Metsähallitukselle uusi metsänhoito-ohje

Metsähallituksen monikäyttömetsissä on tavoitteena tuottaa hyvinvointia yhteiskunnalle ja hyvänlaatuista raaka-ainetta teollisuudelle. Toiminta perustuu kustannustehokkuuteen ja kaikkien käyttäjäryhmien huomioimiseen. 130 miljoonan euron vuosittainen tulouttaminen vaatii hyvää metsänhoitoa ja jatkuvuuden säilyminen vaatii metsien uudistamista istuttamalla, kylvämällä tai luontaista uudistamista hyödyntämällä.

Hyvänlaatuisen tukki- ja kuitupuun tuottamiseksi Metsähallitus noudattaa viimeisintä tutkimustietoa ja metsänhoito-ohjetta. Yhä suurempi osuus hakkuukertymästä tulee harvennushakkuista. Riittävät kasvatustiheydet taimikoissa ja oikeanaikaiset harvennukset takaavat hyvän laadun puulle ja tuottokyvyn maalle. Myöhemmissä harvennuksissa voidaan suosia myös yläharvennuksia. Ohessa tuotetaan uusiutuvaa energiaa silloin kuin se on taloudellisesti järkevää.

Vuosi 2014 on ollut metsäalalla suurten muutosten aikaa. Metsälaki ja laki metsätuhojen torjunnasta uudistuivat vuoden 2014 alusta. Samoin Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ”Hyvän metsänhoidon suositukset” uudistuivat. Uudistusten myötä myös Metsähallituksen metsänhoito-ohjetta haluttiin päivittää.

Uudistamisen oikea-aikaiseen ajoittamiseen uusissa ohjeissa käytetään pääosin Tapion hyvän metsänhoidon suositusten mukaisia läpimittoja. Monikäyttömetsien arvokasvua lisätään myös lannoitusten avulla. Huonolaatuisissa ja vikanaisissa metsissä uudistaminen voidaan tehdä jo ennen läpimittasuosituksen täyttymistä.

Erirakenteisuutta lisää

Uusi metsälaki mahdollistaa ja myös ohjeistaa eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatusta muuallakin kuin erityiskohteilla. Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksessa metsien uudistuminen tapahtuu tekemällä pienaukkoja tai vähentämällä suurten puiden varjostusta yläharvennuksella. Metsähallitus on toteuttanut erirakenteisen metsän hakkuita ennen lakimuutosta erityiskohteilla. Näiltä kohteilta haetaan kokemusta ja oppia tulevaisuutta varten.

Heikkotuottoisia metsiä uudistetaan luontaisesti ja ennallistetaan

Kohteilla, joilla metsän luontainen tuottokyky on huono, on usein perusteltua säästää kustannuksista ja uudistaa metsä luontaisesti. Ojitetuilla turvemailla voidaan tietyissä tapauksissa jatkoinvestoinneista luopua. Kitumaakohteilla puustoa voidaan poistaa metsälain mukaisesti ilman uudistamisvelvoitetta. Nämä kohteet ovat riistan kannalta hyviä ennallistamiskohteita.

Ympäristöasioiden osalta noudatetaan Metsähallituksen metsätalouden Ympäristöoppaan ohjeita. Luontokohteilla ei metsätaloutta harjoiteta.

Lisätietoja           Aarne Leskinen, aarne.leskinen@metsa.fi, +358 400 295 465

Avainsanat:

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Multimedia

Multimedia