Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelu edistyy Itä- ja Länsi-Lapissa

Julkaistavissa 18.3.2005

Metsähallitus on laatimassa uusia luonnonvarasuunnitelmia Itä- ja Länsi-Lapin valtionmaille. Luonnonvarasuunnittelu on Metsähallituksen keskeisin työkalu luonnonvarojen käytön mitoituksessa ja ohjauksessa. Vanhat luonnonvarasuunnitelmat ja yksityiskohtaisemmat pienempiä alueita koskevat alue-ekologiset suunnitelmat yhdistetään ja päivitetään vastaamaan tämän päivän vaateita. Lopputuloksena on molemmille alueille tasapainoinen ja mahdollisimman laajalti hyväksytty luonnonvarojen hoidon ja käytön suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle. Suunnittelemme luonnonvarojen käyttöä yhdessä sidosryhmien, asiakkaiden ja kansalaisten kanssa. Maaliskuussa 2004 pidetyssä tilaisuudessa muodostettiin varsinaista työtä tekevä maakunnallinen yhteistyöryhmä, jossa on 15 jäsentä Metsähallituksen toiminnan eri intressitahoilta. Työryhmän puheenjohtajana toimii koulutuspäällikkö Ismo Sarajärvi Rovaniemen ammattikorkeakoulusta. Yhdessä yhteistyöryhmän kanssa on muodostettu seitsemän erilaista vaihtoehtoa (vaihtoehdot on kuvattu tiedotteen liitteessä) Metsähallituksen toiminnan painotukseksi tulevaisuuteen. Vaihtoehtojen avulla tutkitaan, miten Metsähallituksen toiminnan painotusten muuttaminen nykyisestä vaikuttaisi hakkuumääriin, talouteen ja työllisyyteen, porotalouden ja matkailun toimintaedellytyksiin tai luonnon monimuotoisuuteen. Em. asioita kuvaamaan yhteistyöryhmä on valinnut 10 mittaria. Vaihtoehtoja esitellään alueiden kunnissa valtuustoille ja he saavat tilaisuuksissa ilmaista mielipiteensä vaihtoehdoista. Valtuustotilaisuuksien pitoajankohta on maaliskuun loppu - huhtikuu. Myös kansalaisille tarjotaan mahdollisuus mielipiteensä kertomiseen yleisötilaisuuksissa (3 tilaisuutta Itä-Lapissa ja 5 Länsi-Lapissa) sekä Internetin välityksellä. Lopullisen päätöksen toiminnan linjauksista tekee Metsähallituksen johtoryhmä vaihtoehtojen tulosten sekä yhteistyöryhmältä, kunnilta ja kansalaisilta saatujen näkemysten perusteella. Lisätietoja: Matti Rautiainen, gsm 0400-294 678 Ilkka Vaara, gsm 040-731 9280 Päivi Paalamo, gsm 0400-193 781

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit