Metsähallitus tehostaa monimuotoisuuden huomioon ottamista talousmetsissä

Metsähallitus tehostaa monimuotoisuuden huomioon ottamista talousmetsissä - Talousmetsien erityiskohteet inventoidaan Metsähallitus on aloittanut talousmetsien erityiskohteiden ja suojelualueisiin rajoittuvien alueiden kartoituksen. Kartoitus kuuluu Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (Metson) toimenpide- esityksiin. Lokakuussa 2002 valtioneuvostossa hyväksytyssä Metso- toimenpideohjelmassa edellytettiin, että Metsähallitus tehostaa monimuotoisuuden huomioon ottamista talousmetsissä sekä luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden alueiden inventointia ja suojelua talousmetsien erityiskohteilla ja suojelualueisiin rajoittuvilla alueilla. Talousmetsien erityiskohteiden inventointia ja suojelua varten Metsähallitus on käynnistänyt kaksivuotisen projektin, joka toteutetaan metsätalouden ja luonnonsuojelun tulosalueiden yhteistyönä. Ensimmäisessä vaiheessa projektissa määritetään tarkasteluun ja maastoinventointiin otettavat alueet. Maastoinventoinnit tehdään vuosina 2003 ja 2004. Kesän 2003 maastoinventointeja varten Metsähallitus on palkannut ja kouluttanut yhteensä reilut pari kymmentä biologia, maa- ja metsätieteiden tutkinnon suorittanutta sekä alan opiskelijoita. Metsähallitus on jo luonnonvarasuunnittelun ja alue-ekologisen suunnittelun yhteydessä siirtänyt talouskäytön ulkopuolelle tai rajoitetun talouskäytön piiriin valtion maiden monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpia kohteita. Nyt nämä erityiskohteet kuten myös suojelualueiden läheisyydessä sijaitsevat alueet tutkitaan vielä kerran uusia luonnonsuojelubiologisia kriteerejä käyttäen. Kriteerit ovat samat, joilla arvioidaan muiden Metso-ohjelmassa määriteltyjen kokeiluhankkeiden kohteiden ekologista tarkoituksenmukaisuutta. Aineiston analysoinnin jälkeen inventoidut alueet luokitellaan suojeltaviin kohteisiin, ennallistettaviin kohteisiin, monimuotoisuuden turvaamisen erityiskohteisiin ja talousmetsiin. Inventointi on rajoitettu koskemaan Metso-toimintaohjelman aluetta eli Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lapin läänin lounaisosissa sijaitsevia Metso- ohjelmassa määriteltyjä valtion talousmetsiä. Metso-ohjelmassa käytettävät luonnosuojelubiologiset kriteerit valmistuivat toukokuussa, kun ympäristöministeriön asettama työryhmä sai työnsä valmiiksi. Kriteeristön avulla metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen piiriin pyritään saamaan rakennepiirteiltään ja eliölajistoltaan mahdollisimman arvokkaita metsäkohteita. Elinympäristöistä tärkeimpiä ovat lehdot, runsaasti lahopuustoa sisältävät kangasmetsät, korvet, harjujen ja reunamuodostumien paahderinteet, tulvametsät ja metsäluhdat, puustoiset perinneympäristöt sekä maankohoamisrannikon metsät. Monimuotoisuuden kannalta tärkeitä rakennepiirteitä ovat puolestaan lahopuu, palanut ja hiiltynyt puuaines, jalot lehtipuut sekä järeä haapa. Vaikka pääosa Metso-ohjelman toimenpide-ehdotuksista koskee yksityismetsiä ja perustuu metsänomistajien vapaaehtoisuuteen, myös Metsähallituksella on ohjelman toteuttamisessa ja rahoittamisessa merkittävä rooli. Kolmannes kokonaisrahoituksesta tulee Metsähallituksen toimesta. Lisätietoja: Ympäristöasiantuntija Petri Heinonen, puh. 0205 64 4442 Metso-ohjelman toteuttaminen Metsähallituksessa: http://www.metsa.fi/metso/ Maa- ja metsätalousministeriön Metsoa koskevat internet-sivut: http://www.mmm.fi/metso/ ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/03/20030603BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/03/20030603BIT00010/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.