YK:n ihmisoikeuskomitea hylkäsi poromiesten valituksen Metsähallituksen hakkuista Ylä-Lapissa

Julkaistavissa 19.4.2005 klo 11.00

YK:n ihmisoikeuskomitea on hylännyt kahden saamelaisen poromiehen ja Muotkatunturin paliskunnan valituksen Metsähallituksen Inarin kunnan Angelin alueella suorittamista hakkuista. Angelin alueen hakkuita käsiteltiin alun perin 1990-luvulla kotimaisissa tuomioistuimissa neljän saamelaisen poromiehen kanteesta. Korkein oikeus hylkäsi kanteen vuonna 1995, koska teiden rakentamisen ja hakkuiden ei näytetty estäneen poromiehiä harjoittamasta saamelaiskulttuuriin pohjautuvaa poronhoitoa. Poromiehet valittivat asiassa YK:n ihmisoikeuskomitealle, joka vuonna 1996 antamassaan ratkaisussa hyväksyi kotimaisten tuomioistuinten ratkaisut. Tuolloin komitea totesi, että toteutetut ja suunnitellut metsänhakkuut eivät ole niin merkittäviä, että ne kieltäisivät valittajilta oikeuden nauttia kulttuuristaan. Muotkatunturin paliskunta ja kaksi saamelaista poromiestä tekivät ihmisoikeuskomitealle uuden valituksen vuonna 2001. Valittajat vaativat Metsähallituksen hakkuiden kieltämistä Angelin alueella ja siihen rajoittuvilla alueilla, koska heidän mukaansa ihmisoikeuskomitean aikaisemmassa päätöksessä todettujen hakkuiden jälkeen Metsähallituksen suorittamat ja suunnittelemat hakkuut ovat muodostuneet sellaisiksi, että ne loukkaavat paliskunnan poromiesten oikeutta harjoittaa perinteiseen kulttuuriinsa kuuluvaa poronhoitoa. Tähän valitukseen YK:n ihmisoikeuskomitea antoi hylkäävän päätöksensä 17.3.2005. Komitea katsoi, että ei ole näyttöä siitä, että Metsähallituksen hakkuut estäisivät valittajille YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleisopimuksen 27 artiklassa taattua oikeutta harjoittaa omaa kulttuuriaan yhdessä ryhmänsä muiden jäsenten kanssa. Tämän vuoksi komitea katsoo, että 27 artiklan rikkomusta ei ole tapahtunut. Käsitellessään vuonna 2004 Suomen raporttia kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteuttamisesta YK:n ihmisoikeuskomitea kehoitti Suomea ryhtymään toimenpiteisiin ratkaisun saamiseksi saamelaisten maaoikeuskysymykseen. Maaoikeuskysymystä selvitetään parhaillaan erillisenä prosessina oikeusministeriön alaisessa tutkimushankkeessa, joka valmistuu toukokuussa. Metsäkiistan solmuja auotaan myös Ylä-Lapin metsäalueen paliskuntien ja Metsähallituksen välisissä neuvotteluissa. Neuvotteluiden tavoitteena on löytää yhteisymmärrys metsätalouden mitoituksesta mahdollisimman nopeasti, jotta uhkaavilta lomautuksilta vältyttäisiin ja normaaliin työrytmiin päästäisiin mahdollisimman pian. Pidemmällä tähtäimellä Ylä-Lapin maankäyttöön liittyviä ristiriitoja pyritään ratkaisemaan Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelman tarkastamisen yhteydessä. Vuonna 2000 hyväksytty Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelma otettiin uuteen tarkasteluun maa- ja metsätalousministeriön laatiman metsä- ja porotalouden yhteensovittamiseen tähtäävän toimintaohjelman mukaisesti helmikuussa 2005. Tarkistettu luonnonvarasuunnitelma toivotaan saatavan valmiiksi 30.4.2006 mennessä. Lisätietoja: Johtava lakimies Jorma Karttunen, p. 0205 64 4317, gsm 0400 705 514 Aluejohtaja Pertti Veijola, p. 0205 64 7704, gsm 0400 673 295

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.