Metsähallituksen toiminta ei pilaa maaperää

TIEDOTE Julkaistavissa 10.1.2005 klo 13 Metsähallituksen toiminta ei pilaa maaperää Metsähallitus on kartoittanut pilaantuneet maa-alueet hallinnassaan olevilta valtion mailta. Selvityksessä olivat mukana kaikki Metsähallituksen alueet, noin yhdeksän miljoonaa hehtaaria eli melkein kolmasosa Suomen maa-alasta. Selvitys osoitti, että Metsähallituksen maaperän pilaantuminen harvoin aiheuttaa varteenotettavia terveysriskejä. Tämä johtuu muun muassa siitä, että alueet sijaitsevat yleensä kaukana asutuksesta ja pohjavedenottamoista. Kartoituksessa ei löytynyt yhtään kohdetta, joka näyttäisi vaativan Metsähallitukselta välittömiä kunnostustoimia. Metsähallituksen omat työt ovat vain erittäin harvoin johtaneet maaperän pilaantumiseen. Yleensä se on seurausta vuokralaisen tai muun käyttöoikeuden haltijan toiminnasta. Jo aiemmin likaantuneita alueita on myös tullut muilta valtion laitoksilta hallinnansiirtojen kautta. Pilaantuneiden maa-alueiden inventointi käynnistettiin vuonna 2002. Projektin tavoitteena oli selvittää niiden määrä ja sijainti sekä arvioida haittojen todennäköisyyttä. Lisäksi selvitettiin kenen vastuulle mahdolliset jatkotoimenpiteet ongelma-alueilla kuuluvat. Pääsääntönä on, että haitan aiheuttaja on vastuussa kunnostamisesta. Selvitys tukeutui Suomen ympäristö- keskuksen asiantuntemukseen ja ympäristöhallinnon kehittämiin tutkimustarpeen arviointimenetelmiin. Tarkastelussa käytiin läpi kaikkiaan yli 30 000 kohdetta. Niistä suurin osa todettiin harmittomiksi jo heti työn alkuvaiheessa. Metsähallituksen mailla sijaitsee kuitenkin satoja paikkoja, joissa maaperä on voinut pilaantua. Tietoja näistä mahdollisista ongelmakohteista, joihin kuuluu muun muassa vanhoja kaatopaikkoja, ampumaratoja, sahoja sekä vanhoja kemikaalivarastoja, kerättiin eri tietokannoista ja haastattelemalla työntekijöitä. Laadulliseen riskinarviointiin valittiin 489 kohdetta, yhteispinta-alaltaan 7400 hehtaaria. Lisäselvitysten perusteella pääteltiin, ettei yksikään pilaantuneista maa-alueista kuulu välitöntä kunnostusta vaativaan A-luokkaan, eikä Metsähallituksen itsensä edes välttämättä tarvitse teettää maaperäanalyysejä. Päätulokset tallennettiin omaan paikkatietojärjestelmään. Selvityksessä arvioitiin kohteen aiheuttamaa nykyistä ympäristö- ja terveysriskiä. Mikäli alueen käyttötarkoitus muuttuu tulevaisuudessa tai saadaan merkittävää uutta tietoa, on arvio päivitettävä. Silloin voidaan käyttää hyväksi paikkatietojärjestelmään tallennettua informaatiota ja tarkentavaa aineistoa, joka kerättiin kohteilta projektiin kuuluen kenttätyönä. Metsähallituksen hallinnassa on puolustusvoimien käyttämiä kohteita ja entisiä kaivosalueita, joilla on kunnostustarpeita. Puolustushallinto vastaa itse käytössään olevien alueiden tutkimuksista, toimenpiteiden tarpeen arvioinnista sekä varsinaisista kunnostustöistä. Lisätietoja: Projektipäällikkö Timo Hiltunen, Metsähallitus, puh. 0205 64 5007, 040 569 8515 Vanhempi suunnittelija Teija Haavisto, Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0415 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=62555&fn=wkr0001.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit