Tiedote:Länsi-Suomen valtionmailla painotetaan virkistyskäyttöä, luontomatkailua ja luonnonsuojelua

Julkaistavissa 21.2.2005

Metsähallituksen Länsi-Suomen alueen uuden luonnonvarasuunnitelman toiminnan linjaukset on vahvistettu. Seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi tehdyn suunnitelman mukaan painotetaan edelleen metsien ja vesien virkistyskäytön sekä luonnonsuojelun tavoitteita. Myös luontomatkailun toimintaedellytyksiä parannetaan. Suunnitelman tuloksena Metsähallituksen omilla maankäyttöpäätöksillä siirretään yhteensä 9 000 hehtaaria alueita pois metsätalouskäytöstä. Ekologinen verkosto laajenee kattamaan noin 40 prosenttia Länsi-Suomen alueen maapinta-alasta. Uuden suunnitelman mukaan talousmetsistä hakataan noin 500 000 kuutiometriä vuodessa, laskua edelliseen kauteen on noin 17 prosenttia. Metsänhoidossa panostetaan taimikoiden hoitoon sekä kunnostusojituksiin turvemaiden puuntuotantokyvyn ylläpitämiseksi. Keskeisten kansallispuistojen läheisyydessä varaudutaan lisääntyvän virkistys- ja luontomatkailukäytön tukemiseen. Kansallispuistojen ja virkistysmetsien palveluvarustusta kehitetään alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien pohjalta käytettävissä olevan budjettirahoituksen mukaan. Luonnonvarasuunnitelmaa on tehty viime keväästä asti osallistavan suunnittelun periaatteiden mukaisesti yhdessä liki 50 sidosryhmäläisen kanssa. Myös kansalaiset ovat saaneet osallistua suunnitteluun yleisötilaisuusuuksien ja internetkyselyn kautta. Luonnonvarasuunnittelu on Metsähallituksen keskeisin työkalu luonnonvarojen käytön mitoituksessa ja ohjauksessa. Suunnittelussa tarkastellaan valtionmaiden käyttöä ja toiminnan painotuksia taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden pohjalta. Valtion maiden erilaisia käyttömuotoja ovat muun muassa luonnonsuojelu, metsätalous, virkistyskäyttö, luontomatkailu, kiinteistöjalostus ja maa-aineskauppa. Lisätietoja: Aluejohtaja Pekka Saarikoski, metsätalous Länsi-Suomi, p. 0205 64 5001 Aluejohtaja Jorma Koivurinne, Länsi-Suomen luontopalvelut, p. 0205 64 5260 Aluejohtaja Erkki Virolainen, Etelä-Suomen luontopalvelut, p. 0205 64 4382 sekä internetosoitteessa: www.metsa.fi/kommentoi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.