelle jäävät arvokkaat luontokohteet sekä rajoitetun talouskäytön kohteet. Metsähallituksen hallinnoimista alueista lähes puolet on metsätaloustoiminnan ulkopuolella. Yhdessä aiemmin tehtyjen maankäyttöratkaisujen kanssa Evolle on luotu vahva ekologinen verkosto ja hyvät edellytykset jatkaa metsien monipuolista käyttöä. Lisätietoja: Projektin vetäjä, puistonjohtaja Raimo Itkonen, puh. 0205 64 5060 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/25/20030625BIT00090/wkr0001.doc

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit