Monimuotoisuutta turvaavat hankkeet vaikuttavat laajasti valtion talousmetsiin

Metsähallituksen talousmetsiä koskevat Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamisohjelman (ns. METSO-ohjelman) mukaiset toimenpiteet ovat loppusuoralla. Kaksi vuotta kestäneet suojelualueiden reuna-alueiden ja muiden erityisalueiden luonnonsuojelullisesti arvokkaiden alueiden inventoinnit ovat valmistumassa ja talousmetsien luonnonhoitoa ohjaava Metsähallituksen ympäristöopas on otettu käyttöön. Ympäristöopas ja siihen liittynyt laaja koulutuskierros antavat entistä paremmat valmiudet talousmetsien monimuotoisuuden turvaamiseen. Oppaassa on hyödynnetty uusinta tutkimustietoa muun muassa uhanalaisten lajien elinympäristöjä koskevassa ohjeistuksessa. Myös riista- ja maisemahoito sekä vesien ja maaperän suojelu ovat oppaan keskeistä sisältöä. Metsähallituksen työntekijät, toimihenkilöt sekä urakoitsijat, kaikkiaan noin 2000 henkilöä, on koulutettu ympäristöoppaan käyttöön syksyn aikana. Uuden oppaan vaikutukset tulevat näkymään talousmetsissä sitä mukaan kun uusia toimenpiteitä suunnitellaan. METSO-toimintaohjelmassa edellytettiin, että Metsähallitus tehostaa luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden alueiden inventointia ja suojelua talousmetsien erityiskohteilla sekä suojelualueisiin rajoittuvilla kohteilla. Alueita on inventoitu ympäristöministeriön luonnonsuojelubiologisin kriteerein vuodesta 2003 lähtien metsätalouden ja luonnonsuojelun yhteisessä projektissa. Metsätaloustoimintaa on jatkettu näillä alueilla normaalisti myös inventointien ajan, kuten METSO-toimintaohjelmassa todettiin. Länsi-Suomen alueella ratkaisut mahdollisista uusista hakkuiden ulkopuolelle jätettävistä alueista tehdään vuoden vaihteessa valmistuvan Länsi-Suomen luonnonvarasuunnitelman yhteydessä. Luonnonsuojelubiologiset kriteerit täyttäviä kohteita löytyi Länsi-Suomessa noin 1300 hehtaaria. Jo nyt on kuitenkin nähtävissä, että Metsähallitus tulee luonnonvarasuunnittelutyön yhteydessä siirtämään talouskäytön ulkopuolelle tai rajoitetun käytön piiriin huomattavasti isomman pinta-alan perustamalla muun muassa lisää erikoismetsiä. Lisätietoja: Ympäristöpäällikkö Kari Pelkonen, puh. 0205 64 4462, 040 580 3410

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit