• news.cision.com/
  • Metsähallitus/
  • Metsähallitus toteuttaa METSO-toimikunnan esityksiä Länsi-Suomessa: Suojelualueiden ennallistaminen ja hoito tehostuu

Metsähallitus toteuttaa METSO-toimikunnan esityksiä Länsi-Suomessa: Suojelualueiden ennallistaminen ja hoito tehostuu

Report this content

TIEDOTE 09.01.2003 Metsähallitus toteuttaa METSO-toimikunnan esityksiä Länsi-Suomessa: Suojelualueiden ennallistaminen ja hoito tehostuu Metsähallitus on ryhtynyt aktiivisesti toteuttamaan Etelä-Suomen metsien suojelua pohtineen METSO-toimikunnan esityksiä. METSO- toimikunta esitti muun muassa suojelualueiden ennallistamisen ja hoidon lisäämistä, mikä onkin toteutumassa vuodesta 2003 alkaen Metsähallituksen liiketoiminnasta saatavan rahoituksen sekä budjetin lisärahoituksen myötä. METSO-toimikunnan esittämä suojelualueiden perustiedon keruu on jo käynnistynyt. Metsähallitus tehostaa myös monimuotoisuuden huomioon ottamista talousmetsissä. Luonnonsuojelualueisiin rajoittuvien talousmetsien sekä muiden talousmetsien erityiskohteiden inventointia on jo aloitettu Länsi-Suomessa metsätalouden ja luontopalveluiden yhteistyönä. Ennallistaminen ja hoito ovat keskeisiä keinoja jo perustettujen suojelualueiden monimuotoisuuden lisäämisessä. Monien suojelualueiden metsät ovat olleet aiemmin talouskäytössä, minkä seurauksena metsien lajisto voi olla yksipuolistunut, puusto tasa-ikäistä ja lahopuun määrä vähäinen. Monet uhanalaiset lajit vaativat myös palanutta puuta, jota ei nykymetsiin juurikaan synny metsäpalojen tehokkaan torjunnan vuoksi. Ennallistamisella ja hoidolla suojelualueiden metsiin lisätään luonnonmetsän piirteitä ja luodaan uhanalaisille lajeille sopivia elinympäristöjä. Länsi-Suomessa on Metsähallituksen luontopalvelujen selvityksen mukaan ennallistamistarvetta yli 16 000 hehtaarilla, joka on noin 10 % suojelualueiden kokonaisalasta. Ennallistamiskohteista noin kolmannes on kivennäismaiden metsissä ja loput soilla. Hoidettavia perinneympäristöjä on noin 1000 hehtaaria ja lehtoja noin 650 hehtaaria. Ennen ennallistamistoimenpiteitä kohteille laaditaan ennallistamissuunnitelmat, joita varten tarvitaan ajantasaista puusto- ja kasvupaikkatietoa. Metsähallitus on jo käynnistänyt suojelualueiden luontotyyppitiedon inventointityön, jonka yhteydessä täydennetään perustietoja ja arvioidaan ennallistamistarvetta. Länsi-Suomessa ennallistamissuunnitelmia on valmiina noin 2000 hehtaarille ja työt voidaan aloittaa jo vuoden 2003 talvella. Kivennäismaiden metsissä lisätään pienaukkoisuutta ja lahopuun määrää sekä luodaan metsäpaloja jäljittelemällä sopivia elinympäristöjä palanutta puuta tarvitseville eliölajeille. Soita ennallistetaan tukkimalla tai täyttämällä ojat sekä poistamalla entisille avosoille kasvanutta puustoa. Lehdoissa ja valkoselkätikalle soveltuvissa kohteissa poistetaan kuusta ja tehdään tilaa lehtipuille ja lehtokasvillisuudelle. Ennallistamis- ja hoitotyöt toteutetaan Metsähallituksen luontopalveluiden ja metsätalouden yhteistyönä. Luontopalvelut laativat ennallistamissuunnitelmat ja töihin käytetään metsätalouden tulosalueen metsureita. Koko maassa metsätalouden liiketoiminnalla rahoitetaan ennallistamisen työvoimakustannuksia 1,2 miljoona euroa/vuosi vuoteen 2012 saakka samalla kun valtion talousarvion rahoitusta lisätään. Metsähallitus on osallistunut luonnonsuojeluohjelmien rahoitukseen myymällä tontteja sekä luovuttamalla maita vaihtomaiksi. Toimikunnan esityksestä Metsähallitus jatkaa tätä toimintaa myös vuoden 2004 jälkeen, jolloin nykyinen rahoitusohjelma päättyy. METSO -toimikunnan esittämä lisärahoitustarve vuosille 2003 - 2007 on kaikkiaan noin 62 miljoonaa euroa, josta Metsähallituksen maanmyyntitulojen ja metsurityövoimakustannusten osuus on 21 miljoonaa euroa. Lisätietoja: Suojelubiologi Anneli Suikki, Länsi-Suomen Puhelin: 0205 64 5063 luontopalvelut Puistonjohtaja Erkki Virolainen, Etelä-Suomen Puhelin: 0205 64 4382 luontopalvelut Ympäristöpäällikkö Heikki Savolainen, Länsi- Puhelin: 0205 64 5010 Suomen metsätalous ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00290/wkr0001.doc

Liitteet & linkit