Metsähallituksen tulos heikkeni hieman

Metsähallitus ylsi viime vuonna 114,2 miljoonan euron tulokseen. Konsernin tulos jäi 1,8 miljoonaa euroa alhaisemmaksi kuin edellisenä vuonna. Liikevaihto oli 360,6 miljoonaa euroa, runsaat 14 miljoonaa alempi kuin vuonna 2013.

Pääjohtaja Esa Härmälän mukaan vuosi oli menestyksellinen Metsähallituksen päätoimintojen osalta.

Liiketoiminnoista metsätalouden liikevoitto parani, vaikka supistunut kysyntä verotti liikevaihtoa. Ainespuun myyntimäärä pieneni hieman alle 6 miljoonaan kuutiometriin. Metsätaloudessa satsattiin mittavasti myös muihin kuin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Metsälain yli menevien yleisten yhteis-kunnallisten velvoitteiden (YYV) huomioon ottaminen alensi laskennallisesti liikevoittoa 55 miljoonaa euroa.

Myös Laatumaa teki hyvän tuloksen. Tytäryhtiöistä Siemen Forelia oli voitollinen mutta Fin Forelia ja MH-Kivi tappiolla. Erillinen muita liiketoimintoja kuin metsätalouden käsittävä portfolio-yksikkö lopetettiin 2014.

Julkisista hallintotehtävistä vastaavat luontopalvelut saavuttivat ministeriöiden asettamat tavoitteet lähes kokonaisuudessaan. Luontopalvelujen kokonaisrahoitus kasvoi 3,6 miljoonalla eurolla 65,4 miljoonaan. Tästä 50,5 miljoonaa saatiin valtion budjetista ja loput tulo- ja hankerahoituksena.

Vuoden aikana tehtiin mittavia suojelupäätöksiä Metsähallitusta koskien. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman nimissä suojeltiin 13000 hehtaaria Metsähallituksen monikäyttömetsiä. Teijon ja Etelä-Konneveden kansallispuistot perustettiin ja Metsähallitus myös valmisteli omaa esitystään soidensuojeluohjelmaa varten. 6000 hehtaarin suojeluesitys valmistui talvella 2015.

Vuoden aikana kiristyneiden tuloutusvaatimusten vuoksi myytiin ennätysmäärä metsämaata, saman verran kuin METSO-suojeluun. ”Yhteensä tämä 26 000 hehtaaria pienentää Metsähallituksen tuloksentekokykyä pysyvästi”, Härmälä muistuttaa.

Myös kulttuuriarvot leimasivat viime vuotta ja vahvistivat Metsähallituksen asemaa Suomen kulttuuriperinnön vaalijana. Luontopalvelut sai hallintaansa 29 merkittävää kulttuuriperintökohdetta, kuten Raaseporin, Kuusiston ja Kajaanin rauniolinnat ja Langinkosken keisarillisen kalastusmajan Kotkassa. Metsätalouden monikäyttömetsien kulttuuriperintöä inventoitiin 700 000 hehtaarin alalla.

Konsernin henkilöstö väheni. Toteutuneet henkilötyövuodet laskivat noin 60:llä 1 752 henkilötyövuoteen. Liiketoiminnan piirissä työskenteli 64 % ja luontopalveluissa 36 % henkilöstöstä. Sopimussuhteessa olevat yrittäjät mukaan lukien Metsähallituksen kokonaistyöllistävyys on noin 3000 henkilötyövuotta.

Liiketoiminnan investoinnit olivat 15,6 miljoonaa euroa. Suurimmat investointikohteet olivat metsäautotiet, tuulivoimapuistojen perustamismenot sekä lähinnä puolustusvoimain käyttöön hankitut maa-alueet.

Metsähallituksen hallitus esittää valtioneuvostolle voitonjaoksi 110 miljoonan euron tuloutusta.


Lisätietoja:

Pääjohtaja Esa Härmälä, p. 0205 644201

Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, p. 040 570 9307

Metsähallitus hoitaa ja käyttää valtion maa- ja vesialueita kestävästi ja vastuullisesti. Toimintamme perustuu uusiutuvien luonnonvarojen asiantuntevaan hyödyntämiseen, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja yhteistyöhön alueellisten toimijoiden kanssa. Liiketoimintamme tulouttaa vuosittain valtiolle yli sata miljoonaa euroa. Luontopalvelujen julkisin varoin hoitamilla kansallispuistoilla ja retkeilyalueilla on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus.

Avainsanat:

Liitteet & linkit