Metsähallitus uudistaa metsätalouden ympäristöoppaan yhteistyössä WWF:n kanssa

​Tiedote 30.11.2010

Metsähallitus kehittää valtion talousmetsien monitavoitteista käyttöä uudistamalla ympäristöohjeistuksen (Metsätalouden ympäristöoppaan). Uusi ohjeistus edistää metsien monipuolista hyödyntämistä ja ekosysteemipalveluiden tuottamista valtion talousmetsissä. Keskeisenä yhteistyökumppanina oppaan uudistamisessa on WWF Suomi.

Metsätalouden ympäristöoppaaseen on koottu ohjeet, siitä miten valtion talousmetsissä huolehditaan puun tuotannon ohella muun muassa metsien monimuotoisuudesta ja virkistyskäytöstä, uhanalaisten lajien suojelusta, porotalouden edellytyksistä, maisemanhoidosta, vesiensuojelusta sekä riistan elinympäristövaatimuksista.

”Monimuotoiset metsät tarjoavat hyvän perustan sekä puun että muiden ekosysteemipalveluiden tuottamiselle valtion talousmetsissä. Ohjeiden uudistamisessa otetaan huomioon edellisen oppaan jälkeen tapahtuneet muutokset ja uusin tutkimustieto. Uusilla ohjeilla Metsähallitus haluaa varmistaa, että valtion metsiä voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa mahdollisimman monipuolisesti”, kertoo ympäristöpäällikkö Petri Heinonen.

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan kaikkia ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Metsät tuottavat puuta, marjoja, sieniä, riistaa ja virkistysarvoja. Vähemmän tunnettuja ovat metsien monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin perustuvat hyödyt kuten metsien kyky sitoa hiiltä, ravinteiden kierto, puhdas ilma ja vesi sekä eroosion ja tulvien ehkäisy. 

Uuden oppaan on määrä valmistua kesällä 2011. Uudistamisprojektissa hyödynnetään sekä Metsähallituksen omaa että myös talon ulkopuolista asiantuntemusta. Keskeisenä yhteistyökumppanina on, jo perinteisesti, WWF Suomi.

”WWF Suomi on mielellään mukana tässä hankkeessa sen merkittävyyden vuoksi. Oppaan ohjeita noudattamalla vaikutetaan myönteisesti suoraan suureen osaan Suomen metsäluontoa. Lisäksi oppaan esittelemiä keinoja ja esimerkkejä tutkitaan ja sovelletaan myös muiden maanomistajien metsissä. Jo lähes omaksi brändikseen muodostuneen oppaan uudistaminen tukee hyvin myös tulevan YK:n ja WWF:n metsävuoden tavoitteita”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Nykyinen opas on ollut käytössä vuodesta 2004. Sen jälkeen on tapahtunut monia muutoksia, jotka vaativat ohjeiden päivittämistä. Suurin yksittäinen muutos on bioenergian käytön lisääntyminen. Lisäksi metsien merkityksestä hiilen sidonnassa on saatu uutta tietoa ja vesiensuojelun suunnitteluun on kehitetty uusia työkaluja. Uudistustyössä otetaan huomioon myös uusi uhanalaisarviointi sekä metsäkanalintujen elinympäristövaatimuksista ja monimuotoisuuteen vaikuttavista tekijöistä saatu uusi tutkimustieto. 

Lisätietoja:
Metsähallitus, ympäristöpäällikkö Petri Heinonen, puh. 040 530 1593 
WWF Suomi, pääsihteeri Liisa Rohweder, puh. 040 840 7461
Metsähallitus, projektipäällikkö Jussi Päivinen, puh. 040 866 9346  
WWF Suomi, suojelujohtaja Jari Luukkonen, puh. 040 585 0020

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.