Talousmetsien luonnonhoitoprojekti valmistui: Uusia suojelukohteita 4700 hehtaaria

Julkaistavissa 13.4.2005 klo 12.00

Metsähallitus on saanut valmiiksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan (METSO) liittyvän talousmetsien luonnonhoitoprojektin. Projektissa inventoitiin valtion talousmetsien erityiskohteita sekä suojelualueisiin rajoittuvia alueita. Inventoinnin tuloksena valtion talousmetsiin perustettiin uusia suojelukohteita yhteensä 4725 hehtaaria. Lisäksi lähinnä talousmetsien korpia ennallistetaan jonkin verran. METSO-ohjelmassa edellytettiin, että Metsähallitus tehostaa luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden alueiden inventointia ja suojelua talousmetsien erityiskohteilla sekä suojelualueisiin rajoittuvilla kohteilla. Alueita on inventoitu vuodesta 2003 lähtien metsätalouden ja luontopalvelujen tulosalueiden yhteisessä projektissa. Inventoinnissa käytettiin ympäristöministeriön hyväksymiä luonnonsuojelubiologisia kriteerejä. Kriteerien avulla suojelu kohdennetaan sellaisiin metsiin, joiden suojelussa on eniten puutteita Etelä-Suomessa. Yhteensä tarkastelussa oli mukana noin 340 000 hehtaaria valtion talousmetsiä Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lounais-Lapin alueella. Maastoinventointeja tehtiin 32 000 hehtaarilla. Suojelluista kohteista suurin osa, 3200 hehtaaria, on luontotyypiltään runsaslahopuustoisia kangasmetsiä. Toiseksi eniten suojeltiin korpia, noin 540 hehtaaria. Mukana on myös kohteita, jotka eivät täytä kriteerejä, mutta joissa on muita suojeluarvoja. ”Valtion talousmetsien luontoarvoiltaan merkittävimmät alueet on jo eri suojeluohjelmien toteuttamisen sekä talousmetsissä tehdyn alue-ekologisen suunnittelun yhteydessä siirretty metsätaloustoimien ulkopuolelle. Nyt samojen alueiden talouskäytössä olevat metsät käytiin vielä kerran läpi käyttäen luonnonsuojelubiologisia kriteereitä”, toteaa projektia vetänyt metsätalouden ympäristöasiantuntija Petri Heinonen. ”Nyt suojeltavat kohteet ovat pienialaisia, mutta paikallisesti merkittäviä ja luontoarvoiltaan parhaita valtion suojelemattomista talousmetsistä löytyviä kohteita”, painottaa Heinonen. Suojeltujen kohteiden avulla pystytään paikoin parantamaan pienten suojelualueiden ja luontokohdekeskittymien yhtenäisyyttä ja suojelutilannetta ja täydentämään siten ekologista verkostoa. Uusien suojelukohteiden johdosta hakkuukertymän arvioidaan vähenevän 31 000 kuutiometriä/vuosi. Talousmetsien luonnonhoitoprojektin tulokset esiteltiin Tampere-talolla 13.4. maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön järjestämässä "METSO SOITIMELLA" -vuosiseminaarissa. Lisätietoja: Ympäristöasiantuntija Petri Heinonen, Metsähallitus, puh. 0205 64 4442, 040 530 1593 Suojelubiologi Panu Kuokkanen, Metsähallitus, puh. 0205 64 5064, 0400 381 298

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit